Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 102 

 

§ 102

Asianro 3619/00.01.01/2016

 

 

Kaupunkirakennelautakunnan lausunto palvelualueorganisaation jatkokehittämisestä

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

 

Kaupunkirakennelautakunnalta on pyydetty lausunto Kuopion kaupungin palveluorganisaation jatkokehittämisestä ja rakenteellisten muutosten jatkovalmistelusta. Lausunto on pyydetty kesäkuun 2016 loppuun mennessä. Lausuntopyyntö on liitteenä.

 

Palveluorganisaation muutokset, jotka vaikuttavat kaupunkiympäristön palvelualueen toimintaan

 

Palvelualueorganisaation jatkokehittämisen yksi merkittävimmistä muutoksista on elinvoima- ja konsernipalvelujen muodostaminen. Tässä suunnitelmassa strategisen maankäytön suunnittelu, joka on tällä hetkellä yksi konsernipalvelujen vastuualue, siirtyy kokonaisuudessaan osaksi kaupunkiympäristön palvelualuetta. Kaupunkiympäristön palvelualueelle muodostuu kaupunkisuunnittelun vastuualue, jonka muodostavat strateginen maankäyttö, asemakaavoitus sekä kunnallistekninen suunnittelu. Vastuualuetta johtaa kaupunkisuunnittelujohtaja. Muutoksen jälkeenkin yleiskaavoitusta johtaa edelleen kaupunginhallitus. Muutoksella tavoitellaan palveluprosessien parempaa sujuvuutta ja resurssien parempaa hyödyntämistä ja yhteiskäyttöä.

 

Suunnitelman mukaan elinvoimapalveluihin kootaan kaupunkitasoinen asiakaspalvelu, jolla tavoitellaan parempaa asiakaspalvelua ja resurssien käyttöä.

 

Palveluorganisaation jatkokehittämisen tuloksena siirtyy ulkoilu- ja virkistyspalveluita koskevia tehtäviä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen omatoimisen hyvinvoinnin palveluista kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kaupunkiympäristön palvelualueelle siirrettävät tehtävät jakaantuvat rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin (puistopalvelut, vesistöpalvelut) sekä maaomaisuuden hallintapalveluihin (maastopalvelut, vesistöpalvelut). Ulkoilu- ja virkistyspalveluiden siirrossa ei siirry henkilöresursseja. Muutoksella tavoitellaan paremmin suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta hallittavaa ja johdettavaa kokonaisuutta.

 

Hallinto-, johto- ja toimintasäännöt

 

Uuden kuntalain mukaan kunnassa tulee olemaan vain yksi johtosääntö, joka on hallintosääntö. Kuopion kaupungin hallintosäännön osalta esitetyt muutokset ovat linjassa palveluorganisaatioon suunniteltujen muutosten kanssa eikä niillä ole suoraa vaikutusta kaupunkirakennelautakunnan rooliin ja toimintaan.

 

Palvelualueiden johtosäännössä määrätään palvelualueilla olevien lautakuntien ja palvelualueiden hallinnon järjestämisestä, tehtävistä ja toimivallasta. Alueellista jätelautakuntaa ja Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaa koskevat määräykset sisältyvät näiden lautakuntien omiin johtosääntöihin. Johtosääntöluonnoksessa on esitetty kaupungin uuden organisaatiomallin mukaiset muutokset, jotka tarvitaan toimivallan varmistamiseksi uudessa palveluorganisaatiossa.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö valmistellaan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päättänyt palveluorganisaatiomuutoksesta.

 

 

Ehdotus kaupunkirakennelautakunnan lausunnoksi

 

Kaupunkirakennelautakunta antaa lausuntonaan seuraavaa:

 

Kuopion kaupungin vuoden 2016 talousarviossa on valtuustoon nähden sitovana tavoitteena palvelualueiden johtamisrakenteisen keventäminen ja keskinäisen yhteistyön kehittäminen. Meneillään olevat rakenteelliset ja toimintatapamuutokset ovat strategian mukaisia ja vahvistavat palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen entistä parempaa tavoitettavuutta ja saatavuutta.

 

Lähtökohdat uudistukselle ovat hyvät, jo tällä hetkellä yhteistyö on monilta osin varsin toimivaa. Uudistus keventää organisaatiota ja vähentää päällekkäisiä toimintoja. Strategisen maankäytön suunnittelun siirtyminen kaupunkiympäristön palvelualueelle mahdollistaa koko suunnittelupalvelujen resurssien paremman hyödyntämisen, palveluprosessin sujuvoittamisen, tehtävänkuvien monipuolistamisen ja moniosaamisen vahvistamista.

