Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 9 

Kaupunkirakennelautakunta

237 §

16.12.2015

 

§ 9

Asianro 5922/10.03.01.00/2015

 

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 16.12.2015 237 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

                          

 

Tiivistelmä

                                           Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisen. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymistä Melalahden taajaman länsipuolisille alueille mm. Kankaalaan, Savulahteen ja Vartialaan sekä vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentumisen hyväksymistä osuuskunnan verkostoon liittyneille kiinteistöille Haapasaaressa ja Lohiniemessä. Osuuskunnan esittämää jätevesiviemäröinnin toiminta-aluerajausta on tarkennettu Kuopion alueellisen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden sekä ympäristöterveydenhuollon lausunnon perusteella. Jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan alueelle vuoteen 2018 mennessä.

 

1. Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaavat vesihuoltolaki (119/2001) ja laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014). Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2. Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveysviranomaisen lausunto. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesijohdon ja toiminta-alueen osaksi liitettävän jätevesiviemärin toiminta-alueella Kankaalassa, Savulahdessa ja Vartialassa noudatetaan liittymisvelvollisuuden (VHL 119/2001 § 10) osalta vuonna 2001 voimaantullutta vesihuoltolakia 31.12.2018 saakka. Riistaveden kylän vesiosuuskunnalla on ollut ennen vesihuoltolain muutosta hyväksytty toiminta-alue Melalahden taajaman länsipuolella Kankaalassa, Lohilahdessa, Savulahdessa sekä Vartialassa ja osuuskunnan katsotaan ryhtyneen toimenpiteisiin jätevesiviemäröinnistä huolehtimiseksi.

 

3. Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

 

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

4. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan perustietoja

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta toimii Savulahden, Lohilahden, Vartialan ja Kankaalan alueilla. Osuuskunta on perustettu vuonna 1989 ja sen vesijohtoverkoston toiminta-alue on hyväksytty vuonna 2005. Vesijohtoverkoston toiminta-alue ulottuu osittain Ryönänkankaan ja Laatanlammen pohjavesialueille. Talousvesi johdetaan Kuopion Veden Melalahden verkostosta Melalahden vedenottamolta. Vesiosuuskuntaan on liittynyt 222 kiinteistöä, joista 10 on erityiskuluttajaa. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 104,5 m3/d ja ominaiskulutus on 180 l/as/d. Vesijohtoverkoston pituus on n. 68 km ja verkostossa on yksi paineenkorotusasema. Osuuskunnan verkosto on yhteydessä Ryönän vesihuolto-osuuskuntaan, jonka kanssa osuuskunnalla on yhteistä verkostoa. Riistaveden vesihuolto-osuuskunnalla ei ole varavesilähdettä.

 

5. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue ja esitys jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi Melalahden taajaman länsipuolelle, alueen rajaaminen, nähtävänä olo ja lausunnot

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalla on Kuopion kaupunginhallituksessa 4.4.2015 hyväksytty vesijohtoverkoston toiminta-alue. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on jättänyt 22.6.2015 Kuopion kaupungille esityksen toiminta-alueen tarkistamiseksi, jossa on mm. esitetty jätevesiviemärinverkoston piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi Kankaalan, Savulahden ja Vartialan alueet. Riistaveden kylän jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavan alueen sisäpuolella on noin 150 kiinteistöä. Riistaveden kylän jätevesiviemäröintialue ei pääosin sijaitse YKR-2013 mukaisella taajama-alueella. Viemäröintialueelta kerättävät jätevedet johdetaan Melaniemen jätevedenpuhdistamolle. Riistaveden kylän on solminut Kuopion Vesi Liikelaitoksen kanssa sopimuksen jätevesien vastaanottamisesta. Riistaveden kylän viemäriverkoston rakentamishanke on yksi Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen vuonna 2015 avustamista vesihuoltohankkeista.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistamisesta kuulutettiin 12.9.2015 kaupunginvaltuuston määrittelemässä virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys oli julkisesti nähtävänä 14.9.2015–30.10.2015 Kuopion valtuusto-virastotalolla ja Kuopion kaupungin internetsivuilla.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

 

1)      Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)      Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6)      Kuopion Vesi Liikelaitos

7)      Ryönän vesiosuuskunta

 

Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Y-vastuualue), Kuopion alueellinen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

ja ympäristöterveyden huolto, Kuopion kaupungin strateginen maankäyttö ja Kuopion Vesi Liikelaitos. Mielipiteen jättivät kuusi yksityistä henkilöä. Lisäksi yksi mielipide saapui myöhästyneenä.

 

Kunnallistekniset suunnittelupalvelut pyysi 4.11.2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalta vastinetta Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan esittämään lausuntoon toiminta-alueen rajoista. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta ei antanut vastinetta lausuntoon. Kaikki lausunnot ja vastineet on esitetty liitteessä 2.

 

Riistaveden kylän vesiosuuskunnan esittämää viemäriverkoston piiriin saatettavaa aluetta on muutettu Kuopion alueellisen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden ja ympäristöterveydenhuollon lausunnon perusteella. Muutoksesta johtuen myös viemäriverkoston oletettua valmistumisajankohtaa on muutettu siten, että viemäriverkoston oletetaan rakentuvan vuoteen 2018 mennessä vuoden 2017 sijaan. Hyväksyttävään toiminta-alueeseen on vesijohdon toiminta-alueen osalta tarkistuksen yhteydessä tehty vähäisiä muutoksia. Muutokset ovat liittyneet yksittäisten jo vesijohtoverkostoon liittyneiden kiinteistöjen sisällyttämiseen osaksi toiminta-aluetta. Toiminta-aluekarttaan on lisätty myös YKR-2013 määritelmän mukaiset taajama-alueet. Riistaveden kylän toiminta-alue ei sijaitse taajamassa lukuun ottamatta 5,5 hehtaarin aluetta Riistaveden kirkon ja hautausmaan yhteydessä.

 

Vaikutusten arviointi             Ympäristövaikutuksiltaan Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeksi saattaminen Kankaalan, Savulahden ja Vartialan alueella on positiivinen, koska viemäriverkoston rakentamisen myötä sako- ja umpikaivolietteen kuljetustarve vähenee. Lisäksi viemäröinnin toiminta-alueella olevan pohjavesialueen pilaantumisriski pienenee ja pintavesien tila paranee.  Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesienkäsittelyjärjestelmän. Viemäriverkoston piirissä oleva kiinteistö kuormittaa jätevesillään 6-8 kertaa vähemmän kuin viemäriverkoston ulkopuolinen kiinteistö. Näin ollen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueella oleva pohjavesi- ja ranta-alueiden vedentila paranee. Hyväksyttäväksi esitettävä toiminta-alue on Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelmaan vuoteen 2020 linjausten mukainen alue. Kehittämissuunnitelmassa Kankaalan, Savulahden ja Vartialan alueet ovat viemäröinnin kiireellisyyden perusteella asetettu kiireellisyysluokkaan I tai II.

 

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle, että Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan esittämä tarkistettu vesihuollon toiminta-alue hyväksytään Kuopion alueellisen ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden ja ympäristöterveyden huollon antaman lausunnon johdosta tarkennettuna. (Liite) Toiminta-alueeseen lisätään Kankaalan, Savulahden ja Vartialan alueet liitekartan 1. mukaisesti jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavaksi alueeksi. Jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan alueelle vuoteen 2018 mennessä.

 

 

 

Liitteet

 

5922/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue ehdotuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet vastineineen (ei julkaista internetissä)

 

 

5922/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistettu vesihuollon toiminta-aluekartta

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

Matti Sutinen

puh.  044 718 5360

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Liitteet

38

5922/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue ehdotuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet vastineineen (ei julkaista internetissä)

 

39

5922/2015 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistettu vesihuollon toiminta-aluekartta

 

40

5922/2015 Minna Reijosen muutosehdotus

 

                                                     

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosesityksen: "Esitän, että päätösesitykseen lisätään teksti: Toiminta-alueilla, taajaman ulkopuolella, liittyminen jätevesiviemäriverkostoon ja vesijohtoon on vapaaehtoista, mikäli kiinteistön omistaja on rakentanut tai rakentaa muun vaihtoehtoisen asianmukaisen systeemin." Perustelut liitteenä 40.

 

Jäsen Minna Reijosen tekemää esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.