Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Pöytäkirja 31.03.2016 Pykälä 16 

 

§ 16

Asianro 7063/08.00.00/2015

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian laatimistyön työohjelma

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta valitsi 25.2.2016 (§ 4) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian laatijaksi WSP Finland Oy:n. Laatimistyö kilpailutettiin suunnittelutöiden puitesopimuskonsulttien kesken ns. ranskalaisena urakkana, jossa kokonaishinta oli 70 000 €.  Valinta tehtiin työohjelmien ja referenssien perusteella.

 

1.       Strategiatyön tavoite

 

Työn tavoitteena on tuottaa Kuopion seudun joukkoliikenteen visio ja sitä tukeva strategia vuoteen 2025 asti. Vision ja strategian laadinnassa tukeudutaan Kuopion kaupungin strategiaan, Siilinjärven kuntastrategiaan,

KASVU-ohjelmaan sekä Loikka-rakennemalliin erityisesti liikenteellisten periaatteiden osalta. Lisäksi tukena ovat muut kuntien keskeiset strategiat ja tavoitteet sekä linjaukset kunta- ja palvelurakenteelle.

 

Työssä esitetään vision toteuttamiseksi strategiset toimenpiteet, arvioidaan niiden vaikutukset sekä määritetään mittarit, joiden perusteella strategian toteutumista voidaan seurata. Lisäksi työssä määritellään strategian toteutusta varten konkreettiset toimenpiteet, niiden vastuutahot sekä rahoitustarpeet. Palvelumuotoilun näkökulma on merkittävästi mukana, ja työssä hyödynnetään palvelumuotoilussa käytettäviä työkaluja. Käyttäjäkeskeisyys sekä vuorovaikutus ovat avainasioita työn jokaisessa vaiheessa. Tällöin varmistetaan aidosti käyttäjälähtöisen strategian syntyminen.

 

2.       Strategiatyön vaiheet

 

Työ jakautuu kolmeen vaiheeseen: joukkoliikenteen vision ja strategian laatiminen, palvelutason määrittely ja päivitys sekä kilpailuttamisstrategian laatiminen. Jokaiseen työvaiheeseen sisältyy kuvaus lähtötietojen keräyksestä ja nykytilan analyysistä, työmenetelmistä, vuorovaikutuksesta, tilaajan tehtävistä sekä työvaiheen tuloksista.

 

2.1   Joukkoliikenteen vision ja strategian laatiminen

 

Työvaiheen lähtötietona hyödynnetään kunta- ja palvelurakenteen kehittämistyötä, tietoa kuntien ja valtion henkilökuljetuksiin käyttämästä rahoituksesta sekä henkilöliikennetutkimuksesta selville saatavia henkilöauton omistukseen liittyviä tietoja.

 

Visiota ja strategiaa työstetään tiiviissä vuorovaikutuksessa käyttäjien ja kaupunkiseudun edustajien kanssa.

Työssä haastatellaan mm. kuntajohtajia ja Kuopion kaupunkiseudun liike-elämän johtoa. Tavoitteena on muodostaa käsitys Kuopion ja Siilinjärven kehittämistavoitteista, kehittämisen painopistealueista sekä joukkoliikenteen merkityksestä osana alueen kehittämistä. Tulevaisuuden käyttäjien näkökulma otetaan mukaan osallistamalla kaupunkilaisia ja erityisesti nuoria strategian luomiseen nettikyselyllä joukkoliikenteen nykytilasta ja toiveista tulevaisuuden joukkoliikennettä kohtaan.

 

Joukkoliikennevision ja -strategian tulee onnistuakseen olla yhteinen eri kaupunkiseudun toimijoille. Erityisesti strategisen maankäytön suunnittelun rooli, eri hallintokuntien yhteistyö ja rahoitustarkastelut ovat tässä keskeisiä teemoja. Yhteinen tahtotila määritetään työpajassa.

 

Työvaiheen tuloksena syntyy joukkoliikenteen visio, joka kuvaa, millaista Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen halutaan olevan tulevaisuudessa. Vision toteuttamiseksi tuotetaan strategiset toimenpiteet ja tärkeimmät kehittämisvalinnat. Lisäksi kootaan mittaristo, jotka kuvaavat strategian toteutumista.

 

2.2   Palvelutason määrittely ja päivitys

 

Kaupunki toimittaa työvaiheen lähtötiedoksi mm. maankäyttö-, väestö- ja työpaikka-aineistot, joukkoliikenteen matkustajamäärätietoja sekä tiedossa olevat muutokset liikenne- ja palveluverkossa. Näiden tietojen pohjalta tehdään palvelutasoanalyysi Liikenneviraston palvelutason määrittelyohjeen mu­kaisesti. Analyysi selvittää, millainen palvelutaso on kullakin pysäkillä uuden, valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti.

 

Työvaiheessa päivitetään vuonna 2012 tehty palvelutason määrittely. Palvelutaso voidaan määrittää kaupunkimaisessa liikenteessä alueittain nykyiseen tapaan. Maaseutumaisessa liikenteessä palvelutaso määritetään yhteysväleittäin. Liikenneviraston ohjeistuksen mukaan kaupunkiliikenteen palvelutason määrittämisen yhteydessä olisi hyvä tehdä karkea linjastosuunnitelma, jotta kustannukset voidaan arvioida riittävällä tarkkuudella. Jos palvelutason määrittelystä ei aiheudu merkittäviä muutoksia liikenteen tarjontaan, voidaan karkeasti arvioida linjastomuutokset ja niiden kustannusvaikutukset.

 

Palvelutason määrittelyn yhteydessä määritellään myös solmupysäkit, joiden valinnassa painotetaan pysäkin sijainnin (eri liikennemuotojen/linjaston risteäminen) lisäksi käyttäjämääriä.

 

Palvelutason määrittelyn konsultti tuottaa pitkälti omana työnään. Konsultin esitystä tarkastellaan palvelutasotyöpajassa, jossa voidaan tehdä tarkistuksia. Työpajaan kutsutaan myös ELY:n edustus, koska palvelutason määrittelyn olennaisena osana on määritellä palvelutaso myös alueille, joille ELY-keskus on aiemmin määritellyt palvelutason.

 

Työvaiheessa tuotetaan joukkoliikenteen nykytilan analyysi, palvelutason määrittely, palvelutasoanalyysit ja arvioidaan karkealla tarkkuudella palvelutason muutosten kustannusvaikutukset. Palvelutason määrittelystä voidaan tehdä toimivaltaisen viranomaisen erillinen palvelutasopäätös.

 

2.3   Kilpailuttamisstrategian laatiminen

 

Lähtötietoina ovat ennen keskisuurten kaupunkien kilpailutuksia tehdyt joukkoliikenteen järjestämistapojen vertailut. Linja-autoliikennettä kilpailutettiin useammalla eri mallilla, joista bruttomalli oli suosituin. Kuopio ja Joensuu kilpailuttivat kannusteurakkamallilla sekä HSL Sipoon, Kirkkonummen ja Keravan liikennettä melko samankaltaisella kysyntäkannustemallilla. Lisäksi liikennettä on kilpailutettu nettomallilla sekä alueellisina ja reittipohjaisina käyttöoikeussopimuksina.

 

Työvaiheessa hyödynnetään kilpailuttamistutkimuksessa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 1/2015) tunnistettuja joukkoliikenteen kilpailutuksen tavoitteita eri järjestämistapojen kautta. Lisäksi hyödynnetään kilpailuttamistutkimuksen tavoitteita ja keinovalikoimaa. Eri järjestämistapojen osalta arvioidaan, miten tilanne kehittyisi Kuopiossa kullakin järjestämistavalla.

 

Työvaiheessa haastatellaan Kuopion seudulla toimivien liikennöitsijöiden näkemyksiä eri kilpailuttamismallien toimivuudesta. Toimivaltaisen viranomaisen näkemykset kuullaan ohjaus- ja projektiryhmäkokouksissa. Joukkoliikenteen järjestämistapojen vertailun perusteella tehdään suositus joukkoliikenteen järjestämistavoista Kuopion seudulla. Työvaiheessa tehdään myös suositukset kohteiden määristä, koosta, kilpailuttamisaikataulusta sekä muutoksista kohteiden maantieteelliseen jakoon.

 

3.              Aikataulu                         

Työ alkaa mahdollisimman pian työohjelman hyväksymisen ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja se on tarkoitus saada päättymään lokakuun lopussa 2016.

 

Vaikutusten arviointi                Esityksellä parannetaan mahdollisuuksia suunnitella joukkoliikennettä pitkäjänteisesti ja sitä kautta nostaa joukkoliikenteen asemaa ympäristöystävällisenä liikkumismuotona sekä lisätä matkustajamääriä, minkä vuoksi esitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan myönteinen.

 

Esitys                                              Esitän joukkoliikennelautakunnalle, että se hyväksyy WSP Finland Oy:n työohjelman Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian laatimiselle.

 

 

Liitteet

7

7063/2015 Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategian työohjelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.