Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 116


 

 

§ 116

Asianro 4681/10.02.03/2016

 

 

Kaupunkirakennelautakunnan lausunto / Finnpulp Oy:n Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa

 

 

Va. suunnittelujohtajan sijainen Tanja Leppänen
Asemakaavoitus

 

 

Finnpulp Oy on hakenut Aluehallintovirastolta (AVI) ympäristölupaa, toiminnanaloittamislupaa, vesitalouslupaa ja valmistelulupaa biotuotetehtaan toiminnalle sekä vedenotolle ja vesistörakentamiselle Sorsasalossa. Ympäristölupahakemus käsittää sulfaattisellutehtaan, kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitoksen, voimalaitoksen ja jätevedenpuhdistamon. Lisäksi lupaa haetaan biokaasulaitokselle sekä biohiililaitokselle. Vesitalouslupaa haetaan veden ottoon Kallaveden Virtasalmesta, vedenotto- ja purkuputkien sijoittamiseen ja rakentamiseen Kallaveteen sekä vesialueen täytölle Sorsasalon edustalla.

 

Hakija on myös pyytänyt lupaviranomaista määräämään ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Lisäksi hakija on pyytänyt vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa.

 

Aluehallintovirasto on varannut Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaiselle mahdollisuuden lausunnon esittämiseen edellä mainituista lupa- ja muista hakemuksista. Kaavoitusviranomaisen lausunnon antaa kaupunkirakennelautakunta. Aluehallintovirasto on varannut mahdollisuuden lausunnon esittämiseen Kuopion osalta myös kaupunginhallitukselle, ympäristönsuojeluviranomaiselle, terveydensuojeluviranomaiselle ja Kuopion Vesi Liikelaitokselle.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella on valmisteltu kaupunkirakennelautakunnan käsittelyä varten seuraava lausuntoesitys:

 

Biotuotetehtaan toteuttamiseen liittyy asemakaava ja asemakaavan muutos, jonka ehdotusaineiston kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 27.4.2016. Ehdotusaineisto on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 12 lausuntoa ja 10 muistutusta. Lausuntojen johdosta ehdotukseen on tehty vähäisiä, lähinnä kaavamerkintöjen täsmentämiseen kohdistuvia muutoksia. Muistutukset kohdistuivat sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet, lähinnä erilaisiin ympäristövaikutuksiin ja niiden selvittämiseen. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

Kaavatyön tausta-aineistoina ovat olleet YVA-menettelyyn liittyvät selvitykset täydennyksineen sekä kaupungin laatimat muut selvitykset. Nämä selvitykset ovat olleet riittäviä kaavan edellyttämiksi selvityksiksi ja vaikutusarvioinneiksi. Kaavan laadinnan yhteydessä on oltu kiinteässä yhteistyössä niin Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuin Aluehallintoviraston kanssa muiden viranomaisten ohella. Asemakaava ja asemakaavan muutos etenee suunnitellun aikataulun mukaan hyväksymiskäsittelyyn kaupunginvaltuustoon 5.9.2016.

 

Finnpulp Oy on liittänyt Aluehallintovirastoon toimitettuihin lupahakemuksiin YVA-selostuksen selvitystäydennyksineen sekä yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon. Lupahakemuksiin on tarkennettu joitakin YVA-selostuksen selvitysosioita. Selvitysten ja hakemuksen liitteiden osalta ei kaupunkirakennelautakunnalla ole lausuttavaa.

 

Kaupunkirakennelautakunta on antanut 27.1.2016 YVA-selostuksesta lausuntonsa, joka sisältyy Finnpulp Oy:n lupahakemuksen liitteenä olevaan, YVA-selostuksesta annettuun yhteysviranomaisen lausuntoon. Kaupunkirakennelautakunta toistaa tässä yhteydessä tuon lausunnon ja toteaa lisäksi, että maankäytölliseltä perusratkaisultaan biotuotetehtaan toteuttaminen on alueelle laaditun kaavaehdotuksen mukainen. Aluehallintovirasto voi toimivaltansa puitteissa ratkaista, voiko toiminnan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy tämän lausunnon toimitettavaksi Aluehallintovirastolle.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tanja Leppänen

puh. +358 044 718 5122

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.