Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 11 

Kaupunkirakennelautakunta

232 §

16.12.2015

 

§ 11

Asianro 8011/10.02.03/2013

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / 23-Kelloniemi, FinnHEMS

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 16.12.2015 232 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutosehdotuksella mahdollistetaan lääkärihelikopteritukikohdan sijoittaminen alueelle. Samalla saatetaan Kellonniemen kärjen asemakaava ajantasalle niin, että se vastaa osin poikkeamisena rakennettua nykytilannetta.. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu lautakuntalausunnot. Ehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta. Kaavaehdotukseen on tehty vähäinen muutos ja kaavaselostusta on täydennetty. Muutoksella lähivirkistysalueelle (VL) lisättiin liito-oravia koskeva määräys / s-7. Tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                Suunnittelualue sijaitsee Kelloniemen kärjessä.

 

Käsittelyvaiheet                      Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 19.8.2015 ko. aluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville asetettavaksi vähintään 30 päivän ajaksi.  Aineisto oli julkisesti nähtävänä 24.8.–23.9.2015. Aineisto toimitettiin tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle. Ehdotusaineistosta saatiin kaksi muistutusta sekä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, alueellisen ympäristön suojelun ja Kuopion Veden lausunto. Pohjois-Savon pelastuslaitoksella ja alueellisen ympäristön suojelulla ei ollut ehdotusaineistosta huomautettavaa.

 

Muistutuksissa ja lausunnossa esitettyjen kannanottojen takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutus        Kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja Kuopion Vesi liikelaitoksen lausunto vastineineen ovat selostuksen liitteenä 7.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty vähäinen muutos ja kaavaselostusta on täydennetty 24.11.2015. Muutoksella lähivirkistysalueelle (VL) lisättiin liito-oravia koskeva määräys (/s-7; Alue, jolla ympäristö säilytetään). Alueella on todettu luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella suoritettavat toimenpiteet on tehtävä siten, että liito-oravan pesäpuut ja niitä suojaavat puut sekä ravinnonhankinnan ja liikkumisen kannalta riittävä puusto säilytetään.

 

Tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

 

Vaikutusten arviointi             Kaavamuutos mahdollistaa lääkärihelikopteritukikohdan sijoittamisen alueelle, jolloin ko. toiminnan osalta kaavamuutoksen yritysvaikutukset ovat positiivisia. Muilta osin asemakaava saatetaan vastaamaan poikkeamisin toteutunutta tilannetta, joten muutoksella ei ole niiltä osin merkittäviä yritysvaikutuksia.

 

Kaavamuutoksen muita vaikutuksia on selostettu selostuksen kohdassa

5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset.

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja Kuopion kaupungin, 23. kaupunginosan (Kelloniemi) korttelin 15 tontteja 22 ja 23 sekä korttelin 52 tontteja 1, 2, 3 ja 4 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

Kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä tulee MRL 67 §:n mukaisesti lähettää tieto niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet.

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

8011/2013 Pienennös muutetusta kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

8011/2013 Ehdotusaineistosta saadut muistutukset ja lausunto vastinei-neen

 

 

8011/2013 Muutettu kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

8011/2013 Kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

8011/2013 Havainneaineisto (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

8011/2013 Tonttikartat (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: Muutettu selostus liitteineen, muutettu asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasa-asemakaavasta ja poistokartta, tonttikartat, ehdotusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), ehdotusaineistosta saadut muistutukset ja lausunto, kaupunkirakennelautakunnan 19.8.2015 hyväksymä ja julkisesti nähtävänä 24.8.–23.9.2015 ollut ehdotusaineisto, valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet, asukasillan muistio, muistio / neuvottelu OAS:n riittävyydestä, valmisteluvaiheen lausuntokokouksen muistio, valmistelu- ja vireilletuloaineisto, vireillä olovaiheessa saadut mielipiteet, Akukon Oy:n laatima meluselvitys, FinnHEMS Oy:n laatima tehtäväennuste sekä alueelta laadittu luontoselvitys ja liito-orava selvitys. 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Jussi Partanen

puh.  044 718 5416

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Asiakirjoissa: Muutettu selostus liitteineen, muutettu asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, ote ajantasa-asemakaavasta ja poistokartta, tonttikartat, ehdotusvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), ehdotusaineistosta saadut muistutukset ja lausunto, kaupunkirakennelautakunnan 19.8.2015 hyväksymä ja julkisesti nähtävänä 24.8.–23.9.2015 ollut ehdotusaineisto, valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet, asukasillan muistio, muistio / neuvottelu OAS:n riittävyydestä, valmisteluvaiheen lausuntokokouksen muistio, valmistelu- ja vireilletuloaineisto, vireillä olovaiheessa saadut mielipiteet, Akukon Oy:n laatima meluselvitys, FinnHEMS Oy:n laatima tehtäväennuste sekä alueelta laadittu luontoselvitys ja liito-orava selvitys. 

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. esittää kv:lle asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen ja 23. kaupunginosan (Kelloniemi) korttelin 15 tontteja 22 ja 23 sekä korttelin 52 tontteja 1, 2, 3 ja 4 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.