Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.09.2015/Pykälä 169

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 169

Asianro 7991/02.08.00.01/2014

 

 

Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma välillä Kuopio Matkus - Vuorela, Siilinjärven raja

 

 

Vs. kaupungininsinööri Jukka Rissanen
Kunnallistekniikan ja viherrakennuttamisen yksikkö

 

 

Yleistä                                             Kuopion moottoritien reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelmahankkeessa ovat mukana Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon Ely-keskus ja Liikennevirasto. Hoitosuunnitelma-alue on moottoritien välillä Kuopio Matkus - Vuorela, Siilinjärven raja. Moottoritien pituus hoitosuunnitelma-alueen kohdalla on 19 km ja suunniteltavaa aluetta on 156 hehtaaria. Suunnitelma-alue on kuvattu karttaliitteessä.

                            

Suunnittelun vaatimukset

 

Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palvelut kilpailutti yhteistyöhankkeen Hilmassa ja suunnitelman on tehnyt valittu konsultti. Työ alkoi maaliskuussa 2015. Suunnittelussa tuli ottaa huomioon kaavan mukaiset suojaviheralueet ja niiden määräykset, tie- ja rataturvallisuus, näkymät, luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus. Alueella on liito-oravien reittejä, jotka on otettu huomioon suunnittelussa (pesä- ja ruokailupaikat, moottoritien ylityspaikat, isot ”lentopuut”).

 

Suunnitelmassa pyydettiin esitettäväksi raivaus- ja hakkuujätteen poistoalueet, esteettiset arvot (mm. näkymät Kuopion kaupunkiin, kasvien uusimisessa vuodenajat), pölyn ja melun torjunta (vaikutukset asuntoalueille), Kallan siltojen toteutuneet suunnitelmat tuli ottaa myös huomioon suunnittelussa (päällekkäisyys).

 

Hoitosuunnitelmassa tuli ottaa huomioon maisematyöluvan rajoitukset mm. vanhan puuston käsittelyssä on oltava erityisen varovainen. Suunnittelussa tärkeänä osana on moottoritien varrella, hoitosuunnitelma-alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja yrityksien toiveet ja palautteet. Hoitosuunnitelman vaatimuksena on myös, että käytännön raivaus- ja hoitotyössä eivät erotu eri toimijoiden väliset hallinnolliset rajat.

 

Suunnitelman sisältö                Hoitosuunnitelma sisältää yleishoitosuunnitelman, jossa on esitetty kartalla alueet ja alueiden hoito kolmen, viiden ja kymmenen vuoden jaksotuksella sekä kirjallisen selostuksen yleissuunnitelmasta. Lisäksi suunnitelma sisältää kirjallisen hoito-suunnitelman karttaliitteineen ja hoitokuvioiden selostukset.

 

Hoitosuunnitelman tavoitteet

 

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on parantaa mm. alueen yritysten näkyvyyttä, kaupungin yleistä ilmettä ja maisemallisia arvoja. Suunnitelma luo perustan jatkossa toteutettavalle säännölliselle moottoritien varsien hoidolle yhteistyössä hoitoalueen muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman yhtenäisillä toimintatavoilla.

 

Moottoritien varsien puuston ja kasviston hoidossa on otettava samanaikaisesti huomioon monia eri näkökulmia. Suunnitelmassa pyritään yhteen sovittamaan liikenteen, liike-elämän ja kaupungin tarpeet sekä huolehtia siitä,

ettei läheisten asuinalueiden viihtyisyys heikkene. Suunnitelmassa otetaan huomioon keskeisimmät luontoarvot ja liito-oravien esiintymisalueet. Lisäksi moottoritien varren puustolla ja kasvistolla on suuri merkitys liikenteen aiheuttaman melun ja pölyn ehkäisijänä. 

 

Asiakaslähtöisyys, kuuleminen

 

Kuopion kaupunki teki suunnittelualueen kiinteistöille kevättalvella 2015 kyselyn, jossa kartoitettiin suunnittelua varten alueen asukkaiden ja yrityksien mielipiteitä kasvillisuuden hoidosta.

 

Kyselyjä lähetettiin 110 ja kyselyyn vastasi 35 kiinteistöä. Kyselyyn vastanneiden yrittäjien mielestä 81 %:lle oli tärkeää näkyvyys moottoritielle ja ryteikköjen ja risukkojen raivaus koettiin tärkeänä hoitotoimenpiteenä. Kyselyn pohjalta järjestettiin huhtikuun 20. päivä asukasilta, jossa suunnittelijat ja viranhaltijat vastasivat asukkaiden ja yrittäjien kysymyksiin.

 

Ohjaustyöryhmä                        Suunnittelua ohjasi työryhmä, jonka kokoonpano oli Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen (kunnossapito, ympäristönsuojelu, suunnittelu ja metsät) sekä Pohjois-Savon Ely-keskuksen (moottoritiealue) ja Liikenneviraston (rata-alue) asiantuntijoista.

 

Jatkotoimenpiteet                    Konsultti luovutti työn tilaajille hoitosuunnitelman aineiston 14.8.2015.

Hoitosuunnitelmalle on haettava maisematyölupa, joka on tarkoitus hakea jatkuvaksi. Maisematyölupa haetaan uudelleen, jos suunnitelmassa tulee muutoksia.

 

Tarkoituksena on, että Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon Ely-keskus ja Liikennevirasto tekevät yhteistyötä käytännön työn raivauksessa, jotta raivaustyöt saadaan tehtyä siten, että raivaustyön toteuttamisessa ei erotu hallinnolliset rajat.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy Kuopion moottoritien reuna-alueiden hoitosuunnitelman Kuopion kaupungin alueiden osalta. Tämän jälkeen Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon Ely-keskus ja Liikennevirasto hakevat hoitosuunnitelmalle maisematyöluvan ja sopivat käytännön työn toteuttamisesta.

 

Liitteet

2

7991/2014 Yleiskuva alueesta

 

3

7991/2014 Yleissuunnitelmateksti

 

4

7991/2014 Yleissuunnitelma kooste

 

5

7991/2014 Hoitosuunnitelmat 1-14 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

7991/2014 Hoitosuunnitelmat hoitoluokat (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

7991/2014 Hoitosuunnitelmien kuviot (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

7991/2014 Täydennysistutukset moottoritie (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

                                                                                      

                                                          Valmistelija                                                           

Hannele Kauppinen

puh.  044 718 5713

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa