Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2015/Pykälä 208

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 208

Asianro 7877/02.02.02/2015

 

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

1.                    Käyttötalous

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.11.2015 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016 - 2019.

Lautakuntien tehtävänä on hyväksyä palvelualueiden käyttö- ja hankesuunnitelmat. Suunnitelmien ja tavoitteiden asettamisen tulee perustua valtuuston talousarviossa asettamiin tavoitteisiin.

 

Käyttösuunnitelmiin tulee sisällyttää talouden tasapainottamiseksi toteutettavat toiminnan sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteet ja ne tulee kohdentaa asianmukaisesti. Käyttösuunnitelmiin ei saa jättää kohdentamattomia toimenpiteitä ja euroja. Toimenpiteiden etenemisestä vastaavat henkilöt tulee nimetä. Mikäli toimenpiteet edellyttävät erillistä päätöksentekoa, tulee ne valmistella huolellisesti ja viivytyksettä päätöksentekoon. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden vaikutusten toteutumista seurataan kuukausiraportoinnin ja osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Käyttösuunnitelmien laadinnassa tulee noudattaa kaupunginhallituksen 22.2.2012 hyväksymän Kuopion kaupungin tuottavuusohjelman, kaupunginvaltuuston 2.5.2012 hyväksymän henkilöstöohjelman ja 30.9.2013 hyväksymän palvelujen tuottamista ja hankkimista linjaavan palvelu- ja hankintaohjelman ohjeita ja periaatteita. Kuopion kaupungin tuottavuusohjelma uusitaan kevään 2016 aikana.

 

Käyttösuunnitelmat on laadittava valtuuston päätöksen mukaisiin sitoviin summiin. Lautakunnat jakavat käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmissa talousarviossa palvelualueelle osoitetut määrärahat ja tuloarviot eri avainprosesseille ja tarvittaessa tarkemmalle tasolle. Käyttösuunnitelmissa ja investointien hankesuunnitelmista tulee ilmetä sitovuustaso käyttösuunnitelman hyväksyvään toimielimeen nähden, jotta toimielimen on mahdollista seurata asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Lautakuntien ja palvelualuejohtajien on huolehdittava, että palvelualueen toiminta suunnitellaan valtuuston päättämien määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa ja että palvelualueille asetettavat osatavoitteet eivät ole ristiriidassa talousarviossa päätettyjen tavoitteiden kanssa. 

Toimielimen käyttösuunnitelmassa asettamat osatavoitteet, osamäärärahat ja osatuloarviot sitovat toimielimen alaista viranhaltijaa ja työntekijää samalla tavoin kuin muukin toimielimen tekemä päätös. Lautakunnat ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat vastuussa päätettyjen tavoitteiden toteuttamisesta.

 

Investointien budjetoinnissa tulee huomioida investoinnista aiheutuvat menot ja rahoitusosuuksina tai omaisuuden myyntinä saatavat tulot.

 

Toiminnan painopisteet

 

Tonttitarjonnan riittävyyden ja monipuolisuuden varmistaminen edellyttää kaupungin kasvuohjelman mukaisten alueiden sekä täydennysrakentamisalueiden asemakaavoitusta ja kunnallistekniikan rakentamista sekä aktiivista maanhankintaa. Painopisteenä on myös maankäyttösopimusten tekeminen täydennysrakentamis‑ ja muutoskaava‑alueilla.

 

Savilahti, linja-autoaseman alue, Lehtoniemen pohjoisosa, Hiltulanlahti ja Sorsasalon biotuotetehtaan alue ovat suunnittelun painopisteinä vuoden 2016 toiminnassa. Suunnittelussa näkyy entistäkin korostuneemmin täydennysrakentaminen. Kunnallistekninen rakentaminen painottuu Keilanrinteen, Matkusniemen, Maljalahden, Hiltulanlahden ja Kurkimäen asuntoalueille. Omakotitonttien luovutuksen painopiste siirtyy Hiltulanlahteen.

 

Ilmastopoliittisen ohjelman ja energiatehokkuussopimuksen toteuttaminen sekä kestävän kehityksen huomioon ottaminen on edelleen tärkeä painopistealue. Ilmastopoliittiseen ohjelmaan sisältyvien tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta edellyttävät myös työkalujen kehittämistä ilmastovaikutusten tunnistamiseen ja arviointiin suunnittelun apuvälineiksi sekä mahdollisimman tarkkaa tietoa kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen ovat painopisteinä.