 

Kaupunkisuunnittelupalveluista on muodostumassa suuri vastuualue, joten olisi tarkoituksenmukaista jakaa vastuualue neljään palveluyksikköön kolmen sijasta. Tässä yhteydessä olisi hyvä pohtia joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikön asemaa organisaatiossa. Joukkoliikenteen merkitys tulevaisuudessa on yhä vahvempi. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijänä toimii joukkoliikennepäällikkö ja yksikön budjetti on lähes 20 M€. Nämä asiat huomioon ottaen joukkoliikenne- ja henkilökuljetusyksikkö voisi olla palveluyksikkö tiimirakenteen sijaan. Asia valmistellaan tarvittaessa palvelualueella kaupunkirakennelautakunnalle toimintasääntömuutoksessa.

 

Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen siirto hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta kaupunkiympäristön palvelualueelle selkeyttää suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon hallittavuutta ja johdettavuutta. Uudistus myös vähentää päällekkäisiä toimintoja. Muutosta on valmisteltu yhteistyössä omatoimisen hyvinvoinnin palveluiden kanssa.

 

Kaupunkitasoisen asiakaspalvelun kokoaminen elinvoimapalveluihin voidaan toteuttaa palvelualueiden keskinäistä yhteistyötä syventämällä, asiakaspalveluprosessia kaupunkitasoisesti ohjaamalla ja voimakkaammalla markkinointinäkökulman kytkemisellä kaupunkistrategian sitovan tavoitteen mukaisesti.

 

Kaupunkiympäristön palvelualueella on tehty pitkäjänteistä työtä valtuustotalon keskitetyn asiakaspalvelun kehittämisessä. Tämä on edellyttänyt asiakaspalveluhenkilöstöltä perehtymistä vuosien ajan erityisosaamista vaativiin tehtäviinsä. Korkea osaamisen taso on mahdollistanut sen, että valtaosa asiakaskohtaamisista pystytään hoitamaan suoraan asiakaspalvelussa, mikä on lisännyt kokonaistehokkuutta palvelualueella. Toimintatapa on heijastunut positiivisesti asiakaspalautteeseen ja henkilöstön työtyytyväisyyteen.

 

Kaupunkitasoisesti asiakaspalvelua voidaan kehittää eri palvelualueilta koostuvan ydintiimin avulla, joka huolehtii asiakaspalvelun kehittämisestä, yhtenäisyydestä ja vuorovaikutteisuudesta henkilöstö huomioiden. Tehokkuutta voidaan lisätä laajentamalla valtuustotalolla käytössä olevaa työparimallia Apajassa sijaitsevan Infon ja valtuustotalon asiakaspalvelupisteen kesken samalla laajentaen Apajan aukioloaikoja. Lisäksi toimintaa voidaan painottaa kesäaikana Apajaan. Tärkeä tavoite asiakaspalvelun kehittämisessä on järjestelmien yhtenäisyys. Kuntakeskusten asiakaspalvelupisteiden osalta tiivis yhteistyö mm. kirjastojen kanssa vähentäisi kustannuksia ja parantaisi jatkossa liitoskuntien asiakaspalvelun saatavuutta.

 

 

Vaikutusten arviointi                Muutokset sujuvoittavat asiakaspalvelua ja palveluprosesseja, lisäävät taloudellisuutta ja kustannustehokkuutta sekä monipuolistavat henkilöstön tehtävänkuvia.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy edellä olevan lausunnon annettavaksi kaupunginkansliaan jatkovalmistelua varten.

 

 

Liitteet

1

3619/2016 Hallintosäännön muutosluonnos

 

2

3619/2016 Kaupunginhallituksen johtosääntöluonnos

 

3

3619/2016 Palvelualueiden johtosääntöluonnos

 

Viiteaineisto

1

3619/2016 Lausuntopyyntö / palvelualueorganisaation jatkokehittäminen - talousarvioon sisältyvien rakenteellisten muutosten valmistelu

 

2

3619/2016 Palvelualueorganisaation uudistaminen

 

3

3619/2016 Päätös Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16.05

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Simonen-Ruuskanen

puh.  044 718 5116

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen varaedustaja Taisto Toppinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.