Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 21.10.2015/Pykälä 183

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 183

Asianro 4664/10.03.01.00/2015

 

 

Karttulan vesiosuuskunnan tarkistetun vesijohto- ja jätevesiverkoston toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

Vs. suunnittelujohtaja Tanja Leppänen
Kt-suunnittelu

 

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Karttulan vesiosuuskunnan tarkistetun vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisen. Karttulan vesiosuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen laajentumisen hyväksymistä Karttulan Hirvijärven alueelle. Jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan alueelle vuoteen 2017 mennessä.

 

1. Yleistä vesihuollosta             Vesihuoltoa ohjaavat vesihuoltolaki (119/2001) ja laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014). Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2. Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

3. Liittymisvelvollisuus             Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät rakentamattomat kiinteistöt. Liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon on säädetty vesihuoltolaissa 119/2001 sekä laissa vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014. Lain vesihuoltolain muuttamisesta siirtymäsäännökset määrittävät kumman lain liittymisvelvollisuutta koskevaa pykälää 10 noudatetaan. Jos vesihuoltolaitoksen hyväksytyllä toiminta-alueella laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, noudatetaan liittymisvelvollisuuden osalta vesihuoltolakia 119/2001 10§:n mukaisia säännöksiä 31.12.2018 saakka. Karttulan Vesiosuuskunnan koko toiminta-alueella lukuun ottamatta Hirvijärven jätevesiviemäröinnin aluetta sekä Rääpys-Rytkyn vesijohdon ja jätevesiviemäröinnin aluetta noudatetaan näin ollen vesihuoltolain 119/2001 mukaista liittymisvelvollisuutta. Hirvijärven jätevesiviemäröinnin alueella noudatetaan 681/2014 10§:n säännöksiä. Tällöin taajaman ulkopuolista kiinteistöä ei tarvitse liittää jätevesiviemäriin, mikäli vesihuoltolain 10§:n ehdot täyttyvät.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

 

4. Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunnot valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

5. Karttulan vesiosuuskunnan perustietoja

 

Karttulan vesiosuuskunnalla on ollut vesijohtoverkostoa 2014 lopussa noin 245 kilometriä ja viemäriverkostoa noin 105 kilometriä. Vesiosuuskunta hankkii suurimman osan tarvittavasta talousvedestä Kuopion Vedeltä, joka tuottaa talousveden Hautolahden vedenottamolla. Vuonna 2014 vesiosuuskunta osti talousvettä yhteensä noin 40 000 kuutiota.

 

Karttulan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoihin on tähän mennessä liittynyt yhteensä 670 kiinteistöä, joista 210 kpl on myös viemäriverkostojen alueella. Liittyneistä kiinteistöistä 632 kpl on vakituisia tai vapaa-ajan asuntoja, 9 kpl maatiloja, 10 kpl matkailua palvelevia, 3 kpl teollisuus- tai tuotantolaitoksia ja 5 kpl koulu- tai päiväkotikiinteistöjä. Koko vesiosuuskunnan vuorokautinen vedenkulutus on 128 kuutiota.

 

6. Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue ja esitys jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi Hirvijärvelle, alueen rajaaminen, nähtävilläolo ja lausunnot

 

Karttulan Vesiosuuskunnalle on hyväksytty toiminta-alue 1.12.2004 (§ 51) Karttulan kunnan teknisessä lautakunnassa. Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue on kattanut tällöin koko entisen Karttulan kunnan haja-asutusalueen lukuun ottamatta Karttulan, Pihkainmäen ja Syvänniemen taajamia. Toiminta-aluetta on sittemmin osuuskunnan hakemuksesta tarkistettu useita kertoja, jotka Karttulan kunta tai Kuopion kaupunki ovat hyväksyneet. Osuuskunnan toiminta-alueella on myös jätevesiviemäriverkoston piiriin saatetut alueet Karttulan taajaman läheisyydessä Kuivaniemessä (Karttulan tekninen lautakunta 21.4.2010 §30) ja Airakselassa (Kuopion kaupunginhallitus 24.9.2012 § 347). Viimeisin Karttulan Vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen on tehty Kuopion kaupunginhallituksessa 13.4.2015 (§114), jolloin vesijohtoverkoston toiminta-aluetta supistettiin. Tällöin jätevesiviemäriverkoston toiminta-aluetta laajennettiin Kuttakosken ja Rääpys-Rytkyn alueille.

 

Karttulan vesiosuuskunta on jättänyt 21.5.2015 Kuopion kaupungille esityksen toiminta-alueen tarkistamiseksi ja jätevesiviemärinverkoston piiriin saatettavan alueen rajaamiseksi Karttulan Hirvijärvelle. Osuuskunta esittää viemäröitäväksi alueeksi liitteenä olevan kartan mukaista aluetta. Hirvijärven jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavan toiminta-alueen osan oletetaan rakentuvan kesään 2016 mennessä. Hirvijärven viemäriverkoston rakentamishanke on yksi Kuopion kaupungin vuonna 2015 avustamista vesihuoltohankkeista (KaurLa 20.5.2015 § 96).

 

Hirvijärven jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavan alueen sisäpuolella on 60 kiinteistöä. Viemäröintialueen sisäpuolella on myös Kuopion evankelisluterilaisen seurakunnan Hirvijärven leirikeskus. Hirvijärven jätevesiviemäröintialue ei sijaitse YKR-2013 mukaisella taajama-alueella. Viemäröintialueelta kerättävät jätevedet johdetaan Karttulan jätevedenpuhdistamolle. Karttulan vesiosuuskunta on solminut Kuopion Veden kanssa sopimuksen jätevesien vastaanottamisesta.

 

Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueen tarkistamisesta kuulutettiin kaupunginvaltuuston määrittelemässä virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys oli virallisesti nähtävänä 25.6.2015 – 14.8.2015 välisenä aikana Kuopion valtuusto-virastotalolla ja Kuopion kaupungin internetsivuilla.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

1)       Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ ympäristönsuojeluyksikkö,

3)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)       Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)       Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6)       Kuopion Vesi Liikelaitos

 

Viranomaisille suunnatun lausuntoaineiston lähetykseen liittyvien ongelmien vuoksi viranomaiset pystyivät jättämään lausuntoja myös nähtävilläoloajan päätyttyä.

 

Seuraavat tahot antoivat lausunnon tai mielipiteen:

        Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

        Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

        Kuopion Vesi liikelaitos

 

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut on pyytänyt Karttulan vesiosuuskunnalta vastinetta Kuopion Veden esittämään lausuntoon jätevesimäärien ylittämisestä ja vaihtoehtoisien jätevesien vastaanottopaikan selvittämisestä. Kunnallistekniset suunnittelupalvelut katsoo Karttulan vesiosuuskunnan vastineessaan antaman selvityksen olevan riittävä osoitus siitä, että jätevesimäärät eivät Hirvijärven viemäröintialueen rakentamisen myötä lisäänny. Lausunnot ja vastineet on esitetty liitteessä 2.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausunnon perusteella on Karttulan Vesiosuuskunnan esittämän toiminta-alueen rajauksia muutettu vähäisessä määrin siten, että rajaukset noudattavat pääsääntöisesti kiinteistörajoja. Toiminta-aluekarttaan on lisätty myös YKR-2013 määritelmän mukaiset taajama-alueet. Karttulan Vesiosuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemäröinnin toiminta-alue ei sijaitse pääosin YKR-2013 mukaisilla taajama-alueilla.

 

Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Matti Sutinen, 044 718 5360 ja vesihuoltoinsinööri Päivi Rissanen 044 718 5303

 

 

Vaikutusten arviointi                Ympäristövaikutuksiltaan Hirvijärven viemäröintialueen lisääminen Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alueelle on positiivinen, koska viemäriverkoston rakentamisen myötä sako- ja umpikaivolietteen kuljetustarve vähenee.  Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesienkäsittelyjärjestelmän ja saattaa puhdistetut jätevedet viranomaisvalvonnan alle. Viemäriverkoston rakentaminen myös parantaa pintavesien laatua. Hirvijärven leirikeskus majoittaa leirien aikaan enimmillään noin 100 ihmistä ja leirikeskuksen saaminen keskitetyn viemärin piiriin parantaa leirikeskuksen toimintavarmuutta.

 

 

Esitys                                               Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi kaupunginhallitukselle, että Karttulan vesiosuuskunnan tarkistettu toiminta-alue hyväksytään ja toiminta-alueen sisäpuolelle Hirvijärven alueelle lisätään jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettava alue.

 

 

Liitteet

11

4664/2015 Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta

 

12

4664/2015 Karttulan vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotuksesta annetut lausunnot vastineineen

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa