Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 16.02.2016 Pykälä 16 

 

§ 16

Asianro 2338/10.03.02/2014

 

 

Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

                                                          Kaupunginjohtaja asetti 10.10.2012 hankesuunnittelutyöryhmän Kuopion museon peruskorjauksen hankesuunnitelman laatimista varten.

 

Vuonna 1907 valmistunut Kuopion museo on rakennustekniikan ja talotekniikan osalta kiireellisen peruskorjauksen ­tarpeessa. Samassa yhteydessä on parannettava myös kohteen esteettömyyttä ja toiminnallisuutta sekä huomioitava nykytilanteessa kokonaan puuttuvat tilat, jotka ovat oleellisia toiminnan järjestämisen kannalta. Lisäksi on tehtävä päätös siitä, mitkä toiminnot useissa eri toimipisteissä sijaitsevista museotoiminnoista on tarkoituksenmukaista sijoittaa Kauppakadulla sijaitsevaan Kuopion museo -rakennukseen.

 

Rakennusteknisten korjaustarpeiden lisäksi hankesuunnitelman tavoitteena on ollut määritellä, millainen tulevaisuuden museon halutaan olevan; mitä palveluja tarjotaan ja missä muodossa sekä miten asiakkaiden odotuksiin on mahdollista vastata. Museon toiminnan kehittämistavoitteet ovat tarpeellisia ja strategisesti perusteltuja. Kuopiossa on nyt erityinen mahdollisuus vahvistaa entisestään museotoiminnan asemaa ja vaikuttavuutta.

 

Hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Tavoitteena ovat olleet sekä museon nykyaikaista näyttely-, tietopalvelu- ja kokoelmatyötä palvelevat tilat että yhteiskäyttöisyys eri toimijoiden kesken. Hankesuunnitelmassa on tutkittu lisäksi museon ja kirjaston nykyistä laajemman yhteistyön mahdollisuuksia sekä sen tarjoamia toiminnallisia ja tilallisia synergiaetuja.

 

 

Hankesuunnittelutyöryhmän esitys hankesuunnitelmakokonaisuudeksi:

 

Rakennushistoriallisesti arvokkaan Kuopion museo -rakennuksen teknisesti kattavan peruskorjauksen lisäksi rakennusta laajennetaan siten, että kokonaisuuteen saadaan museotoimintaa palvelevat, helposti muunneltavat, monikäyttöiset, esteettömät, turvalliset ja terveelliset tilat. Lisäksi museorakennus yhdistetään laajennusosan avulla kirjastorakennukseen. Lopputuloksena on toiminnaltaan uudenlainen, vetovoimainen kulttuurikohde ja kohtaamispaikka kaupunkilaisille.

 

Museon ja kirjaston yhdistäminen mahdollistaa museo- ja kirjastopalvelujen kehittämisen kokonaan uudella tavalla, yhdessä, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Ratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia kohdentaa molempien laitosten palveluja yhteisille kohderyhmille. Kulttuurikeskuksen palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien saavutettavissa, koettavissa ja hyödynnettävissä.

 

Kuopion museoon suunnitellaan yleisötyön vaatimukset täyttävät ja näyttelytoimintaan soveltuvat tilat sekä museon omista kokoelmista koostuvia näyttelykokonaisuuksia että asiakasvirtaa kasvattavia, vetovoimaisia ja laajoja vaihtuvia näyttelyitä varten. Museon toiminta edellyttää myös tavaran vastaanotto- ja purkutiloja, näyttelyiden valmistelutiloja sekä olosuhteiden säätelyjärjestelmillä varustettuja esineistön eristys- ja säilytystiloja.

 

Museopalvelujen painopistealueisin kuuluu opetusta ja oppimista tukevien palvelujen kehittäminen, mutta museolta puuttuvat toimintaan tarvittavat tilat. Museon ja kirjaston yhteiset pedagogiset tilat tukevat nykyistä koulujen, päiväkotien sekä erityisryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä tarjoamalla aikaisempaa monipuolisemman oppimisympäristön.

 

Tuleva kahvila-alue palvelee kulttuurikeskuksen kaikkia asiakkaita ja mahdollistaa osaltaan yleisötilojen käytön myös ulkopuolisten järjestämiin tapahtumiin.

 

Henkilökunnan työskentelytilojen osalta esitetään luonnontieteellisen museon Myhkyrinkadun kiinteistössä sijaitsevien tilojen sijoittamista samaan yhteyteen kulttuurihistoriallisen museon työ- ja arkistotilojen kanssa. Henkilöstön työskentely yhteisissä tiloissa tehostaa museotoimintaa ja edistää asiantuntija- ja tietopalveluiden saavutettavuutta. Myhkyrinkadun kiinteistöstä voidaan samalla luopua kokonaan. Koska Kuopion museon tontti on ahdas ja hankkeen investointikustannuksia on pyritty pienentämään, työskentely- ja arkistotilat esitetään sijoitettavaksi museorakennuksen ulkopuolelle, kuitenkin lähietäisyydelle.

 

Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta. Koska kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä, suojeltu museorakennus, joka sijaitsee kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla ruutukaavakeskustassa, museon muutos- ja laajennussuunnittelusta järjestetään yleinen arkkitehtuurikilpailu. Sen tavoitteena on kartoittaa erilaiset vaihtoehdot ja löytää toiminnallisesti, arkkitehtonisesti sekä kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu muutos- ja lisärakentamiselle. Kilpailun perusteella saadaan ehdotussuunnitelmat sekä hankkeen kaavamuutoksen että toteutussuunnittelun pohjaksi.

 

Arkkitehtuurikilpailun valmisteleminen aloitetaan välittömästi kohteen hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on, että arkkitehtuurikilpailu järjestetään vuoden 2016 aikana ja kaavatyö käynnistyy välittömästi kilpailun ratkeamisen jälkeen.

 

Hankkeen toteutussuunnittelulle on varattava aikaa noin vuosi ja rakentamiselle n. 1,5 vuotta. Mikäli kaavatyö etenee sujuvasti hankkeen toteutussuunnittelun rinnalla, eikä kaavasta valiteta, rakentaminen voi käynnistyä vuoden 2018 alussa ja kohde valmistuu syksyllä 2019.

 

Osa Kuopion museon nykyisistä toiminnoista ja tiloista on tulevaisuudessa järkevä sijoittaa tarvesuunnitteluvaiheessa olevan kokoelmakeskuksen yhteyteen. On huolehdittava siitä, että Kuopion museohankkeen ja siihen toiminnallisesti oleellisesti liittyvän kokoelmakeskuksen toteutukset aikataulutetaan siten, että toiminta ei keskeydy. Kuopion museon toiminnalliseen kokonaisuuteen oleellisesti liittyvän kokoelmakeskuksen hankesuunnittelu esitetään käynnistettäväksi välittömästi Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennus -hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

 

Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa tehtävän Kuopion museo -rakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen investointikustannukset ovat tavoitehinta-arvion mukaan 12,75 milj. euroa (alv 0%). Kustannukset eivät sisällä kirjastorakennukseen tehtäviä muutostöitä. Rakennushankkeeseen on mahdollista saada kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin tarkoitettua avustusta, joka on vuosittain haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Kh:n 9.1.2004 tekemän päätöksen mukaisesti Kuopion kaupungin rakennuskohteisiin varataan kuvataidehankintoihin prosenttiperusteinen määräraha suuruudeltaan 0,5–1,5 % kohteen tavoitehinnasta (keskimäärin 1 %). Hankesuunnitelmassa esitetään, että Kuopion museo -hankkeen taidemääräraha n. 100 000 € lisätään rakennushankkeen investointikuluihin.

 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että hankesuunnitelman mukaisesti

 

        toteutetaan Kuopion museo -rakennuksen peruskorjaus ja laajennus ja yhdistetään museorakennus kirjastorakennukseen,

        luonnontieteellisen ja kulttuurihistoriallisen museon henkilökunnan yhteiset työskentelytilat ja kulttuurihistoriallisen museon kuva-arkisto sijoitetaan museorakennuksen ulkopuolelle, kuitenkin museon välittömään läheisyyteen, jolloin Myhkyrinkadun kiinteistöstä voidaan luopua,

        aloitetaan arkkitehtuurikilpailun valmistelu,

        käynnistetään museoiden kokoelmakeskuksen hankesuunnittelu.

Vaikutusten arviointi               

 

Esitys                                              Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman ja hankesuunnittelutyöryhmän esityksen ja esittää hankesuunnitelman ja työryhmän esityksen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi.

 

 

Liitteet

2

2338/2014-5 Kuopion museon peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma 5_2_2016 liitteineen

 

3

2338/2014-5 Vaikutusten arviointi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Liisa Kaksonen

puh.  044 718 5201

Aija Jaatinen

puh.  044 718 2634

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.