Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2016 Pykälä 134


 

 

§ 134

Asianro 2124/10.03.01.02/2016

 

 

Valtuustoaloite Puijon suunnitelmien toteuttamiseksi

 

 

                                                      Valtuustoaloite 14.3.2016

Ilkka Raninen ja 23 muuta valtuutettua:

 

 

Puijon urheilualuetta koskevia suunnitelmia ja päätöksiä on tehty lukuisia 2010 luvulla. Mikään näistä suunnitelmista ja päätöksistä ei ole johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin.  Miksi toimenpiteisiin ei ole ryhdytty? Tässä esimerkkejä viimeisistä suunnitelmista ja päätöksistä, joita ei ole ryhdytty toteuttamaan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.8.2010 Puijo koskevan kävijätutkimukseen perustuvan hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelman mukana Ylä-Antikkalaan johtavaa tietä levennetään ja pysäköintialueita laajennetaan useissa kohteissa. Pysäköintialueiden vähäinen määrä ja sijainti Puijon lakialueella haittaa mm. Puijon tornin/majan ja Konttilan liiketoimintaa sekä Ylä-Antikkalassa hiihtäjiä. Suunnitelmassa on mukana myös Puijoa kiertävä "Helppo hiihtolatu". Viiden vuoden aikana esitystä ladun toteuttamiseksi ei ole tehty. Miksi?

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi  30.10.2012 alueen jatkosuunnittelun pohjaksi Puijosuunnitelman, jossa yhtenä tehtävänä on selvittää mm. hissiyhteyttä urheilulaaksosta lakialueelle. Myös toisen laskettelurinteen avaamista ja lumetusjärjestelmän rakentamista Antikkalaan tulee selvittää. Nämä toimenpiteet eivät ole edenneet. Miksi?

 

Puijon urheilulaakson yleissuunnitelma on laadittu Kuopion hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimeksiantona vuonna 2014. Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.5.2015.

 

Kaupunginhallitus liitti 8.6.2015 Puijon alueen kaupunkipuistohankeselvitykseen.

 

Viimeisimpänä käänteenä ja osoituksena alueen kehityslinjojen suunnitelmattomuudesta on hyvinvointilautakunnan päätös vuoden 2016 käyttösuunnitelmasta 15.12.2015.  Käyttösuunnitelmassa esitetään Puijon golfkentän ja Antikkalan laskettelukeskuksen yksityistämistä tai poistamista palvelualueverkostosta.

 

Puijon alue on helposti saavutettava alue kymmenille tuhansille kuopiolaisille. Alue on tarkoitettu kaikille kuntalaisille sekä turisteille, vapaa-ajan liikkujille, luonnosta nauttiville ja urheilijoille. Kuntalasten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta alueella on tärkeä merkitys. Puijo on kaupungin vetovoimatekijä ja imagon luoja. Eri hallintokuntien on yhdessä ryhdyttävä määrätietoisesti kehittämään Puijon aluetta. On pohdittava, pitäisikö alueen kehittämisvastuun koordinaatio keskittää jollekin taholle esim. samaan tapaan kuin Savilahti-projektissa on tehty.

 

Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5§ nojalla me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupungin organisaatioissa ryhdytään pikaisesti valmistelemaan konkreettisia esityksiä jo tehtyjen suunnitelmien sekä päätöksien pohjalta Puijon kehittämistoimenpiteiksi ja aikatauluttaa ne sekä tuomaan ne päätettäväksi.

 

 

                                                      Lausunto 4.5.2016

                                                      Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen ja palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

Valtuustoaloitteessa on kiinnitetty huomiota siihen, että lukuisista Puijon kehittämistä koskevista päätöksistä huolimatta Puijon toiminnallisten kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi on kiinnitetty huomiota Puijon suureen merkitykseen Kuopiolle ja kuopiolaisille niin liikunnan, ulkoilun, matkailun kuin luonnon monimuotoisuudenkin suhteen.  Ratkaisuehdotuksena Puijon suunnitelmien ja toteutuksen edistämiseen on esitetty pohdittavaksi kehittämisvastuun keskinäisen koordinaation keskittämistä esim. samaan tapaan kuin Savilahti-projektissa on tehty. Lisäksi valtuustoaloitteessa on esitetty Puijolle tehtyjen päätösten mukaisten suunnitelmien laatimista, niiden aikatauluttamista ja päätettäväksi tuomista.

Puijoa koskeva valtuustoaloite on hyvin ajankohtainen. Puijo on Kuopion tärkein virkistysalue, minkä merkitys niin kuopiolaisille kuin matkailijoillekin on suuri.  Puijo on pinta-alaltaan niin laaja, että siellä on tilaa hyvin monimuotoiselle liikunnalle, ulkoilulle kuin luonnon monimuotoisuuden edistämisellekin. Kysymys on viime kädessä erilaisten Puijon toimintojen ja tavoitteiden yhteensovittamisesta eri osa-alueilla. Tähän on viime vuosina pyritty monin tavoin.

Puijon kehittämisen vauhdittamiseksi koottiin laaja Puijon täytäntöönpanoryhmä 2012 palvelualuejohtajien Pirhonen ja Vähäkangas toimesta. Ryhmän kokoonpanossa otettiin erityisesti huomioon tunnistettu monialaisuus ja yhdessä tekemisen tavoite. Ryhmä panosti erityisesti vuorovaikutteisuuteen asukkaiden kanssa: kesäkuussa 2012 järjestettyyn Puijo-foorumiin osallistui yli 100 Puijon kehittämisestä kiinnostunutta asukasta. Työryhmän esittämä täytäntöönpanokokonaisuus tuli pääosin hyväksyttyä kaupunginvaltuustossa. Puijon kävijämäärän lisäämisen kannalta jäi keskeisiä osia toteutuspäätöksen ulkopuolelle. Kehittämiskokonaisuuden hyväksyminen vain osittain on näkynyt Puijon lakialueen kipeästi tarvitsemien yksityisten investoijien ainakin tilapäisesti vähentyneenä kiinnostuksena aluetta kohtaan. Yksityisten investointien saaminen olisi välttämätöntä, jotta kaupungin omaisuuden – erityisesti Puijon Maja ja torni – kunto voitaisiin turvata.

Lautakunnat ovat vieneet asioita eteenpäin valtuuston myöntämien resurssien puitteissa. Puijolla on viimeisen noin kymmenen vuoden aikana tehty seuraavia toimenpiteitä: kunnostettiin kaupungin toimesta mm. Puijon torni ja maja, peruskunnostettiin Konttila, rakennettiin uusi pesäpallokenttä, uusittiin luontopolkuja, parannettiin opastusta sekä peruskunnostettiin entiset hiihtolatujen pohjat kesäkäyttöön soveltuviksi ulkoilureiteiksi. Viimeisimpänä Puijon urheilualueelle on kunnostettu ensilumen latu sekä rakennettu rullahiihtoreitti, pieni hyppyrimäki (Matti Hautamäen mäki) ja suksihuoltotilat yksityiselle toimijalle. Puijonsarven alueelle on uusittu laavu ja nuotiopaikka.  Muutoin Puijolla on keskitytty olemassa olevien urheilualueen rakennusten, rakenteiden ja reittien kunnossapitoon sekä peruskunnostukseen.

Esitys Puijon golfkentän kehittämisestä tasoituskelpoiseksi kentäksi ei edennyt kaupunginvaltuustossa. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätyi Puijon golfkentän ja Antikkalan laskettelukeskuksen toiminnoista luopumiseen sovittaessaan vuoden 2016 käyttösuunnitelman kaupunginvaltuuston asettamaan talousarvioraamiin.  Toiminta alueilla voi jatkua yksityisten toimijoiden toimesta, mikä on edennyt Antikkalan osalta kaupungin yrityspalvelujen toimesta kuluneen kevään aikana. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2016 muuttaa golfkentän käyttötarkoituksen frisbeegolfkentäksi. Puijon pesäpallokentän ja Antikkalan laskettelukeskuksen välinen hiihtoreitti palautui valmisteluun kustannusarvion kasvettua varattua määrärahaa suuremmaksi, kun suunnittelussa otettiin huomioon asukkaiden toiveet ja alueen luontoarvot.

Puijon urheilulaakson osalta on laadittu yleissuunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa 2015. Yleissuunnitelman mukainen toteutussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2016. Tavoitteena on yleissuunnitelman toteuttaminen vaiheittain, mikä edellyttää kaupungin valtuuston vuosittaista investointirahoitusta sekä määrärahojen varaamista käyttötalouteen. Suunnitelmassa on otettu huomioon hissiyhteydet myös Puijon laelle. Hissiyhteydet edellyttävät tarkempaa suunnittelua ja erillistä päätöksentekoa.

Suuri haaste on Puijon koko lakialueen ympärivuotinen toiminnallinen suunnittelu Puijon tornilta aina Konttilaan asti sekä kyseisen alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Ympäristönsuojelupalveluissa on meneillään yhteistyössä eri tahojen (kaupungin yksiköiden, Metsähallituksen, Ely-keskuksen ja luontojärjestön edustajat) kanssa Puijon luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistaminen.  Sen hyväksyy Ely-keskus. Hoito- ja käyttösuunnitelma tarkentaa rauhoitusmääräyksiä ja sen toimenpideosa sisältää mm luonnonhoidonperiaatteet alueen eri osissa sekä ulkoilureittien varsien hoidon periaatteita turvallisuuden näkökulmasta. Rakentaminen luonnonsuojelualueelle vaatii aina erillisen suunnitelman ja  Ely-keskuksen hyväksymispäätöksen.

 

Luonteenomaista Puijon kehittämiselle on, että median ja yleisön reaktiot näyttävät vaikeuttavan sekä valmistelijoiden että päättäjien linjakasta etenemistä. Valtuuston vuonna 2010 hyväksymässä Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman kävijätutkimuksessa tuli selkeästi esille ne lukuisat ja erilaiset odotukset mitä kohdistuu Puijoa kohtaan. Puijoa koskevat kehittämisnäkemykset ovat usein keskenään ristiriitaisia, mikä vaikeuttaa riittävän tahtotilan muodostamista päätöksenteossa. Myös valmistelijoiden näkemykset Puijon kehittämisestä poikkeavat paljon toisistaan johtuen tehtäväalueiden erilaisista näkökulmista ja vastuista.

 

Kaupungin tavoitteena on Puijon toiminnallisen suunnittelun ja toteutuksen edellytysten parantaminen. Meneillään oleva toimintatapojen ja organisoinnin uudistaminen selkeyttää vastuita ja päätöstentekoa, vaikka viranomaisluonteisten lupien vastuut jakautuvat jatkossakin eri viranomaisille.  Tulevissa talousarvioissa Puijoa koskevat toimenpiteet ja investoinnit ovat ulkoilu- ja virkistysalueiden kehittämisen painopisteinä. Puijoa koskevien suunnitelmien ja toteutuksen aikatauluttamiseen sekä niistä tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta Puijon kokonaiskehitystä olisi mahdollista seurata ja arvioida nykyistä paremmin.

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.