Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.10.2015/Pykälä 182

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 182

Asianro 5131/14.06.00.00/2015

 

 

Kuopion kaupungin lausunto jätelautakunnalle / jätehuoltomääräysten uudistaminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Savo-Pielisen jätelautakunnalla on vireillä koko toimialuetta koskevien kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen vastaamaan nykyisen jätelainsäädännön vaatimuksia ja jätehuollon kehittymistä. Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia paikallisia sitovia säännöksiä. Määräykset koskevat kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisessa syntyviä jätteitä ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviä jätteitä sekä osin myös elinkeinotoiminnan jätteitä.

 

Jätelautakunnan lausuntopyyntö on sisältänyt kuulutuksen, jätehuoltomääräysten luonnostekstin sekä määräyksiin liittyvät perustelut. Kaupunki on pyynnön mukaisesti asettanut em. asiakirjat nähtäville kaupungin ilmoitustaululle. Tämän lisäksi kuulutus ja sen liitteet ovat olleet nähtävillä internet-sivuilla.

 

Kaupungin lausunnon lisäksi myös ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut valvovana viranomaisena lausunnon asiasta. Lausunto sisältää lähinnä ehdotettuja tarkennuksia.

 

Jätehuoltomääräysten yleisessä osassa on kerrottu määräysten merkityksestä, etusijajärjestyksestä sekä kunnallisen jätehuoltojärjestelmän sisällöstä. Edelleen yleisessä osassa on kerrottu roskaantumisen ehkäisystä sekä merkittävimmistä muutoksista määräyksissä. 

 

Määräyksissä on mahdollistettu liittyminen kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään putkikeräysjärjestelmän tai muun vastaavan korttelikohtaisen järjestelmän kautta, jos tällainen järjestelmä jollekin alueelle toteutetaan. Putkijärjestelmää tultaneen tarkastelemaan mm. Savilahden alueelle, joten määräys siinä suhteessa on hyvinkin tarpeellinen.

 

Hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteissa on huomioitu pakkausjätteiden tuottajavastuu ja kunnan järjestämä täydentävä keräys. Jotta kierrätykseen ohjautuvan jätteen osuus etusijajärjestyksen mukaisesti kasvaisi ja sekajätteeseen ohjautuisi mahdollisimman vähän hyödynnettävissä olevaa jätettä, on mm. biojätteen, kartongin, lasin ja metallin erilliskeräysvelvoitteita laajennettu. Kartonki ja biojäte on jatkossa kerättävä vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä, aikaisemmin velvoite on koskenut vähintään 10 asuinhuoneiston kiinteistöjä. Lasin ja metallin erilliskeräysvelvoite on asetettu koskemaan kiinteistöjä, joilla on vähintään 20 asuinhuoneistoa, kun lasin ja metallin aikaisempi erilliskeräys on ollut vapaaehtoista. Myös muovin erilliskeräysvelvoite tulee uutena vähintään 40 asuinhuoneistoa koskeville kiinteistöille.

 

Erilliskeräysten laajentaminen ja entistä useampien jäteastioiden sovittaminen vanhoihin jätekatoksiin ja ahtaille tonteille saattaa asettaa haasteita erityisesti kaupungin keskustassa. Osin astioita voidaan varmaan ottaa entisten sekajäteastioiden tilalle, mutta joillakin kiinteistöillä lisäastioiden sijoittaminen voi osoittautua ongelmalliseksi. Erilliskeräyksen järjestämiseksi tulisikin varautua riittävin siirtymäajoin., tarvittaessa on mahdollistettava myös poikkeukset järjestelmässä.

 

Jotta erilliskeräys toteutuisi enimmäkseen vapaaehtoisesti, tulisi sitä voida vauhdittaa jätetaksan avulla. Nykyinen taksoitus, jossa erillisjätteen tyhjennykset esimerkiksi biojätteen osalta ovat sekajätettä kalliimpia, ei välttämättä innosta taloyhtiöitä eikä asukkaita lajittelemaan kaikkea jätettä. Jätteenhuollon kehittämisryhmissä tulisikin jatkossa edelleen kehittää materiaalien kierrätykseen kannustavia taksajärjestelmiä.

 

Määräyksissä on nyt mahdollistettu 2-5 naapurikiinteistön kompostointi yhteisessä kompostorissa.

 

Jäteastioiden tyhjennysvälit on pääsääntöisesti jätetty ennalleen. Vähän jätettä tuottaville pienille talouksille, joissa biojätteet lajitellaan, on kuitenkin mahdollistettu pidempi keräysväli. Myös jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen määräajaksi on mahdollista.

 

Edelleen määräyksissä on mahdollistettu saostus- ja umpilietesäiliöiden omatoiminen käsittely oman kiinteistön lisäksi muutamien lähikiinteistöjen kesken, jotta lietteiden ravinteet voidaan tarvittaessa hyödyntää pienimuotoisesti lähellä niiden syntypaikkaa.

 

Jätehuoltomääräysten päivitystyössä on jäteyhtiön lisäksi kuunneltu mm. jäteyhtiölle työtä tekeviä kuljetusyrityksiä ja niiden kuljettajia. Tämän seurauksena jätehuoltomääräyksiin on lisätty kuljettajien työturvallisuutta parantavia määräyksiä.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta ja edelleen kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon jätelautakunnalle.

 

Uudistustyö on ollut esimerkillistä ja sitä on laadittu jätelain hengessä, unohtamatta kuitenkaan erityisesti helpotuksia pienien talouksien osalta. Kun määräykset aikanaan hyväksytään, niin jätelautakunnan on yhdessä Jätekukon kanssa tiedotettava erityisesti muutoksista näkyvästi.

Erilliskeräysten osalta voi uusien määräysten käyttöönotto olla hankalaa erityisesti keskustan ahtailla tonteilla. Tarvittaessa on erilliskeräyksen laajentamisen osalta mahdollistettava riittävät siirtymäajat ja mahdolliset poikkeukset, jos astioiden sijoitus osoittautuu hankalaksi tai jopa mahdottomaksi.

 

 

Liitteet

9

5131/2015 Lausuntopyyntö

 

10

5131/2015 Kuulutus

                                                                                      

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh.  044 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Simo Räty poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupungininsinööri Ismo Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa