Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2016 Pykälä 160 

Kaupunkirakennelautakunta

78 §

18.5.2016

 

§ 160

Asianro 1880/02.05.01.00/2016

 

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.5.2016 78 §

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että lautakunta esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisen. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on esittänyt Kuopion kaupungille vesihuoltolain mukaisesti jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen hyväksymistä Melalahden taajaman länsipuolisille alueille mm. Kankaalaan, Savulahteen ja Vartialaan sekä vesijohtoverkoston toiminta-alueen laajentumisen hyväksymistä osuuskunnan verkostoon liittyneille kiinteistöille Haapasaaressa ja Lohiniemessä. Jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan alueelle vuoteen 2018 mennessä.

 

1. Yleistä vesihuollosta

 

Vesihuoltoa ohjaa vesihuoltolaki (119/2001) myöhempine muutoksineen. Vesihuoltolain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuoltolain soveltamisen kannalta on keskeistä, mitkä alueet sisällytetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin. Yhdyskuntajätevesistä annettu asetus edellyttää taajamien sisällyttämistä vesihuoltolaitosten toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin.

 

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten, laitoksille vettä toimittavien ja niiden jätevesiä käsittelevien sekä muidenkin kuntien kanssa sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lisäksi kunnalla on vesihuollon järjestämisvelvollisuus, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tällöin kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.

 

2. Yleistä toiminta-alueista

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan aluetta, jolla vesihuoltolaitos vastaa vesihuoltopalvelujen toimittamisesta asiakkailleen. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti sekä siten, että vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

 

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan velvollisuus huolehtia vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Vesihuoltolaitoksen huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan verkostojen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuutta.

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesihuoltoverkostoon. Liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ainoastaan rakentamattomat kiinteistöt. Kunnan ympäristösuojelunviranomainen voi myöntää hakemuksesta toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen kiinteistön liittämisvelvollisuudesta.

 

3. Toiminta-alueiden hyväksyminen

 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunnot valvontaviranomaiselta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset. Kuopiossa toiminta-alueiden hyväksyminen on delegoitu kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin.

Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

 

4. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan perustietoja

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta toimii Savulahden, Lohilahden, Vartialan ja Kankaalan alueilla. Osuuskunta on perustettu vuonna 1989. Osuuskunnalle on vuonna 2005 hyväksytty vesijohtoverkoston toiminta-alue. Vesijohtoverkoston toiminta-alueen osa ulottuu osittain Ryönänkankaan ja Laatanlammen pohjavesialueille. Talousvesi johdetaan Kuopion Veden Melalahden verkostosta Melalahden vedenottamolta. Vesiosuuskuntaan on liittynyt 222 kiinteistöä, joista 10 on erityiskuluttajaa. Osuuskunnan keskimääräinen vedenkulutus on 104,5 m3/d ja ominaiskulutus on 180 l/as/d. Vesijohtoverkoston pituus on n. 68 km ja verkostossa on yksi paineenkorotusasema. Osuuskunnan verkosto on yhteydessä Ryönän vesihuolto-osuuskuntaan, jonka kanssa osuuskunnalla on yhteistä verkostoa. Riistaveden vesihuolto-osuuskunnalla ei ole varavesilähdettä. Osuuskunnan teetättämät viemäröinnin yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet 24.7.2014 ja viemäröinnin rakentaminen alueelle on käynnissä.

 

5. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue ja esitys jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavaksi toiminta-alueeksi Melalahden taajaman länsipuolelle, alueen rajaaminen, nähtävänäolo ja lausunnot ja mielipiteet

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalla on Kuopion kaupunginhallituksessa 4.4.2005 hyväksytty vesijohtoverkoston toiminta-alue. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on 4.3.2016 jättänyt vesihuoltolain mukaisesti uuden esityksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tarkistamiseksi. Esitys sisältää vesijohtoverkoston alueen ja sekä jätevesiviemäriverkoston verkoston piiriin saatettavat alueet mm. Kankaalassa, Savulahdessa ja Vartialassa. Riistaveden kylän jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavan alueen sisäpuolella on noin 150 kiinteistöä. Viemäröintialueelta kerättävät jätevedet johdetaan Melaniemen jätevedenpuhdistamolle. Riistaveden kylän on solminut Kuopion Vesi Liikelaitoksen kanssa sopimuksen jätevesien vastaanottamisesta. Riistaveden kylän viemäriverkoston rakentamishanke on yksi Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen vuonna 2015 avustamista vesihuoltohankkeista.

