Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 54


 

 

§ 54

Asianro 6478/11.03.03/2014

 

 

Kallaveden tila vuonna 2015

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on lähettänyt Kallaveden yhteistarkkailun yhteenvedon vuodelta 2015. Vuoden 2015 tarkkailuun ei kuulunut biologista osaa. Tarkkailu tehtiin vuonna 2015 hyväksytyn ohjelman mukaisesti.

 

Tarkkailuvelvollisia ovat Savon Sellu Oy, Kuopion kaupunki, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron, St 1:n Kuopion keskusvarasto, Suomen Petroli Oy sekä Kuopion Energia Oy. Tarkkailujen tulokset on pääpiirteissään esitetty seuraavassa.

 

Kallavedelle tuleva kuormitus

 

Suurimmat pistemäiset kuormittajat vuonna 2015 olivat Savon Sellu Oy ja Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo. Savon Sellun vesistökuormitus oli hieman suurempaa kuin vuonna 2014 niin typen kuin fosforin ja biologisen hapenkulutuksenkin (BOD7) osalta.  Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon fosfori- ja BOD-kuormitus olivat pienentyneet, kun taas typpikuormassa oli tapahtunut hieman kasvua. Lehtoniemestä Kallaveteen joutuvan ammoniumtypen määrä sen sijaan oli vain kymmenesosa vuoden 2014 kuormituksesta, mikä aiheutui jätevedenpuhdistuksen tehostumisesta.

 

Sateinen kesä lisäsi hajakuormitusta ja Iisalmen reitiltä tuleva kuormitus vaikutti merkittävästi Kallaveden veden laatuun. Kallansiltojen kautta purkautuva vesi oli ajoittain heikompilaatuista kuin Kelloselän vesi.

 

Pistekuormituksen osuus oli samaa luokkaa kuin vuonna 2014. Noin kaksi prosenttia Keski-Kallavedelle tulevasta fosforikuormituksesta ja noin 13 prosenttia typpikuormituksesta oli peräisin pistemäisistä kuormituslähteistä.  Lähivaluma-alueelta tuleva fosforin luonnonhuuhtouma ja hajakuormitus ovat olleet noin kolminkertaisia pistemäiseen kuormitukseen verrattuna. Taselaskelmien mukaan Kallaveden sedimentti pidätti noin 47 % siihen tulevasta fosforista. Typen osalta vastaava luku oli 20 %.

 

Vedenlaadun kehitys

 

Kallaveden veden laadussa ei todettu merkittäviä muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna.  Jätevesien purkualueilla todettiin muun muassa typpipitoisuuksien ja sähkönjohtavuuden nousua ja rehevyyden lisääntymistä. Vesistövaikutukset näkyivät selvimmin lopputalvella. Lehtoniemen puhdistamon lähialueen ammoniumtyppipitoisuudet olivat tehostuneen jätevesien puhdistuksen ansiosta aikaisempaa pienempiä. Viitteitä Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen savukaasupesurin vesistövaikutuksista todettiin loppuvuodesta voimalaitoksen lähialueilla.

 

Levätuotanto oli sateisen kesän ja lisääntyneen hajakuormituksen vuoksi hieman suurempaa kuin vuonna 2014. Myös päällysveden ravinnepitoisuudet olivat ajoittain koholla, ja osa havaintopaikoista luokittui heinä- ja elokuussa reheviksi.

 

Veden laatu alueittain

 

Vuoden 2015 vedenlaatua verrattiin vuosien 1994–2014 aineistoon kuudella osa-alueella. Levätuotanto oli kaikilla osa-alueilla hieman keskimääräistä voimakkaampaa. Levien määrä kasvoi erityisesti Pohjois-Kallavedellä, mikä kertoo sateisen alkukesän aiheuttamasta hajakuormituksesta. Päällysveden fosforipitoisuudet olivat Pohjois-Kallavedellä aikaisempien vuosien tasoa ja muilla havaintopisteillä hieman aiempia vuosia korkeampia. Suurimmat fosforipitoisuudet mitattiin Pohjois-Kallavedellä, jonka vesi luokittui muiden havaintopisteiden tavoin lievästi reheväksi. Typpipitoisuus oli hieman keskimääräistä suurempi Savon Sellun edustalla. Ammoniumtypen määrä sen sijaan oli keskimääräistä pienempi sekä Savon Sellun että Lehtoniemen puhdistamon vaikutusalueella.

 

Haapaniemen voimalaitoksen vaikutusalueella todettiin marras-joulukuussa lievästi kohonneita sulfaattipitoisuuksia.

 

 

                                                          Raportti kokonaisuudessaan löytyy kaupungin verkkosivuilta www.kuopio.fi

>Ympäristö>Ympäristön tila>Vesien tila       

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Selvitys merkitään tiedoksi.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Eila Pulkkinen

puh.  044 718 2143

Lea Pöyhönen

puh.  017 18 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.