Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.06.2016 Pykälä 48 

 

§ 48

Asianro 2981/10.03.00.02/2016

 

 

Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Liikennevirasto/ Jännevirta, Virranniemi (297-416-5-71)

 

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Liikennevirasto on 14.4.2016 jättänyt maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi Jännevirralla tilalta Viranniemi 297-416-5-71. Kiviaineksen ottaminen liittyy ottamisalueen välittömään läheisyyteen sijoittuvaan Jännevirran silta- ja tiehankkeeseen. Lupaa haetaan noin 1,05 hehtaarin alueelle, otettavan aineksen ollessa yhteensä 120 000 m3.

 

Esitys on, että lupa myönnetään.

 

 

 

Hakija                                              Liikennevirasto

                                                          Kallanranta 11

                                                          70101 Kuopio

 

yhteyshenkilö: Hannu Nurmi, puh. 029 534 3574

 

 

Asian vireilletulo                         Lupahakemus on jätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 14.4.2016.

 

 

Hakemuksen sisältö                  Liikennevirasto hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-aineksen ottamiseksi Jännevirran kylän kiinteistöltä Virranniemi 297-416-5-71. Lupaa haetaan noin 1,05 hehtaarin alueelle 5 vuodeksi.

 

Haettu ottomäärä on yhteensä 120 000 m3. Alin suunniteltu ottotaso on +94,5 (N2000). Alueelle syntyvä ottorintaus on enintään noin 11,5 metriä korkea. Alue palautetaan metsätalousmaaksi.

 

                                                         

Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkät kohteet

 

                                                          Alue on voimassaolevan Kurkiharjun, Ranta-Toivalan ja Jännevirran yleiskaavan mukaista maa- ja metsätalousaluetta (M).

 

Alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue Jänneniemi (0829705), sijoittuu noin 800 metrin etäisyydelle pohjoisen suuntaan. Lähin vesistö on Jännevirta noin 450 metrin etäisyydellä lännessä.

 

Toiminta ei sijaitse Natura-alueella tai muulla luonnonsuojelualueella. Honkamäen luonnonsuojeluale (YSA083063) sijaitsee noin 3 kilometrin etäisyydellä Jännevirran toisella puolella lännessä.

 

Lähimmät asunto- ja loma-asuntorakennukset sijaitsevat 345-500 metrin etäisyydellä.

 

 

Asian käsittely                             Naapurien kuuleminen

 

Hakemuksesta on kuulutettu Valtuusto-virastotalon ilmoitustaululla 27.4.2016 – 27.5.2016. Lisäksi asian vireilläolosta on tiedotettu rajanaapureita sekä noin 500 metrin säteellä sijaitsevia kiinteistöjen omistajia 26.4.2016 päivätyllä kirjeellä.

 

Hakemuksen johdosta jätettiin yksi mielipide.

 

Yksityishenkilö kertoo 5.5.2016 saapuneessa mielipiteessään lapsuuden muistoja Jännevirralta. Maa-aineksen ottamiseen mielipiteessä ei oteta kantaa.

 

Maastokatselmus

 

Alueella on pidetty 1.6.2016 katselmus.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                             

Liikennevirastolle myönnetään maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen 8.4.2016 päivätyn hakemuksen ja sen liitteiden mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksin.

 

1.       Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,05 hehtaarin alueelta. Ottamismäärä on enintään 120 000 m3.

 

2.       Alin kaivutaso on +94,5 (N2000). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on kuitenkin jätettävä vähintään kahden metrin paksuinen koskematon suojakerros.

 

3.       Ottamisalue on merkittävä maastoon ja turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla jyrkännekohdat. Ulkopuolisten pääsy alueelle on mahdollisuuksien mukaan estettävä lukittavalla puomilla.

 

4.       Valvontaa varten alueella on oltava korkeuslukeman ilmoittavat merkit.

 

5.       Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyä kaivannaisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa.

 

1.       Kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoitus ja polttonesteiden jakelupaikka on varustettava öljyhiilivetyjen vaikutusta kestävällä pinnoitteella tai suojakalvolla ja sen päälle levitettävällä 30 cm:n suojamaakerroksella. Maaperäsuojauksen reunat tulee muotoilla niin, että alueelta öljy yms. vuodot voidaan onnettomuustilanteissa kerätä hallitusti. Suojausrakenteen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti ja se on kunnostettava välittömästi, kun vaurioita havaitaan.

 

2.       Polttoainesäiliön tulee olla joko 2-vaippainen tai se tulee varustaa tiiviillä valuma-altaalla, johon ei pääse sadevedet. Käyttöajan ulkopuolella säiliö on lukittava tai sen käyttö on estettävä muutoin. Polttonesteiden jakelulaitteistossa on oltava järjestelmä ylitäytön estämiseksi. Polttoaineita ja öljyjä ei saa varastoida ja työkoneita tankata tai huoltaa laitosalueella määräyksen 6 mukaisten suojattujen alueiden ulkopuolella.

 

3.       Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen öljyvahingon sattuessa luvan saajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin öljyyntyneen maan poistamiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Öljyvahinkoja varten alueella on oltava riittävästi imeytysainetta sekä tiivispohjainen paikka, johon saastunut maa voidaan väliaikaisesti koota.

 

4.       Häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa saa tehdä ma-pe 07.00-18.00.

Melumittaukset on tarpeen käynnistää sellaisissa tilanteissa, joissa melusta selvästi todetaan aiheutuvan haittaa tai haitoista perustellusti valitetaan valvontaviranomaiselle. Melumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Alueellisille ympäristönsuojelupalveluiden hyväksyttäväksi ennen mittausten tekemistä. Luvan haltijan tulee varautua toiminnan aikana Alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden määräämiin meluntorjunta toimiin.

 

 

6.       Toiminnasta yhdessä alueella olevien muiden toimintojen kanssa aiheutuva hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus asuin- ja loma-asuntokiinteistöillä ei saa ylittää VNa 38/2011 4 §:n mukaisia raja-arvoja.

 

Ilmanlaatumittaukset on tarpeen käynnistää sellaisissa tilanteissa, joissa pölystä selvästi todetaan aiheutuvan haittaa tai haitoista perustellusti valitetaan valvontaviranomaiselle. Ilmanlaatumittaukset tulee tehdä edustavissa olosuhteissa. Mittauksia koskeva suunnitelma tulee esittää Alueellisille ympäristönsuojelupalveluiden hyväksyttäväksi ennen mittausten tekemistä

 

5.       Mikäli louhinta-alueelta syntyy pintavesien valuntaa, tulee valumavedet koota yhteen ja käsitellä riittävän suuressa selkeytysaltaassa ennen maastoon johtamista.

 

6.       Alueen jälkihoitotöitä on tehtävä mahdollisuuksien mukaan sitä mukaan kun työ edistyy, kuitenkin viimeistään lupakauden loppuun mennessä. Ottamisalue tulee peittää vähintään puolen metrin paksuisella maisemointiin käytettävän puuston kasvualustaksi soveltuvalla maakerroksella. Muotoilussa tulee käyttää vain puhtaita maa-aineksia.  Alue on viimeisteltävä istuttamalla alueelle luonteenomaisia ja soveltuvia puulajeja tiheyteen 2500 kpl/ha.

 

Toiminnan päätyttyä pystysuorat seinämät on puhdistettava irtokivistä ja suojattava kiinteällä aidalla niin, ettei niiltä ole putoamisvaara.

 

7.       Alueella suoritettavista louhinta- ja rikotustöistä on tehtävä Alueellisille ympäristönsuojelupalveluille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

 

8.       Otetun aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava ensisijaisesti sähköisesti maa-ainestenotto ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä täyttö- ja lähettämisohjeineen internet -osoitteesta: www.yrityssuomi.fi ja kirjaamalla hakukenttään YM012. Mikäli ottoilmoituslomakkeen sähköinen täyttäminen ei ole luvan haltijalle mahdollista tulee täytetty ottoilmoituslomake toimittaa Kuopion kaupungin alueellisille ympäristönsuojelupalveluille. Ilmoitus on tehtävä vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

 

9.       Mikäli luvan saaja siirtää oikeuden maa-ainesten ottamiseen toiselle, vastaa luvan saaja edelleen lupamääräysten noudattamisesta, ellei lupaviranomainen eri hakemuksesta vapauta häntä vastuusta.

 

 

Vuotuisena valvontamaksuna peritään vahvistetun taksan mukaisesti toistaiseksi 554,40 euroa.

 

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään vahvistetun taksan mukaisesti 1470,00 euroa.

 

 

Päätöksen  voimassaolo          Lupa on voimassa 1.7.2021 saakka.

 

 

Perustelu                           Ottamisalueen ympäristön maisemakuvan muutos on ratkaistu 27.5.2016 hyväksytyllä tiesuunnitelmalla (Valtatien 9 parantaminen Jännevirran kohdalla), joka mahdollistaa ottamisen kohteena olevan kalliomuodostuman halkaisevan tien rakentamisen. Ottamisalue ei kohoa ympäröivää maastoa merkittävästi korkeammalle. Näin ollen ottamistoiminnalla on vain vähäinen merkitys kaukomaisemassa. Ottamisalueella ei ole metsä-, luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä muita luontokohteita. Näin ollen ottamisalueella ei voida katsoa olevan erikoisia luonnonesiintymiä eikä merkittäviä geologisen muodostuman tai kasvillisuuden luomia luonnon kauneusarvoja.

 

Ottamisalueen jälkihoitotyönä tehtävässä muotoilussa huomioidaan ympäristön vallitsevat maastonmuodot. Lisäksi alue metsitetään ottamistoiminnan jälkeen. Näin ollen maisemakuva ei turmellu ja alue palautuu metsätalousmaaksi, tällöin myöskään alueen käyttäminen kaavassa varattuun tarkoitukseen ei vaarannu.

 

Toiminnalle on annettu raja-arvot toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle. Toiminnan keskeinen vaikutus ilmanlaatuun on vaikutus pölypitoisuuksiin. Hengitettävien hiukkasten raja-arvot pohjautuvat valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadun raja-arviosta. Raja-arvot on annettu nimenomaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lupamääräyksen mukaisesti toimittaessa toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

Ottaen huomioon toiminnan kertaluonteisuus ja kokonaiskesto, toiminnan kiinteä yhteys tien rakentamisen sekä työaikoja koskeva määräys, toiminnasta aiheutuvasta melusta ei voida katsoa aiheutuvan haittaa ympäröivälle asutukselle tai loma-asutukselle. Tarvittaessa melumittauksilla varmistetaan toiminnan aiheuttamat melutasot ja valvotaan, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

 

Lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan myöntää, koska kyseessä on hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan perustuva toimenpide.

 

Sovelletut oikeus- ja viranomaisohjeet

 

Maa-aineslaki 1, 3–7, 10–13 a, 16 b, 19–21, 23, 23 a §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 1–4, 6–9 §

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kuopion kaupunki, maa-aineslupia ja maisematyölupia koskeva taksa (ympäristö- ja rakennuslautakunta 12.11.2015 § 113)

 

 

Toimivalta                          Palvelualueiden johtosäännön 2 luku, 7 §, kohta 9

 

Muutoksenhaku                Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

 

Viiteaineisto

*

2981/2016 Sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouni Hoffren

puh.  044 718 2186

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

                                                          Merkitään, että ympäristötarkastaja Jouni Hoffrén poistui kokouksessa tämän asian käsittelyn jälkeen.