 

Tarkistetun toiminta-alueen rajaus on pääpiirteittäin Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän (Kuopion kaupunginvaltuusto 17.6.2013 § 79) vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukainen. Toiminta-alueen jätevesiviemäriverkostoalueen rakentaminen on käynnissä ja sen oletetaan valmistuvan vuoteen 2018 mennessä. Vesijohdon verkostoalue on jo pääosin rakennettu valmiiksi. Osuuskunnan hallitus on päättänyt toiminta-aluetta koskevat liittymismaksut. Liittymismaksut ovat linjassa Kuopion muiden vastaavien haja-asutusalueella toimivien vesihuoltolaitosten liittymismaksujen kanssa.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistamisesta kuulutettiin 19.3.2016 kaupunginvaltuuston määrittelemässä virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion kaupunkilehti) ja esitys oli julkisesti nähtävänä 21.3.–21.4.2016 Kuopion valtuusto-virastotalolla ja Kuopion kaupungin internet-sivuilla.

 

Lausunnot pyydettiin nähtävillä oloaikana seuraavilta viranomaisilta tai tahoilta:

1)      Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue

2)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristönsuojeluyksikkö,

3)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ympäristöterveydenhuoltoyksikkö,

4)      Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut/ alueellinen rakennusvalvontayksikkö,

5)      Kuopion kaupungin konsernipalvelu, strategisen maankäytön suunnittelu

6)      Kuopion Vesi Liikelaitos

 

Lausunnon antoivat Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Y-vastuualue), Kuopion alueellinen ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut sekä Kuopion Vesi liikelaitos. Kaksitoista alueella sijaitsevan kiinteistön omistajaa jätti mielipiteen nähtävänä oloaikana. Lausunnot ja mielipiteet vastineineen on esitetty liitteessä 2 (ei julkaista internetissä).

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan esittämää viemäriverkoston piiriin saatettavaa aluetta ei ole muutettu lausuntojen tai mielipiteiden perusteella. Toiminta-aluekartassa on esitetty myös YKR-2013 määritelmän mukaiset taajama-alueet. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue ei sijaitse YKR:n mukaisella taajama-alueella lukuun ottamatta 5,5 hehtaarin aluetta Riistaveden kirkon ja hautausmaan yhteydessä.

                                                     

Vaikutusten arviointi             Ympäristövaikutuksiltaan Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan jätevesiviemäröinnin toiminta-alueeksi saattaminen Kankaalan, Savulahden ja Vartialan alueella on positiivinen, koska viemäriverkoston rakentamisen myötä sako- ja umpikaivolietteen kuljetustarve vähenee. Lisäksi viemäröinnin toiminta-alueella olevan pohjavesialueen pilaantumisriski pienenee ja pintavesien tila paranee. Kiinteistökohtaisiin järjestelmiin verrattuna vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittyminen takaa toimintavarman jätevesienkäsittelyjärjestelmän. Viemäriverkoston piirissä oleva kiinteistö kuormittaa jätevesillään 6-8 kertaa vähemmän kuin viemäriverkoston ulkopuolinen kiinteistö. Näin ollen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueella oleva pohjavesi- ja ranta-alueiden vedentila paranee. Hyväksyttäväksi esitettävä toiminta-alue on Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelmaan vuoteen 2020 linjausten mukainen alue. Kehittämissuunnitelmassa Kankaalan, Savulahden ja Vartialan alueet ovat viemäröinnin kiireellisyyden perusteella asetettu kiireellisyysluokkaan I tai II.

 

Esitys                                         Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se esittäisi edelleen kaupunginhallitukselle, että Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan esittämä tarkistettu vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue hyväksytään osuuskunnan jättämän esityksen mukaisesti (liitekartta). Jätevesiviemäriverkoston oletetaan valmistuvan alueelle vuoteen 2018 mennessä.

 

 

 

Liitteet

 

1880/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen kartta

 

 

1880/2016 lausunnot ja mielipiteet vastineineen (ei julkaista internetissä)

 

 

1880/2016 lausunnot vastineineen lisäys (ei julkaista internetissä)

 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Merkitään, että pöydälle jaettiin liitteeseen ”lausunnot ja mielipiteet vastineineen” lisäys.

 

Sirpa Kulin Jari Ruposen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja ehdotti asiassa äänestettäväksi siten, että ne jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa, ja ne jotka ovat Sirpa Kulinin tekemän palautusesityksen kannalla, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Asikainen, Voutilainen, Kosunen, Paulo-Tuovinen, Pollari, Puskala, Svärd, Söderström, Wetzell) ja 2 ei-ääntä (Kulin, Ruponen), joten lautakunta hyväksyi esittelijän tekemän ehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

22

1880/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen kartta

 

23

1880/2016 lausunnot ja mielipiteet vastineineen (ei julkaista internetissä)

 

24

1880/2016 lausunnot vastineineen lisäys (ei julkaista internetissä)

 

25

1880/2016 lausunnot vastineineen korjattu

 

26

1880/2016 Minna Reijosen eriävä mielipide päätökseen

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Päivi Rissanen

puh. +358 044 718 5303

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                                          Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Minna Reijonen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Perustelut liitteenä 26.