Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 45 

 

§ 45

Asianro 2485/10.03.00.01/2016

 

 

Poikkeaminen / 8-9904-0 / Kaartokatu 6 / tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan 30.5.2018 saakka sekä poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain 117 a -117 e §:ien säännöksistä ja Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja D3 määräyksistä

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

Kiinteistö, jota asia koskee   

                                            Kiinteistötunnus 8-9904-0, Kaartokatu 6, 70620 KUOPIO (keskuskenttä)

 

Hakija                                

Kuopion Tilakeskus

 

Aikaisemmat päätökset   

Rakennuslautakunta on ensimmäisen kerran 6.9.1983 § 951 myöntänyt tilapäisen rakennusluvan viideksi vuodeksi keskuskentän ylipainehallille. Tämän jälkeen 11.12.1989 § 1290 tilapäiselle luvalle on myönnetty jatkoaikaa kymmeneksi vuodeksi 6.9.1999 saakka.

 

Tekninen lautakunta on 5.9.2001 § 260 myöntänyt poikkeamisen tilapäisen harjoitushallin paikallaan pysyttämiseksi kymmenen vuoden ajan, johon perustuen rakennustarkastaja on 8.10.2001 § 594 myöntänyt ylipainehallille tilapäisen rakennusluvan kymmeneksi vuodeksi. Lupa on ollut voimassa 1.10.2011 saakka.

 

Kuopion Tilakeskus haki 1.12.2014 saapuneella hakemuksella jatkolupaa hallille kymmeneksi vuodeksi. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hylkäsi 12.3.2015 § 29 Kuopion Tilakeskuksen poikkeamishakemuksen perustellen päätöstään seuraavasti:

 

”Maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, jos kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tekninen lautakunta on aiemmin 5.9.2001 § 260 myöntänyt poikkeamisen kyseisen hallin pysyttämiseksi paikallaan kymmenen vuoden ajan, johon perustuen rakennustarkastaja on 8.10.2001 § 594 myöntänyt tilapäisen rakennusluvan ylipainehallille kymmeneksi vuodeksi.

 

Aiemman poikkeamispäätöksen perusteluissa jatkotoimenpiteinä on ollut, että myönnettävän tilapäisen rakennusluvan voimassaoloaikana tulee hallin sijoitus ratkaista pysyvästi.

 

Poikkeamishakemuksesta pyydetyt lausunnot ovat kaikki kielteisiä.

 

MRL 176 §:n mukaan tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Tutkittaessa tilapäisen rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset.

 

Ylipainehalli ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 117 a–117 g §:ssä tarkoitettuja pysyvälle rakennukselle asetettuja olennaisia teknisiä vaatimuksia eikä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä E1 Rakennuksen paloturvallisuus ja D3 Rakennuksen energiatehokkuus.

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2002 (kohta 5.2.1) mukaan paloluokassa P3 palo-osaston enimmäisala voi olla enintään 400 m2, kyseisessä tapauksessa 6000 m2 palo-osaston koko ylittää palo-osaston enimmäisalan moninkertaisesti eikä siksi ole määräysten mukainen. Lisäksi ylipainehallin sisäpuoliset pintakerrokset ei täytä E1 kohdan 8.2.2 mukaisia luokkavaatimuksia.

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman D3 Rakennusten energiatehokkuus määräykset ja ohjeet 2012 mukaan kyseinen rakennus kuuluu luokkaan 7 liikuntahallit. Ylipainehallista ei ole tehty energiaselvitystä D3 kohdan 5.1.1.1 mukaisesti. Energiaselvityksellä osoitetaan määräysten mukaisuuden toteutuminen.

 

Ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n säännös, hallin käyttäjien turvallisuuteen liittyvät seikat sekä se, että halli on ollut tilapäisenä paikoillaan jo yli 30 vuoden ajan, poikkeamisen myöntämiselle ei ole enää erityisiä syitä eikä hakija ole esittänyt riittäviä perusteita poikkeamiselle.

 

Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella. Tässä tapauksessa haettu poikkeaminen ei edistä näitä tavoitteita eikä poikkeamisen myöntämiselle siten ole edellytyksiä.”

 

Hakemus 2.3.2016                                 

Kuopion tilakeskus hakee rakennusvalvontaan 3.3.2016 saapuneella hakemuksella poikkeamista ylipainehallin pysyttämiseksi paikallaan yli viiden vuoden ajan sekä poikkeamista pysyvälle rakennukselle asetetuista vaatimuksista. Jatkolupaa haetaan 30.5.2018 saakka. Liiteasiakirjat ovat muutoin samat kuin 1.12.2014 hakemuksessa, mutta nyt hakija on toimittanut lisäyksenä Sweco Rakennetekniikka Oy:n laatiman rakenneteknisen arvioinnin (päiv. 29.2.2016) ylipainehallista.

                                           

Asiakirjat                           

                                            Hakemus 2.3.2016, naapurien kuulemiset 24 kpl, Rakennetekninen arviointi 29.2.2016 / Sweco Rakennetekniikka Oy, teknisen tarkastustyöryhmän lausunto 8.3.2016, pääpiirustukset; asemapiirustus päivätty 10.11.2014, pohja- leikkaus ja julkisivupiirustus päivätty 5.1.2015, Poikkeamishakemuksen täydennys 25.5.2016, selvitys keskuskentän kuplahallin tarpeesta talvikausille 2016-2018 3.6.2016.

 

Säännökset, joista poiketaan

 

                                            Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen yli viisi vuotta / maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 176 §

 

                                            Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset / maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a–117 g §:t

 

                                            Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset:

E1 Rakennusten paloturvallisuus

D3 Rakennusten energiatehokkuus

                                           

Ratkaisuvalta                    Kysymyksessä ei ole vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä MRL 175 § nojalla, joten ratkaisuvalta on palvelualueiden johtosäännön 7 §:n kohtien 13 a, b ja d mukaan ympäristö- ja rakennuslautakunnalla.

 

Kaavoitustilanne              

Alueella on voimassa sisäasiainministeriön 21.10.1954 vahvistama asemakaava, jossa alue on osoitettu puistoalueeksi sekä merkitty alueelle toiminnot ”ravirata” ja ”urheilukenttä”.

 

Kaupunginvaltuuston 11.12.2000 hyväksymässä keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa ko. alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).

 

Pyydetyt lausunnot ja selvitykset

 

Tekninen tarkastustyöryhmä on antanut hankkeesta kielteisen lausunnon 8.3.2016:

-Ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut hankkeesta kielteisen poikkeamispäätöksen 12.3.2015 § 29. Päätös on lainvoimainen.

-Hankkeesta on annettu 29.2.2016 ulkopuolisenasiantuntijan lausunto

-Toistetaan edellinen allaoleva lausunto 20.1.2015:

-Edellisen rakennuslupapäätöksen 8.10.2001 mukaan ylipainehalli ei täytä pysyvälle rakennukselle asetettuja vaatimuksia: kantavien rakenteiden osalta, paloteknisiltä ominaisuuksiltaan (palosuojattu PVC-muovitettu Vinyplan polyesterikangas) sekä energiatehokkuusvaatimuksien osalta

-Jalkapallohallissa 1 osasto 6000 m2 -> ylittää P3-luokan rakennuksen (400 m2) pinta-alan moninkertaisesti

-Pintakerrosluokkamerkinnät eivät vastaa nykyisin voimassa olevia RakMK E1 olevia pintakerrosmerkintöjä

-Pelastuslaitos ei puolla haettua vähäistä suurempaa poikkeamaa rakennusmääräysten vaatimuksiin

-Terveydensuojeluviranomainen ei puolla hanketta esitetyillä puku-, wc- ja pesutiloilla

Tekninen tarkastustyöryhmä ei puolla haettua poikkeamista.”

 

Edellisen poikkeamishakemuksen yhteydessä laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä on 15.1.2015 toistanut lausuntonsa vuodelta 2001 seuraavasti: ” Kaupunkikuvallisesti hanke ei ole hyväksyttävissä. Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Hankkeen toteutuksessa tulee pyrkiä pysyvään ratkaisuun. (MRL 1 §, MRL 12 § sekä MRL 117 §)

 

Kaupunkikuvatyöryhmä edellyttää kaupungin ryhtyvän ensi tilassa seuraaviin toimenpiteisiin: alue siistittävä, aluetta ei saa käyttää varastointiin ja olevat rakennelmat sekä aidat kunnostettava.”

 

Selvitys hallin rakenteista

 

Ylipainehallista on tehty rakennetekninen arviointi Sweco Rakennetekniikka Oy:n toimesta 29.2.2016.

 

Rakennustarkastaja on pyytänyt täydentämään poikkeamislupahakemusta 11.4.2016.

 

Hakija on täydentänyt poikkeamislupahakemusta kuplahallin korjaussuunnitelmilla 25.5.2016.

 

Naapurien kuuleminen   

Hakija on toimittanut naapurien kuulemiset 24 lähialueen kiinteistöiltä. Naapureilla ei ole huomauttamista hankkeesta. Laajempaa MRA 86 §:n mukaista kuulemista poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta ei edellytetä.

 

 

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki

117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

 

Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.

 

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. (21.12.2012/958)

 

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

 

Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä.

 

Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.

 

 

MRL 117 a § (21.12.2012/958) Rakenteiden lujuus ja vakaus

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotettaviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennustuotteita.

 

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät siihen rakentamisen ja käytön aikana kohdistuva kuormitus aiheuta sortumista, lujuutta tai vakautta haittaavia muodonmuutoksia eikä vaurioita rakennuksen muita osia taikka rakennukseen asennettuja laitteita tai kiinteitä varusteita. Lisäksi rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että ulkoisen syyn rakenteille aiheuttama vaurio ei ole suhteettoman suuri sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna.

 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennuksen:

 

1) rakenteilta vaadittavasta lujuudesta ja vakaudesta;

 

2) kantavien rakenteiden suunnittelusta ja mitoituksesta;

 

3) rakentamisen ja käytön aikaisista kuormituksista;

 

4) kantavissa rakenteissa käytettävistä rakennustuotteista.

 

 

MRL 117 b § (21.12.2012/958) Paloturvallisuus

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja.

 

Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laadittavaksi turvallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaativasta kohteesta.

 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

 

1) palon syttymisen ja leviämisen rajoittamisesta sekä taloteknisten ja lämmitykseen käytettävien laitteistojen paloturvallisuudesta;

 

2) rakenteiden kantavuudesta palotilanteessa ja tähän liittyvistä rakennustuotteiden ominaisuuksista;

 

3) palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rajoittamisesta ja tähän liittyvien rakennustuotteiden ja laitteistojen ominaisuuksista;

 

4) poistumisturvallisuudesta ja turvallisuusselvityksestä;

 

5) sammutus- ja pelastustehtävien järjestelystä.

 

 

MRL 117 c § (21.12.2012/958) Terveellisyys

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

 

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita.

 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävistä terveellisyyteen liittyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikrobiologisista olosuhteista, taloteknisistä järjestelmistä ja laitteistoista sekä rakennustuotteista.

 

 

MRL 117 d § (21.12.2012/958) Käyttöturvallisuus

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä rakennukselta edellytettävästä käyttöturvallisuudesta.

 

 

MRL 117 e § (21.12.2012/958) Esteettömyys

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.

 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

 

1) rakennuksen sekä sen kulkuväylien ja hygieniatilojen mitoituksesta;

 

2) tasoeroista;

 

3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän että, ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen keskuskentän ylipainehallille 30.5.2018 saakka.

 

Poikkeaminen myönnetään ehdolla, että:

1          Ylipainehalli korjataan esitettyjen korjaussuunnitelmien 17.5.2016 mukaisesti

2          Hakijan tulee varmistaa ylipainehallin käyttöturvallisuus korjausten jälkeisillä ulkopuolisen asiantuntijan tarkastuksilla ennen hallin käyttöönottoa siten, että voidaan yksiselitteisesti taata hallin käyttäjien henkilöturvallisuus

3          Energiaselvitys on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä

 

Perustelu                                      Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kielteisen poikkeamispäätöksen 12.3.2015 § 29 jälkeen Kuopion Tilakeskus on muuttanut hakemustaan siten, että poikkeamista haetaan lyhyemmälle ajalle 30.5.2018 saakka. Hakija on esittänyt Sweco Rakennetekniikka Oy:n 29.2.2016 laatiman rakenneteknisen arvioinnin hallista. Lisäksi rakennustarkastajan pyytämän lisäselvitysten jälkeen hakija on esittänyt kuplahallin korjaussuunnitelman ja ulkopuolinen asiantuntija on hyväksynyt suunnitelmat. Arviointi, korjaussuunnitelma ja ulkopuolisen asiantuntijan lausunnot ovat kokonaisuudessaan tämän päätökseen liitteenä.

 

                                                          Hakemuksen liitteenä olevassa rakenneteknisessä arvioinnissa hallin käyttöikää on arvioitu olevan 2021 saakka. Tarkempien korjaussuunnitelmien jälkeen annetussa tarkastuslausunnossa on esitetty, että vaurioiden korjauksen jälkeen hallin käyttöikää on huolto ja valvonta huomioon ottaen jäljellä 5 vuotta.

                                                           

Maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, jos kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tekninen lautakunta on aiemmin 5.9.2001 § 260 myöntänyt poikkeamisen kyseisen hallin pysyttämiseksi paikallaan kymmenen vuoden ajan, johon perustuen rakennustarkastaja on 8.10.2001 § 594 myöntänyt tilapäisen rakennusluvan ylipainehallille kymmeneksi vuodeksi. Poikkeamispäätöksen perusteluissa jatkotoimenpiteinä on ollut, että myönnettävän tilapäisen rakennusluvan voimassaoloaikana tulee hallin sijoitus ratkaista pysyvästi.

 

Poikkeamishakemuksesta pyydetyt lausunnot ovat kaikki kielteisiä.

 

MRL 176 §:n mukaan tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään viiden vuoden ajan. Tutkittaessa tilapäisen rakennuksen rakentamista koskevaa lupahakemusta on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset.

 

Ylipainehalli ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 117 a–117 e §:ssä tarkoitettuja pysyvälle rakennukselle asetettuja olennaisia teknisiä vaatimuksia eikä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä E1 Rakennuksen paloturvallisuus ja D3 Rakennuksen energiatehokkuus.

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2002 (kohta 5.2.1) mukaan paloluokassa P3 palo-osaston enimmäisala voi olla enintään 400 m2, kyseisessä tapauksessa 6000 m2 palo-osaston koko ylittää palo-osaston enimmäisalan moninkertaisesti eikä siksi ole määräysten mukainen. Lisäksi ylipainehallin sisäpuoliset pintakerrokset ei täytä E1 kohdan 8.2.2 mukaisia luokkavaatimuksia.

 

Suomen rakentamismääräyskokoelman D3 Rakennusten energiatehokkuus määräykset ja ohjeet 2012 mukaan kyseinen rakennus kuuluu luokkaan 7 liikuntahallit. Ylipainehallista ei ole tehty energiaselvitystä D3 kohdan 5.1.1.1 mukaisesti. Energiaselvityksellä osoitetaan määräysten mukaisuuden toteutuminen.

 

Ottaen huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 176 §:n säännös, hallin käyttäjien turvallisuuteen liittyvät seikat sekä se, että halli on ollut tilapäisenä paikoillaan jo yli 30 vuoden ajan, poikkeamiselle ei olisi enää erityisiä syitä. Hakija on kuitenkin esittänyt perusteelliset korjaussuunnitelmat ja asiantuntijan lausunnot joilla voidaan varmistua hallin käyttäjien turvallisuudesta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:n nojalla rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta.

 

Kyseiset asiat huomioiden voidaan katsoa, että hakija on esittänyt riittävät perusteet poikkeamiselle.

 

 

Maksu                                            Tästä päätöksestä peritään rakennusvalvonnan taksan 11.1 §:n mukainen maksu (400 euroa).

 

Sovelletut lainkohdat               Tekstissä mainitut ja

                                                          maankäyttö- ja rakennuslaki 23 luku

                                                          maankäyttö- ja rakennusasetus 14 luku

 

Toimivalta                                     Palvelualueiden johtosääntö 7 § kohdat 13 a, b ja d

 

Päätöksestä tiedottaminen

 

Tämä päätös lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle (MRL 174.4 §).

 

Päätöksen jatkokäsittely

 

Rakennusvalvonnassa on vireillä poikkeamispäätöstä edellyttävä rakennuslupahakemus 16-143-R. Tämän poikkeamispäätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen rakennuslupahakemuksen käsittely jatkuu viran puolesta rakennustarkastajalla, jonka toimivaltaan rakennusluvan ratkaiseminen kuuluu.

 

 

 

Liitteet

1

2485/2016 Hakemus poikkeamista  ja rakennuslupaa varten 2.3.2016

 

2

2485/2016 Asemapiirustus 10.11.2014

 

3

2485/2016 Pohjapiirustus, leikkaus, julkisivut 5.1.2015

 

4

2485/2016 Rakennetekninen arviointi 29.2.2016

 

5

2485/2016 Poikkeamishakemuksen täydennys

 

6

2485/2016 Selvitys keskuskentän kuplahallin tarpeesta talvikausille 2016-2018

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ilkka Korhonen

puh.  044 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.