Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.01.2016 Pykälä 3


 

 

§ 3

Asianro 4624/11.01.00/2015

 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus / Finnpulp Oy / Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto

 

 

Suunnittelupäällikkö Marja Stjerna
Kuopion Vesi / Suunnittelu

 

 

                                                      Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Kuopion Vesi Liikelaitokselta (jäljempänä Kuopion Vesi) lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka koskee Kuopion Sorsasaloon rakennettavaksi suunniteltua Finnpulp Oy:n biotuotetehdasta.

Kuopion Vesi on antanut aiemmin (22.6.2015) lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Siinä Kuopion Vesi on tuonut esille, että hankkeen vesistöpäästöillä voi olla vaikutuksia Kuopion kaupungin vedenhankintaan, sillä kaupungin toinen päävedenottamo (Hietasalo) ja päävesilaitos (Itkonniemi) sijoittuvat vesistön päävirtaussuuntaan nähden hankealueen alapuolelle. Hietasalon vedenottamon raakavetenä on rantaimeytyvä järvivesi ja myös Itkonniemen vesilaitoksen prosesseissa käytetään päivittäin järvivettä. Itkonniemen vesilaitos toimii tarvittaessa myös varavesilaitoksena, jolloin raakavetenä on järvivesi. Lisäksi Kuopion Vesi on tuonut aiemmassa lausunnossaan esille huolensa siitä, että Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla juuri toteutetun mittavan saneerausinvestoinnin hyödyt Kallaveden tilan parantamiseksi jäävät kokonaan toteutumatta, jos Kallaveden tila biotuotetehtaan jätevesien vaikutuksesta huononee.    

 

Johtokunnalle esitetään, että biotuotetehtaan tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista ja arviointiselostuksesta esitetään Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kuopion Veden lausuntona seuraavaa:

 

 

Yleistä

 

Biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta antamansa lausunnon mukaisesti Kuopion Vesi pitää edelleen biotuotetehdasta Kuopion kaupungin kannalta tärkeänä hankkeena. Samanaikaisesti on kuitenkin erittäin tärkeää turvata myös Kallaveden veden laatu ja hyvä tila.

 

Biotuotetehtaan jätevesien vesistövaikutukset ovat tehtyjen selvitysten perusteella merkittävät, vaikka Kallaveden ekologisessa tai kemiallisessa tilaluokituksessa ei biotuotetehtaan toiminnan johdosta ennalta arvioiden aiheutuisikaan suuria muutoksia. Kuopion kaupungin vedenhankinnan turvaamisen kannalta kaikkein paras ratkaisu olisi, jos biotuotetehtaan jätevesien purkupaikka sijoittuisi Hietasalon eteläpuolelle, sillä vesistön laadussa tapahtuvilla muutoksilla on vaikutuksia vesilaitostoimintaan, jos biotuotetehtaan jätevesien purkupaikka sijoittuu vesistön päävirtaussuunnassa vesilaitoskohteiden yläpuolelle.

 

Biotuotetehtaan ja Savon Sellu Oy:n jätevesien yhteispuhdistus on ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella erillispuhdistusta parempi ratkaisu, koska yhteispuhdistuksessa kuormitus Kallaveteen on kokonaisuutena pienempi. Jatkosuunnitteluvaiheessa tulee selvittää, saadaanko jäteveden käsittelyn prosesseja vielä tehostettua esimerkiksi jälkikäsittelyllä niin, että puhdistamolta vesistöön lähtevän jäteveden AOX- sekä raskasmetalli- ja ravinnepitoisuudet pienenevät. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota mahdollisten ohitusvesien käsittelyyn.   

 

 

Biotuotetehtaan jätevesien purkupaikka

 

Arviointiselostuksen vesistöosion mukaan biotuotetehtaan jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja selvitettiin mallinnuksella. Mallinnuksessa oli mukana kolme purkupaikkavaihtoehtoa Kallaveden Kelloselällä. Mallinnuksen perusteella arviointiselostuksessa on esitetty, että purkupaikka sijoitetaan Kelloselällä sijaitsevaan syvänteeseen. Mallinnettujen purkupaikkavaihtoehtojen välillä ei tulosten perusteella noussut esille suuria keskinäisiä eroja vesistövaikutuksissa. Ehdotettu purkupaikka ja myös muut mallinnetut purkupaikat sijoittuvat Kuopion Veden em. laitoskohteiden pohjoispuolelle niin, että Kuopion Veden kohteet ovat biotuotetehtaan jätevesien vesistövaikutusten alueella.

 

Ympäristövaikutusten seurantaryhmän kokouksissa nostettiin ympäristövaikutusten arvioinnin aikana esille myös biotuotetehtaan purkupaikan sijoittaminen Hietasalon eteläpuolelle. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan ollut otettu mukaan purkupaikkatarkasteluihin mm. sillä perusteella, että purkuputki olisi tällöin huomattavasti pidempi ja purkualueen siirto Hietasalon eteläpuolelle ei toisi mukanaan merkittävästi lisävesiä, jotka vähentäisivät biotuotetehtaan jätevesien vesistövaikutuksia yleensä. Lisäksi perusteluna oli tuotu esille Keski-Kallaveden saariston (Natura 2000-kohde) sijoittuminen Hietasalon eteläpuolelle. Vesimassojen määrän perusteella Hietasalon eteläpuolisen purkupaikan vesistövaikutukset Kallaveden tilaan yleensä oli kuitenkin arvioitu samansuuntaisiksi kuin mallinnetuissa purkupaikoissa.

  

Vesistöllä on merkittävä rooli Kuopion kaupungin vedenhankinnassa niin rantaimeytysvesistönä kuin prosessi- ja varavesilähteenäkin. Kuopion Veden näkemyksen mukaan biotuotetehtaan jätevesien purkuputken sijoittaminen Hietasalon eteläpuolelle on kaupungin vedenhankinnan turvaamisen kannalta kaikkein paras ratkaisu. Tällöin biotuotetehtaan jätevesipäästöillä ei normaalioloissa ole vaikutuksia Kuopion kaupungin vedenhankintaan.

 

Koska vesihuolto on välttämättömyyspalvelu, joka täytyy turvata kaikissa olosuhteissa, jatkosuunnitteluvaiheessa Hietasalon eteläpuolinen purkupaikkavaihtoehto tulee vielä tarkastella. Samassa yhteydessä tulee tehdä myös intressivertailu, jossa hankkeen toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa teknis-taloudellisten seikkojen lisäksi arvotetaan myös purkupaikkojen sijoittumisen vaikutukset vesilaitostoimintaan.

 

 


 

Biotuotetehtaan jätevesien vaikutukset vesistöön

 

Jos biotuotetehtaan jätevesien purkupaikka sijoittuu arviointiselostuksessa esitetysti vesistön päävirtaussuunnassa Kuopion Veden laitoskohteiden yläpuolelle, aiheutuu siitä ainakin seuraavia vaikutuksia vesilaitostoimintaan:

 

Biotuotetehtaan jätevesien AOX-pitoisuus on korkea ja se vaikuttaa myös Kallaveden AOX-pitoisuuteen.  Järviveden AOX-pitoisuuden nousu nostaisi myös Kuopion talousveden AOX-pitoisuutta, etenkin tilanteissa, jolloin kaikki raakavesi otettaisiin Kallavedestä. AOX-pitoisuuden käyttäytymistä rantaimeytyksessä on vaikea arvioida, koska AOX on summaparametri ja koostuu monista eri yhdisteistä. Myös vedenkäsittelyn yhteydessä muodostuu jonkin verran AOX-yhdisteitä ja niiden yhteisvaikutus raakaveden kohonneen AOX-pitoisuuden kanssa edellyttäisi hyvin todennäköisesti veden käsittelyprosessin tehostamista ja muuttamista Itkonniemen vesilaitoksella sekä lisäisi tarkkailun tarvetta nykyisestä.

 

Arviointiselostuksesta ei käy ilmi, poistaako tehtaan jätevedenpuhdistamon prosessi lainkaan jäteveden AOX-pitoisuutta. Jatkoselvityksissä ja jätevedenpuhdistamon prosessien suunnittelussa tulee ottaa huomioon jäteveden AOX-pitoisuuden vähentämistarve.  Lisäksi jatkoselvityksissä tulee tutkia tarkemmin, mistä yhdisteistä biotuotetehtaan AOX muodostuu sekä verrata yhdisteitä ympäristölaatunormeihin ja talousveden laatuvaatimuksiin.

 

Biotuotetehtaan jätevedet nostavat merkittävästi myös Kallaveden ravinne- ja raskasmetallipitoisuuksia. Ravinnepitoisuuden nousu parantaa levien kasvuolosuhteita. Leväkasvu on vesilaitostoiminnan kannalta haitallista, sillä levistä voi aiheutua talousveteen makuvirheitä ja lisäksi sinilevät voivat tuottaa myrkyllisiä mikrokystiinejä, joiden poistumisesta rantaimeytyksessä tai Itkonniemen vesilaitoksen puhdistusprosesseissa ei ole tietoa. Ravinteista typpi voi myös aiheuttaa ongelmia vedenkäsittelyssä reagoidessaan vedenpuhdistuskemikaalien kanssa. 

 

Raskasmetallipitoisuuksien nousu raakavedessä voisi puolestaan aiheuttaa vedenkäsittelyn tehostamistarvetta ja tehostettua raakaveden tarkkailutarvetta. Lyijyn ja kadmiumin poistumisesta vedenkäsittelyprosessin aikana ei ole paljon tietoa, koska niitä ei yleensä vesilaitosten raakavesissä esiinny.

 

Arviointiselostuksessa ei käy ilmi, mikä on biotuotetehtaan puhdistamolta vesistöön lähtevän jäteveden pH eikä se, onko jätevedellä järvivettä happamoittavia vaikutuksia. Vesilaitostoiminnassa järviveden happamoituminen voisi aiheuttaa vaikutuksia vedenkäsittelyprosessiin sekä välillisesti myös talousveden laatuun.

 

 

Häiriö- ja poikkeustilanteet

 

Häiriö- ja poikkeustilanteiden vesistövaikutusarviointeihin ei sisälly arviointia siitä, miten jätevedenpuhdistamon toiminnan häiriintymisestä johtuva yllättävä jätevesipäästö vaikuttaisi järviveden käyttöön vesilaitostoiminnassa.

 

Arviointiselostuksessa on kerrottu, että jätevedenpuhdistamon toiminta varmistetaan kolmella 20 000 m3 varo- ja tasausaltaalla, joista kahta käytetään normaalisti jätevesivirtaamien tasaukseen ja yksi pidetään varoaltaana (tyhjänä).  Arviointiselostuksen mukaan altaiden yhteistilavuus vastaa tehtaan noin vuorokauden vedenkäyttöä. Lisäksi on kerrottu, että varoallaskäyttöön allastilavuutta on käytännössä maksimissaan 40 000 m3. Arviointiselostuksesta ei käy ilmi, voiko tehtaan toiminnassa syntyä sellaisia kuormitustilanteita, etteivät jätevedet mahtuisi ko. altaisiin. Tämä tulee selvittää hankkeen jatkosuunnitteluvaiheessa. Selostuksesta ei myöskään käy ilmi, voiko tulla tilanteita, joissa jätevedenpuhdistamo olisi tarvetta kokonaan ohittaa, jolloin jätevettä johdettaisiin käsittelemättömänä suoraan vesistöön. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee varautua mahdollisiin jäteveden ohitustilanteisiin sekä ohitusvesien käsittelyyn niin, että vesistöön ei missään tilanteessa pääse kokonaan käsittelemättömiä jätevesiä.   

 

Arviointiselostuksen mukaan biotuotetehdas lisää laivaliikennettä Kallavedellä, mikä kasvattaa myös onnettomuusriskiä. Vesilaitoskohteet sijoittuvat etelästä vesistön kautta tuleville kuljetusreiteille ja kohteet tulee ottaa huomioon kuljetusten riskiarvioinnissa sekä reagoinnissa mahdollisiin onnettomuustilanteisiin.

 

Biotuotetehtaan kemikaalikuljetukset tapahtuvat maanteitse ja rautateitse. Kemikaalien kuljetussuunnat eivät ilmene arviointiselostuksesta.  Jos maanteitse tapahtuvia kemikaalikuljetuksia tulee biotuotetehtaalle Joensuun tai Maaningan suunnasta, kuljetusreitille sijoittuu myös pohjavesialueita, joilla on maaseututaajamien vedenottamoita. Joensuuntie kulkee lisäksi osittain Jänneniemen pohjavesialuetta ympäröivällä vedenhankinnan kannalta tärkeällä valuma-alueella. Jänneniemi on kaupungin toinen päävedenottamo.

 

 

Muuta

 

Mainittakoon vielä, että Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon kuormitus vesistöön on pienentynyt merkittävästi arviointiselostuksen vesistöosiossa kerrotuista arvoista, kun puhdistamon saneeraus on vuonna 2015 kokonaan valmistunut.

                                                     

 

                                                       Lisätietoja

 

Lausunnon on valmistellut laatupäällikkö Kirsi Tähti. Lisätietoja asiasta antavat tarvittaessa toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, tuotantopäällikkö Markku Lehtola tai suunnittelupäällikkö Marja Stjerna.

 

 

 

Esitys                                            Esitän, että yllä oleva lausunto annetaan biotuotetehtaan tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista ja arviointiselostuksesta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

                                                     


Valmistelijat

 

                                                      Markku Lehtola                                                  puh. 044 7185 361

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

Marja Stjerna                                                      puh. 044 7185320

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

                                                     

Kirsi Tähti

puh.  044 718 5322

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                          Johtokunta hyväksyi suunnittelupäällikön esityksen seuraavalla lisäyksellä:

 

Johtokunta katsoo, että jätevesien purkupaikkavaihtoehtojen tarkastelun osalta arviointityö ei ole riittävä. Arvioinneissa olisi tullut mallintaa jätevesien vesistövaikutukset ympäristövaikutusten seurantaryhmässä esille nousseen vaihtoehdon, jossa purkupaikka sijaitsi Hietasalon eteläpuolella, mukaisesti ja arvioida eri purkupaikkojen vaikutukset Kuopion kaupungin päävedenottamojen toimintaan.