Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 139 

 

§ 139

Asianro 6066/10.02.03/2014

 

 

Asemakaavaehdotus / Hiltulanlahden länsiosa / Hiltulanlahti 36-44...47 ja 49...87 sekä liikenne-, katu-, virkistys-, erityis- ja vesialueita

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 17.2.2016 § 23

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti

Asemakaavoitus

 

Tiivistelmä:

Asemakaavalla kaavoitetaan Hiltulanlahteen, moottoritien länsipuolelle, uusi pientalovaltainen asuntoalue. Samalla oleva loma- ja ympärivuotinen asutus liitetään kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualue käsittää 258 omakotitonttia, joista 228 on rakentamatonta sekä 8 rivitalotonttia, joista viidelle on asumisen lisäksi mahdollista sijoittaa esimerkiksi päiväkodin kaltaisia julkisia palveluja. Suunnittelualue on kooltaan n. 130 hehtaaria ja sinne tulee noin 1 000 - 1 100 asukasta. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovat tonttijaot nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                  Suunnittelualue sijaitsee Hiltulanlahdessa 11 - 15 km Kuopion torilta etelään. Alue rajautuu pohjoisessa Matkusjärveen, lännessä Savon rataan, etelässä Korsumäkeen sekä Vt 5 moottoritien itäpuoleiseen Hiltulanlahden 1. asemakaava-alueeseen.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Strategisten tavoitteiden ja vuonna 2012 voimaan tulleen Hiltulanlahden osayleiskaavan mukaisesti laadittu asemakaava tarvitaan lähivuosien omakotituotantoa varten.

 

Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2014 ja 2015 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmiin.

 

Kaavoitustilanne                        Kuopion seudun maakuntakaavassa, joka on vahvistettu 3.7.2008, suunnittelualue on pääosin taajamatoimintojen aluetta. Alueen länsipuolella on kaksiraiteinen nopean liikenteen rataosa. Alueen eteläpuolelle tulevat päävesijohto- ja pääviemärilinjat Kurkimäen suunnasta. Matkusjärven etelärantaa myöten on esitetty viheryhteystarve Vanuvuoren suuntaan. Vanhaa ratalinjaa pitkin Matkusjärven suuntaan on osoitettu moottorikelkkailureitti.

 

Hiltulanlahden 22.5.2012 voimaan tulleessa osayleiskaavassa alue on pääosin pientalovaltaista asuntoaluetta. Alueen halkaisee moottoritien ylittävä, Matkukseen johtava kokoojakatu. Suunnittelualueella on viheralueita sekä suojaviheralueita, joille on osoitettu meluntorjuntatarve. Viheralueilla on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Matkuksenjärven rannalla on venevalkama. Ranta-alueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot. Ainolan tilan pihapiiri ja Possakkala pyritään säilyttämään.

 

Nykyinen tilanne                        Laajuudeltaan n. 130 hehtaarin kokoinen suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Matkusjärveen, lännessä Savon rataan, etelässä Korsumäkeen ja idässä Vt 5 moottoritien itäpuoleiseen Hiltulanlahden 1. asemakaava-alueeseen.

Hiltulanlahden länsiosa on osa laajempaa Hiltulanlahden asuntoaluetta. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee nykyinen kyläkeskus, jossa on jo voimassaoleva asemakaava. Asemakaavoitus etenee suunnitteilla olevan länsiosan kaavoituksen jälkeen Hiltulanlahden osayleiskaavan mukaisille eteläisimmille alueille.

 

Hiltulanlahden peltomaisema kumpareineen on merkittävä paikallinen kulttuurimaisema ja suunnittelualue onkin aiemmin ollut pääasiassa maanviljelysaluetta. Suunnittelualueeseen sisältyy idässä Kuopion Pitkälahti-Hiltu-lanlahti moottoritieosuus. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevan Hiltulanlahden eritasoliittymän tuntumasta erkanee etelään yhdystienä Puutossalmentie, jonka kautta on yhteys Vehmersalmelle. Alueen tiet ovat yksityisteitä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Savon rataan. Alueella ei ole vesihuolto-, sähkö- eikä kaukolämpöverkkoa.

 

Suunnittelualueella on ympärivuotista asutusta ja pari loma-asuntoa. Vuonna 2014 suunnittelualueella oli noin 80 vakituista asukasta.

 

Maanomistus                              Suunnittelualue on pääosin Kuopion kaupungin omistuksessa. Yksityisessä omistuksessa on 32 alueen tiloista. Alueella on myös kaksi vuokralla olevaa peltoaluetta. Vesialueen omistaja on Hiltulanlahden osakaskunta.

 

Asemakaavaehdotus                 Asemakaavalla muodostetaan Hiltulanlahteen uusi pientalovaltainen asuntoalue, joka tukeutuu Pyörön, keskustan, Matkuksen sekä tulevaisuudessa enemmän myös oman alueen palveluihin. Suunnittelualue on uuden Hiltulanlahden asuntoalueen toinen osa, ja alueelle tulee 258 omakotitonttia, joista 228 on uusia ja 8 rivitalotonttia, joista viidelle voi asumisen vaihtoehtona sijoittaa esimerkiksi päiväkodin kaltaisia julkisia palveluja. Alueen asukasluku tulee olemaan noin 1 000 - 1 100.

 

Hiltulanlahden länsiosan asemakaavan perusrakenne noudattaa ja tarkentaa Hiltulanlahden osayleiskaavan periaatteita.

 

Alueen viherverkosto noudattaa osayleiskaavan verkostovarauksia. Suunnittelualueen pohjoisosassa on varaus venevalkamalle (lv) soutuveneiden säilytystä varten, ja toinen ohjeellinen aluevaraus (lv-6), jonne voidaan tarvittaessa sijoittaa puisto- ja aarnivenepaikkoja. 

 

Suunnittelualuetta rajaa idässä Vt 5 moottoritie, jonka aiheuttamaa liikennemelua vastaan on kaavoitettu suojaviheralue (EV), jonne rakennetaan maavalleja alueen ylijäämämaista (mmt-2). Vallit toimivat pääasiassa ylijäämämaiden sijoituspaikkoina, mutta niillä voidaan myös vaimentaa osittain asuntoalueille kohdistuvaa melua.

 

Vesistöhaittojen estämiseksi pääasiassa Nuolimäen ja Kaunismäen harjanteilta tulevia hulevesiä viivytetään pienvaluma-alueittain nykyisillä hulevesiä viivyttävillä alueilla sekä kaavaan merkittyjen virkistysalueiden (VL) kosteikkoalueilla (hule-5).

 

Ainolan tilan päärakennus ja Possakalan piiri on osoitettu suojelumerkinnöillä (sr-25 ja sr-32). Ranta-alue on osoitettu osayleiskaavan mukaisesti kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi (kma-1), joka tulee säilyttää avoimena.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2014 ja 2015 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmiin. Kaavatyö on käynnistynyt elokuussa 2014.

 

Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 24.9.2014. Vireilletuloaineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 29.9. - 29.10.2014. Vireilletulosta on tiedotettu suunnittelualueen kiinteistöjä ja muita keskeisiä osallisia kirjeellä. Asukkaille on järjestetty yleisötilaisuus 8.10.2014. Nähtävänäoloaikana ei jätetty mielipiteitä.

 

Asemakaavan valmisteluaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 20.5.2015, ja valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävänä 25.5. - 26.6.2015. Valmisteluaineiston nähtävänäolosta on lähetetty tiedote suunnittelualueen kiinteistöille ja aineistoa on esitelty asukastilaisuudessa 3.6.2015. Valmisteluaineistosta on järjestetty info- ja keskustelutilaisuus lausunnonantajille 9.6.2015. Valmisteluaineistosta saatiin kaksi lausuntoa ja neljä mielipidettä.

 

Ehdotusvaiheessa suunnittelualueeseen on sisällytetty kiinteistö 5-79 sekä osittain kiinteistöt 5-191 ja 5-192 kokoojakatuun tarvittavan alueen osalta.

 

Lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt kannanotot (kaavaselostuksen liite 21) on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon kaavatyössä.

 

Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                     Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavaehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen         Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                 Hanke ei hajauta, vaan tiivistää kaupunkirakennetta ja tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin, mahdollistaa osaltaan liikenneverkkojen kehittämisen, niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteenkin, olosuhteiden ja houkuttelevuuden osalta. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Hiltulanlahteen sijoittuvat julkisten palvelujen, liike- ja toimistorakennusten korttelit mahdollistavat nykyisten palvelujen säilymisen ja palvelutarjonnan lisääntymisen sekä luovat uusia työpaikkoja. Rivitalokorttelit lisäävät keskeisen alueen tehokkuutta ja koko alueen asukasmäärää siten, että syntyy kattavampi pohja palveluiden, joukkoliikenteen ja kaukolämmön järjestämiselle. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaavaehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 36. kaupunginosan (Hiltulanlahti) kortteleiden 44…87 tontit. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle ja liikennevastuualueelle.

 

Viiteaineisto                                1    6066/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

                                                      2   6066/2014 havainnekuva

                                                      3   6066/2014 valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

                                                      4   6066/2014 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      5   6066/2014 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      6   6066/2014 viistohavainnekuvat (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      7   6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 1-4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      8   6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 5-10 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      9   6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 11-14 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      10  6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 15-21 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      11   6066/2014 liikenneverkkosuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

                                                      12  6066/2014 vesihuollon yleissuunnitelma (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, liikenneverkkosuunnitelma, vesihuollon yleissuunnitelma, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Kuopion Veden lausunnot sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:n ja yksityishenkilöiden mielipiteet (kopiot), hulevesiselvitys Hiltulanlahden asemakaava-alueella (2016), Hiltulanlahden luontoselvitys (2013), selvitys Hiltulanlahden noroista ja kevätlinnunsilmäesiintymistä 2012 (ei julkinen), Hiltulanlahden länsiosan luontoarvojen koontikartta (2015) (ei julkinen), Kuopion liito-oravaselvitykset 2013 (ei julkinen), liito-oravatilanne Hiltulanlahdessa (2014) (ei julkinen), Kuopion Hiltulanlahden länsiosan arkeologinen inventointi (2015), nykyisen rakennuskannan kuvaus (2015), Ainolan ja Possakkalan inventointi (2015), valmistelu- ja vireilletuloaineisto, tonttijakokartat

 

 

 

                                                      Valmistelija      

Virpi Lindell                                 puh. +358 044 718 5431

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

 

 

                                                      Vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti

                                                      Asemakaavoitus

 

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet                 

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen 17.2.2016. Kaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 22.2.–23.3.2016. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto on lähetetty tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – sekä Liikenne –vastuualueille.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

ELY-keskuksen kuukausikokouksessa 14.3.2016 neuvoteltiin asemakaavaehdotuksen liito-oravamerkinnöistä, jonka pohjalta sovittiin kaavaehdotukseen tehtävistä täsmentävistä merkintäkorjauksista. Näin ollen Pohjois-Savon ELY-keskus ei antanut ehdotusvaiheessa erillistä lausuntoa, eikä ehdotusvaiheessa ollut tarpeen pitää viranomaisneuvottelua.

 

Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, minkä vuoksi kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn ilman uutta kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä.

 

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunto myös Kuopion Vesi Liikelaitokselta. Lausunto sisälsi lähinnä huomioita kaavatyön aikana esille tuoduista asioista ja tarpeista. Lausunnossa ei tuotu esille asioita, jotka olisivat aiheuttaneet muutoksia asemakaavaehdotukseen. Lausunto on esityslistan liitteenä.

 

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavaehdotusta on muutettu siten, että Matkuksen kannaksen liito-oravamerkintä on korjattu s-14:stä s-7:ään ja tontilla 56-2 ollut merkintä pl-11 on korjattu merkinnäksi pl-23. Lisäksi Kaunismäen puistossa ollut s-7 -merkintä on tarpeettomana poistettu.

 

Matkusrinteen ohjeellinen leikkipaikka on siirretty tontin 61-1 eteläpuolelle ja rannassa olevaa ohjeellista luo –merkintää on laajennettu.

 

Kaavamerkintöjen sisältö ja tarkoitus eivät ole sinänsä muuttuneet, vaan aiempaa merkintämenettelyä on täsmennetty.

 

Muutoksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdissa 5.2.2 ja 5.3.1.

 

Vaikutusten arviointi                 Hanke ei hajauta, vaan tiivistää kaupunkirakennetta ja tukeutuu oleviin liikenneyhteyksiin mahdollistaen liikenneverkkojen kehittämisen kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen olosuhteiden sekä houkuttelevuuden osalta. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Hiltulanlahteen sijoittuvat julkisten palvelujen, liike- ja toimistorakennusten korttelit mahdollistavat nykyisten palvelujen säilymisen ja palvelutarjonnan lisääntymisen sekä luovat uusia työpaikkoja. Rivitalokorttelit lisäävät keskeisen alueen tehokkuutta ja koko alueen asukasmäärää siten, että syntyy kattavampi pohja palveluiden, joukkoliikenteen ja kaukolämmön järjestämiselle. Suunnittelualueen asukasmäärän lisääntyminen, väestörakenteen ja asuntokannan monipuolistuminen lisäävät palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

Esitys                                            Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Viiteaineisto

1

6066/2014 kaavaselostus ilman liitteitä

 

2

6066/2014 kaavaselostuksen liitteet

 

3

6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 5-10

 

4

6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 11-14

 

5

6066/2014 kaavaselostuksen liitteet 15-21

 

6

6066/2014 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

7

6066/2014 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

8

6066/2014 Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto

 

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:2000, havainneaineisto, Kuopion Vesi Liikelaitoksen lausunto (kopio), kaupunkirakennelautakunnan päätös 17.2.2016, kuulutus nähtävänäolosta, asemakaavoituksen esitys 4.2.2016 liitteineen ja asiakirjoineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Virpi Lindell

puh. +358 044 718 5431

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.