Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.01.2016 Pykälä 10


 

Kaupunkirakennelautakunta

231 §

16.12.2015

 

§ 10

Asianro 8405/02.05.00.00/2015

 

 

Asemakaavoituksen ja strategisen maankäytön suunnittelun perimät maksut

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 16.12.2015 231 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Nykyiset maksut                     Nykyisin käytössä olevat maksut perustuvat kaupunginhallituksen 17.12.2012 tekemään päätökseen. Poikkeamisten, suunnittelutarveratkaisujen, rakennusoikeustiedustelujen ja rakennuspaikkaselvitysten sekä viranomaisen suorittaman kuulemisen osalta päätös koskee sekä asemakaavoituksen että strategisen maankäytön suunnittelun perimiä maksuja. Maankäyttö- ja rakennuslain (59 §) mukaan asemakaavan laatimisesta perittävä korvaus käsittää asemakaavan muutosten lisäksi myös uudet asemakaavat ja korvaus voidaan periä maanomistajan lisäksi myös maanhaltijalta. Asemakaavan tai kaavan muutoksen tulee olla pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laatimisprosessi on käynnistetty maanomistajan tai -haltijan aloitteesta.

 

Nykyiset maksut ovat seuraavat:

 

Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat (kaupunginvaltuusto)

 

karttojen laatiminen                                                                     4 000 €

lisäksi tontin kokonaiskerrosalan mukaan                          0.50 €/m2

kuulutuskustannukset                                                                 350 €/ilmoituskerta

 

Muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat

(kaupunginhallitus)

 

karttojen laatiminen                                                                     3 000 €

lisäksi tontin kokonaiskerrosalan mukaan                          0.50 €/m2

kuulutuskustannukset                                                                 350 €/ilmoituskerta

 

Ranta-asemakaavat

 

pienet ranta-asemakaavat ja -muutokset  1 500 €

keskikokoiset (5-20 rakennuspaikkaa)

uudiskaavat ja periaatteellisesti merkittävät

ja työllistävät muutokset                                                             2 400 €

suurehkot uudiskaavat                                                                3 000 €

 

Pienin maksu sisältää 3 lehtikuulutusta, muut neljä (vireilletulo+oas, luonnos, ehdotus, voimaantulo). Lisäkuulutuskerroista peritään 350 €. Maksu sisältää kaavan tallennuksen kaupungin järjestelmiin.

 

Maksusta 60 % laskutetaan ennen kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamista MRL 63 §:n määrittämässä tarkoituksessa. Loppuosa laskutetaan kaavan saatua lainvoiman. Mikäli hakija peruu hakemuksensa MRL 63 §:n mukaisen nähtävänäolokuulutuksen julkaisemisen jälkeen tai jos muutos ei tule voimaan, jää maksettu ennakkomaksu kaupungille korvauksena aiheutuneista kustannuksista.

 

Mikäli asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatiminen edellyttää poikkeuksellisen suuritöisiä selvityksiä tai laadinnan yhteydessä on laadittu tavanomaista useampia vaihtoehtoja, voidaan maksua korottaa enintään kaksinkertaiseksi. Asiasta neuvotellaan ja sovitaan aina hakijan kanssa ennen kuin kaavatyön valmisteluun ryhdytään.

 

Maksua voidaan vastaavasti alentaa, jos asemakaava tai sen muutos edistää rakennussuojelua tai on muuten yleisen edun mukainen, on sen laajuuteen nähden poikkeuksellisen helppotöinen tai koskee teknisistä syistä huomattavasti suurempaa aluetta ja kokonaiskerrosalaa kuin itse muutos. Myös maksun alentamisesta neuvotellaan ja sovitaan hakijan kanssa. Nykykäytännön mukaisesti hakijalta edellytetään sitoumusta maksun suorittamisesta ennen kaavatyön aloittamista. Maksusta sopiminen sisältyy myös ennen kaavatyön aloittamista allekirjoitettavaan kaavoituksen käynnistämissopimukseen.

 

Harkintaa edellyttävät maksut tuodaan kunkin kaavatyön yhteydessä erikseen teknisen lautakunnan päätettäviksi.

 

Poikkeamiset

 

Kaupungin toimivaltaan kuuluvien poikkeamisasioiden valmistelusta perittävien maksujen osalta kaupunki perii samansuuruisen maksun kuin Pohjois-Savon ELY-keskus (ELY) perii vastaavista toimivaltaansa kuuluvien päätösten valmistelusta muissa kunnissa. Kokeilulain perusteella kaikkien poikkeamispäätösten toimivalta on vuoden 2018 loppuun saakka Kuopion kaupungilla lukuunottamatta uuden rakennuksen rakentamista ranta-alueelle, jolle ei ole voimassa asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. ELY:n perimä maksu on tällä hetkellä 520 ja 250 €.

 

Suunnittelutarveratkaisut

 

suunnittelutarveratkaisun myöntäminen 420 €

suunnittelutarveratkaisun epääminen                                   210 €

 

Maksu sidotaan poikkeamismaksun muutoksiin siten, että se seuraa sitä ollen aina 100 € alhaisempi (kielteinen 50 % myönteisestä).

 

Rakennuspaikkaselvitykset ja rakennusoikeustiedustelut

 

Rakennuspaikkaselvityksen ohjaus ja kaupunginhallituksen käsittelyn valmistelu ovat 400 € + 20 €/rakennuspaikka + kuulemiset, paitsi yleiskaavajohtajan hyväksymä rakennuspaikkaselvitys sekä kirjallinen vastaus rakennusoikeustiedusteluun 200 € + 20 €/rakennuspaikka + kuulemiset.

 

Viranomaisen suorittama kuuleminen

 

kirjeellä kuulemien                                            50 €/kuultava

kuulutuskustannukset                                      toteutuneiden kustannusten mukaan

 

Asemakaavoitus ja strateginen maankäytön suunnittelu suorittavat maksujen perinnän ja saadut suoritukset otetaan huomioon asemakaavoituksen ja strategisen maankäytönsuunnittelun tuloina.

 

Maksut pyöristetään lähimpään viiteen euroon. Maksuihin ei sisälly ALV:a, koska kyse on viranomaistoiminnasta.

 

Uudet maksut, yleistä           Perittävien maksujen määräytymisperusteet ja suuruus vaihtelevat eri kaupungeissa suhteellisen paljon. Kuntaliitto ei ole laatinut eikä tule laatimaan maksujen määräytymisperusteita tai suuruutta koskevia yleisohjeita.

 

Vertailu suurimpien kaupunkien perimiin maksuihin osoittaa, että Kuopiossa perityt maksut ovat keskimäärin suunnilleen samaa tai hieman alempaa luokkaa kuin muualla. Tosin vertailua vaikeuttaa joissakin kaupungeissa maksuperusteena käytetty tuntiveloitus ja monimutkainen luokittelu vaativuusasteiltaan erilaisiin kaavoihin. Kuopiossa käytössä oleviin maksujen määräytymisperusteisiin sisältyvä kerrosalan määrään perustuva maksun osa ottaa riittävästi huomioon erilaisten kaavatöiden vaativuuden erot ja on maksun määrittämisen ja arvioinnin osalta selkeä maksuperuste ja säilytetään ennallaan, mutta yksikköhintoja korotetaan.

 

Asemakaavoituksen perimät maksut ovat vaihdelleet kaavatyöstä riippuen keskimäärin hieman alle 10 000 €:n. Vaikka rakennuskustannusindeksi on noussut vuoden 2012 lopun jälkeen vain muutamia prosentteja, yksikköhintoja esitetään nostettavaksi 20–33 %, jolloin maksut nousevat tapauksesta riippuen 1 000–3 000 €. Maksujen nostaminen on välttämätöntä yleisen hintatason nousua enemmän, toisaalta osallistamiseen liittyvien tehtävien lisääntymisen takia ja toisaalta kaavoituksessa tarvittavien selvitysten, vaikutusarviointien ja vaihtoehtojen jatkuvasti kasvavan laadintatarpeen ja niihin liittyvän ohjaustyön ja -käsittelyn takia. Kuulutuskustannuksia ei ole tarpeen muuttaa.

 

Kaupungin myöntämistä poikkeamisista perittävä maksu on samansuuruinen kuin ELY perii toimivallassaan olevista poikkeamispäätöksistä muissa kunnissa. Maksua korotetaan ilman eri päätöstä samassa yhteydessä, kun valtionhallinto korottaa omia maksujaan.

 

Yksityisten toimesta teetettävän rakennuspaikkaselvityksen ohjauksesta ja kaupunginhallituksen käsittelyyn valmistelusta perittävää maksua ei esitetä korotettavaksi. Yleiskaavajohtajan hyväksymistä rakennuspaikkaselvityksistä perittään edelleen pienempi maksu, joka on sama myös kirjallisista rakennusoikeustiedusteluista. Lähtökohtana on edelleen, että rakennusoikeustiedusteluihin annetaan vastaus pääsääntöisesti suullisesti, jolloin ne ovat maksuttomia.

 

Hinnoitteluperiaatteet ja uudet maksut

 

Vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat (kaupunginvaltuusto)

 

karttojen laatiminen                                                              5 000 € (+1 000 €, 25  %)

lisäksi tontin kokonaiskerrosalan mukaan                   0.60 €/m2 (+0.1 €, 20  %)

kuulutuskustannukset                                                          350 € / ilmoituskerta

tavanomaista suuremmat painatuskustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan

 

Muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat

(kaupunginhallitus)

 

karttojen laatiminen                                                              4 000 € (+1 000 €, 33 %)

lisäksi tontin kokonaiskerrosalan mukaan                   0.60 € / m2 (+0,1 €,+25 %)

kuulutuskustannukset                                                          350 € / ilmoituskerta

tavanomaista suuremmat painatuskustannukset toteutuneiden kustannusten mukaan

 

Kaavojen laatimisesta perittävän maksun laskutukseen liittyvät periaatteet ja käytäntö säilytetään ennallaan.

 

Ranta-asemakaavat

 

pienet ranta-asemakaavat ja –muutokset                     2 000 € (+500 €, 33  %)

keskikokoiset (5-20 rakennuspaikkaa) uudiskaavat

ja periaatteellisesti merkittävät ja työllistävät

muutokset                                                                                 3 000 € (+600 €, 25 %)

suurehkot uudiskaavat                                                         4 000 € (+1 000 €, 33 %)

 

Pienin maksu sisältää 3 lehtikuulutusta, muut neljä (vireilletulo+oas, luonnos, ehdotus, voimaantulo). Lisäkuulutuskerroista peritään 350 €. Maksu sisältää kaavan tallennuksen kaupungin järjestelmiin.

 

Poikkeamiset

 

poikkeamisen myöntäminen                                                520 €

poikkeamisen epääminen                                                      250 €

 

Kaupungin toimivallassa olevan poikkeamisluvan maksua korotetaan ilman eri päätöstä samansuuruisena kuin valtionhallinto korottaa omia maksujaan.

Suunnittelutarveratkaisut

 

suunnittelutarveratkaisun myöntäminen                         420 €

suunnittelutarveratkaisun epääminen                               210 €

 

Maksu sidotaan poikkeamismaksun muutoksiin, siten että se seuraa sitä ollen aina 100 € alhaisempi (kielteinen 50 % myönteisestä).

 

Rakennuspaikkaselvitykset ja rakennusoikeustiedustelut

 

Rakennuspaikkaselvityksen ohjaus ja kaupunginhallituksen käsittelyn valmistelu 400 € + 20 €/rakennuspaikka + kuulemiset, paitsi yleiskaava-johtajan hyväksymä rakennuspaikkaselvitys sekä kirjallinen vastaus rakennusoikeustiedusteluun 200 € + 20 €/rakennuspaikka + kuulemiset.

 

Viranomaisen suorittama kuuleminen

 

kirjeellä kuulemien                                                                   50 €/kuultava

kuulutuskustannukset                                                                                                         toteutuneiden

                                                                                                         kustannusten mukaan

 

Vaikutusten arviointi             Maksut korotettunakin ovat niihin liittyvien hankkeiden rakennuskustannuksiin verrattuna erittäin pieniä, joten korotuksilla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia. Ympäristövaikutuksien osalta asia on neutraali

 

Esitys                                         Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavoituksen perimät maksut kohdan "Hinnoitteluperiaatteet ja uudet maksut" mukaisesti sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Harkintaa edellyttävät maksut tuodaan kunkin kaavatyön yhteydessä erikseen kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi. Poikkeamisten, suunnittelutarveratkaisujen, rakennusoikeustiedustelujen ja rakennuspaikkaselvitysten sekä viranomaisen suorittaman kuulemisen osalta maksut koskevat myös strategisen maankäytön suunnittelun perimiä maksuja.

 

Uudet maksut otetaan käyttöön kaavatöistä, joiden vireilletulosta kuulutetaan 1.1.2016 jälkeen. Nykykäytännön mukaisesti asemakaavoitus ja strateginen maankäytön suunnittelu suorittavat maksujen perinnän ja saadut suoritukset otetaan huomioon niiden tuloina. Maksut pyöristetään lähimpään viiteen euroon. Maksuihin ei sisälly ALV:a, koska kyse on viranomaistoiminnasta.

 

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Martti Lätti

puh.  044 718 5417

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösesityksen.