Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.01.2016 Pykälä 5


 

 

§ 5

Asianro 160/00.02.03/2016

 

 

Tiedonantoja Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnalle vuonna 2016

 

 

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen
Kuopion Veden hallinto

 

 

                                                      Viranhaltijapäätökset

 

                                                      Toimitusjohtaja

 

                                                      Henkilöstöasiat

 

-        28 § Ammattialalisäpäätös / Kuopion Vesi Liikelaitos

-        29 § Kuopion Vesi Liikelaitoksen mittamiehen nimikemuutos ja uusi tehtävänkuva sekä palkkauksen tarkistaminen (7113/2015)

-        35 § Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korotus (5952/2015)

-        36 § Palveluaikalaskelma (8701/2015)

-        1 § Korotetun peruspalkan maksaminen työntekijän perehdyttämisestä (121/2016)

-        2 § Kunnossapitoteknikon työnkuva ja tehtäväkohtaisen pisteytyksen tarkistus / Kuopion Vesi Liikelaitos (159/2016)

-        3 § Suunnitteluinsinöörin valinta suunnittelun vastuualueelle / Kuopion Vesi Liikelaitos (174/2015)

 

Tuotantopäällikkö

 

Hankinnat

 

-        18 § Neulamäki varapumpun hankinta / Kuopion Vesi Liikelaitos (8686/2015)

 

Käyttöpäällikkö

 

Hankinnat

 

-        16 § Neulamäen vesisäiliön ja Hukkalan jätevedenpumppaamon sähkökeskukset / Kuopion Vesi Liikelaitos (8912/2015)

-        1 § Haapaniemen jätevedenpumppaamon pumppuhuolto / Kuopion Vesi Liikelaitos (9120/2015)

 

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

 

Johtokunta päättää ettei edellä mainituissa päätöspöytäkirjoissa olevia otto-oikeuden alaisia päätöksiä oteta johtokunnan käsiteltäviksi ja merkitsee ne tiedoksi.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje (3,4 §)

 

Oikaisuvaatimusoikeus     

 

                                                  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 

                                                  Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

                                                  Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

 

                                        Postiosoite                PL 1097, 70111 KUOPIO

                                                  Käyntiosoite             Suokatu 42

                                                  Puhelin                       044 718 5355

                                                  Faksi                            017 185 356

                                                  Sähköposti                asiakaspalvelu(at)kuopionvesi.fi

                                                 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

 

                                                  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen

                                        tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

                                                 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

 

                                                  Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 

                                                  Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

                                                  Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

                                                  Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

                                                  Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.