 

Joukkoliikenteen toiminnan päätavoite on Kuopion seudun joukkoliikennestrategian laatiminen. Strategia tulee sisältämään mm. joukkoliikenteen palvelutason määrittelyn ja koulukuljetusten suunnittelun osana avointa joukkoliikennettä.

 

Jätehuollon viranomaispalvelujen keskeisimpiä tavoitteita on vuonna 2015 uudistettujen jätehuoltomääräysten toimeenpanosta huolehtiminen.

 

 

Keskeisimmät toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

 

Varmistaakseen hankitun maaomaisuuden mahdollistaman tulovirran, palvelualue suuntaa resursseja erityisesti tuloa tuottaviin toimenpiteisiin. Suunnittelulla, tonttituotannolla ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä koko prosessin tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan tonttivarannon riittävyys ja houkuttelevuus. Samalla kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota tuleviin hoito- ja ylläpitokustannuksiin. Maaomaisuuden ja kaupungin käytöstä poistuvien kiinteistöjen jalostusta ja myyntiä tehostetaan edelleen mm. aktiivisella yhteistyöllä rakentajien kanssa.

 

Kaupunkirakenteen tiivistämiseksi lisätään täydennysrakentamista. Tuottavuushyödyt tulevat näkymään sekä investoinneissa että käyttötaloudessa. Samalla mahdollistetaan toimiva, kustannustehokas ja energiatehokas palvelurakenne ja edistetään Kuopion kaupunkirakennemallin – kävelykaupunki, joukkoliikennekaupunki, autokaupunki – kehitystä.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella on pystytty viime vuosina eri toimenpitein hillitsemään henkilöstö- ja toimitilakulujen kasvua. Henkilöstön tiimiyttämisen ja vastuuttamisen jatkamiseksi sekä tuotto- ja kustannustietoisuuden lisäämiseksi jatketaan talousosaamista vahvistavaa sisäistä koulutusta. Tavoitteena on edistää jousto- ja etätyötä myös työhyvinvoinnin ja ekologisuuden näkökulmasta. Toimitila- ja työskentelyratkaisuissa – kuten muussakin toiminnassa – toteutetaan energiatehokkuutta.

 

Asiakaspalvelun ja kaupungin henkilöstövoimavarojen tuottavan käytön parantamiseksi kehitetään edelleen sähköisiä palveluita. Yhteistyötä Apajan palvelupisteen kanssa lisätään mm. Waltti-korttien myynnin osalta.

 

Yhteistyön sujuvoittamiseksi ja resurssien ohjauksen varmistamiseksi on toteutettu hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ulkoilu- ja virkistyspalveluiden yksikön sijoittuminen yhteisiin tiloihin kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa. Tavoitteena on tiimiytyminen yli palvelualuerajan ja sen myötä asiakaslähtöisyyden, suunnittelun ja toteutuksen sekä resurssien yhteiskäytön myötä saavutettava tuottavuus ja tehokkuus.

 

Kunnossapidon lähivuosien keskeinen haaste on kustannusten optimointi tarjoten kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso. Optimointia jatketaan laajentamalla alueurakkamallia ja parantamalla edelleen tilaajaosaamista.

 

Käyttösuunnitelman laskentaperusteet

 

Palkkamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon voimassa olevien sopimusten mukainen palkkakehitys ja henkilötyövuosien vähennystavoite. Käyttösuunnitelmaan on varattu varhaiseläkemenoperusteinen varhe-maksu ja eläkemenoperusteinen maksu eläkevakuutuksen ilmoittamien määrien mukaisesti. KUEL-maksu on 17 % palkkasummasta ja muut henkilösivukulut laskettuina palkkasummasta ovat:

·          työnantajan sairasvakuutusmaksu 2,14 %

·          työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 3,65 %

·          työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 0,59 % palkkasummasta.

 

Sisäiset vuokrat on budjetoitu tilakeskuksen kanssa tehtyjen vuokrasopimusten mukaisina ja atk-palvelut Istekki Oy:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina. Muut sisäiset erät on budjetoitu niin, että ne ovat samansuuruiset palvelun ostajalla ja myyjällä.

 

Työllisyysmäärärahojen käyttöä koordinoi keskitetysti työllistymisen yksikkö ja määräraha on budjetoitu kokonaisuudessaan työllistymisen yksikön kustannuspaikalle. Työllistymisen yksiköllä on sekä tuloja että menoja koskeva seuranta- ja raportointivastuu työllistämismäärärahojen toteutumisesta. Palvelualueet eivät tee työllistämisen määrärahamuutoksia mutta palvelualueet voivat seurata työllistämismäärärahojen käyttöä palveluprosessi-tasoisesti.

 

Henkilöstö

 

Talousarvion laadinnan yhteydessä on valmisteltu henkilöstösuunnitelmat, jotka tarkennetaan nyt käyttösuunnitelmissa.

 

Kaupunkiympäristön vastuualueet ovat laatineet henkilöstösuunnitelmat, joissa on huomioitu henkilöstöohjelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet pidemmälle aikavälille.

 

Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräät muut siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2014. Kunnille ja kuntayhtymille sääntely tarjoaa mahdollisuuden saada osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta, jota ne voivat hakea työttömyysvakuutusrahastosta. Laki sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta, jonka laatiminen on edellytyksenä taloudellisen tuen saamiselle. Työnantajapalvelu vastaa keskitetysti koulutuskorvauksen hakemisesta.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintatuotot ja -kulut vuodelle 2016

                                                                                                                     
TOT 2014 €                 TA 2015 €                             KS 2016 €

Tulot                       41 406 356               48 294 018                              47 123 123   

Menot               - 42 897 494               - 52 201 129                         - 49 561 123
Netto                      - 1 491 138                - 3 907 111                          - 2 438 000

2.        

3.       Investoinnit

 

Investoinnit painottuvat uusille asuinalueille Hiltulanlahden, Keilanrinteen ja Matkusniemen alueille sekä elinkeinotoiminnan kohteiden osalta Pieneen Neulamäkeen ja Kumpusaarentielle.

 

Investointimäärärahat vuodelle 2016 kokonaisuudessaan ovat:

 

 

TA 2015

1 000 € (netto)

TA / KS 2016

1 000 € (netto)

Maa- ja vesialueet

1 000

+ 3 500

(brutto)

(6 M€)

(3 M€)

 

Yhdyskuntarakentaminen

  14 815

17 155

·         Urheilu- ja virkistysalueet

2 520

(HYV)  3 015

·         Lähiliikuntapaikat   

225

(HYV)     175

·         Yleiset alueet ja puistot

1 055

655

·         Satama

0

0

·         Kunnallistekniikka yht.

11 015

13 310

-         Uudisrakentaminen

7 605

7 870

-         Elinkeinoalueet

600

1 900

-         Saneeraus

1 860

2 720

-         Kävelykeskusta

400

 

-         Savilahti

 

300

-         Muut

550

520

 

Koneet ja kalusto                

60

45

 

 

YHTEENSÄ

 

 

15 875

13 700

 

 

Investointien kohdeluettelot hyväksyessään lautakunta määrittelee ko. määrärahojen käyttökohteet. Liiteaineistossa on esitetty yhdyskuntarakentaminen kokonaisuudessaan, mutta urheilu- ja virkistysalueiden sekä lähiliikuntapaikkojen rakentamisen kohteita käsittelee myös hyvinvoinnin edistämisen lautakunta.

 

Talousarvion käyttösuunnitelman toteutumista seurataan kuukausiraporteissa sekä osavuosikatsauksissa.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelmaa on käsitelty kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelmaseminaarissa 25.11.2015.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että lautakunta hyväksyy kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvion käyttösuunnitelman ja investointien kohdeluettelot vuodelle 2016.

 

 

Liitteet

1

7877/2015 Talousarvion sitovuusmääräykset

 

2

7877/2015 Kaupunkiympäristön palvelualueen tavoitteet

 

3

7877/2015 Avainprosessien toiminnan painopisteet sekä toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet

 

4

7877/2015 Määrärahojen erittely avainprosesseittain

 

5

7877/2015 Tuloslaskelmat

 

6

7877/2015 Avustukset

 

7

7877/2015 Mittarit

 

8

7877/2015 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

 

9

7877/2015 Tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteet

 

10

7877/2015 Investoinnit

 

11

7877/2015 Informatiivinen aineisto

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että pöydälle jaettiin talousarvion käyttösuunnitelman korjatut sivut (41 - 42, 44 - 46, 49)

 

liite

 

Esittelijä muutti esitystä siten, että hissi-, vesihuolto- ja tieavustusten osalta jaottelu on seuraava: hissiavustukset 85 000 €, yksityistieavustukset 700 000 € ja vesihuoltoavustukset 500 000 €. Avustusten yhteissumma säilyy aiemman esityksen mukaisena.

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa