Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 53 

 

§ 53

Asianro 4154/11.01.01/2016

 

 

Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle/Veden johtaminen kaukojäähdytyslaitokselle ja takaisin Neulalahteen Pohjois-Kallavedellä/Kuopion Energia Oy (Asia 4154/2016)

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan lausuntoa vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee veden johtamista Savilahden itärannalla sijaitsevalle kaukojäähdytyslaitokselle ja takaisin Neulalahteen. Lupaa hakee Kuopion Energia Oy.

 

Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Neulalahden alueelta saatavaa kylmää vettä kaukojäähdytykseen. Merkittävin jäähdytyksen käyttäjä on Kuopion yliopistollinen sairaala, minkä lisäksi jäähdytystä tarvitaan uuden rakentamisen myötä muuallakin Savilahden alueella. Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2018–2033. Kaukojäähdytyksellä on suuri energiataloudellinen merkitys, sillä kiinteistöjen jäähdyttämisen aiheuttama energiankulutus pienenee huomattavasti kiinteistökohtaiseen kylmän tuotantoon verrattuna.

 

Jäähdytysvesi on suunniteltu otettavaksi Neulalahden syvänteestä Savisaaren länsipuolelta yli 35 metrin syvyydestä. Vesi puretaan takaisin Neulalahden kaakkoisosaan 5–6 metrin syvyyteen. Pumppaamo rakennetaan Harjulan ja yliopiston väliselle alueelle.

 

Jäähdytysveden tarve on enimmillään 5,5 milj. m3 vuodessa, jonka arvioidaan toteutuvan vuonna 2033. Veden tarve on suurin heinä-elokuussa, jolloin virtaamat ovat 3 700–5 300 m3 tunnissa.  Talvella virtaamat ovat muutamia satoja kuutioita tunnissa.

 

Vesi lämpenee jäähdytysvesikierrossa keskimäärin 6–7 astetta. Poistoveden lämpötila on kesällä 12–22 astetta ja talvella 7–11 astetta. Kesällä purettavan veden lämpötila on hakemuksen mukaan samaa tasoa kuin purkusyvänteessä eikä lämpötilan muutoksia juurikaan tapahdu. Jäähdytysveden mukana siirtyy syvänteestä peräisin olevaa fosforia, mikä aiheuttaa lievää rehevöitymistä purkualueella.  Talvella lämmennyt vesi nousee pintaan saakka, jolloin lämpötila ja virtaukset heikentävät ja sulattavat jääpeitettä pienehköllä alueella purkupaikan ympäristössä. Purkualueen happitilanne heikkenee hieman ja ravinnepitoisuudet kasvavat. Hankkeen toteuttaminen ei vaikuta hakemuksen mukaan Neulalahden ekologiseen ja kemialliseen tilaan.

 

Rakentamisvaiheessa aiheutuu väliaikaista haittaa jäällä liikkumiselle, veneilylle ja kalastukselle. Putken asentamisesta voi aiheutua paikallista samentumista.

 

Vaikutusten arviointi                -


 

 

Esitys                                              Lautakunta esittää lausuntonaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavaa:

 

Järviveden käyttäminen rakennusten jäähdyttämiseen on ympäristö- ja rakennuslautakunnan mielestä kannatettava hanke sekä kestävän kehityksen että energiatalouden suhteen. Hanketta toteutettaessa on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että sillä ei aiheuteta ongelmia Savilahden tai Neulalahden veden laadussa.

 

Kaukojäähdytyshanke edellyttää erittäin suurten vesimäärien siirtämistä paikasta toiseen. Hakemukseen sisältyvän arvion mukaan Neulalahden syvänteen yli 20 metrin syvyisen vesialueen tilavuus on 3,1 milj. m3. Enimmillään kaukojäähdytykseen käytettäisiin vettä 5,5 milj. m3 vuodessa eli syvänteen vesimassa kierrätettäisiin vuoden kuluessa lähes kahteen kertaan huomattavasti matalammalle alueelle lahden pohjukkaan. Vesimassojen siirtely aiheuttaa virtausten muuttumista ja lämpötilan muutoksia syvänteen kylmän veden korvautuessa lämpimämmällä vedellä. Purkupaikan veden lämpötila nousee sinne johdettavien jäähdytysvesien vuoksi. Purkupaikalle siirretään myös syvänteestä enimmillään yli 200 kiloa fosforia vuodessa.  Toimenpiteiden seurauksena vesistössä tapahtunee muutoksia, joiden vaikutusten arviointi on kuitenkin hakemuksessa jäänyt varsin yleispiirteiselle tasolle.

 

Purkuvesien kesäinen purkuvyöhyke on hakemuksessa esitetty epäselvästi. Tekstin mukaan lämmennyt vesi puretaan välikerrokseen lämpimämmän pintaveden ja viileämmän alusveden väliin. Liitekartassa purkuputki on kuitenkin sijoitettu pohjan läheisyyteen. Purkuputki on lautakunnan mielestä sijoitettava siten, että purettavan veden lämpötila kesäaikana mahdollisimman hyvin vastaa järviveden lämpötilaa, jolloin kerrostuminen ei rikkoudu. Syvänteestä purkualueelle veden mukana siirtyvä fosfori ei saa joutua tuottavaan kerrokseen kasvukauden aikana.

 

Vesistössä tehtävät työt tulee ajoittaa kasvukauden ulkopuolelle. Pohjasedimentin kaivamista kesäaikaan on vältettävä erityisesti Savilahden alueella.

 

 

Viiteaineisto

*

4154/2016 Sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Eila Pulkkinen

puh.  044 718 2143

Lea Pöyhönen

puh.  017 18 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.