Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 8


Liitteet
  6690/2014 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman yleinen osa (23.6.2015)
  6690/2014 Hietasalo 0829704 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Hirvilahti 0829751 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Jänneniemi 0829705 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Kettukangas 0829707 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Kotkatniemi 0829708 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Kukonharju-Vaaranlampi 0829706B (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Kurkiharju 0829709 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Kurkimäki 0829710 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Laatanlampi 0829701 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Pellesmäki 0829711 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Reposaari 0829703 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Ryönänkangas 0829706A (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Vääränsalo 0829712 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Haapokangas 0891903 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Ritokangas 0891901 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Airaksela 0822710 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Hatunkivi 0822709 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Jouhtenisenkankaat 0822707 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Mäkrämäki 0822706 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Pihkainmäki 0822704 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Syvänniemi 0822703 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Hietasalo 0853402 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Kirkonkylä 0853401 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Matoharju 0853406 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Reittiönharju 0853403 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Valkeislamminkangas 0853407 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Maaningan kunta (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Harjamäki-Käärmelahti 0847651 (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta, julkaistaan internetissä)
  6690/2014 Keskisaari 0847601 (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Kaupunkirakennelautakunta

236 §

16.12.2015

 

§ 8

Asianro 6690/14.05.00.02/2014

 

 

Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 16.12.2015 236 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä

                                           Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman, joka koostuu yleisestä osasta ja pohjavesialuekohtaisista suojelusuunnitelmista, joita on yhteensä 26 kappaletta. Yleinen osa ja pohjavesialuekohtaiset suojelusuunnitelmat muodostavat yhdessä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma koskee Maaninkaa lukuun ottamatta pohjavesialueita, joiden pääsijaintikunta on Kuopion kaupunki. Nyt hyväksyttävä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on kaupunginhallituksen 12.3.1990 hyväksymän pohjavesialueiden rajauksia ja käyttöä koskevan suunnitelman päivitys ja tarkennos. Maaningan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on hyväksytty Maaningan kunnanvaltuustossa 19.12.2013 ja suunnitelmia ei ole tämän työn yhteydessä muutettu Kuopion mallin mukaiseksi. Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien yleistä osaa noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin myös Maaningan pohjavesialueilla.

 

1.               Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja sen tarkoitus

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on luonteeltaan selvitys ja ohje, jonka avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina sekä nykyisten että tulevien sukupolvien tarpeisiin rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti maankäyttöä ja toimintoja pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelma tarkentaa vesienhoitosuunnitelmia ja toimii ohjeena sekä tietolähteenä suunnittelualuetta koskevassa neuvonnassa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Suojelusuunnitelma sisältää tietoa suunnitelma-alueen pohjavesioloista sekä alueella olevista riskitoiminnoista. Lisäksi suojelusuunnitelmaan on koottu ne toiminta- ja toimenpidesuositukset, joilla riskejä voidaan ehkäistä ja pohjavesivarat turvata vedenhankintakäyttöä varten.

 

Suojelusuunnitelmalla ei ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suunnitelman oikeusvaikutukset näkyvät siinä vaiheessa, kun sitä sovelletaan käytäntöön suunnitelma-aluetta koskevassa suunnittelussa, neuvonnassa, päätöksenteossa ja viranomaisvalvonnassa. Suojelusuunnitelma auttaa erityisesti arvioitaessa mahdollista pohjaveden vaarantumista ja sen laajuutta suunnitelma-alueilla. Riskinarvioinnin avulla saadaan selville kullekin alueelle tyypilliset pohjaveden laatua ja määrää uhkaavat toiminnat.

 

 

2.               Taustaa pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiselle

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen on yksi kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän Kuopion kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukainen toimenpide. Suojelusuunnitelmien laatiminen pohjautuu Euroopan Unionin vesipuitedirektiiviin, sen täytäntöön panemiseksi Suomessa annettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004, jäljempänä vesienhoitolaki) sekä sen nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin vesienhoitoalueista (1303/2004, jäljempänä vesienhoitoasetus), vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) sekä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006).

 

Suomi on vesienhoitoasetuksen mukaisesti jaettu vesienhoitoalueisiin. Vesienhoitoalueille on laadittu valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat sekä toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Kuopio sijoittuu osittain Vuoksen ja osittain Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalueelle ja Kuopiota koskevat toimenpiteet sisältyvät Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan. Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma ovat voimassa vuoteen 2015 saakka. Vesienhoidon toimenpideohjelmaa tarkistetaan kuuden vuoden välein. Uuden ohjelman valmistelu vuosille 2016–2021 on käynnistynyt tämän suojelusuunnitelman laatimisen aikana. Vesienhoidon suunnittelun yhteydessä Kuopion kaikki pohjavesialueet ja niille sijoittuvat riskitoiminnat on käyty yleisellä tasolla läpi sekä arvioitu alueittain pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila. Kaikkien pohjavesialueiden tila kemiallisten ja määrällisten ominaisuuksien mukaan on Kuopiossa hyvä. Yhteiseksi toimenpiteeksi kaikille Pohjois-Savon pohjavesialueille on toimenpideohjelmassa asetettu suojelusuunnitelmin laatiminen. Suojelusuunnitelmilla tarkennetaan vesienhoitosuunnitelmia ja vesienhoidon toimenpideohjelmaa pohjavesialuekohtaisesti.

 

Vesienhoitolain uudistaminen on tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa ollut käynnissä. Uudistaminen koskee erityisesti pohjavesien suojelusääntelyn kehittämistä. Valtioneuvosto on antanut vuonna 2014 ehdotuksen hallituksen esitykseksi, jonka mukaan lakiin esitetään, pohjavesialueiden määrittämisestä, luokituksesta sekä suojelusuunnitelmista kokonaan uutta lukua. Ehdotuksen mukaan lakiin sisältyisivät myös säännökset em. menettelyihin liittyvästä tiedottamisesta ja osallistumismahdollisuuksista. Pohjavesialueiden luokista on ehdotettu käytettäväksi merkintöjä 1- ja 2-luokka, jotta uusien säännösten perustella luokitellut alueet voidaan erottaa aikaisempaan luokituskäytäntöön perustuvista I-III –luokan pohjavesialueista. Lisäksi on ehdotettu otettavaksi käyttöön uusi E-luokka. Pohjavesialueiden määrittämistä ja luokitusta koskevien menettelyiden on ehdotettu säilyvän pääpiirteissään ennallaan. Suojelusuunnitelman oikeudellista asemaa ei ehdoteta muutettavaksi nykyisestä (ei suoria oikeusvaikutuksia).

 

3.               Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen

 

Tämä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma koskee Maaninkaa lukuun ottamatta pohjavesialueita, joiden pääsijaintikunta on Kuopion kaupunki. Suojelusuunnitelman yleinen osa koskee myös osittain Tuusniemen puolelle sijoittuvaa Kiiskiniemenkankaan pohjavesialuetta, jolle ei ole tehty aluekohtaista suojelusuunnitelmaa Kuopion pohjavesialueita koskevan suojelusuunnitelmahankkeen yhteydessä. Suojelusuunnitelma muodostuu yleisestä osasta ja pohjavesialuekohtaisista raporteista (26 kpl). Yleinen osa sisältää perustiedot pohjavesialueiden luokittelusta ja rajauksista sekä Kuopion pohjavesialueista. Lisäksi yleinen osa sisältää koonnin pohjavedelle riskiä aiheuttavista toiminnoista ja tekijöistä sekä keskeisestä pohjavesiä koskevasta lainsäädännöstä ja Kuopion paikallisista määräyksistä. Yleisen osan loppuun on koottu kaikille Kuopion pohjavesialueille yhteiset toimenpide-ehdotukset ja toimintasuositukset. Jokainen pohjavesialuekohtainen suojelusuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä yleisen osan kanssa. 

 

Pohjavesialuekohtaiset raportit sisältävät tiedot alueen pohjavesioloista, pohjaveden laatuun tai määrään vaikuttavista toiminnoista sekä mahdolliset aluekohtaiset toimenpide-ehdotukset ja suositukset toimenpiteistä, joilla riskitoimintojen haitallisia vaikutuksia pohjaveteen voidaan ehkäistä tai vähentää. Yleinen osa ja pohjavesialuekohtaiset suojelusuunnitelmat muodostavat yhdessä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Kuopion pohjavesialueiden suojelussa on noudatettu aiemmin kaupunginhallituksen 12.3.1990 hyväksymää pohjavesialueiden rajauksia ja käyttöä koskevaa suunnitelmaa. Tämä suunnitelma on edeltäjänsä päivitys ja tarkennos. Aikaisempaan suunnitelmaan ja sen myöhempään tarkennokseen on viitattu osassa pohjavesialueilla voimassa olevia yleiskaavoja. Vehmersalmi liittyi Kuopioon vuonna 2005, Karttula vuonna 2011, Nilsiä vuonna 2013 ja Maaninka vuonna 2015. Vehmersalmen pohjavesialueille ei ole tehty suojelusuunnitelmia aikaisemmin. Karttulan, Nilsiän ja Maaningan pohjavesialueille on tehty suojelusuunnitelmat ennen kuntaliitoksia (vuosina 2010–2012) Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n hallinnoimassa EAKR-osarahoitteisessa Pohjois-Savon SUSU-hankkeessa. Tämän työn yhteydessä Karttulan ja Nilsiän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on hyödynnetty ja soveltuvin osin täydennetty sekä muokattu tämän suunnitelman alueraporttien kanssa samanmuotoisiksi. Myös Karttulan ja Nilsiän yleisten osien asiat on sisällytetty tarpeellisilta osin tähän yleiseen osaan. Maaningan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on hyväksytty Maaningan kunnanvaltuustossa 19.12.2013 ja suunnitelmia ei ole tämän työn yhteydessä muutettu Kuopion mallin mukaiseksi. Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien yleistä osaa noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin myös Maaningan pohjavesialueilla.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeelle rahoitusta. Hanketta varten on perustettu ohjaus- ja projektiryhmät, joihin on kuulunut Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, Kuopion alueellisen ympäristönsuojelupalveluiden, konsernipalveluiden strategisen maankäytön, kaupunkiympäristön palvelualueen kunnallisteknisen suunnittelun ja Kuopion Veden edustajia.

 

Kuopion kaupungin kunnallistekninen suunnittelu on ollut hankkeessa vetovastuullinen taho.

Suojelusuunnitelmien yleisen osan päävalmisteluvastuu on ollut Kuopion Vesi liikelaitoksella. Lisäksi Kuopion Vesi on vastannut pohjavesialuekohtaisten suojelusuunnitelmien laatimisesta omilla vedenottoalueillaan lukuun ottamatta Nilsiän pohjavesialueita. Kaupunkiympäristön palvelualue on vastannut muiden I- ja II-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimisesta.

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hyväksytään Kuopion kaupunginhallituksessa ja suunnitelman toteutumisen seurantaa varten perustetaan seurantaryhmä erillisellä palvelualuejohtajan päätöksellä.

 

4              Nähtävillä olo, lausunnot ja mielipiteet

 

Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelma-aineisto oli julkisesti nähtävänä 3.11.–28.11.2014 välisenä aikana valtuustovirastotalon asiakaspalvelussa, Karttulan ja Nilsiän kirjastossa virastojen aukioloaikoina sekä kaupungin internetsivuilla. Aineistoon kuuluivat yleinen osa ja seuraavat pohjavesialuekohtaiset suunnitelmat: Airaksela, Haapokangas, Hatunkivi, Hietasalo, Hirvilahti, Jouhtenisenkankaat, Jänneniemi, Kettukangas, Kotkatniemi, Kukonharju-Vaaralampi, Kurkiharju, Kurkimäki, Laatanlampi, Matoharju, Mäkrämäki, Nilsiän Hietasalo, Nilsiän Kirkonkylä, Pellesmäki, Pihkainmäki, Reittiönharju, Reposaari, Ritokangas, Ryönänkangas, Syvänniemi, Valkeislamminkangas ja Vääränsalo.

 

Lausunnot pyydettiin seuraavilta tahoilta: Haukijoki-Ritoniemen kylätoimikunta, Hirvilahti-Lamperila-Niemisjärvi vesiosuuskunta, Hirvilahden kylätoimikunta, Itä-Kallaveden kyläyhdistys ry, Jännevirran kylätoimikunta, Karttulan vesiosuuskunta, Kuopion Vesi Liikelaitos, Kuopion Energia, Kuopion kaupunki ympäristö ja rakennuslautakunta, Kuopion kaupungin ympäristösuojelutoimisto, Kuopion kaupungin ympäristöterveystoimisto, Kuopion kaupungin rakennusvalvonta, Kuopion kaupungin strategisen maankäytön suunnittelu, Kuopion, Ryönän, Kotalahden, Pelonniemen ja Talvisalon kylät, Kurkimäen kyläyhdistys ry, Pellesmäen vesihuolto Oy, Pelonniemen kyläyhdistys ry, Pihkainmäen kyläyhdistys ry, Pohjois-Karjalan sähkö, Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue, Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne –vastuualue, Pohjois-Savon pelastuslaitos, Riistaveden kyläyhdistys ry, Sydän Savon maaseutupalvelu, Savon Voima Oy, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, Suomen Metsäkeskus (Julkiset palvelut, Pohjois-Savo), Syvänniemen kyläyhdistys ry, Vehmasmäki-Pellesmäki-Sotkanniemi kylätoimikunta ja Vuotjärven vesiosuuskunta. Lisäksi lausunto pyydettiin Kotasalmen ja Ryönän vesiosuuskunnilta, joille varattiin lausuntoaikaa 15.-30.10.2015. Kotasalmen ja Ryönän vesiosuuskunnat eivät kuitenkaan antaneet lausuntoa suunnitelmasta.

 

Lausunnot saatiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueelta, Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen varautumisen-yksiköltä, Kuopion Vesi Liikelaitokselta, Nilsiä-neuvottelukunnalta, Savon-Voimalta, MTK Pohjois-Savolta, Metsänomistajien Järvi-Suomen liitolta, metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta ja Metsänhoitoyhdistys Savotalta, Pelonniementien kyläyhdistys ry:ltä ja Riistaveden kyläyhdistys ry:ltä.

 

Lisäksi mielipiteen antoivat yksi yksityishenkilö Ryönänkankaan pohjavesialueesta ja kaksi yksityishenkilöä Kurkimäen pohjavesialueesta ja 11 yksityishenkilöä koskien Vaittilansaaren alueen vesihuoltoa. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta annetut lausunnot ja niiden vastineet on esitetty liitteessä 1.

 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on osittain otettu huomioon saadut lausunnot ja mielipiteet. Lisäksi aluekohtaisia pohjavesisuojelusuunnitelmia on osittain mahdollisesti täydennetty pohjavesialueen riskitoimintoja koskevan toimenpide-ehdotus ja toimintasuositus taulukon osalta, siten että aluekohtaisessa raporttitekstissä esitetyt asiat on mahdollisesti lisätty toimenpidetaulukkoon jatkotoimenpiteiden toteutumisen ja seurannan helpottamiseksi.

 

 

Vaikutusten arviointi             Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ympäristö- ja ilmastovaikutuksiltaan positiivinen, koska suojelusuunnitelmaan on koottu ne toiminta- ja toimenpidesuositukset, joilla riskejä voidaan ehkäistä ja pohjavesivarat turvata vedenhankintakäyttöä varten rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muuta maankäyttöä.

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman, joka koostuu yleisestä osasta ja pohjavesialuekohtaisista suojelusuunnitelmista (26 kpl). Yleinen osa ja pohjavesialuekohtaiset suojelusuunnitelmat muodostavat yhdessä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma koskee Maaninkaa lukuun ottamatta pohjavesialueita, joiden pääsijaintikunta on Kuopion kaupunki. Nyt hyväksyttävä Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on kaupunginhallituksen 12.3.1990 hyväksymän pohjavesialueiden rajauksia ja käyttöä koskevan suunnitelman päivitys ja tarkennos. Maaningan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat on hyväksytty Maaningan kunnanvaltuustossa 19.12.2013 ja suunnitelmia ei ole tämän työn yhteydessä muutettu Kuopion mallin mukaiseksi. Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien yleistä osaa noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin myös Maaningan pohjavesialueilla.

 

 

Liitteet

 

6690/2014 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen (2.12.2015) (jaetaan, ei internetiin)

 

 

6690/2014 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman yleinen osa (23.6.2015) (jaetaan, julkaistaan internetissä)

 

Viiteaineisto

 

6690/2014 Hietasalo 0829704 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Hirvilahti 0829751 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Jänneniemi 0829705 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Kettukangas 0829707 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Kotkatniemi 0829708 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Kukonharju-Vaaranlampi 0829706B (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Kurkiharju 0829709 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Kurkimäki 0829710 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Laatanlampi 0829701 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Pellesmäki 0829711 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Reposaari 0829703 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Ryönänkangas 0829706A (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Vääränsalo 0829712 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Haapokangas 0891903 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Ritokangas 0891901 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Airaksela 0822710 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Hatunkivi 0822709 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Jouhtenisenkankaat 0822707 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Mäkrämäki 0822706 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Pihkainmäki 0822704 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Syvänniemi 0822703 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Hietasalo 0853402 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Kirkonkylä 0853401 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Matoharju 0853406 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Reittiönharju 0853403 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Valkeislamminkangas 0853407 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Maaningan kunta (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Harjamäki-Käärmelahti 0847651 (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta,  julkaistaan internetissä)

 

 

6690/2014 Keskisaari 0847601 (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta,  julkaistaan internetissä)

 

 

                                                     

                                                      Valmistelija                                                      

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 15 käsittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Liitteet

7

6690/2014 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen (2.12.2015)

 

8

6690/2014 Kuopion pohjavesialueiden suojelusuunnitelman yleinen osa (23.6.2015)

 

9

6690/2014 Hietasalo 0829704 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

6690/2014 Hirvilahti 0829751 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

6690/2014 Jänneniemi 0829705 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

6690/2014 Kettukangas 0829707 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

13

6690/2014 Kotkatniemi 0829708 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

6690/2014 Kukonharju-Vaaranlampi 0829706B (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

15

6690/2014 Kurkiharju 0829709 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

16

6690/2014 Kurkimäki 0829710 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

17

6690/2014 Laatanlampi 0829701 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

18

6690/2014 Pellesmäki 0829711 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

19

6690/2014 Reposaari 0829703 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

20

6690/2014 Ryönänkangas 0829706A (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

21

6690/2014 Vääränsalo 0829712 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

22

6690/2014 Haapokangas 0891903 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

23

6690/2014 Ritokangas 0891901 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

24

6690/2014 Airaksela 0822710 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

25

6690/2014 Hatunkivi 0822709 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

26

6690/2014 Jouhtenisenkankaat 0822707 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

27

6690/2014 Mäkrämäki 0822706 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

28

6690/2014 Pihkainmäki 0822704 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

29

6690/2014 Syvänniemi 0822703 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

30

6690/2014 Hietasalo 0853402 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

31

6690/2014 Kirkonkylä 0853401 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

32

6690/2014 Matoharju 0853406 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

33

6690/2014 Reittiönharju 0853403 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

34

6690/2014 Valkeislamminkangas 0853407 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

35

6690/2014 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Maaningan kunta (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

36

6690/2014 Harjamäki-Käärmelahti 0847651 (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta,  julkaistaan internetissä)

 

37

6690/2014 Keskisaari 0847601 (ei sisälly tähän suunnitelmaan, ei jaeta,  julkaistaan internetissä)

 

 

Viiteaineistona olevat pohjavesialuekohtaiset  suojelusuunnitelmat (26 kpl) julkaistaan internetissä, niitä ei jaeta paperiversiona.

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.