Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 47 

 

§ 47

Asianro 2882/10.03.00.02/2016

 

 

Päätös hakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi / Kuljetus Tissari Oy / Kuopio, Halolan kylä, tila Ahola (476-402-12-412)

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Kuljetus Tissari Oy on 12.4.2016 jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen kalliokiviaineksen ottamiseksi Halolan kylän tilalta Ahola (476-402-12-412). Lupaa haetaan 3,35 hehtaarin alueelle kymmeneksi vuodeksi, otettavan aineksen ollessa yhteensä 260 000 m3.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

Hakija                                              Kuljetus Tissari Oy

                                                          Maaningantie 47

                                                          71750 Maaninka

 

 

Asian vireilletulo                         Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 12.4.2016.

 

Hakemuksen sisältö                  Kuljetus Tissari Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseksi Halolan kylän tilalta Ahola (476-402-12-412). Lupaa haetaan 3,35 hehtaarin alueelle kymmeneksi vuodeksi. Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa.

 

Haettu ottomäärä on yhteensä 260 000 m3, ja vuotuinen ottomäärä 26 000 m3. Alin suunniteltu ottotaso on +124,00 (N2000) louhinta-alueen koillisnurkassa, ottamissyvyys on suurimmillaan noin 18 metriä. Ottamissuunnitelmassa esitetyn jälkihoitosuunnitelman mukaan alue muotoillaan siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Kallioluiskat louhitaan portaittain kaltevuuteen 5:1. Lopulliset maaluiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3. Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa, kun ottamistoiminta edistyy. Toiminnan jälkeen alue palautuu metsätalouskäyttöön.

 

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole asema- tai yleiskaavoja. Toiminnan läheisyyteen ei sijoitu Natura-alueita tai muita luonnonsuojelualueita. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 400-700 metrin etäisyydellä. Lähin vesistö on Onkivesi noin 450 metrin etäisyydellä idässä.

 

 

Asian käsittely                             Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu Valtuusto-virastotalon ilmoitustaululla 22.4. – 23.5.2016. Asian vireilläolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä 23.4.2016. Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu rajanaapureita 21.4.2016 päivätyllä kirjeellä.

 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Pyydetyt lausunnot

 

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

Kuljetus Tissari Oy:lle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 14.3.2016 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin tilalle Ahola 476-402-12-412:

 

1.       Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 3,35 ha alueelta. Ottamismäärä on enintään 260 000 m3.

 

2.       Alin kaivutaso on +124,00  m (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään kahden metrin paksuinen koskematon suojakerros.

 

3.       Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat. Ulkopuolisten pääsy alueelle on mahdollisuuksien mukaan estettävä lukittavalla puomilla.

 

4.       Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

 

5.       Kuivatusvesien johtaminen alueelta tulee tehdä pintavalutuskentän tai laskeutusaltaan kautta.

 

6.       Kaivannaisjätteitä koskeva jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava 5 vuoden välein, ensimmäisen kerran 31.7.2021. Tarkistettu suunnitelma tulee toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille

 

7.       Louhinta-alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä valmiussuunnitelma vahinkotapausten varalle.

 

8.       Maisemoidessa luiskat on muotoiltava ympäristöön sopiviksi. Luiskien kaltevuuden tulee olla suunnitelmassa esitetyn mukaiset. Luiskien ja kuoppien tasaukseen ei saa käyttää lahoavia jätteitä eikä tienpenkoista tai muista likaantuneista paikoista otettuja maa-aineksia. Alueelle on muodostettava kunnollinen kasvualusta kasvillisuudelle. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

 

9.       Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

10.   Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

 

11.   Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on toimitettava ennen luvan saamista 13 282,50 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään 30.11.2026 saakka. Vakuus palautetaan, kun alue on saatettu lupamääräysten mukaiseen kuntoon ja tämä on todettu valvovan viranomaisen toimittamassa loppukatselmuksessa.

 

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun taksan mukaisesti toistaiseksi 1201,20 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään vahvistetun taksan mukaisesti 2940,00 euroa.

 

Lisäksi hakijalta peritään hakemuksen kuulutuskustannukset 330,46 euroa.

 

Päätöksen  voimassaolo          Lupa on voimassa 31.7.2026 saakka.

 

 

Perustelu                           Ottamisalueen maisemalliset ja geologiset arvot ovat jo heikentyneet, koska alueelta on otettu maa-aineksia jo aiemmin. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

 

Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Näin ollen maisemakuva ei turmellu. Alue palautuu metsätalousmaaksi.

 

Alueelle luonteenomaiselle kasvillisuudelle rakennetaan soveltuva kasvualusta. Pohjaveden laatua ja antoisuutta ei heikennetä. Näin ollen huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa ei tapahdu. Toiminta ei myöskään vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

 

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.11.2015 § 113)

 

Toimivalta                          Palvelualueiden johtosäännön 2 luku, 7 §, kohta 9

 

Muutoksenhaku                Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Viiteaineisto

*

2882/2016 Sijaintikartta Kuljetus Tissari Oy

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mikko Sokura

puh.  040 718 2147

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.