Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.09.2015/Pykälä 272

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunkirakennelautakunta

163 §

16.9.2015

 

§ 272

Asianro 2853/08.00.00/2015

 

 

Valtuustoaloite liikenteen sujuvuuden parantamiseksi Leväsentiellä

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 16.9.2015 163 §

 

Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Hetti Rytsy ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet aloitteen Leväsentien liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Aloitteessa mainitaan, että Leväsentiellä on huonosti toimivia liikennevalo- ja merkkijärjestelyjä esim. Servican, Särkiniementien sekä Mestarinkadun liittymissä. Kaikista huonoin toimivuus aloitteen tekijöiden mukaan on Rauhalahdentien liittymässä. Aloitteessa esitetään toimivuuden parantamiseksi kiertoliittymän rakentamista.

 

Nykytilanne

 

Leväsentie on moottoritien rinnakkaisena väylänä sekä erikoiskuljetusreittinä toimiva pääkatu, jonka liikennemäärät Rauhalahdentien ja Tasavallankadun välillä vaihtelevat suuresti ollen Tasavallankadun eteläpuolella reilut 18 000 ajon/vrk ja Rahalahdentien pohjoispuolella 9360 ajon/vrk. Merkittävimmät liittymien välityskykyongelmat ovat Rauhalahdentien liittymässä, jonka toimivuutta ei ole mahdollista parantaa nykyisin kaistajärjestelyin. Lisäksi ongelmia ja vaaratilanteita esiintyy Särkiniemen kohdalla sekä Mestarikadun kohdalla, jossa epäselvyyttä aiheuttaa samalla kohtaa oleva kauppakeskuksen tonttiliittymä. Viimeksi mainituissa liittymissä viivytyksiä esiintyy Leväsentien poikittaisessa suunnassa olevilla tulosuunnilla.

 

Kadun itäpuolella kulkee välikaistalla erotettu pyöräilyn pääreitiksi luokiteltu kevyen liikenteen väylä. Kadun leveys vaihtelee erityisesti liittymäalueilla, mutta peruskaistaleveytenä on 4 metriä, jolloin ajoradan kokonaisleveys on 8 metriä. Poikittainen jalankulku- ja pyöräily tapahtuu samassa tasossa autojen kanssa, saarekkein varustettujen suojateiden kohdilta. Nopeusrajoitus kyseisellä katuosuudella on 50 km/h. Kyseisen katuosuuden merkittävimmät onnettomuuksien kasaumapisteet ovat Tasavallankadun, Mestarinkadun ja Rauhalahdentien liittymät. Lisäksi yksittäisiä onnettomuuksia on sattunut Kartanonkadun liittymässä ja suistumisonnettomuuksia kadun linjaosuudella sekä kevyen liikenteen onnettomuuksia Särkiniementien eteläpuolella olevilla suojateillä. Suurin osa sattuneista onnettomuuksista on ollut peräänajoja, jotka ovat johtaneet vain aineellisiin vahinkoihin.

 

Tehdyt selvitykset ja suunnitelmat

 

Leväsentien parantamisesta Tasavallankadun ja Kartanonkadun välillä on tehty yleissuunnitelma n. 10 vuotta sitten. Tuossa suunnitelmassa toimenpiteiksi on esitetty kadun muuttamista 2+2-kaistaiseksi sekä uuden katuyhteyden rakentamista Särkilahden kohdalle Leväsentieltä Kolmisopentielle. Näiden toimenpiteiden on todettu parantavan tilannetta niin, ettei liittymiin tarvitse rakentaa valo-ohjausta. Suunnitelmassa on kuitenkin todettu, että Leväsentien nelikaistaistamisen yhteydessä on hyvä kuitenkin varautua liittymien valo-ohjaukseen rakentamalla tarvittavat putkitukset liikennevalokaapeleille. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty Mestarinkadun liittymän siirtämistä huomioiden K-Raudan / kauppakeskus Cantin tonttiliittymä sekä Kaivotien liittymän poistamista ja korvaamista Kulkutien kohdalle rakennettavalla liittymällä. Kaksi viimeksi mainittua toimenpidettä on toteutettu.

 

Parantamistoimenpiteitä Leväsentielle on eistetty myös vuonna 2008 laaditussa Valtatie 5 liikennekäytävän Kuopion kohtaa koskevassa selvityksessä. Em. suunnitelmassa on esitetty, että vuoteen 2010 mennessä Leväsentielle rakennettaisiin lisäkaistat Tasavallankadun ja Särkiniementien välille sekä uusi katuyhteys Leväsentien ja Kolmisopentien välille. Vuoteen 2020 mennessä selvityksessä on esitetty lisäkaistojen rakentamista Rauhalahdentien ja Särkiniementien välille. Lisäksi toimenpiteenä on esitetty kaistajärjestelyjä Tasavallankadun liittymään. Pidemmällä tähtäimellä toimenpiteitä Leväsentien osalta on esitetty ramppien rakentamista Petoselle, minkä myötä Leväsentien liikenteen on arvioitu lisääntyvän.

 

Kumpusaarentien rakentamiseen liittyen on Siikalahden ja Haapaniemen väliselle alueelle laadittu toimivuus- ja liikenneturvallisuustarkastelu. Kumpusaarentien rakentamisen on todettu parantavan merkittävästi Haapaniemen alueen liikenteen toimivuutta ja sitä myötä turvallisuuttakin. Tarkastelussa on päädytty siihen, että Kumpusaarentien rakentamisen yhteydessä tulee Leväsentien kapasiteettia lisätä rakentamalla Leväsentiestä 2+2-kaistainen Tasavallankadun ja Särkiniementien välisellä osuudella. Lisäksi tarkastelussa on esitetty valo-ohjauksen rakentamista Kumpusaarentien (nykyinen Servican liittymä) ja Särkiniementien liittymiin sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien uudelleenjärjestelyjä Särkiniementien liittymässä. Rakennussuunnitelmat edellä mainituista järjestelyistä laaditaan Kumpusaarentien suunnittelun yhteydessä ja niiden toteuttaminen kytketään määrärahojen puitteissa Kumpusaaren rakentamiseen.

 

Perustelut päätösehdotukselle

 

Edellä mainittujen yleissuunnitelman sekä liikennekäytäväselvityksen laatimisien jälkeen on Leväsentien varren maankäytössä tapahtunut muutoksia, joiden myötä Leväsentien tonttiliittymä- ja kaistajärjestelyjä on muutettu. Lisäksi uusi katuyhteys (Saaristokatu) Saaristokaupungin ja keskustan välillä on valmistunut, mikä osaltaan on vaikuttanut Leväsentien liikenteeseen. Vaikka Leväsentien yleissuunnitelmassa sekä liikenneväyläselvityksessä on mainittu Leväsentien muuttaminen 2+2-kaistaiseksi, tulisi toimenpiteen vaikutuksia niin liikenneturvallisuuden kuin toimivuudenkin näkökulmasta harkita uudelleen. Yleissuunnitelmassa on mainittu, että ajoradan ollessa nelikaistainen, vaikeutuu sivusuunnilta liikennevirtaan liittyminen jo pienilläkin liikennemärillä. Kun liittyminen nelikaistaistamisen myötä vaikeutuu, kasvavat myös liikenneturvallisuusriskit, mikä puolestaan johtaa siihen, että liittymiin tulee rakentaa valo-ohjaus. Näin ollen olisikin syytä hakea erityisesti liittymien toimivuutta parantavia toimenpiteitä eikä niinkään Leväsentien katuosuuden sujuvuuden maksimointia. Näin ollen Leväsentielle Särkiniementien ja Rauhalahdentien välille tulee laatia yleissuunnitelma liittymien toimivuuden parantamisesta, jonka myötä ratkaistaan kuhunkin liittymään sopiva liittymäratkaisu. Suunnitelmassa tulee huomioida turvallisuuden lisäksi toimivuus sekä käytettävissä olevat katualueet.

 

 

Esitys                                Esitän, että lautakunta hyväksyy, että valtuustoaloitteen pohjalta suunnittelupalveluissa käynnistetään vuoden 2015–2016 vaihteessa suunnittelutyö Leväsentien liittymien toimivuuden parantamisesta katuvälillä Särkiniementie – Rauhalahdentie. Tätä varten syksyllä 2015 hankitaan riittävät liikennemäärätiedot tarvittaessa ostopalveluna. Suunnittelutyössä laaditaan myös aikataulu tarvittaville toimenpiteille.

 

 

Liitteet

 

2853/2015 Valtuustoaloite

 

 

                                            Valmistelija                                          

Paula Liukkonen

puh. +358 044 718 5304

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Esittelijä täydensi esitystä siten, että päätös annetaan vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

12

2853/2015 Valtuustoaloite

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kh. esittää kv:lle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa