Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2016/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 8036/10.03.00.00/2015

 

 

Oikaisuvaatimus / tarkastusarkkitehti Mikko Etulan rakennuslupapäätös 9.11.2015 § 105 / 33-8-9 / Kanavanranta 10 / kaksi luhtiasuinkerrostaloa ja kolme autokatosta

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                      Tiivistelmä

Tarkastusarkkitehti Mikko Etula on 9.11.2015 § 105 myöntänyt rakennusluvan kahden luhtiasuinkerrostalon ja kolmen autokatoksen rakentamiseen tontille 297-33-8-9 osoitteeseen Kanavanranta 10.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 11.11.2015 ja viimeinen päivä oikaisuvaatimuksen tekemiseen on ollut 25.11.2015.

 

Naapurikiinteistön 33-12-5 asunto-osakeyhtiön Asunto Oy Laivakaaren yksi osakkeenomistaja on yhtiön osakkeenomistajien puolesta 20.11.2015 rakennusvalvontaan saapuneessa oikaisuvaatimuksessa hakenut muutosta päätökseen.

 

Rakennusvalvontaan on myöhemmin 9.12.2015 toimitettu kymmenen eri Asunto Oy Laivakaaren osakkeenomistajan kirjelmä, jossa he ovat ilmoittaneet yhtyvänsä aiempaan oikaisuvaatimukseen.

 

Rakennusvalvonta on pyytänyt Asunto Oy Laivakaaren hallituksen puheenjohtajalta lisäselvitystä oikaisuvaatimuksen tekijästä. Selvityksen 9.12.2015 mukaan Asunto Oy Laivakaaren hallitus ei ole tehnyt oikaisuvaatimusta.

 

Luvan hakijalta on pyydetty vastine kirjeillä 3.12.2015 ja 9.12.2015. Vastine on toimitettu rakennusvalvontaan 9.12.2015.

 

Oikaisuvaatimus 19.11.2015, oikaisuvaatimus 9.12.2015, vastine 8.12.2015 ja taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan lisäselvitys 9.12.2015 jaetaan esityslistan liiteaineistona.

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            1) Esitän, että 9.12.2015 toimitettu kymmenen eri Asunto Oy Laivakaaren osakkeenomistajan tekemä oikaisuvaatimus jätetään määräajan jälkeen tehtynä tutkimatta.

 

2) Lisäksi esitän, että 19.11.2015 tehty oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta muutoksenhakuoikeuden puuttumisen vuoksi ja rakennuslupapäätös 9.11.2015 § 105 määrätään heti täytäntöönpantavaksi, ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

 

 

Perustelut                                    1) Oikaisuvaatimus 9.12.2015

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

 

Koska muutoksenhaun alainen päätös on annettu julkipanon jälkeen 11.11.2015, laissa säädetty oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on päättynyt 25.11.2015 ja tämän vuoksi vasta 9.12.2015 toimitettu oikaisuvaatimus tulee jättää em. määräajan jälkeen myöhässä tehtynä tutkimatta.

 

2) Oikaisuvaatimus 20.11.2015

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1. momentin nojalla valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä

4) kunnalla.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä on yksi Asunto Oy Laivakaaren osakkeenomistaja. Mainittu yhtiö on antamassaan selvityksessä ilmoittanut, että yhtiö ei ole hakenut muutosta ko. asiassa eikä ko. osakkeenomistaja edusta yhtiötä.

 

Oikeuskäytännön mukaan naapuritontilla sijaitsevan yhtiön yksittäisellä osakkeenomistajalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta rakennuslupaa koskevassa asiassa. Tämän vuoksi ko. oikaisuvaatimusta ei voida käsitellä ja se tulee jättää tutkimatta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi, paitsi muuta josta nyt ei ole kysymys, rakennuslupaa käsitellessään perustellusta syystä määrätä, että päätös voidaan panna täytäntöön, ennen kuin rakennuslupa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Oikeudesta päätetään edellä tarkoitetun päätöksen yhteydessä.

 

Koska oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole oikeutta hakea muutosta ko. asiassa ja hakija on pyytänyt rakennuslupapäätöksen täytäntöönpanemista, asiassa on maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n 1 momentin mukainen perusteltu syy, johon perustuen ko. rakennuslupapäätös määrätään heti täytäntöönpantavaksi, ennen kuin rakennuslupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

 

Sovellettavat säännökset

Perusteluissa mainitut

 

 

 

Liitteet

1

8036/2015 Oikaisuvaatimus 19.11.2015

 

2

8036/2015 Oikaisuvaatimus 9.12.2015

 

3

8036/2015 Vastine

 

4

8036/2015 Lisäselvitys

 

Viiteaineisto

*

8036/2015 Tarkastusarkkitehdin päätös 9.11.2015 § 105

 

                                                      Valmistelija                                                         

Mikko Etula

puh.  017 18 5175

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                          Lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen täydennyksellä kohtaan 2) Lautakunta jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole puhevaltaa asiassa.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa