Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2015/Pykälä 215

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 215

Asianro 8030/10.03.01.00/2015

 

 

Katusuunnitelmien hyväksyminen nähtävillä oloa varten Leväsentie välillä Tasavallankatu-Särkiniementie, Kumpusaarentie välillä Leväsentie-Varikkokatu sekä Leipäniemen jalankulku- ja pyöräilysilta

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Hankekokonaisuudella ohjataan syväsataman ja Haapaniemen teollisuusalueelle suuntautuva raskas liikenne Siikalahden itäreunalla sijoittuvalle Kumpusaarentielle. Samalla korvataan Siikalahden ylittävä ponttoonisilta teräsbetonisillalla.  Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan myös Särkiniementie/Leväsentie liittymässä alikulkujärjestelyillä. Hankkeen kustannusennuste on noin 8.9 milj. euroa ja arvioitu aloitus on suunniteltu vuodelle 2016.

 

Yleistä                                             Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti ohjata eteläisen Haapaniemen, Kumpusaaren ja Siikaniemen alueille ohjautuva raskas liikenne Tasavallankadun sijasta raskaalle liikenteelle sujuvampaa ja helpompaa reittiä. Väylä antaa vaihtoehtoisen reitin myös Saaristokaupungin ja kaupungin tärkeimmän työpaikka- ja kasvualueen Savilahden väliselle yhteydelle. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta laajalla alueella, sekä vähentää ruuhkia risteyksissä (esim. Tasavallankadun, Siikaniemenkadun ja Saaristokadun risteys). Mikäli hanketta ei toteutettaisi, olisi odotettavissa merkittävää ruuhkien lisääntymistä ko. risteyksessä alueen maankäytön kehittyessä. Samassa yhteydessä Leväsentietä levennetään 2+2 -kaistaiseksi väyläksi välillä Tasavallankatu—Särkiniementie.  Leväsentien ja Kumpusaarentien nopeusrajoitus on 50 km / h.

 

Hanketta on valmisteltu yleiskaavan laatimisen yhteydessä vuodesta 1997 alkaen. Hankealueelle sijoittuva asemakaava vahvistui  2013 ja katusuunnitelmat ovat pääosin asemakaavan mukaisia. Kumpusaarentien ja Leipäniemensillan rakentamiseksi on saatu vesioikeudenmukainen lupa 2015.

 

Leväsentie välillä Tasavallankatu - Särkiniementie

 

Leväsentie levennetään ko. välillä 2 + 2 kaistaiseksi ja liittymät rakennetaan liikennevalo-ohjatuiksi. Leväsentien välityskykyä parannetaan siten, että raskas liikenne ohjautuu Tasavallankadulta Kumpusaarentielle. Tulevan Kumpusaarentien kohdalla toteutetaan samanaikaisesti mittavia verkostosaneerauksia/siirtoja.  Särkiniementien liittymässä jalankulku ja pyöräily ohjataan alikulkuihin, muutoinkin pyöräilyn pääväylänä toimiva Leväsentien suuntainen reitti peruskorjataan. Särkiniementien liittymässä nykyinen katualue ei riitä alikulkuratkaisujen toteuttamiseen ja ko. kohdalla asemakaavasta joudutaan hieman poikkeamaan huoltoaseman tontin kohdalta.  Liittymäalueella tehdään myös linja-autopysäkkijärjestelyjä. Leväsentien korkeusasema noudattaa pääosin nykyistä korkeusasemaa, Särkiniementien liittymäalueen alikulkutunneleiden rakentaminen edellyttää kadun nostamista enimmillään noin yhdellä metrillä. Leväsentien leventäminen toteutetaan pääosin nykyisen kadun kaakkoispuolelle. Samanaikaisesti uusitaan myös rautatien tasoristeyksessä turva- ja tasoylitysvarusteita.

 

Kumpusaarentie välillä Leväsentie - Varikkokatu

 

Kumpusaarentien liikennemäärän arvioidaan olevan noin 5500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuudeksi arvioidaan noin 10 %. Kumpusaarentien liikenteen erityispiirteitä on asuinalueiden (Saaristokaupunki) ja työpaikkavaltaisen alueen (Savilahti) välinen henkilöautoliikenne sekä moottoritien ja Haapaniemi, Kumpusaari ja Siikaniemen alueen välinen raskas liikenne. Raskaan liikenteen muodostavat Haapaniemen energialaitoksille liikennöivät hake- ja turverekat, Kumpusaaren satamaan, alueen terminaaleihin liittyvät kuljetukset sekä Siikaniemen alueen raskas liikenne (esim. Kuopion Liikenteen ja Mestarin varikot). Kumpusaarentien rakentaminen tukee myös alueen yritystoiminnan kehittymistä ja laajenemista. Kumpusaaren alueen kaavoituksessa varaudutaan lisäalueiden käyttöönottoon mm energiahuollon osalta. 

 

Katu alkaa lännestä Leväsentieltä Servican (entisen K-raudan) liittymän kohdalta ja liittyy idässä jo rakennettuun Kumpusaarentiehen. Rakennettavan väylän kokonaispituus on noin tuhat metriä. Leväsentien puoleisessa päässä, noin kahdensadan metrin matkalla, katu sijoittuu kokonaisuudessaan vesialueelle. Vesistöosuus rakennetaan louherakenteisena.  Muutoin katulinjaus sijoittuu ja tukeutuu pääosin olevaan maastoon ja rantapenkkaan, osittaisia vesistötäyttöjä on noin kahdensadan metrin matkalla.

 

Kumpusaarentien ajorata on seitsemän metriä leveä ja sen eteläpuolella on neljä metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka on erotettu vaihtelevalla etäisyydellä ajoradasta. Ko. väylä tulee olemaan pyöräilyn pääväylä. Ajorata on suunniteltu erityisesti raskasta liikennettä ajatellen. Kääntösäteet ja kaltevuudet ovat raskasta liikennettä suosivia. Kadun alkuosuudelle noin 300 metrin matkalle esitetään rakennettavaksi 1 metriä korkea melukaide Särkiniemenpuoleiselle reunalle meluselvityksen mukaisesti.

 

Jalankululle ja pyöräilylle rakennetaan Kumpusaarentielle ylikulkusilta, joka yhdistää suoran reitin Leipäniemensillalta Teollisuuskadulle.

 

Hulevesien hallinta, Siikalahden pohjukan lampi/kosteikko

 

Siikalahden pohjukkaan laskee 1200 mm betoninen sadevesiviemäri, joka kerää hulevesiä noin 90 hehtaarin kokoiselta alueelta. Alueilta muodostuvien haitta-aineiden (kiintoaine ja fosfori) pitoisuuksien voidaan olettaa olevan kohtuullisia johtuen alueen maankäytöstä. Hulevesikuormitusta vähennetään rakentamalla Kumpusaarentie pohjoispuolelle Leväsentien tuntumaan pienehkö lampi/kosteikko. Lampi tasaa ja vähentää veden virtausnopeutta sekä puhdistaa hulevettä. Puhdistusteho perustuu laskeutukseen, epäpuhtauksien sitoutumiseen kasvillisuuteen ja muiden mikro-organismien avulla tapahtuvaan epäpuhtauksien hajotukseen. Lampien puhdistusteho on keski- tai korkeaa tasoa ja ne soveltuvat myös talviolosuhteisiin.

 

Leväsentien kuivatus on hoidettu hulevesiviemärein ja sadevesikaivoin. Kumpusaarentien kuivatus on hoidettu avo-ojin ja jiirein. Katujen hulevedet ohjataan imeytys/viivätys ja kosteikkorakenteiden kautta Siikalahteen. 

 

Pääperiaatteet on esitetty katusuunnitelma kartoissa.

 

Leipäniemen silta                       Leipäniemen ja Särkiniemen nykyisin yhdistävän kevyen liikenteen ponttoonisilta on suosittu jalankulku ja pyöräilyreitti (noin 1 500 - 2 000 käyttäjää vuorokaudessa).  Silta toimii pääreittinä kaupungin eteläisten alueiden ja keskustan välillä. Käyttäjistä noin neljännes on jalankulkijoita ja loput pyöräilijöitä. Talvisin määrä laskee, koska sillalla olevaa väylää ei voida hoitaa koneellisesti.

 

Paikalle rakennetaan viisiaukkoinen betoninen palkkisilta, jonka kokonaispituus on 123 m ja hyötyleveys 5.65 m. Uusi silta rakennetaan nykyisen ponttonisillan paikalle.  Silta ulottuu rannalta rannalle, eikä vesistöön pengerretä nykyistä enempää. Sillan keskimmäisessä aukossa 20 metrin matkalla alikulkukorkeus on 3.5 metriä mitattuna keskivedenkorkeudesta. Vesistön käyttömahdollisuudet paranevat leveämmän ja korkeamman vesiliikenneaukon vuoksi.  Ehdotetusta sillasta on laadittu alustava yleispiirustus.

 

Kustannusennuste ja rakentamisen valmistelu

 

Hankkeen kustannusennuste on noin 8.9 milj. euroa. Se jakautuu osa-alueisiin pääpiirteittäin seuraavasti:

 

Kumpusaarentie                                                                                  2.4 milj euroa

Leväsentie                                                                                              1.5 milj euroa

Sillat                                                                                                           2.2 milj euroa

(Leipäniemensilta, Kumpusaaren klv silta ja Leväsentien ja Särkiniementien alikulkukäytävät)

Valaistus, liikenteenohjaus ja rautatielaitteet                         0.6 milj euroa

Verkostojensiirrot/saneeraukset                                                 0.7 milj euroa

(Kuopion Vesi, Kuopion Energia kauko- ja sähköverkko, teleoperaattorit)

Työmaa- ja tilaajatehtävät, arvio                                                   1.5 milj. euroa

 

Hankkeen rakentaminen ajoittuu alustavasti vuosille 2016 - 2017. Kadunrakennustyöt aiheuttavat haittaa etenkin vilkasliikenteisen Leväsentien liikenteelle. Kumpusaarentien vesistöpenkereen rakentaminen aiheuttaa tilapäistä vesistön samentumista. Vaikutukset rajoittuvat kuitenkin rakennusaikaan ja ovat paikallisia. Rakentamisen aikaisia määräyksiä ja ohjeita on käsitelty kaupunkia sitovassa vesioikeuden lupapäätöksessä tarkemmin.

 

Hanke on lähivuosien laajin kadunrakennuskohde Kuopiossa ja se on syytä toteuttaa ennen Savilahden laajamittaista rakentamista. Kadunrakennuksessa käytettäviä louhemassoja siirrellään työmaa-alueella noin 100 000 m3. Työalueet ulottuvat katusuunnitelmia laajemmalle alueelle mm. rautatien pohjoispuolisille teollisuustonteille.

 

Hankkeen valmistelu aloitetaan puustonpoistolla yleiskartassa rakennettaviksi esitetyiltä väylä alueilta. Kumpusaarentien ja kosteikkoon liittyviltä työalueilta (katu- ja viheralueilta) puusto poistetaan talvella 2016. Leväsentien työalueelta (katu- ja viheralueilta) puusto poistetaan hankkeen etenemisen edellyttämässä aikataulussa. Puunpoistoa koskevat alueet on esitetty liitteenä olevassa urakka-aluekartassa.

 

Hankealueella olevaa puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan, mutta tarvittaessa sitä poistetaan myös viheralueilta siinä laajuudessa kun rakentamistyöt sitä edellyttävät. Korvaavat täydennysistutukset on esitetty katusuunnitelmissa. 

 

Vaikutusten arviointi

 

Arvio ilmastovaikutuksista

 

Hanke on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan positiivinen. Tasavallankadun raskas liikenne vähenee ja asumisviihtyvyys kadun varrella paranee. Tasavallankadun ilmanlaatu paranee kun raskaanliikenteen aiheuttama hiukkaskuormitus vähenee (renkaissa kulkeutuvat ainesosat ja kalustosta tippuvat ainesosat). Kumpusaarentielle rakennettava melukaide ehkäisee liikenteen aiheuttamaa melukuormitus Särkiniemen puoleisella rannalla.  Paremmat ja helposti kunnossa pidettävät jalankulku ja pyöräily reitit edistävät hiilivapaiden liikkumismuotojen käyttöä. 

 

Arvio yritysvaikutuksista

 

Hankkeen yritysvaikutukset ovat selvästi positiiviset.

 

Haapaniemen, Kumpusaaren ja Siikaniemen yritykset ovat ilmaisseet jatkuvasti hankkeen tärkeydestä ja sen vaikutuksista kuljetuskustannuksiin, jotka pienenevät hankkeen toteuttamisen johdosta. Yritykset ovat toivoneet hankkeen mahdollisimman nopeaa toteutusaikataulua. Alueen yritysten toiminta nojautuukin vahvasti logistisiin yhteyksiin.

 

Hanke parantaa alueen houkuttelevuutta yrityksille ja edistää alueen kehittymistä työpaikka-alueena. Myös kaupan liikenne Tasavallankadun ja Tehdaskadun varressa hyötyy hankkeesta, kun raskas liikenne ohjautuu omalle väylälleen. Ilman hankkeen toteutusta alueen kehittäminen viivästyy edelleen.

 

Hankkeen työllisyysvaikutukset maarakennusalalle ovat merkittävät. Hanke omalta osaltaan elvyttää matalasuhdanteessa kamppailevaa rakennusalaa. Toisaalta kaupunki tullee hyötymään myös nykyisestä suhdannetilanteesta ja saamaan hankkeen toteuttamiseksi kilpailukykyisiä tarjouksia.

 

                            

Esitys                                              Esitän että lautakunta hyväksyy nähtäville Leväsentien ja Kumpusaarentien katusuunnitelmat ja Leipäniemen sillan yleispiirustuksen sekä hankkeen urakka-aluekartan.

 

 

Liitteet

20

-8030/2015 Yleiskartta 2015

 

21

8030/2015 Pienennökset Leväsentie ja Kumpusaarentie

 

22

8030/2015 Kumpusaarentie asemakuva 1  (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

8030/2015 Kumpusaarentie, asemakuva 2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

24

8030/2015 Kumpusaarentie asemakuva 3 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

25

8030/2015 Kumpusaarentie klv silta(ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

26

8030/2015 Leväsentie asemakuva 1 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

27

8030/2015 Kumpusaarentie leikkaukset (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

28

8030/2015 Leväsentie asemakuva 2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

29

8030/2015 Leväsentie Leikkaukset A B C (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

30

8030/2015 Leipäniemen silta yleispiirustus (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

31

8030/2015 urakka-aluekartta

 

asiakirjoissa

        suunnitelmat                                                  

                                                          Valmistelija                                                           

Jukka Eskelinen

puh.  044 718 5421

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin urakka-aluekartta.

 

Liite

 

Esittelijä täydensi esitystä siten, että lautakunta hyväksyy nähtäville Leväsentien ja Kumpusaarentien katusuunnitelmat ja Leipäniemen sillan yleispiirustuksen sekä hankkeen urakka-aluekartan.

 

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa