Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.09.2015/Pykälä 248

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

231 §

17.8.2015

 

§ 248

Asianro 2819/10.03.02/2014

 

 

Kuopion taidelukio Lumitin hankesuunnitelma

 

 

Päätöshistoria

 

                                            Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle kokouksessaan 17.8.2015.

 

Kaupunginhallitus 17.8.2015 231 §

 

Opetusjohtaja Leena Auvinen
Perusopetuksen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 (§71) hyväksynyt

Kuopion kaupungin peruskoulu- ja lukioverkkoselvityksen. Selvityksessä

lukioverkostosta tehtiin neljä esitystä: vaihtoehdot A1, A2, B ja C. Näistä

vaihtoehdoista valtuusto hyväksyi vaihtoehdon A1 ”Uusi Musiikin, tanssin

ja ilmaisutaidon lukio”, jossa yhdistyville Minna Canthin lukiolle ja Kuopion

Yhteiskoulun Musiikkilukiolle rakennetaan uudet tilat ja Karttulan lukio poistuu verkostosta.

 

Kaupunginvaltuusto päätti Karttulan lukion lakkauttamisesta kokouksessaan 28.5.2012 ja lukion toiminta päättyi 31.7.2015.

 

Kaupunginjohtaja asetti 14.11.2011 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää

Uuden Musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon lukion toimitilakysymys, vaihtoehtoina laajempi MIT-kampus, jossa mukana olisi Savonia amk ja Kuopion konservatorio ja lukiotoimintaan keskittyvä MIT-lukio.

 

Työryhmä selvitti sijoitusvaihtoehtoina Sairaalakadun kiinteistöt, Niiralan koulun, Opistotien kiinteistön ja Musiikkikeskuksen ympäristön. Hanketyöryhmän työ valmistui 10.4.2014 ja hanketyöryhmä päätyi esittämään MIT-lukion toteuttamista uudisrakennusvaihtoehtona Musiikkilukion ja Musiikkikeskuksen väliselle tontille.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi esityksen kokouksessaan 23.4.2014 § 25 ja päätti esittää edelleen kaupunginhallitukselle esityksen hyväksymistä.

 

Kaupunginhallitus käsitteli esitystä kokouksessaan 10.11.2014 § 400 ja päätti hyväksyä esityksen MIT-lukion muodostumisesta, mutta edellytti, että hanketyöryhmän esitystä on kuitenkin vielä täsmennettävä aikataulun, sijainnin ja tilojen omistuksen osalta.

 

Kaupunginhallituksen päätöksen (10.11.2014 § 400) mukaisesti Minna Canthin lukioja Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio on yhdistetty hallinnollisesti ja toiminnallisestiyhdeksi yksiköksi 1.8.2015 alkaen (Kasvun ja oppimisen ltk18.12.2014 § 68). Uuden lukion nimeksi päätettiin ”Kuopion taidelukio Lumit ” (Kasvun ja oppimisen ltk 27.1.2015 § 10) ja se toimii lv 2015-2016 ajan kahdessa kiinteistössä, mutta keväällä 2016 Minna Canthin koulun tiloista luovutaan ja väliaikaisena lisätilana Musiikkilukion kiinteistön ohella toimii Puistokoulu 1.8.2016 alkaen.

 

Lisäselvitystä varten hankesuunnittelutyöryhmä sai eri tahoilta esityksiä hyvinkin erilaisista kiinteistöistä, joiden soveltuvuutta taidelukion käyttöön toivottiin tutkittavan. Tässä yhteydessä on tarkasteltu tarkemmin seuraavat kiinteistöt: Kalevalan koulu, Ammattioppilaitos (Presidentinkatu 3), Kauppaoppilaitos (Presidentinkatu 1), Puolustusvoimien kiinteistö (Puistokadun varressa) ja Kauppakeskus Hermanni.

 

Lisäselvityksen sisältöä ja sijoitusvaihtoehtoja on käsitelty verkostotyön ohjausryhmässä 1.2.2014, 2.2.2015 ja 24.4.2015 sekä kaupunginvaltuuston iltakoulussa 23.3.2015.

 

Valmistelun yhteydessä on tullut esille ulkopuolisten käyttäjien kiinnostus tilojen vuokraamiseen koulutyön ulkopuolisella ajalla.

 

Lisäselvityksessä on tuotu esille myös opiskelijoiden näkökulmaa ja oppimisympäristön tilojen ja sijainnin merkitystä kokonaisvaltaiselle musiikin ja tanssin osaamisen kehittämiselle osana lukio-opintoja.

 

Kaavoitus ja maaomaisuuden hallintapalvelut valmistelevat Kuopionlahden yleistä kaksivaiheista arkkitehtuurikilpailua, jolla haetaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti mahdollisimman hyvää kokonaisratkaisua viimeiselle ydinkeskustan rakentamattomalle alueelle.

 

Kilpailuohjelman lähtöaineistoksi liitetään taidelukion tilaohjelma ja hotelli/kongressikeskuksen tilaohjelma. Kilpailijat saavat esittää muiden tonttien osalta käyttötarkoituksen kilpailuohjelman mukaisesti. Kilpailulla etsitään ideoita myös suojellun Yhteiskoulun rakennuksen jatkokäytölle.

 

Kilpailun valmisteluaineistossa lähtökohtina mainitaan, että kehitysalue torilta Kuopionlahdelle on Kuopion merkittävin kulttuuri- ja sivistysvyöhyke, jossa musiikki, tanssi ja kaupunkikulttuurin eri muodot ovat voimakkaasti läsnä.

 

Lisäselvityksen perusteella hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Kuopion taidelukio Lumit toteutetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön ja liitetään osaksi Kuopionlahden alueen kehittämistä ja ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän” –arkkitehtuurikilpailua. Kaupunginhallitukselle valmistellaan päätösesitys tilojen hankinnan ja omistuksen osalta arkkitehtuurikilpailun jälkeen. Aikataulullisesti toteutus kytkeytyy alueen kaavoitusprosessiin. Tavoiteaikataulu on, että uudisrakennus on käytössä syksyllä 2019. Väliaikaistilana toimiva Puistokoulu soveltuu huonosti lukiokoulutuksen tarpeisiin pidemmällä aikavälillä, koska luokkatilat ovat pieniä ja tilat rajoittavat mahdollisuutta luoda riittävän kokoisia opetusryhmiä lukio-opetukseen. Lisäksi Musiikkilukion kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa lähivuosina.

 

 

Esitys                                Kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnittelutyöryhmän esityksen ja päättää

 

-         että Kuopion taidelukio Lumit toteutetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön

-         että hanke liitetään osaksi Kuopionlahden alueen kehittämistä ja ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän” –arkkitehtuurikilpailua

-         hyväksyä hankesuunnittelutyöryhmän esittämän tavoiteaikataulun.

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Leena Auvinen

puh. +358 044 7184003

Liisa Kaksonen

puh.  044 718 5201

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                           

                                            Asiaa esitellään kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1. hyväksyy hankesuunnittelutyöryhmän esityksen siten, että Kuopion taidelukio Lumit toteutetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön,

2. hankkeen liittämisestä ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän” -arkkitehtuurikilpailuun päätetään erikseen ja

3. hankkeen  toteuttamisesta ja aikatauluista päätetään erikseen talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

Päätös                              Merkittiin, että jäsen Hetti Rytsy poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen, lukio-opetuspäällikkö Antti Kervinen, opetusjohtaja Leena Auvinen ja vs. suunnittelujohtaja  Martti Lätti saapuivat kokoukseen kuultaviksi asiakohdassa.

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti keskusteltuaan yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina, Liisa Kaksonen, Antti Kervinen ja Leena Auvinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen. 

 

 


 

 

 

Liitteet

1

2819/2014 Kuopion taidelukio Lumit  hankesuunnitelman lisäselvitykset 17082015 liitteineen

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Leena Auvinen

puh. +358 044 7184003

Liisa Kaksonen

puh.  044 718 5201

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

                                                         

                                                          Asiaa esitellään kokouksessa.

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh.

1. hyväksyy hankesuunnittelutyöryhmän esityksen siten, että Kuopion taidelukio Lumit toteutetaan uudisrakennushankkeena Musiikkikeskuksen ympäristöön,

2. hankkeen liittämisestä ”Kuopion soiva ja sykkivä sydän” -arkkitehtuurikilpailuun päätetään erikseen ja

3. hankkeen  toteuttamisesta ja aikatauluista päätetään erikseen talousarviovalmistelun yhteydessä.


Päätös                                            Merkittiin, että jäsen Hetti Rytsy poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Veijo Karkkonen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.   

 

Keskustelun kuluessa jäsen Neeta Röppänen teki jäsenten Jukka Pulkkinen, Leila Savolainen, Minna Reijonen ja Erkki Virtanen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

" (uusi kohta päätösehdotukseen)

4. edellyttää selvitettäväksi voidaanko Kallaveden lukion peruskorjausinvestointi välttää rakentamalla ko. lukion tarvitsemat tilat Lumit-uudisrakennuksen yhteyteen."

 

Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen  Röppäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Auvinen, Berg-Väänänen, Kantanen ja Toppinen) ja 7 ei-ääntä (Pulkkinen, Reijonen, Karkkonen, Röppänen, Savolainen, Tolppanen ja Virtanen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen jäsen Röppäsen tekemällä lisäyksellä. 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa