Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 30.09.2015/Pykälä 171

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 171

Asianro 4717/10.03.01.00/2015

 

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Pieksänkosken vesiosuuskunnan tarkistetun vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisen. Pieksänkosken vesiosuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen laajentumisen hyväksymistä Pajulahteen. Jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan Pajulahteen vuoteen 2017 mennessä.

 

1. Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaavat vesihuoltolaki (119/2001) ja laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014). Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2.  Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveysviranomaisen lausunto. Pieksänkosken vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueella, mukaan lukien Pajulahden alue, noudatetaan liittymisvelvollisuuden (VHL 119/2001 § 10) osalta vuonna 2001 voimaantullutta vesihuoltolakia 31.12.2018 saakka. Osuuskunnalla on ollut ennen vesihuoltolain muutosta hyväksytty toiminta-alue, jossa laitos ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi.

 

3. Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunnot valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

4. Pieksänkosken vesiosuuskunnan perustietoja

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992. Se toimii Nilsiän, Juankosken ja osin myös Siilinjärven alueella. Vesiosuuskunnalla on ollut rakennettuja liittymiä vuoden 2014 lopussa 527 ja vesiosuuskunnan vesijohtoverkosto on yli 240 km pitkä. Viemäriverkostoa osuuskunta on rakentanut muun muassa Tahkon länsipuolella ja koko viemäriverkoston kokonaispituus on noin 8 km.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnan suurimmat vedentoimittajat ovat Kuopion Vesi liikelaitos ja Koillis-Savon Vesi Oy. Koillis-Savon Vesi ottaa vettä Juankosken ja Tuusniemen rajalta ja Kuopion Veden toimittama vesi on peräisin Reittiön vedenottamolta. Pohjois-Savon ELY-keskus on vuonna 2015 myöntänyt Pieksänkosken vesiosuuskunnalle 70 000 euron avustuksen vesihuoltoverkostojen rakentamiseksi. ELY-keskuksen rahoituksen saannin edellytyksenä on, että vesihuoltoverkostojen toiminta-alue on hyväksyttävä ennen rakennustöiden aloittamista.

 

5. Pieksänkosken vesiosuuskunnan toiminta-alue ja esitys jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi Pajulahteen, alueen rajaaminen, nähtävilläolo ja lausunnot

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnalla on hyväksytty toiminta-alue Nilsiän, Juankosken ja Siilinjärven alueella. Osuuskunnan toiminta-alueella on vesijohtoverkoston piiriin saatettuja alueita mm. Pajulahdessa ja Tahkolla (Nilsiän kunnanvaltuusto 11.10.2005 § 81) sekä jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettu Tahkolla (Nilsiän kunnanvaltuusto 9.3.2010 § 21).

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta on jättänyt 28.5.2015 sähköpostitse Kuopion kaupungille esityksen toiminta-alueen tarkistamiseksi ja jätevesiviemärinverkoston piiriin saatettavan alueen rajaamiseksi Pajulahden, Kaaraslahden ja Mustalahden alueelle. Osuuskunta esittää viemäröitäväksi alueeksi liitteenä olevan kartan mukaista aluetta. Pajulahden jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavan toiminta-alueen osan oletetaan rakentuvan vuoteen 2017 mennessä. Pajulahden viemäriverkoston rakentamishanke on yksi Kuopion kaupungin vuonna 2015 avustamista vesihuoltohankkeista (KaurLa 20.5.2015 § 96).

 

Pajulahden jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavan alueen sisäpuolella on yhteensä 114 liittyjää. Suurin yksittäinen liittyjä on Pajulahden koulu, joka toistaiseksi käsittelee jätevedet kiinteistökohtaisesti. Viemäröintialueelta kerättävät jätevedet johdetaan Siilinjärvelle Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle. Pieksänkosken vesiosuuskunta on 17.3.2015 solminut jätevesien vastaanotosta sopimuksen Siilinjärven kunnan kanssa. Puhdistamon kapasiteetti on uusien jätevesien johtamista varten vesiosuuskunnan mukaan tarkastettu.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistamisesta kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys oli virallisesti nähtävänä 25.6.2015 – 14.8.2015 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla, Nilsiän palvelupisteessä ja Kuopion kaupungin internetsivuilla.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

1)       Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)       Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6)       Kuopion Vesi Liikelaitos

7)       Siilinjärven kunta

8)       Pöljän vesiosuuskunta

 

Viranomaisille suunnatun lausuntoaineiston lähetykseen liittyvien ongelmien vuoksi viranomaisille varattiin lisäaikaa lausunnoille aina 20.8.2015 saakka.

 

Seuraavat tahot antoivat lausunnon:

·          Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue 17.8.2015

·          Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta 13.8.2015

·          Kuopion kaupungin strateginen maankäytön suunnittelu 10.8.2015

 

Siilinjärven kunta, Kuopion Vesi Liikelaitos ja Pöljän vesiosuuskunta ilmoittivat, ettei heillä ole asiassa lausuttavaa. Vesiosuuskunnan esityksestä toiminta-alueeksi ei jätetty yhtään mielipidettä. Toiminta-alueesta annetut lausunnot ja niiden vastineet on esitetty liitteessä 2.

 

Saatujen lausuntojen perusteella Pajulahden viemäröinnin toiminta-aluerajausta ei ole muutettu. Toiminta-alueen hyväksymistä varten Pajulahden viemäriverkoston piiriin saatettavan alueen rajat on yhtenäistetty vesijohtoverkoston piiriin saatetun alueen kanssa. Lisäksi vesijohdon toiminta-aluerajausta on muutettu siten, että Pieksänkosken Lähde vesiosuuskunnan toiminta-alue on lisätty Pieksänkosken vesiosuuskunnan vesijohdon toiminta-alueeseen. Pieksänkosken vesiosuuskunta on vuonna 2014 ostanut Pieksänkosken Lähde vesiosuuskunnan liiketoiminnan. Toiminta-aluekartta on esitetty liitteessä 1. Toiminta-aluekartassa on näkyvissä lain vesihuoltolain muuttamisesta mukaisesti myös taajamat. Pieksänkosken vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alue ei sijaitse YKR-2013 mukaisilla taajama-alueilla.

 

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Matti Sutinen, 044 718 5360 tai vesihuoltoinsinööri Päivi Rissanen, 044 718 5303.

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristövaikutuksiltaan Pajulahden viemäröintialueen lisääminen Pieksänkosken vesiosuuskunnan toiminta-alueelle on positiivinen, koska viemäriverkoston rakentamisen myötä sako- ja umpikaivolietteen kuljetustarve vähenee.  Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesienkäsittelyjärjestelmän ja saattaa puhdistetut jätevedet viranomaisvalvonnan alle. Viemäriverkoston rakentaminen myös parantaa pintavesien laatua.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Pieksänkosken vesiosuuskunnan tarkistettu toiminta-alue hyväksytään ja toiminta-alueen sisäpuolelle Pajulahden alueelle lisätään jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettava alue.  Lisäksi vesijohdon toiminta-alueeseen lisätään Pieksänkosken Lähde vesiosuuskunnan toiminta-alue, koska Pieksänkosken vesiosuuskunta on vuonna 2014 ostanut Pieksänkosken Lähde vesiosuuskunnan liiketoiminnan.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueella myös Pajulahden alueen osalta noudatetaan liittymisvelvollisuuden (VHL 119/2001 § 10) osalta vuonna 2001 voimaantullutta vesihuoltolakia 31.12.2018 saakka. Osuuskunnalla on ollut ennen vesihuoltolain muutosta hyväksytty toiminta-alue, jossa laitos ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi. Pieksänkosken vesijohdon ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alue ei sijaitse YKR-2013 mukaisilla taajama-alueilla. 

 

 

Liitteet

12

4717/2015 Pieksänkosken vesiosuuskunnan tarkistettu vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-aluekartta

 

13

4717/2015 lausunnot ja vastineet

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa