Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 10.11.2015/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

67 §

15.9.2015

 

§ 83

Asianro 6407/12.04.01/2015

 

 

Keskuskentän vaihdettavan tekonurmikentän sijoittaminen ja kuplahallin suunnittelu

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.9.2015 67 §

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

 

 

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi suunnittelukokouksessaan 08.06.2015 § 37 hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen sisäliikuntasuunnitelmasta ja Lippumäen jäähallin muutossuunnitelmasta.

 

Suunnitelmaan liittyen on selvitetty tekonurmikentän ja siihen liittyvän kausikuplahallin sijoittamismahdollisuuksia vaihtoehtoisesti Lippumäen liikuntakeskuksessa sijaitsevalle sorakentälle ja Litmasen sorakentälle. Suunnittelun lähtökohtana on ollut täysimittainen kenttä, jota voitaisiin käyttää myös poikittain jaettuna kahtena juniorimitoituksen mukaisena kenttänä (kenttäalueen mitoitus noin 110 m * 70 m). Kenttäalueen tarkastelussa on huomioitu myös, että kentän ympärille voitaisiin toteuttaa kausikuplaratkaisu korvaamaan Keskuskentältä poistuvaa kuplahallia. Kuplahallin tilavarauksessa on huomioitava myös suoja- ja lumenpoistoalueet.

 

Lippumäen sorakentän alue todettiin valmistelussa liian pieneksi alueeksi käytön mitoitustarpeisiin nähden, jolloin tarkoituksenmukaisimmaksi sijoituspaikaksi on katsottu Litmasen sorakentän alue. Myös Litmasen kentän ympäristöä joudutaan pohjarakentamaan erityisesti kuplahallin tarvitsemien suoja- ja lumenpoistoalueiden vuoksi sekä parantamaan alueen pysäköintijärjestelyjä.  Kentällä talvisin sijoittuva luistelualue voidaan toteuttaa alueella sijaitsevalle aiemmin lakkautetun luisteluradan alueelle tai läheiselle koulun alueella sijaitsevalle sorakentälle.

 

Keskuskentän jalkapallostadionin tekonurmen vuosittaisessa testauksessa tekonurmikenttä ei täyttänyt enää kansallisten pääsarjatason pelien sekä europelien pelialustalle asetettuja vaatimuksia lähinnä kentän nukkalangan kulumisesta johtuen. Tekonurmialustaa voitaisiin kuitenkin käyttää jalkapalloalustana muussa jalkapallotoiminnassa kuten myös muiden lajien harjoittelualustana. Valmistelussa on huomioitu, että kyseinen tekonurmialusta siirrettäisiin jatkokäyttöön kausikuplan peli- ja harjoittelualustaksi.

 

Keskuskentän lämmitettävän tekonurmikentän uusimista esitetään toteutettavaksi alkukesästä 2016. Määräraha kentän uusintaan esitetään vuoden 2016 investointiohjelmaan. Valmistelussa on esitetty kenttäpinnoitteiden vaihdon ajankohdaksi toukokuun puolivälin ja kesäkuun puolivälin välistä aikaa. Aikataulu edellyttää, että kenttäalue, mille vanha tekonurmipinnoite siirretään, tulee valmistella pohjatöiden osalta loppuvuoden 2015 aikana. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista valmistella kenttäalueen ympäristö tarvittavissa määrin myös kausikuplahallin sijoittamista varten.

 

Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on varattu määräraha keskuskentän liikuntapaikkojen peruskunnostukseen. Keskuskentän alueelle kaupunkirakennelautakunta on antanut suunnitteluvarauksen alueen kehittämiseksi. Tästä syystä liikuntapaikkojen peruskunnostusta ei ole tarkoituksenmukaista aloittaa ennen alueen kehittämislinjausten selviämistä. Kyseisellä investointimäärärahalla olisi mahdollista toteuttaa tarvittavaa Litmasen kentän ja sen ympäristön rakentamista loppuvuoden 2015 aikana.

 

 

Vaikutusten arviointi        Vaikutusten arviointilomake on liitteenä.

 

 

Esitys                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää edellä esitetyn mukaisesti siten, että keskuskentän siirtyvän tekonurmikentän sijoittaminen valmistellaan Litmasen sorakentän ja sen ympäristön alueelle vuoden 2015 aikana siten, että tekonurmialusta on siirrettävissä alkukesän 2016 aikana. Tarvittavat pohjarakennustyöt toteutetaan kohdentamalla keskuskentän liikuntapaikkojen peruskorjaukseen osoitettu määräraha Litmasen sorakentän tarvitsemiin muutostöihin.   

 

 

Liitteet

 

6407/2015 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Janne Hentunen

puh.  017 18 2502

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää edellä esitetyn mukaisesti siten, että keskuskentän siirtyvän tekonurmikentän sijoittaminen valmistellaan Litmasen sorakentän ja sen ympäristön alueelle vuoden 2015 aikana siten, että tekonurmialusta on siirrettävissä alkukesän 2016 aikana. Tarvittavat pohjarakennustyöt toteutetaan kohdentamalla keskuskentän liikuntapaikkojen peruskorjaukseen osoitettu määräraha Litmasen sorakentän tarvitsemiin muutostöihin.

