Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2015/Pykälä 212

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 212

Asianro 1734/10.02.03/2013

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Väinölänniemi 1-35-1 ja 1-36-1 (Sataman SOK)

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Molempien korttelien osalta varasto- ja konttorikorttelialue on muutettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi suojelutavoitteet huomioon ottaen. Tontilla 1-35-1 olevaa matalampaa rakennusosaa on mahdollista suojelutavoitteet huomioon ottaen korottaa yhdellä kerroksella. Satamakadun varrella on toteutettavissa ympäristöön sopiva täydennysrakentaminen. Tontin 1-35-2 (entinen 1-36-1) osalta asemakaava saatetaan vastaamaan poikkeusluvan mukaisesti toteutettua tilannetta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee satama-alueen välittömässä läheisyydessä, Satamakadun, Minna Canthin kadun, Kallaveden ja Koljonniemenkadun rajaamalla alueella.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö sisältyi kaavoitusosaston vuoden 2005 työohjelmaan. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 2.1. - 3.2.2006. Tekninen lautakunta hyväksyi 11.10.2006 asemakaavan muutosehdotuksen ja ehdotusaineisto oli julkisesti nähtävänä 18.10. - 20.11.2006. Tekninen lautakunta hyväksyi 28.2.2007 vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja päätti, että asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Kaavaehdotuksen käsittelyä ei tällöin jatkettu, koska silloinen kiinteistön haltija vetäytyi hankkeesta.

 

Asemakaavan muutostyö käynnistettiin uuden omistajan aloitteesta uudelleen syksyllä 2014.

 

Kaavoitustilanne                        Ympäristöministeriö on 3.7.2008 vahvistanut Kuopion seudun maakuntakaavan. Maakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta / rakennussuojelualuetta (SR 11.1006 Kuopion satama).

 

Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa (kv 11.12.2000) kortteli on merkitty asuntoalueeksi sekä palvelujen ja hallinnon alueeksi (A, P). Kortteleissa olevat rakennukset sisältyvät yleiskaavan kulttuurihistoriallisiin rakennuskohteisiin.

 

Suunnittelualueella on voimassa 3.1.1938 vahvistettu asemakaava. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelit 35 ja 36 on merkitty makasiinikortteleiksi, joilla rakennukset saavat sisältää varasto- ja konttorihuoneita. Asuinhuoneistojen sisustaminen on sallittu kortteliin 35 rakennettaviin rakennuksiin. Kortteiden välissä on katualue (Varastokatu).

 

Suunnittelualue sisältyy Kuopion kulttuuriympäristöstrategia ja hoito-ohjeet raportin arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin (kohdealue 8, Kuopion satama-alue).

 

Suunnittelualue sisältyy vuonna 2009 valmistuneeseen luetteloon valtakunnallisesti merkittävistä kulttuuriympäristöistä. (RKY 2009).

 

Kaava-aluetta koskevia suunnitelmia, päätöksiä ja selvityksiä on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 3.2 Suunnittelutilanne.

 

Nykyinen tilanne                        Kortteleissa 1-35 ja - 36 olevat rakennukset edustavat keskusosuusliikkeiden ja keskustukkukauppojen funktionalismin henkeen suunniteltuja rakennuksia. Korttelissa 1-36 oleva rakennus on muutettu poikkeusluvalla asuinkäyttöön.

 

Tontilla 1-35-1 on vuosina 1939–1941 valmistunut, Arkkitehti Erkki Huttusen SOK:n rakennusosastolla suunnittelema SOK:n varasto- ja konttorirakennus.

 

Rannempana oleva, nykyisin tontilla 1-36-1 sijaitseva SOK:n varasto-makasiini on muutettu poikkeusluvalla asuinkäyttöön. Rakennus on yhdistetty yhdyskäytävin kolmannen kerroksen kohdalta tontilla 1-35-1 olevaan rakennukseen.

 

Rakennusten välissä oleva Varastokatu on tontin 1-36-1 piha- ja pysäköintialueena.

