Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 115 

 

§ 115

Asianro 3452/10.02.03/2015

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Sorsasalon itäosa

 

 

Va. suunnittelujohtajan sijainen Tanja Leppänen
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Kaavatyön keskeisimpänä tarkoituksena on mahdollistaa alueelle uuden biotuotetehtaan toteuttaminen ja varata alueet muille oleville toiminnoille. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 12 lausuntoa ja 10 muistutusta. Ehdotukseen on tehty vähäisiä, lähinnä kaavamerkintöihin kohdistuvia täsmennyksiä. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee Sorsasalossa moottoritien itäpuolella.

 

Käsittelyvaiheet                         Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 27.4.2016. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.5.–1.6.2016. Nähtävänäolosta ja yleisötilaisuudesta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden ja Siilinjärven Uutis-Jousen kuulutusten lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin 12 lausuntoa ja 10 muistutusta. Muistutuksissa oli yhteensä lähes 80 allekirjoittajaa.

 

Kaava-asian merkittävyyden takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset   

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen johdosta pieniä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia. Muutokset kohdistuvat kaavamerkintöjen täsmennyksiin: uuden 110-voimalinjajohdon sijainnin varmistuttua liikenneväylien yhteyteen Virtasalmen ylittävä linjavaihtoehto on poistettu, vedenalaisen johdon (purkuputki) ohjeellinen sijainti on siirretty satama-allasalueen viereen, biotuotetehtaan alueelle on lisätty maanpinnan ylimmät likimääräiset korkeusasemamerkinnät ja teollisuusraidealue LRT on muutettu rautatiealueeksi LR. Lisäksi liito-oravamerkintöjen ja vanhaa kaatopaikka-aluetta koskevien merkinnän sisältöjä on täsmennetty. Muutoksia on selostettu tarkemmin lausuntojen vastineissa.

 

Muistutukset kohdistuivat sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet, lähinnä erilaisiin ympäristövaikutuksiin ja niiden selvittämiseen. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

Vaikutusten arviointi                Kaavatyöllä on vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, luontoon, yrityksiin ja talouteen. Vaikutuksia on selvitetty biotuotetehdashankkeeseen liittyvässä YVA-menettelyssä (YVA-selostus täydennyksineen) sekä kaupungin laatimissa omissa selvityksissä.

 

Vaikutukset yrityksiin ja erityisesti talouteen ovat positiivisia. Laadittujen selvitysten perusteella vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, luontoon ja luonnonympäristöön eivät muodostu niin merkittäviksi tai kohtuuttomiksi kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden, etteivätkö ne olisi asemakaavan ja edelleen ympäristöluvituksen kautta hallittavissa.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 22-21-10 ja 11 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Savon Sellu Oy:n ja Ekokem-Palvelu Oy:n omistamiin alueisiin liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Viiteaineisto

4

3452/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

3452/2015 alustava viitteellinen havainnekuva (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

3452/2015 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 1–4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

8

3452/2015 kaavaselostuksen liite 5 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 1–178 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 179–339 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 7–10 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

12

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 11–14 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

13

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 15–17 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

14

3452/2015 kaavaselostuksen liite 18

 

15

3452/2015 tonttikartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset, asemakaavakartta 1:5000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 27.4.2016, kuulutus nähtävänäolosta, 27.4.2016 hyväksytty ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto sekä tonttikartta.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.