 

Edellä esitetyn suunnitteluvaihtoehdon lisäksi vaihtoehtoista tarkastelua laajennetaan siten, että Litmasen sorakentälle sijoitettaisiin ainoastaan keskuskentän siirtyvä tekonurmi ja kausikuplahallin sijoittaminen selvitetään Lippumäen nykyisen tekonurmikentän alueelle. Lippumäen tekonurmikentän kausikuplaratkaisussa tarkasteluvaihtoehtoja on kaksi:

 

a)                                        Kausikuplahallilla katettaisiin koko nykyinen tekonurmialue

b)                                        Kausikuplahallin mitoitus on Litmasen kentälle esitetyn mukainen, jolloin osa nykyisestä Lippumäen tekonurmikenttäalueesta siirrettäisiin Lippumäen sorakentän alueelle 

 

 

Lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Varajäsen Maarit Kosunen saapui klo 16.01, jäsen Hanna Happonen saapui klo 16.03 ja kaupunginhallituksen edustaja Harri Auvinen saapui klo 16.03 tämän asian esittelyn aikana.

 


 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

 

                                                           Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.11.2015:

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta linjasi kokouksessaan 15.9.2015 § 67 Keskuskentän vaihdettavan tekonurmen jatkosijoittamisen sekä keskuskentän alueelta poistuvan kuplahallin korvaavan kausikuplaratkaisun sijoittamisen vaihtoehtotarkastelua. Linjauksen mukaisesti vaihtoehtoja on tarkasteltu seuraavasti:

 

1.       Tekonurmen ja kausikuplaratkaisun sijoittamista Litmasen sorakentän alueelle

2.       Tekonurmen sijoittamista Litmasen sorakentän alueelle sekä Lippumäen nykyisen tekonurmikentän kattamista Litmasen kentälle esitetyllä mitoituksella ja nykyisen Lippumäen tekonurmikentän osan siirtämistä Lippumäen sorakentän alueelle

3.       Tekonurmen sijoittamista Litmasen sorakentän alueelle ja Lippumäen nykyisen tekonurmikentän kattamista kokonaan kausikuplaratkaisulla

Sijoittamisen vaihtoehtoja on tarkasteltu toiminnan, rakentamisen ja rakentamiskustannusten sekä alueiden kaavan näkökulmista.

 

Vaihtoehdossa 1 tekonurmikentän ja kausikuplahallin sijoittaminen tarkoittaisi ympärivuotisen liikennöinnin kasvua alueelle ja siten edellyttäisi laajoja liikenne- ja pysäköinnin uudelleenjärjestelyjä. Varsinainen kentän ja kuplahallin sijoittaminen sorakentän alueelle tarkoittaisi kenttäalueen laajentamista sekä rakenteiden uudelleen järjestelyjä. Laajentamistyöt sisältäisivät laajoja pinta- ja pohjarakennetöitä, jotka aiheuttaisivat lisäkustannuksia. Litmasen kentän alue on merkitty kaavassa VP – alueeksi, joten toimenpiteet aiheuttaisivat mahdollisesti poikkeamisluvan hakemista.

 

Vaihtoehdossa 2 Lippumäen tekonurmen toiminnallinen mitoitus pienenisi ja kentän toiminnallisuus heikkenisi. Lisäksi kenttään tehdyt kenttään kiinteästi tehdyt merkinnät eivät enää olisi käyttökelpoisia ja edellyttäisi toimenpiteitä, jotka heikentäisivät kentän laatutasoa. Tekonurmen osan siirtäminen heikentäisi myös siirrettävän kentän laatutasoa ja muutoksesta aiheutuisi lisäkustannuksia.

 

Vaihtoehdon 3 mukainen ratkaisu sijoittaa tekonurmikenttä Litmasen sorakentälle on rakentamisen kannalta vähiten muutoksia aiheuttava ja siten kustannuksiltaan edullisin. Tällä vaihtoehdolla pystyttäisiin parantamaan erityisesti lasten ja nuorten kesäharjoittelun olosuhteita. Sijoittaminen edellyttää kenttämitoituksen pienentämistä siten, että kenttä mahtuu nykyisen sorakentän alueelle. Lippumäen nykyisen tekonurmikentän kattaminen kokonaisuudessaan kausikuplaratkaisulla parantaisi merkittävästi erityisesti jalkapallon, mutta myös muiden lajien kuten mm. pesäpallon talviharjoitteluolosuhteita. Lippumäen kenttäalue on kaavassa VU –aluetta. Kausikuplaratkaisun sijoittaminen Lippumäen liikuntakeskuksen alueelle ei edellyttäisi alueen kaavasta poikkeamista.

 

Tekonurmen sijoittamisesta Litmasen sorakentälle on laadittu suunnitelmaluonnos ja kustannusarvioluonnos. Suunnitelma- ja kustannusarvioluonnokset ovat liitteenä.    

 

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten arviointilomake on liitteenä.

 

 

Esitys                                              Edellä esitetyn tarkastelun pohjalta esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että Keskuskentältä siirtyvä tekonurmikenttä sijoitetaan Litmasen kentälle. Kentän mitoituksen lähtökohtana on liitteenä oleva suunnitelmaluonnos kuitenkin niin, että tekonurmialue toteutetaan suoja-aidan rajaamalle alueelle mahdollisimman laajana.

Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää Kuopion kaupungin tilakeskukselle, että Keskuskentän kuplahallin korvaamiseksi esitetään ensisijaisesti Lippumäen nykyisen tekonurmikentän kattamista kausikuplaratkaisulla.

 

Liitteet

13

6407/2015 Vaikutusten arviointi (ei jaeta, 10.11.2015 kokouksen aineisto)

 

14

6407/2015 Vaikutusten arviointi

 

15

6407/2015 Litmasen tekonurmikentän kustannusarvio

 

16

6407/2015 Litmasen tekonurmikentän karttaluonnos

 

                                                          Valmistelija                                                           

Janne Hentunen

puh.  017 18 2502

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Maaningan edustaja Raimo Haapalainen palasi kokoukseen klo 18.36 asian esittelyn aikana.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa