Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2016/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 4

Asianro 6901/10.03.00.00/2015

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 12.11.2015 § 104 / 3-49-1 / itkonniemenkatu 4b / huoneiston D 111 käyttötarkoituksen muutos yhteistilaksi

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Tiivistelmä 7.1.2016

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen on 14.9.2015 § 319, lupatunnus 15-921-R hylännyt Asunto Oy Kuopion Ratavahdin rakennuslupahakemuksen huoneiston D111 käyttötarkoituksen muutoksen yhteistilaksi  kiinteistölle 297-3-49-1 osoitteeseen Itkonniemenkatu 4b Kuopio.

Toiminnanharjoittaja Provesta Oy on MRL 192.1 §:n 3. kohdan tarkoittamana asianosaisena tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen 28.9.2015.

 

Provesta Oy:n tarkoituksena on tuottaa tuetun asumisen palveluja mielenterveyskuntoutujille. Rakennuslupahakemus koski asunnon D111 käyttötarkoituksen muuttamista tuetun asumisen yhteistilaksi samassa talossa asuvien asukkaiden/asiakkaiden yhteiskäyttöön sekä tilapäiseen yöpymiseen asiakkaiden omaisille. Provesta Oy on antanut erillisen selvityksen asuinhuoneiston käytöstä rakennuslupahakemuksen yhteydessä

 

Rakennuslupapäätös on julkipantu 15.9.2015 valtuusto-virastotalon ilmoitustaululle ja päätöksen antopäivä on ollut 16.9.2015. Viimeinen päivä oikaisuvaatimuksen tekemiseen oli 30.9.2015.

 

Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkäsi Provesta Oy:n oikaisuvaatimuksen ja pysytti rakennustarkastajan 14.9.2015 § 319 päätöksen voimassa.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Ympäristö- ja rakennuslautakuntaa antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista. 

 

 

Lausuntopyyntö 30.12.2015

Itä-Suomen hallinto-oikeus:

 

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

 

1.      Antamaan lausuntonsa valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista.

 

2.      Liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat, joita ovat ainakin:

• rakennuslupahakemus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n mukaisine liitteineen

• selvitys kuulemisesta

• pyydetyt lausunnot.

 

3.      Mikäli rakentamista varten on myönnetty poikkeaminen, tarvitaan myös poikkeamishakemus liitteineen sekä poikkeamispäätös.

 

4.      Mikäli rakentaminen perustuu voimassa olevaan kaavaan, tarvitaan myös:

• kaavakartta tai ote siitä värillisenä mittakaavatietoineen ja hyväksymismerkintöineen

• kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan

• kaavaselostus, josta ilmenevät kaavan tavoitteet ja perustelut

• tieto siitä milloin kaava on vahvistettu (jos rakennuslain aikainen kaava).

 

5.       Laatimaan luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.

 

Tarvittaessa lisätietoja asiasta antaa lähetteen allekirjoittanut henkilö.

 

Kaikki tämän lähetteen liitteet sekä edellä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään 1.2.2016.

 

 

 

Valitus 18.12.2015

Asianajaja Pasi Jussila Asianajotoimisto Kari Kantakoski Oy Provesta Oy:n asiamiehenä:

 

Päätös, johon haetaan muutosta

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 12.11.2015 § 104 oikaisuvaatimukseen kielteisestä rakennuslupapäätöksestä. Päätös on annettu julkipanon jälkeen 19.11.2015.

 

Vaatimukset   

Valittaja vaatii, että päätös kumotaan ja Asunto Oy Kuopion Rantavahdin hakemus huoneiston D11 käyttötarkoituksen muutokseksi hyväksytään.

 

Perustelut       

Provesta  Oy:n tarkoitus  on tuottaa  tuetun  asumisen palveluja  Asunto  Oy Kuopion Rantavahdin huoneistoihin asumaan tuleville mielenterveyskuntoutujille. Kuopion kaupunki sijoittaa tuettuun asumiseen käytännössä yhden asukkaan/huoneisto. Kyse ei siten ole laitosmaisesta hoidosta vaan kuntoutujien asuminen rinnastuu "normaaliin" asumiseen.

Päätöksessä on siteerattu ympäristöministeriön julkaisemaa opaskirjasta Asema kaavamerkinnät ja -määräykset. Vedotut kohdat eivät sovellu käsiteltävänä olevaan rakennuslupahakemukseen, koska hakemuksen kohteena olevassa huoneistossa ei tarjota

1        ulkopuolisten käyttöön tarkoitettuja palveluja.

2        pysyvää henkilökuntaa edellyttäviä palveluja tai

3        mihinkään tavanomaiseen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin verrattavissa olevaa palvelua.

 

Huoneiston haluttu käyttötarkoitus on rinnastettavissa esimerkiksi opiskelijoiden soluasuntojen yhteistilaan. Kyse on talon muutaman huoneiston haltijoiden yhteisestä "olohuoneesta" osana normaalia asumista.

 


 

Huoneiston haluttu käyttötarkoitus ei millään tavalla poikkea myöskään esimerkiksi siitä, että kymmenen osakkeenomistajaa vuokraisi yhdessä huoneiston yhteiseksi tilakseen, jossa heillä kävisi ulkopuolisia toiminnanohjaajia. Toiminta olisi tällöinkin täysin kaavamääräysten mukaista.

 

Huoneiston haluttu käyttötarkoitus ei millään tavalla poikkea kaavamääräyksistä myöskään satunnaisten yöpymisten osalta. Mikään ei estä osakkeenomistajaa vuokraamasta naapurihuoneistoaan esimerkiksi appivanhempiensa vierailuja varten. Tällaistakaan toimintaa ei voitaisi pitää ulkopuolisten käyttöön tarkoitetun palvelun tarjoamisena vaan yhtenä asumisen muotona.

 

Mielenterveyskuntoutujien tavanomainen asuminen on päätöksessä - tahallaan tai tahattomasti -koko ajan rinnastettu laitoshoitoon, mitä se ei miltään osin ole. Kuntoutujat viettävät huoneistoissaan hyvin itsenäistä elämää, jota palveluntarjoaja haluaa rikastuttaa samassa rakennuksessa sijaitsevalla yhteistilalla. Mielenterveyskuntoutujat eivät majoitu hakemuksen kohteena olevassa huoneistossa.

 

Käyttötarkoituksen muutoksella ei ole mitään vaikutusta rakennuksen rakenteelliseen paloturvallisuuteen. Huoneiston huonejärjestystä ei muuteta lainkaan. Asuinrakennus pysyisi huoneistoittain palo-osastoituna käyttötarkoituksen muutoksen jälkeenkin.

 

Kerrostalon yhden huoneiston käyttötarkoituksen muutoksella ei ole mitään vaikutusta kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Maankäyttö-ja rakennuslain (MRL) 125 § koskevassa hallituksen esityksessä (HE 101/1998 s. 100) esimerkkeinä käyttötarkoituksen olennaisesta muutoksesta on esitetty liiketilan muutos myyntitilasta ravintolaksi ja teollisuustilan muutos palovaarallisuusluokaltaan vaativammaksi. Rakennuslupaa edellyttävänä on pidetty myös loma-asunnon muutos pysyvään asumiseen.

 

Oikeuskäytännössä rakennuksen käyttötarkoituksen ei katsottu olennaisesti muuttuvan, kun asemakaavan mukaisella omakotirakennusten ja muiden enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten alueella sijaitseva omakotitalo haluttiin muuttaa psykiatristen potilaiden kuntoutuskodiksi. Rakennukseen oli tarkoitus sijoittaa kuusi asukasta, joiden päivittäisiä toimintoja ja kuntoutusta ohjasi kaksi erikoissairaanhoitajan koulutuksen saanutta viranhaltijaa (KHO 1991 A 72).

 

Rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen (MRL 135 § 1 momentti 1 kohta) .Kuopion kaupungin asemakaavoitusyksikkö on lausunnossaan 28.08.2015 puoltanut hakemusta .

 

Ainoa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen peruste haetun rakennusluvan hylkäämiselle olisi ollut se, ettei käyttötarkoituksen muutos vähäisen merkityksensä perusteella olisi tarvinnut rakennuslupaa lainkaan.

 

Liitteet              

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 12.11.2015 § 104

Kuopion kaupungin asemakaavoitusyksikön lausunto 28.08.2015

 

 

Vaikutusten arviointi                 -

 

 

Esitys                                            Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon hallinto-oikeudelle.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 50 §:n mukaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

 

Lain 58 §:n 1 momentin mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus). Muiden ympäristön muutostoimenpiteiden kohdalla asemakaava on otettava huomioon siten kuin jäljempänä säädetään.

 

Lain 135 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

 

Tuetun asumisen palvelujen tuottaminen mielenterveyskuntoutujille kyseessä olevalle rakennuspaikalle vaatii maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen kunnan myöntämän luvan poiketa asemakaavan osoittamasta kaavamääräyksestä tai kaavamuutoksen.

 

Käyttötarkoituksen muutoksessa kysymys on kokonaisharkinnasta, jossa huomioon on otettu niin maankäytöllinen tilanne kuin harjoitettavan toiminnan luonteen yksityiskohdat.  Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:n 3 momentin oikeusohjeen mukaan sovelletaan rakentamismääräyskokoelman määräyksiä, jollei niissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

 

Lisäksi MRL 117 §:n 4 momentti sekä 118 § mukaan korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet. Samalla tulee kuitenkin arvioida muutettavan tilan soveltuvuutta aiottuun käyttöön. Käytännön alarajana on, ettei muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. Huomioon tulee myös ottaa RakMK E1 kohdan 10.3.3 määräys. Se sallii yhden uloskäytävän ratkaisun pienissä majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa, jos tästä ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle. Hakemuksen käsittelyvaiheessa pelastusviranomainen ei puoltanut hanketta, koska uloskäytävät eivät täytä ympäristöoppaan 39 vaatimuksia.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että valitus tulee hylätä perusteettomana edellä mainituin perustein ja toistaa rakennustarkastajan päätöksessä esitetyt perustelut 14.9.2015 § 319 ja lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta toistaa aiemmassa päätöksessään (12.11.2015 § 104) esittämänsä asiat.

 

Luettelo lausunnon liitteenä hallinto-oikeudelle lähetettävistä asiakirjoista:

-        Lupahakemus / Asunto Oy Kuopion Ratavahti 6.8.2015

-        Lupahakemus / Provesta Oy 20.7.2015

-        Selvitys asuinhuoneiston käytöstä  saap 25.8.2015

-        Rakennustarkastajan päätös 14.9.2015 § 319 (sisältää selvityksen kuulemisesta)

-        Teknisen tarkastustyöryhmän lausuntokooste

-        Asemakaavoitusyksikön lausunto 28.8.2015

-        Pääpiirustus/ 1. kerros muutosalue huoneisto D111 päivätty 12.8.2015

-        Otteet ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.11.2015 § 104 liitteineen ja valitusosoituksineen Provesta Oy:lle, asianajaja Kari Kantakoskelle ja Asunto Oy Kuopion Ratavahdille

-        (Otteiden liitteet ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 12.11.2015 § 104, selvitys asuinhuoneiston käytöstä saap 25.8.2015, Oikaisuvaatimus 28.9.2015 ja sen liitteet; Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspöytäkirja 18.11.2014 § 102, erityisryhmien asumispalvelut hankesuunnitelma 18.8.2015 Kuopion kaupunki)

-        sähköpostilähete 28.9.2015

-        sähköpostin vastaanottokuittaus 29.9.2015

-        ote asemakaavasta n:o 677, hyv. kv 6.4.2009

-        asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus / Maljalahden ja Transpointin alue

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Ilkka Korhonen

puh.  044 718 5172

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                          Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa