Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 138


 

 

§ 138

Asianro 2539/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen (KH) / Kuopio 411-5-192

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Selostus                                       Kiinteistölle haetaan lupaa loma-asunnon (80 k-m2) rakentamiseksi yleiskaavan MU -alueella.

 

Rakennuspaikka                         Kuopion kaupunki, Hiltulanlahden kylä, 38,9 ha:n tila Liukko, 297-411-5-192.

 

 

 

Ratkaisu                                       Myönnetään.

 

Rakennuskielto tai -rajoitus, josta poiketaan

 

Rakentaminen vastoin yleiskaavaa (MRL 43.1 §).

 

Uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL:n 72.1 §:ssä tarkoitettua kaavaa.

 

Kaavoitustilanne                        9.10.2001 voimaantulleessa Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa ao. kohta on merkinnällä MU, jonka määräys kuuluu: ”Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilukäyttöä.”

 

Naapureiden kuuleminen        

Naapureiden kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeen suhteen.

 

Vesihuolto, liikenne                   Rakennuspaikka kuuluu Kuopion veden vesijohdon toiminta-alueeseen ja rakennuspaikka on velvollinen liittymään osuuskunnan vesijohtoverkkoon, jollei ole saanut vapautusta siitä. Alueella ei ole viemäverkkoa ja jätevedet käsitellään rakennuspaikalla. Rakennuspaikka ei ole pohjavesialueella ja yksityiskohtainen käsittelytapa ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

 

Tieyhteys rakennuspaikalle on olemassa.

 

Sijainti                                          Hakemus sijoittuu keskeiselle kaupunkialueelle Matkusjärven rannalle.

 

Oleva tilanne                              Rakennuspaikka on rakentamaton.

 

Lausunto                                      Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut toteaa poikkeamishakemuksen johdosta seuraavaa:

 

Poikkeaminen koskee uuden loma-asuinrakennuksen rakentamista tilalle 411-5-192. Rakennuspaikan melutilanteeseen vaikuttaa rautatie ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös Matkuksen logistiikka-alueen toiminnat. Raideliikenteen päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot rakennuspaikan alueella ovat 45-50 dBA, ehkä lähempänä tasoa 50 dBA. Ennusteen mukaan raideliikenteen melutasossa ei alueella tule tapahtumaan merkittävää muutosta tulevaisuudessa. Logistiikka-alueen meluselvityksen mukaan logistiikka-alueen toiminnoista aiheutuva yöaikainen keskiäänitaso olisi rakennuspaikan alueella tasoa 40-45 dBA ja yöaikaiset enimmäisäänitasot tasoa 55-65 dBA.

 

Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut katsoo, että koska rakennuspaikka on jo nykyisin aivan Kuopion eteläisen taajama-alueen reunoilla ja lähitulevaisuudessa taajamatoiminnat tulevat yhä lähemmäksi rakennuspaikkaa, voidaan rakennuspaikalla melutason ohjearvoina soveltaa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 2 §:n 2 momentin mukaisesti pysyvän asutuksen ohjearvoja (keskiäänitaso päivällä 55 dBA ja yöllä 50 dBA).

 

Jos uudisrakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys on vähintään 35 dB, voidaan arvioida, että yöaikaiset sisämelun enimmäisäänitasot eivät keskimäärin ylitä tasoa 25 dB. Näin ollen täyttyisivät myös sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen 12 §:n sisämelua koskevat vaatimukset.

 

Edellä mainituilla perusteluilla alueelliset ympäristönsuojelupalvelut katsoo, että haetulle poikkeamiselle ei ole estettä.

 

Perustelut                                    Poikkeamislupa liittyy Kuopion kaupungin kanssa tehtyyn kiinteistöjen vaihtokaupan esisopimukseen. Hakija omistaa maa-alueita viereisen rata-alueen eteläpuolella, jotka ovat keskeisiä Hiltulanlahden toisen vaiheen asemakaavan toteutukselle. Esisopimuksen voimaantulon ehtona on rakennusluvan saanti lomarakennukselle Liukon tilalle. Hakemuksen myöntämiselle on olemassa siis erityinen syy.

 

Haettu rakennuspaikka sijoittuu kolmen loma-asunnon ryhmään, joista Kuopion kaupunki omistaa kaksi. Kaupunki sitoutuu poistamaan tekeillä olevassa yleiskaavassa voimassa olevan yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan hakijalle tilalta 297-411-5-297 luovutettavalta määräalalta. Näin ollen vapaan rantaviivan ja rakennuspaikkojen määrä Liukon tilan edustalla säilyy yhtä suurena, eikä poikkeamisluvalle ole mitoituksellisia esteitä. Kaupunki sitoutuu lisäksi poistamaan rakennukset tilalta 5-297, sekä osoittamaan uuden rakennuspaikan sijainnin alueelle laadittavassa yleiskaavassa. Haettu rakennuspaikka toimii nykyisellään Liukon tilan rantautumispaikkana, eikä sen alueelle sijoitu ulkoilun ohjaamista vaativia reitistöjä tai erityisiä ympäristöarvoja. Poikkeamiselle yleiskaavan MU –määräyksestä ei ole esteitä.

 

Hanke sijoittuu suunnitellun logistiikka-alueen melualueelle. Kaupunki katsoo melun olevan taajamatoimintojen aiheuttamaa, josta johtuen on tarkoituksenmukaista noudattaa valtioneuvostonasetuksessa määritettyjen ulkomelun raja-arvon ylempää ohjearvoa. Rakennuspaikalle toteutettavassa loma-asunnon ulkovaipassa tulee olla vähintään 35 dB:n äänieristävyys. Tarkemmat tekniset ratkaisut ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä.

 

 

Vaikutusten arviointi                 Lähellä ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita, eikä luonnonsuojelulain 65.1 §:n mukainen arviointi ole tarpeen.

 

Hankkeella ei ole merkittäviä ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

Sopeutuminen lain edellytyksiin

 

Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hankkeelle on olemassa edellä perusteluissa esitetty erityinen syy. (MRL 172 §).

 

 

Päätösesitys                                Lupa myönnetään. Haettu rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamisluvalta vaadittavat edellytykset.

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta, jona aikana vastaava rakennuslupa on haettava.

 

Hakemuksen valmisteluta peritään kaupunginhallitus 11.1.2016tekemän päätöksen mukaisesti 520 €.

 

Poikkeamispäätös tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle.

 

Toimivallan peruste                   Kaupunginhallitus (MRL 171.1 §).

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Liitteet

8

2539/2016 asemapiirustus

 

9

2539/2016 alueen rakennuskanta

 

10

2539/2016 kartta ja kaavaote

 

 

Asiakirjoissa ovat seuraavat asiakirjat: hakemus liitteineen.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Jukka Holopainen

puh.  044 718 5418

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.