 

Maanomistus                              Kaava-alue on yksityisomistuksessa. Tontin 1-35-1 omistaa Kiinteistö Oy Kuopion Satama 4 ja tontin 1-36-1 sekä korttelien välisen katualueen Suomen Asumisoikeus Oy.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Kaavaehdotus noudattaa pääosin vuonna 2006 hyväksymiskäsittelyssä olleen kaavaehdotuksen (kaavakartta päivätty 4.10.2006 / 15.2.2007) asettamia lähtökohtia. Tontin 1-35-2 (vanha 1-36-1) osalta kaavaehdotus on saman sisältöinen. Tontin 1-35-1 osalta kaavaehdotukseen on tehty uusista toiminnallisista tavoitteista johtuvia tarkennuksia, jotka koskevat uudisrakennuksen korkeusasemaa, rakennusalan leveyttä sekä olevan rakennuksen suojelumääräyksiä. Kaavaehdotuksessa sallitaan osalla suojellun rakennuksen julkisivuja ikkunoiden suurentaminen sekä ranskalaisten parvekkeiden lisääminen. Uudessa kaavaehdotuksessa mahdollistetaan myös suojellun rakennuksen matalamman osan osittainen korottaminen yhdellä kerroksella. Muutoksista huolimatta suojeltu rakennus pysyy ulkoiselta hengeltään hyvin ennallaan. Vastaavaa rannanpuoleista rakennusosaa tontilla 1-35-2 on korotettu kahdella kerroksella.

 

Korttelialueen käyttötarkoitukseksi on merkitty asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL-39), jolla uudisrakennukseen tai olemassa olevaan rakennukseen tehtävien muutosten sopeuttamiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Julkisivun tulee olla rapattu. Asuntoja ei saa sijoittaa ensimmäiseen maanpäälliseen kerrokseen, mikäli ikkunat eivät ole vähintään 170 cm korkeudella katutasosta.

 

Kaavaehdotusta on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 5.3 Aluevaraukset.

 

Käsittelyvaiheet                         Uudelleen käynnistetyn kaavatyön havainneaineisto lähetettiin 10.9.2015 tiedoksi ja tutustumista varten naapurikiinteistöille (As Oy Kuopion Nahkurinkulma, tontti 1-8-6, As Oy Kuopion Värjärinkulma, tontti 1-8-7, As Oy Kuopion Väinölänportti, tontti 1-10-5, As Oy Kuopion Wanha Mylly, tontti 1-9-5 ja Suomen Asumisoikeus Oy, tontti 1-36-1) ja samalla tiedotettiin, että asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus saada kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn loka-marraskuussa 2015, jonka jälkeen se asetetaan virallisesti nähtäville, jolloin ehdotuksesta voi jättää mahdolliset muistutukset.

 

Mielipide saatiin As Oy Kuopion Värjärinkulmalta (Satamakatu 18, Niemenkatu 21), joka ilmoitti kantanaan, että alueen lisärakentaminen lisää huomattavasti liikennettä ja ihmismääriä alueella. Nykyisinkin liikennekäyttäytymisessä on havaittu ongelmia sataman suunnalla. Näin ollen hallitus pyytääkin huomioimaan asian asemakaavaan liittyvissä liikenneratkaisuissa ja – järjestelyissä.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaavan muutosehdotuksen mukainen uudisrakentaminen eheyttää kaupunkikuvaa täydentämällä Satamakadun varren rakennusrivistöä. Esitetyt suojelumääräykset edistävät rakennusten säilymistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennetun ympäristön osana.

 

Kaava on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen, koska se tiivistää ja eheyttää kaupunkirakennetta.

 

Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Kaavan vaikutuksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 5.4 Kaavan vaikutukset.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 1. kaupunginosan (Väinölänniemi) korttelin 35 tontin 2 tonttijako. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, Kuopion kulttuurihistorialliselle museolle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Viiteaineisto

1

1734/2013 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

2

1734/2013 havainneaineisto / Sitova rakennustapaohje

 

3

1734/2013 kaavaselostus ilman liitteitä

 

4

1734/2013 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

1734/2013 tonttikartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa:                                Kaavaselostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, tonttikartta, rakennushistoriaselvitys ja Savon Tekmi Oy:n tutkimusselostus.

 

Teknisen lautakunnan 28.2.2007 hyväksymä ehdotusaineisto: päätöspöytäkirja 28.2.2007 § 115, kaavoituspäällikön esitys 16.2.2007, ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset, asemakaavan muutoksen selostus (päivätty 4.10.2006 / 15.2.2007), kaavakartta (päivätty 4.10.2006 / 15.2.2007) ja havainneaineisto.

 

Teknisen lautakunnan 11.10.2006 hyväksymä ehdotusaineisto: kuulutus, päätöspöytäkirja 11.10.2006, kaavoituspäällikön esitys 3.10.2006, asemakaavan muutoksen selostus (päivätty 4.10.2006), kaavakartta (päivätty 4.10.2006), ote ajantasa-asemakaavasta, havainneaineisto, valmisteluvaiheessa saadut lausunnot, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 2.2.2005/12.12.2005), rakennushistoriaselvitys ja Savon Tekmi Oy:n tutkimusselostus.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh.  044 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa