Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 46 

 

§ 46

Asianro 1424/10.03.00.02/2016

 

 

Päätös hakemuksesta maa-ainesten ottamiseen / MaaMurRit Oy / Ritisenlahti, tilat Tiekallio (297-427-1-86) ja Ristikallio (297-427-1-96)

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

MaaMurRit Oy on 16.2.2016 jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen kalliokiviaineksen ottamiseksi Ritisenlahden kylän tiloilta Tiekallio (297-427-1-86) ja Ristikallio (297-427-1-96). Lupaa haetaan 4 hehtaarin alueelle viideksitoista vuodeksi, otettavan aineksen ollessa yhteensä 200 000 m3. Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

 

Hakija                                              MaaMurRit Oy

                                                          Jänisranta 12

                                                          70870 Hiltulanlahti

 

 

Asian vireilletulo                         Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 16.2.2016.

 

Hakemuksen sisältö                  MaaMurRit Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseksi Ritisenlahden kylän Tiekallio (297-427-1-86) ja Ristikallio (297-427-1-96). Lupaa haetaan 4 hehtaarin alueelle viideksitoista vuodeksi. Samalla haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa.

 

Haettu ottomäärä on yhteensä 200 000 m3, ja vuotuinen ottomäärä 13 000 m3. Alin suunniteltu ottotaso on +102,00 (N2000), ottamissyvyys on suurimmillaan noin 22 metriä. Ottamissuunnitelmassa esitetyn jälkihoitosuunnitelman mukaan alue muotoillaan siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Kallioluiskat louhitaan portaittain kaltevuuteen 1:2,5 tai loivemmaksi ja luiskat maisemoidaan käyttäen hyödyksi ylijäämä- ja pintamaita. Toiminnan jälkeen alue palautuu metsätalouskäyttöön.

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole asemakaavoja. Toiminnan sijoittumispaikka on merkitty Etelä-Kuopion yleiskaavassa M-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Toiminnan läheisyyteen ei sijoitu Natura-alueita tai muita luonnonsuojelualueita. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 300-400 metrin etäisyydellä. Lähin vesistö on Pihlainen noin 400 metrin etäisyydellä lounaassa.

 

 

Asian käsittely                             Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu Valtuusto-virastotalon ilmoitustaululla 4.3. – 5.4.2016. Asian vireilläolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä 5.3.2016. Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu rajanaapureita 4.3.2016 päivätyllä kirjeellä.

 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Pyydetyt lausunnot

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue toteaa  18.4.2016 saapuneessa lausunnossaan mm. seuraavasti:

 

”Etelä-Kuopion yleiskaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Toiminta-alueella ei ole suojeluvarauksia.

 

Toimintaan tarvittavista laitteistoista ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojauksilla ja muilla varotoimenpiteillä. Toiminta-alueelle on tehtävä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

Mikäli lähialueella on talousvesikaivoja tai lähteitä, tulee toiminnan vaikutuksia tarkkailla em. kohteista.

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanta on, että toiminta voidaan toteuttaa hakemuksen ja suunnitelman mukaisesti, mikäli edellä mainitut sekä liitteenä olevat asiat otetaan toiminnassa ja lupamääräyksissä huomioon.”

                            

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                            

MaaMurRit Oy:lle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 11.2.2016 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin Tiekallio 297-427-1-86 ja Ristikallio 297-427-1-96:

 

1.       Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 4 ha alueelta. Ottamismäärä on enintään 200 000 m3.

 

2.       Alin kaivutaso on +102,00  m (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään kahden metrin paksuinen koskematon suojakerros.

 

3.       Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat.

 

4.       Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

 

5.       Melun, pölyn ja tärinän leviämisen ehkäiseminen ja torjunta sekä seuranta, kemikaalien ja jätteiden varastointi ja käsittely, valumavesien käsittely, toiminta häiriötilanteissa, kaivannaisjätteiden jätehuolto sekä toiminta-ajat on toteutettava Kuopion kaupungin ympäristölautakunnan 4.9.2012 §60 myöntämän ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan mukaisesti.

 

6.       Louhinnan vaikutusalueella olevien kaivojen ja lähteen veden korkeutta ja laatua on seurattava Kuopion kaupungin alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

 

7.       Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia. Alueelle on muodostettava kunnollinen kasvualusta kasvillisuudelle. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

 

8.       Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

9.       Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

 

10.   Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen toiminnan jatkamista 14 700 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 31.10.2031 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa.

 

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun taksan mukaisesti toistaiseksi 924,00 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään vahvistetun taksan mukaisesti 2 310,00 euroa.

 

Lisäksi hakijalta peritään hakemuksen kuulutuskustannukset 152,83 euroa.

 

Päätöksen  voimassaolo          Lupa on voimassa 31.7.2031 saakka.

 

 

Perustelu                           Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

 

Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Näin ollen maisemakuva ei turmellu. Alue palautuu metsätalousmaaksi.

 

Alueelle luonteenomaiselle kasvillisuudelle rakennetaan soveltuva kasvualusta. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu. Toiminta ei myöskään vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

 

Lupa voidaan myöntää 15 vuodeksi, koska se on hankkeen laajuuden ja suunnitelman laadun vuoksi perusteltua.

 

Lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan myöntää, koska kyseessä on jo olemassa oleva toiminta.

 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

 

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.11.2015 § 113)

 

 

Toimivalta                          Palvelualueiden johtosäännön 2 luku, 7 §, kohta 9

 

Muutoksenhaku                Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

 

 

Viiteaineisto

*

1424/2016 Sijaintikartta MaaMurRit Oy

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Sokura

puh.  040 718 2147

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.