Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 08.02.2016 Pykälä 3 

 

§ 3

Asianro 1337/08.00.00/2015

 

 

Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke

 

 

Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen
KT-suunnittelu

 

 

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely -keskuksen yhteistyönä valmistui joulukuussa 2015 luonnos viisaan liikkumisen toteuttamisohjelmasta Kuopion seudulle. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla. Toteuttamisohjelma sisältää kuusi hankekokonaisuutta ja niiden kokoamiseen ovat osallistuneet alueen asukkaat ja yritykset.

 

Toteuttamisohjelman tavoitteet

 

Pitkällä tähtäimellä toteuttamisohjelman tavoitteena on saada Kuopion seudulle toimiva, turvallinen, innovatiivinen ja terveyttä edistävä viisas liikkumisjärjestelmä, jota käyttäjän on helppo ja mukava käyttää. Liikennepoliittisena tavoitteena on, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuudet kasvavat ja ajoneuvoliikenteen määrä pysyy korkeintaan nykyisellään.  

 

Toteuttamisohjelmaan valittujen toimenpidekokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on vähentää joko suoraan tai välillisesti Kuopion seudun hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta lisäämällä kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta henkilöautoiluun nähden. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisellä vastataan myös kasvavan kuntien väliseen työmatkaliikenteen vaatimuksiin. Toimenpidekokonaisuudet auttavat rakentamaan tulevaisuuteen suunnattua kestävää kaupunkiseuturakennetta, jossa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Ympäristöarvot ovat alueen houkuttelevuuden kannalta tärkeitä.

 

Asiakaslähtöisenä tavoitteena on tarvittavan tiedon saaminen helposti kaikista liikkumistavoista. Tietoa tulee saada matkan eri vaiheissa, tarjottavan tiedon tulee olla ajantasaista ja luotettavaa. Lisäksi palvelujen esteettömyys on tärkeää.

 

Toteuttamisohjelman suhde strategioihin ja muuhun toimintaan

 

Hanke tukee vahvasti Itä-Suomen liikennestrategiaa, Kuopion kaupungin strategiaa 2020, Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaa sekä Siilinjärven kuntastrategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Lisäksi se kytketään kiinteästi Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategiaan, jonka laatiminen käynnistyy alkuvuodesta 2016. Hanke tukee jo käynnissä olevia Savilahti- ja Savilahden vähähiilinen energiamalli –hankkeita sekä suunniteltuja Lumitin Green School –toimintaperiaatteita.

 

 

 

Toimenpiteiden vaikutukset

 

Uusilla viisaan liikkumisen palveluilla helpotetaan alueen asukkaiden arjen liikkumista sekä madalletaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn käyttö­kynnystä lisäämällä niiden houkuttelevuutta.  Palveluja tulee kehittää kokonaisuutena ja löytää vaikuttavuudeltaan parhaimmat palvelut. Kuopion seudun asukkaita ja yrityksiä halutaan saada mahdollisimman laajasti mukaan palvelujen kehittämiseen, toteutukseen ja käyttöön. Käyttäjien mukanaolo toimenpiteiden suunnittelussa on tärkeää, jotta palveluista saadaan tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia.

 

Toimenpiteillä voidaan parantaa alueen yritysten mahdollisuuksia uudenlaisille liiketoiminnoille mm. tarjoamalla mahdollisuus avoimen informaatioalustan ja reaaliaikaisten tietojen hyödyntämiseen ja tätä kautta kehittää aivan uudenlaisia palveluita. Alueen yritykset voivat myös osallistua liikenteen ja liikkumisen reaaliaikaisten informaatiopalveluiden toteutukseen.

 

Ohjelman toteutusvaiheessa yrityksillä on mahdollisuus lisätä tietoisuutta viisaasta liikkumisesta ja keinoista, joilla työntekijöiden kiinnostusta sitä kohtaan voidaan lisätä. Viisaan liikkumisen yritys antaa itsestään kuvan vastuullisena ja ympäristöystävällisenä toimijana, joka on työnantajana ja yhteistyökumppanina kiinnostava. Tämä luo edellytyksiä kilpailukyvyn parantumiselle. 

 

Hankkeen rahoitus                    Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,9 M€, johon on mahdollista hakea rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta. Rahoituksen enimmäismäärä on 75 % hyväksyttävistä kustannuksista, ja rahoitusta myönnetään pääsääntöisesti 2-2,5 vuodelle. Rahoitushakemus voidaan jättää poikkeuksellisesti yhtenä isona kokonaisuutena. Koska rahoituslähteitä on muitakin (mm. Tekes, ESR), jaottelevat käsittelijät hyväksyttävät osa-alueet eri rahoituslähteille.  Osahankkeet ja niiden sisällöt tarkentuvat rahoituspäätösten myötä. Rahoitushakemuksen käsittelijöiden mukaan hankkeen sisäisiä painotuksia voidaan muuttaa hankkeen aikana. Hankkeen toteutusvaihe tulee saada päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä, jos rahoituspäätös niin edellyttää.

 

Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että kehittämishankkeiden kustannukset jaetaan yleensä asukaslukujen suhteessa, jos tapauskohtaisesti ei sovita toisin. Kuopion osuus kustannuksista on kuluvana vuonna 84 % ja Siilinjärven 16 %. Ensi vuonna Kuopion osuus on Juankosken kuntaliitoksen vuoksi 84,3 %. Siilinjärven osuudeksi jää 15,7 %.

 

Toteuttamisohjelman käsittely ja aikataulu

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi osaltaan toteuttamisohjelmaluonnoksen 17.12.2015 rahoitushakemuksen pohjaksi. Joukkoliikennelautakunnan päätöksen mukaan kustannusjakoa tarkastellaan uudelleen, jos toteutettavaksi tulee toimenpiteitä, jotka koskettavat vain toista osapuolta.

 

Ohjelmaa on lisäksi esitelty kaupunkirakennelautakunnassa, kaupunkisuunnittelutyöryhmässä ja kaupunginjohtajan viikkopalaverissa.

 

Rahoitushakemus tulee jättää 12.2.2016 mennessä. Käsittely kestää 2-3 kuukautta, joten rahoituspäätöksen pitäisi valmistua kesään 2016 mennessä. Tämän jälkeen toteuttamisohjelma viimeistellään rahoituspäätöstä vastaavaksi ja viedään päätöksentekokäsittelyyn kaupunkirakennelautakuntaan, Kuopion kaupunginhallitukseen ja Siilinjärven kunnanhallitukseen. Jos em. luottamuselimet hyväksyvät toteuttamisohjelman, voidaan toteutusvaihe aloittaa alkusyksystä 2016.

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ympäristövaikutuksiltaan positiivinen, koska sen tavoitteena on kestävien kulkutapojen lisääminen. Esityksellä luodaan edellytyksiä alueen pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiselle, jonka vuoksi esitys on myös yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Esitys                                              Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

1337/2015 Hankkeen kustannukset ja rahoitus

 

2

1337/2015 Tiivistelmä hankkeesta

 

 

Viiteaineisto julkaistaan internetissä osoitteessa http://joukkoliikenne.kuopio.fi/paatoksenteko

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Reinikainen

puh.  044 185145

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                                          Asiaa esitellään kokouksessa.

                                                         

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                            Suunnitteluinsinööri Seija Pasanen ja joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Seija Pasanen ja Jani Reinikainen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.