Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 114 

 

§ 114

Asianro 1337/08.00.00/2015

 

 

Kuopion kaupunkiseudun viisas liikkuminen -hanke ja sen rahoitus

 

 

Joukkoliikennepäällikkö Jani Reinikainen
KT-suunnittelu

 

 

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä on käynnistynyt viisaan liikkumisen toteuttamishanke. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla.

 

Hankkeen tavoitteet                Hankkeen tavoitteena on vähentää joko suoraan tai välillisesti alueen hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta lisäämällä kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta henkilöautoiluun nähden. Hankkeen aikana toteutettavat toimenpidekokonaisuudet auttavat rakentamaan tulevaisuuteen suunnattua kestävää kaupunkiseuturakennetta, jossa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Ohjelma tukee siten vahvasti Itä-Suomen liikennestrategiaa, Kuopion kaupungin strategiaa 2020, Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaa ja Siilinjärven kuntastrategiaa ja toimintasuunnitelmaa.

 

Hankkeen sisältö                        Toteutushanke koostuu viidestä osahankkeesta:

1.       Informaatiohankkeessa rakennetaan avoin digitaalinen informaatioalusta, joka toimii muiden osahankkeiden perustana. Alustan avulla Kuopion kaupunkiseudulla on mm. mahdollisuus siirtyä joukkoliikenteen, pyöräilyn, pysäköinnin ja kunnossapidon reaaliaikaiseen informaatiojärjestelmään.

2.       Älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä rakennetaan osaksi seudullista joukkoliikennejärjestelmää, ja se koostuu kaupunkipyöristä, pyöräasemista, pyöräparkeista ja pyörien varaus- ja informaatiojärjestelmästä.

3.       Liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat ja apps-sovellukset rakennetaan osaksi alueen liikkumisjärjestelmää. MaaS-palvelupaketteja muodostetaan liikenneinformaatiosta, liikennepalveluista ja yrityspalveluista. Olennainen osa järjestelmää on mobiilit apps-sovellukset, joilla liikkumispalveluja hallinnoidaan ja maksetaan.

4.       Viisaan liikkumisen toimintamallin rakentamisessa laaditaan Savilahden alueen yrityksille, niiden työntekijöille ja opiskelijoille liikkumissuunnitelmat viisaan liikkumistavan lisäämiseksi.

5.       Graafisen ilmeen luomisella saadaan kaikille hankkeessa syntyville viisaan liikkumisen palveluille yhtenäinen ilme.

 

Hankkeen rahoitus                    Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,67 M€, johon ELY-keskus on myöntänyt päätöksellään 7.6.2016 EU:n aluekehitysrahoitusta 1,17 M€ (70 % hyväksyttävistä kustannuksista). Rahoitus myönnettiin 2,5 vuodelle (lokakuu 2016 - maaliskuu 2019).

 

Kuopion ja Siilinjärven kustannusosuudeksi jää 0,50 M€. Kuopion ja Siilinjärven yhteistoimintasopimuksessa on sovittu, että kehittämishankkeiden kustannukset jaetaan yleensä asukaslukujen suhteessa, jos tapauskohtaisesti ei muuta sovita. Kuopion osuus kustannuksista on tällä hetkellä 84 % ja Siilinjärven 16 %. Juankosken kuntaliitoksen jälkeen jakosuhde ei muutu merkittävästi. Joukkoliikennelautakunnan päätöksellä 17.12.2015 (§ 60) kustannusjakoa tarkastellaan tarkemmin niiden hankkeiden osalta, jotka palvelevat vain toista osapuolta. Vuoden 2017 kustannusjaolla Kuopion osuus kuntien kustannuksista on 0,42 M€ olettaen, että rakennettavat palvelut palvelevat molempia kuntia.

 

Toteuttamisohjelman käsittely ja aikataulu

 

Toteuttamisohjelmaa on esitelty joukkoliikennelautakunnassa 26.11.2015 sekä kaupunkirakennelautakunnassa ja kaupunkisuunnittelutyöryhmässä 2.12.2015. Lisäksi ohjelmaa on esitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 8.2.2016. Toteuttamisohjelma on liitteenä.

 

Rahoittaja edellytti hankkeen karsimista esitellyssä olleesta toteutustasosta. Rahoitettavasta hankkeesta karsittiin osahankkeina pyöräilyyn liittyvien pienten parannustoimenpiteiden toteuttaminen sekä tulevien viisaiden liikkujien valmennus. Molemmat osahankkeet ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä, ja ne tulisi toteuttaa erikseen kuntien omilla määrärahoilla. Niiden alustava kustannusarvio on 0,25 M€, josta n. 0,24 M€ kohdistuisi Kuopiolle. Lisäksi hyväksyttyjen osahankkeiden toteuttamiskustannuksia jouduttiin tarkistamaan.

 

Jos luottamuselimet hyväksyvät rahoituksen mukaisen toteuttamisohjelman, voidaan informaatiohankkeeseen liittyvien hankintojen valmistelu aloittaa jo alkusyksyllä 2016.

 

 

Vaikutusten arviointi                Esitys on ympäristövaikutuksiltaan positiivinen, koska sen tavoitteena on kestävien kulkutapojen lisääminen. Esityksellä luodaan edellytyksiä alueen pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantamiselle, minkä vuoksi esitys on myös yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi viisaan liikkumisen toteuttamisohjelman. Lisäksi esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että se hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että kaupunki varautuu Kuopion rahoitusosuuteen (noin 0,42 M€) ja EU-hankkeesta karsittujen osahankkeiden (noin 0,24 M€) rahoitukseen. 

 

 

Liitteet

17

1337/2015 Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma 22.12.2015

 

                                                          Valmistelija                                                           

Seija Pasanen

puh. +358 044 718 5424

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy joukkoliikennepäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että va. suunnittelujohtaja Martti Lätti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.