Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2016/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 7

Asianro 6072/10.03.00.02/2015

 

 

Päätös hakemuksesta maa-ainesten ottamiseen / Sorakuljetukset Paavo Miettinen Oy / Palosensalon kallioalue, tilat Palosensalo (297-410-34-2) ja Salinmäki (297-417-1-24)

 

 

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Sorakuljetukset Paavo Miettinen Oy on 12.8.2015 jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen kalliokiviaineksen ottamiseksi Kaislastenlahden kylän tilalta Salinmäki 1:24 ja Haminalahden kylän tilalta Palosensalo 34:2. Lupaa haetaan noin 5,17 hehtaarin alueelle, otettavan aineksen ollessa yhteensä 120 000 m3.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

 

Hakija                                           Sorakuljetukset Paavo Miettinen Oy

                                                      Viitataipaleentie 135

                                                      72100 KARTTULA

 

yhteyshenkilö: Liisa Miettinen, puh. 045 501 4615

 

Asian vireilletulo                        Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 12.8.2015.

 

Hakemuksen sisältö                  Sorakuljetukset Paavo Miettinen Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseksi Kaislastenlahden kylän tilalta Salinmäki 1:24 ja Haminalahden kylän tilalta Palosensalo 34:2. Lupaa haetaan noin 5,17 hehtaarin (louhinta-alue 4,33 ha) alueelle kymmeneksi vuodeksi. Toiminnalle on voimassa oleva ympäristölupa.

 

Haettu ottomäärä on yhteensä 120 000 m3, ja vuotuinen ottomäärä 12 000 m3. Alin suunniteltu ottotaso on +124,30 (N2000), ottamissyvyys vaihtelee 6-12 metriin. Ottamissuunnitelmassa esitetyn jälkihoitosuunnitelman mukaan alue muotoillaan siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Kallioluiskat louhitaan kaltevuuteen 5:1. Lopulliset maaluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Toiminnan jälkeen alue palautuu metsätalouskäyttöön.

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole asemakaavoja. Kiinteistö Salinmäki 297-417-1-24 kuuluu Maaseudun yleiskaavaan Länsiranta, Kaislastenlahti. Se on merkitty kaavassa M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Pohjois-Savon maakuntakaavassa ei ole kohdealueeseen liittyviä kaavamerkintöjä. Toiminnan sijoituspaikan pohjoispuolella noin 1,8 kilometrin etäisyydellä sijaitsee maakuntakaavaan sisältyvä hiljainen alue (hil 11.02). Toiminta ei sijaitse Natura-alueella tai muulla luonnonsuojelualueella, eikä luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 1,2 km etäisyydellä. Lähimmät vesistöt ovat Loukkulampi 560 metrin etäisyydellä pohjoiskoillisessa, Tomperinlahti noin 1,6 km:n etäisyydellä koillisessa ja Huosioinen noin 1,5 km:n etäisyydellä luoteessa.

 

 

Asian käsittely                            Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu Valtuusto-virastotalon ilmoitustaululla 14.9.2015 – 13.10.2015. Asian vireilläolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä 12.9.2015. Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu noin 1,5 km säteellä sijaitsevia rajanaapureita 21.10.2015 päivätyllä kirjeellä, jolloin rajanaapurien muistutuksenantoaikaa pidennettiin 13.11.2015 asti.

 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Pyydetyt lausunnot

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue on antanut 18.11.2015 päivätyn lausunnon, jossa todetaan mm. seuraavasti:

 

”Alueen pohjaveden pinnankorkeutta ei ole luotettavasti selvitetty. Pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua on suositeltavaa seurata toiminnan aikana.

 

Toimintaan tarvittavista laitteistoista ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä.

 

Toiminta-alueelle on tehtävä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

Jälkihoitotoimenpiteenä alueelle on muodostettava kunnollinen kasvualusta kasvillisuudelle. Kokonaisuudessaan jälkihoitotoimenpiteet on aina suoritettava ennen luvan päättymistä.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanta on, että toiminta voidaan toteuttaa hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon.”

 

Lupahakemuksen täydentäminen

 

Lupahakemusta on täydennetty 13.1.2016 siten, että toiminnanharjoittaja hakee lupaa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                

 

 

Esitys                                           

Sorakuljetukset Paavo Miettinen Oy:lle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 9.7.2015 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin tiloille Palosensalo 297-410-34-2 ja Salinmäki 297-417-1-24:

 

1.      Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 5,17 ha alueelta. Ottamismäärä on enintään 120 000 m3.

 

2.      Alin kaivutaso on +124,30  m (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään kahden metrin paksuinen koskematon suojakerros.

 

3.      Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat. Ulkopuolisten pääsy alueelle on mahdollisuuksien mukaan estettävä lukittavalla puomilla.

 

4.      Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

 

5.      Melun, pölyn ja tärinän leviämisen ehkäiseminen ja torjunta sekä seuranta, kemikaalien ja jätteiden varastointi ja käsittely, toiminta häiriötilanteissa, kaivannaisjätteiden jätehuolto sekä toiminta-ajat on toteutettava Kuopion kaupungin ympäristölautakunnan 9.6.2009 myöntämän ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan (2154/121/2009) mukaisesti.

 

6.      Louhinnan vaikutusalueella olevien kaivojen (Koistinen/Palosensalontie 44 ja Puustinen/Länsirannantie 1014) veden korkeuden ja laadun seurantaa on jatkettava siten, että kaivoista tarkistetaan vedenpinnankorkeus kerran vuodessa ja vedenlaatu vuosina 2017, 2021 ja 2026.

 

7.      Kuivatusvesien johtaminen alueelta tulee tehdä pintavalutuskentän tai laskeutusaltaan kautta.

 

8.      Luvan saajan tulee siirtää ottamisalueella kulkeva ulkoilureitti (moottorikelkkareitti). Siirrosta on sovittava maanomistajan ja moottorikelkkareitin haltijan kanssa.

 

9.      Louhinta-alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

10.   Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Rinteiden ylä- ja alaosat tulee pyöristää ja luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Rinteiden kaltevuutta voidaan maiseman elävöittämiseksi vaihdella niiden eri osissa. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia. Alueelle on muodostettava kunnollinen, puolen metrin paksuinen kasvualusta kasvillisuudelle. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

 

11.   Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

12.   Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

 

13.   Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen luvan saamista 17 545,50 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.7.2026 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa.

 

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun taksan mukaisesti toistaiseksi 554,40 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään vahvistetun taksan mukaisesti 1470,00 euroa.

 

Lisäksi hakijalta peritään hakemuksen kuulutuskustannukset 323,64 euroa.

 

Päätöksen  voimassaolo          Lupa on voimassa 31.1.2026 saakka.

 

 

Perustelu                                    Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

 

Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Näin ollen maisemakuva ei turmellu. Alue palautuu metsätalousmaaksi.

 

Alueelle luonteenomaiselle kasvillisuudelle rakennetaan soveltuva kasvualusta. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu. Toiminta ei myöskään vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

 

Lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan myöntää, koska kyseessä on jo olemassa oleva toiminta.

 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 14.11.2013 § 121)

 

 

Toimivalta                                 Palvelualueiden johtosäännön 2 luku, 7 §, kohta 9

 

Muutoksenhaku                      Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Viiteaineisto

*

6072/2015 Sijaintikartta

 

                                                      Valmistelija                                                         

Mikko Sokura

puh.  040 718 2147

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                          Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtaja päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa