Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.07.2016 Pykälä 212 

 

§ 212

Asianro 4681/10.02.03/2016

 

 

Finnpulp Oy:n Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmisteluluvasta

 

 

Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen
Strateginen maankäytön suunnittelu

 

Finnpulp Oy on hakenut Itä-Suomen Aluehallintovirastolta (AVI) ympäristölupaa, toiminnanaloittamislupaa, vesitalouslupaa ja valmistelulupaa biotuotetehtaan toiminnalle sekä vedenotolle ja vesistörakentamiselle Sorsasalossa. Ympäristölupahakemus käsittää sulfaattisellutehtaan, kuoren kuivaus- ja kaasutuslaitoksen, voimalaitoksen ja jätevedenpuhdistamon. Lisäksi lupaa haetaan biokaasulaitokselle sekä biohiililaitokselle. Vesitalouslupaa haetaan veden ottoon Kallaveden Virtasalmesta, vedenotto- ja purkuputkien sijoittamiseen ja rakentamiseen Kallaveteen sekä vesialueen täytölle Sorsasalon edustalla.

 

Hakija on myös pyytänyt lupaviranomaista määräämään ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Lisäksi hakija on pyytänyt vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa.

 

Aluehallintovirasto on varannut Kuopion kaupunginhallitukselle mahdollisuuden lausunnon esittämiseen edellä mainituista lupa- ja muista hakemuksista. Aluehallintovirasto on varannut mahdollisuuden lausunnon esittämiseen Kuopion osalta myös kaavoitusviranomaiselle (kaupunkirakennelautakunta), ympäristönsuojeluviranomaiselle, terveydensuojeluviranomaiselle ja Kuopion Vesi Liikelaitokselle.

 

Strateginen maankäytön suunnittelu ja maaomaisuuden hallintapalvelut ovat valmistelleet kaupunginhallituksen käsittelyä varten seuraavan lausuntoesityksen:

 

       Finnpulpin hanke on aluetaloudellisesti erittäin suuri ja merkittävä. Hanke tukee Kuopion ja koko Pohjois-Savon talouden rakenteiden uudistamista maakunnan teollisuuden avaintoimialoilla ja saa aikaan myönteistä sosioekonomista kehitystä.

       Tehtyjen selvitysten mukaan hankkeen merkittävimmät vaikutukset liittyvät toiminnan aikaisiin vesistö-, liikenne- ja maisemavaikutuksiin. Hanke on YVA -selvityksessä tehtyjen arviointien perusteella toteuttamiskelpoinen, jos selvityksessä esitetyt haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja lieventämiskeinot pystytään ottamaan huomioon.

 

       Kaavoituksen osalta asia etenee aikataulun mukaisesti. Hankkeen ja asemakaavan maankäytölliset ratkaisut on onnistuneesti sovitettu yhteen. Kaavatyön tausta-aineistoina ovat olleet YVA–menettelyyn liittyvät selvitykset ja kaupungin laatimat muut selvitykset.

       Kuopion kaupungille on tärkeää Hietasalon vedenottamon ja Itkonniemen päävesilaitoksen toiminnan turvaaminen. Keskeistä on, että jätevesien kuormitusvaikutukset Kallaveteen jäävät mahdollisimman vähäisiksi vedenhankintakäytön ja virkistyskäytön kannalta.

       Hakijan esittämässä YVA–täydennyksessä päästöt ovat huomattavasti pienemmät, kuin aiemmin laaditussa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. AVI vaatii vielä selvittämään uutena mahdollisuutena tertiääripuhdistuksen käyttöönottoa. Kuopion kaupunki näkee selvittämistarpeen kannatettavana ja BAT –mukaisena asiana Kallaveteen kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi mahdollisimman hyvin. Selvityksestä on hyvä käydä ilmi, että tertiäärikäsittelyn kautta on mahdollista johtaa jätevedet vesistöön toiminnan normaaliaikana ja mahdollisissa häiriötilanteissa ja että ohitusvesien käsittely on hallittua ja päästöraja-arvot ovat käsittelyn tason mukaisia.

       Hakijan esittämä kalastushaittakorvauslaskelma noudattelee pääpiirteittäin voimassaolevia vesialuepalstoja, joskin jako kolmeen haittavyöhykkeeseen aiheuttaa pinta-aloissa tulkintaeroja siitä, mihin haittavyöhykkeeseen alue kuuluu. Kelloselän potentiaalisesta kalan tuotosta ja kalan arvosta esitetyt arviot ovat myös oikeansuuntaisia. Yksityiskohtaisemmin haittavyöhykkeiden muodostumisperiaatteet ja kalataloushaittakorvaukset käsitellään erillisissä sopimusneuvotteluissa.

       Kuopion kaupunki vuokraa lomarakennuspaikkoja Potkunsaaressa (11) ja Potkuluodolla (1) vapaa-ajan asuntokäyttöön. Rantakiinteistöjen virkistyskäyttöhaitta kohdistuu kiinteistön käyttöarvoon. Kuopion kaupunki esittää, että korvaushaitta maksetaan lomarakennuspaikkojen maanomistajille ja maanomistaja vuokraisäntänä hyvittää vuokralaisen maksamaa vuokraa korvaustasoa vastaavasti. Esitetty korvauslaskelma perustuu lähtökohtaisesti loma-asunnon potentiaaliseen vuosituottoon eli käytännössä vuokratuloon. Vuokratuloon vaikuttaa ensiarvoisesti vuokratontin arvo, josta vapaa-ajan rantatontille vesialueeseen kohdistuva haitta vaikuttaa suoraan vuokratuloa alentavana ja siten maaomaisuuden arvoon. Liitettä 8.2 Kuopion kaupungin vuokratonteista tulee täydentää Potkuluodon lomarakennuspaikan osalta.

       Kuopion kaupunki katsoo, että vesilain 3 luvun 16 §:n mukainen valmistelulupa voi joiltakin osin olla perusteltua.

 

 

Esitys                                            Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy lausunnon.

 

 

Liitteet

5

4681/2016 Lausuntopyyntö

 

Pääosa hakemusasiakirjoista on nähtävänä lupaprosessin sähköisessä osoitteessa Lupa-Tietopalvelussa.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Juha Romppanen

puh.  044 718 5410

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus hyväksyy yleiskaavajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                          Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas muutti kokouksessa päätösehdotustaan siten, että lausuntoesityksen viimeinen kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Kuopion kaupunki katsoo, että vesilain 3 luvun 16 §:n mukainen valmistelulupa voidaan myöntää."

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän muutetun päätösehdotuksen.