Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Pöytäkirja 21.03.2016 Pykälä 10 

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus

6 §

8.2.2016

 

§ 10

Asianro 883/10.03.02.04/2016

 

 

Juankosken päivähoidon tilaratkaisut

 

 

Päätöshistoria

 

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus 8.2.2016 6 §

 

 

Juankosken kaupunki on jo useamman vuoden valmistellut Juankosken ja Muuruveden taajamissa olevien päiväkotitilojen korvaamista uusilla tiloilla. Juankosken taajamassa toiminta on sijainnut kolmessa eri tilassa, joka on aiheuttanut ylimääräisiä käyttökustannuksia ja henkilöstön käyttö ei ole ollut hajallaan olevista toimitiloista johtuen kovin tehokasta. Lisäksi keskeisin toimitila sijaitsee 1974 rakennetun kerrostalon kellarissa, jossa on ollut sisäilman ja ilmanvaihdon suhteen ongelmia useita vuosia. Muuruvedellä on toimittu kahdessa eri tilassa ja joitakin aikoja sitten jouduttiin työsuojeluviranomaisten kehotuksen vuoksi siirtymään väistötiloihin Muuruveden koululle.

 

Juankosken kaupunki informoi Kuopiota jo kuntaliitosneuvottelujen vaiheessa syksyllä 2013 ja keväällä 2014 siitä, että päivähoidon tilaongelmaan joudutaan etsimään ratkaisuja jo ennen kuntaliitosta.

 

Asian valmistelu on edennyt siten, että kaupunki asetti työryhmän selvittämään päivähoidon tilaratkaisuja kumpaankin taajamaan. Työryhmän esitysten perusteella kaupungin hallitus päätti 22.6.2015, että Muuruveden koulun eteläpäätyyn tehdään laajennus, jonka huoneistoala on 242,1 m2 ja kustannusarvio 487.600 € alv 0 % ja Juankosken taajaman osalta, että ns. entinen lukiorakennus peruskorjataan siten, että saneerattava huoneala on 929,2 m2 ja kustannusarvio 483.000 € alv 0 %. Suunnittelua jatkettiin edellä esitettyjen päätösten perusteella.

 

Juankosken päiväkodin suunnittelun lähtötiedoksi nykyisin alakoulun käy­tös­sä olevassa koulurakennuksessa teetettiin sisäilmahaittojen riskikartoitus (Sisäilmatalo Kärki Oy), jossa selvitettiin mahdollisia sisäilmariskejä, rakentei­den toteutustapaa sekä rakenteiden mikrobiologista kuntoa. Tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella rakennuksessa havaittiin merkittäviä riskejä rakennuksen terveellisen sisäilman laadulle. Sisäilman laadun suhteen merkittävimmät vauriot ovat rakennuksen alapohjarakenteessa, sekä ulkoseinän ikkunaliitosrakenteissa. Vauriot ovat syntyneet rakennusaikakaudelle tyypillisiin rakennetyyppeihin, jotka nykytietämyksen mukaisesti luokitellaan riskirakenteeksi. Kaupungin edustajien lisäksi suunnittelun ohjaukseen sitoutettiin riskikartoituksen laatinut tutkimusinsinööri sekä Kuopion Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntija. Lähtökohtana oli varmistaa jo suunnitteluratkaisuilla terveellinen sisäilma tarvittavin rakennusteknisin toimenpitein ja materiaalivalinnoilla. Suunnittelussa tavoitteeksi on asetettu rakennusten puhtausluokka luovutushetkellä P1.

 

Päiväkotien suunnittelun aikana kustannusarviot ovat tarkentuneet ja kasvaneet vuoden 2016 talousarvion tekohetkellä olleeseen tietoon nähden. Erityisesti Juankosken päiväkodin peruskorjauskustannusten arvio on noussut. Tämän hetkinen kustannusarvio Juankosken päiväkoti/esikoulun osalta on 1.732.000 € alv 0 % ja Muuruveden päiväkodin osalta 614.000 € alv 0 %. Vuonna 2016 arvioidaan Juankosken päiväkoti/esikoulutilojen saneerauksen vaativan 950.000 €:n määrärahan kun talousarviossa on varauduttu 500.000 €:on. Muuruveden päiväkodin rakentamiseen arvioidaan riittävän vuonna 2016 talousarviossa esitetty 500.000 €. Vuoden 2016 investointiohjelman muilta menokohdilta ei tarvittava määrärahaa ole siirrettävissä, vaan se on osoitettava lisämäärärahana.

 

Päiväkotitilaratkaisuja selvittänyt työryhmä esitti viimeisessä työnsä päättäneessä kokouksessa Juankosken kaupunginhallitukselle pitäytymistä alkuperäisessä Juankosken tilojen peruskorjausvaihtoehdossa ja ns. laajemman peruskorjausvaihtoehdon valitsemista. Kuopion tilakeskuksen edustaja ei viimeisessä kokouksessa ollut läsnä, mutta toimitti kaupungille työryhmän työn päättymisen jälkeen lausunnon, jossa se ei pitänyt suppeampaa peruskorjausvaihtoehtoa rakennuksen riskien kannalta järkevänä. Lisäksi tilakeskuksen edustaja pyysi kaupunkia vielä harkitsemaan kalliimpaa uudisrakennusvaihtoehtoa.

 

Juankosken kaupunginhallitus päätti 11.1.2016 pitäytyä aikaisemmassa päätöksessään saneerata entinen lukio nykyinen alakoulu päiväkoti- ja esikoulutiloiksi ja valita peruskorjausvaihtoehdoksi työryhmän esittämän laajemman peruskorjausvaihtoehdon, jotta kaikki riskirakenteet saadaan korjattua. Uudisrakennusvaihtoehdon huonona puolena pidettiin kalliimpaa hintaa (2.450.000 € sekä entisen tilan purkukustannukset n. 170.000 €) sekä sitä, että uudisrakennusvaihtoehto pitkittäisi merkittävästi hankkeen valmistumista. Hankkeen pitkittymistä ei pidetty hyvänä johtuen nykyisten toimitilojen ilmanvaihto-ongelmista ja hajanaisesta toiminnasta kolmessa paikassa.

Tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 talousarvion investointiosassa esitettyä Juankosken päiväkodin muutostyön määrärahaa korotetaan 450.000 €:lla 950.000 €:on. Loppu Juankosken päiväkoti/esikoulun peruskorjauksesta jatkuisi kevään 2017 puolella.

 

Vanhasta lukiorakennuksesta (jossa toimii siis peruskoulun 1–2 luokat ja esikoulu) löydetyt riskirakenteet ovat herättäneet lasten vanhemmissa levottomuutta ja myös media on tarttunut asiaan. Tämän vuoksi sivistystoimi on siirtämässä toiminnat rakennuksesta väistötiloihin jo 15.2.2016 alkavalla viikolla. Sinänsä löydökset rakennuksessa ja sisäilmassa eivät tätä välttämättä edellyttäisi, mutta asian ympärille syntynyt kohu ja levottomuus voi hankaloittaa koulutyötä käytännössä. Kaikki kirjamateriaali, askartelutarvikkeet, kangaspäällysteiset kalusteet ym. pehmeät materiaalit jouduttaneen hävittämään, joka lisää vuoden 2016 sivistystoimen käyttökuluja muutamilla kymmenillä tuhansilla.

 

 

Liitteet

 

883/2016 Muistio 2.2.2016 / Juankosken keskustan päiväkotihanke

 

 

883/2016 Juankosken päiväkodin kustannusarviot 2.2.2016

 

 

Valmistelija

Kaisu Matinniemi             puh. 040 540 9813

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus keskustelee asiasta ja linjaa asian jatkovalmistelua.

 

 

Päätös                              Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti:

 

"Yhdistymishallitus päättää, että asiaa käsitellään seuraavassa yhdistymishallituksen kokouksessa 21.3.2016 ja että siihen mennessä tehdään selvitys Juankosken kaupungin päivähoidon ja liikuntatilojen tilaratkaisuista."

 

Keskusteltuaan yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen. 

 

 


 

 

 

Yhdistymishallituksen kokouksen 8.2.2016 jälkeen Kuopion Tilakeskus ja Juankosken kaupungin tekninen osasto ovat tarkastelleet Juankosken keskustan päiväkotihanketta uudisrakennusvaihtoehdon ja vanhan kiinteistön peruskorjausvaihtoehdon pohjalta. Tarkastelussa on keskitytty sijaintiin, toiminnallisuuteen ja kustannuksiin.

 

Laadittu vaihtoehtotarkastelu jaetaan liitteenä. Liitteenä jaetaan lisäksi Kuopion Tilakeskuksen laatima kustannusarvio uudisvaihtoehdosta. 

 

 

Liitteet

1

883/2016 Muistio 2.2.2016 / Juankosken keskustan päiväkotihanke

 

2

883/2016 Juankosken päiväkodin kustannusarviot 2.2.2016

 

3

883/2016 Juankosken päiväkoti - yhteinen näkemys

 

4

883/2016 Juankosken päiväkodin kustannusarvio 25.2.2016

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus linjaa, että Juankosken keskustan päiväkoti toteutetaan uudisrakennuksena Juantehtaan välittömään läheisyyteen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavan sisältöisen muutetun päätösehdotuksen:

 

"Yhdistymishallitus linjaa, että Juankosken keskustan päiväkoti toteutetaan uudisrakennushankkeena Juantehtaan koulun läheisyyteen. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään Kuopion kaupungin hankkeenjohtopalvelua, jolloin projektia saadaan nopeutettua siten, että hanke saadaan käyntiin välittömästi ja rakennus on käyttöönotettavissa vuoden 2017 loppuun mennessä."

 

Keskusteltuaan yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen.