Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 29.06.2016 Pykälä 106 

 

§ 106

Asianro 4170/10.00.02.01/2016

 

 

Muutosesitys Kuopion Neulaniemen kesämökkiyhteisön vuokrasopimusten sisältöön

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Neulaniemen seudun mökkiläiset ry on tehnyt kaupungille esityksen mökkien maanvuokrasopimusten ehtojen muuttamiseksi. Muutostoiveet kohdistuvat erityisesti tilanteeseen, jossa kaupunki ei enää jatka vuokrasopimuksia.

 

Neulaniemessä ja lähisaarissa on kymmeniä loma-asuntoja vuokra-alueilla kaupungin mailla. Alueelle on tekeillä yleiskaavan muutos, jossa osa alueesta osoitetaan asemakaavoitettavaksi asuinalueeksi, jolta loma-asunnot tulevat poistumaan. Kaavan ollessa kesken on lomamökkien maanvuokrasopimuksia koko alueella jatkettu vain viiden vuoden jatkosopimuksilla. Vuokrapalstojen sopimuspohja on liitteenä.

 

Neulaniemessä tekeillä olevan yleiskaavan luonnoksessa on monenlaisia tapauksia rakennettujen lomamökkien merkinnöiksi. Osa on merkitty yleiskaavan mukaisiksi rakennuspaikoiksi, joista osa lisäksi selvitysalueeksi, jonka ottaminen kaupunkirakentamiseen voi tulla kysymykseen joskus kauempana tulevaisuudessa. Osa lomamökeistä on merkitty kaavassa olevan jonkin muun maankäyttötarkoituksen kohdalla oleviksi rakennuksiksi, joiden purkamiseen ei ole välitöntä tarvetta. Kaavassa kaupunkirakentamiseen osoitetuilta alueilta lomamökit poistuvat kokonaan. Kaavan valmistuttua riippuu mökkien maanvuokrasopimusten jatkaminen ja jatkosopimusten pituudet kaavaan tulevasta merkinnästä. Myös voimassa olevassa yleiskaavassa mökkipalstoilla tai rakennuspaikoilla on hyvin erilaisia merkintöjä, jotka pääosin ovat saman kaltaisia kuin uuden kaavan luonnoksessa.

 

Yhdistys esittää, että vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen velvollisuus purkaa rakennuksensa ja siistiä alue poistettaisiin ja kaupunki ottaisi em. toimet tehtäväkseen. Lisäksi esitetään, että kaupunki maksaisi korvauksen purettavista rakennuksista.

 

Nykyisten vuokrasopimusehtojen mukainen velvoite purkaa rakennukset on ollut sopimuksissa useita kymmeniä vuosia. Maavuokralaki jakaa vuokraukset useaan erilaiseen tapaukseen. Lomamökkien vuokrauksessa Kuopiossa on sovellettu lain 5 luvun mukaista menettelyä (muu maanvuokra). Lain 76 §:n mukaan on vuokrasopimuksen päättyessä pääsääntö, jos toisin ei ole sovittu, että vuokramies siirtää rakennukset pois ja panee paikat kuntoon. Menettely on siten täysin normaali maanvuokrasopimuksissa, eikä loukkaa vuokramiesten oikeuksia.

 

Periaatteen muuttaminen Neulaniemessä johtaisi samaan keskusteluun kaikkialla muuallakin ja aiheuttaisi kaupungille lisäkustannuksia maankäytön muutostilanteissa. Kun lomamökkipalstojen vuokraaminen ei ole kaupungin peruspalvelua ja ydinkaupungin alueella olevat lomamökit pikemminkin rajoittavat kuin edistävät kaupungin kehitystä, ei loma-asumisen tukemiseen ole mitään erityistä perustetta. Rakennusten purkuvelvoitteesta johtuvaa rasitetta voidaan maankäytön muutoksista johtuvissa yhtäaikaisissa purkutilanteissa varmaankin pienentää mökkiläisten yhteistoiminnalla kuten yhteisellä purku-urakkapyynnöllä.

 

Yhdistys esittää, että vuokralaiselle mahdollistettaisiin sopimuksen irtisanominen kesken vuokrakauden. Vuokralaisten tekemät esitykset sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta ovat olleet hyvin harvinaisia, eikä sellaisia ole tullut viime vuosina Neulaniemestä yhtään. Kaupungilla ei ole mitään syytä kieltäytyä ennenaikaisesta irtisanomisesta niiden palstojen osalta, joiden vuokrasopimuksen lopettaminen on maankäyttösuunnitelmien pohjalta näköpiirissä. Yleiskaavaan merkittyjen rakennuspaikkojen vuokraoikeudet ovat myytävissä, niillä on markkina-arvoa, eikä sopimuksen ennenaikainen irtisanominen ja rakennusten purkaminen olisi vuokramiehen edun mukaista. 

 

Yhdistys esittää 30 %:n vuokrankorotuksen poistamista Neulaniemen ”yleisen tien” varrella sijaitsevien mökkien vuokralaisilta. Palstojen vuokrat perustuvat yhtenäiseen hinnoitteluun, jossa on otettu monia eri tekijöitä huomioon. Tieverkon vaikutus ei ole likikään yhdistyksen kuvaaman suuruinen. Hinnoittelun yhteydessä kaikkien mannerpalstojen hintoihin tuli tasokorotus, joka erotti ne markkinahintojen mukaisesti selvemmin saaripalstoista.

 

Yhdistys esittää vuokrasopimuksessa olevaa vuokra-alueen aitausvelvollisuutta poistettavaksi.  Vuokrasopimuksen aitausehtoa ei ole valvottu ja valtaosa vuokra-alueista on aitaamattomia. Maisemallisessa mielessä aitaamisesta voisi olla enemmänkin haittaa kuin hyötyä.  Aitaamista koskeva ehto on aiheellista poistaa sitä mukaan kun sopimuksia uusitaan.

 

Vaikutusten arviointi                Esityksellä ei ole erityisiä ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

Esitys                                              Kaupunkirakennelautakunta päättää, että vuokrasopimuksista jatkossa poistetaan aitaamiseen velvoittava ehto ja, että Neulaniemen rakentamisen käynnistyessä kaupunki antaa ammattiapua alueen mökkiläisille rakennusten purkamisen tarkoituksenmukaisessa koordinoinnissa ja mm. urakkapyynnöissä. Muiden Neulaniemen seudun mökkiläiset ry:n tekemien muutosesitysten osalta yhdistykselle annetaan edellä selostettu vastaus.

 

 

Liitteet

8

4170/2016 Neulaniemen mökkiyhdistys esitys

 

9

4170/2016 Huvilapalstan sopimuspohja

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Hatakka

puh. +358 44 718 5509

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että kaupunginhallituksen varaedustaja Taisto Toppinen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.