Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.08.2016 Pykälä 232 

 

§ 232

Asianro 1233/10.00.02.01/2016

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta/tontin vuokrausta ja myyntiä koskeva esisopimus Finnpulp Oy:n kanssa

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

 

                                                      Yksityishenkilö on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kuopion kaupunginhallituksen päätöksestä 9.5.2016 § 136, jolla on hylätty valittajan tekemä oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 21.3.2016 § 16. Viimeksi mainittu kaupunginhallituksen päätös koski tontin vuokrausta ja myyntiä koskevan esisopimuksen tekemistä Finnpulp Oy:n kanssa.

 

                                                      Valittaja on vaatinut edelleen päätöksen kumoamista. Valittajan mukaan esisopimukseen on otettava lisäkohta, jossa yhtiö velvoitetaan korvaamaan asuinkiinteistöjen lunastuskustannukset ja muut haittakorvaukset. Esisopimukseen liittyvää rasitesopimusta ei voida myöskään tehdä vielä tässä vaiheessa.    

 

                                                      Valituksessa on pääosin uudistettu oikaisuvaatimuksessa esitetyt perustelut sellaisenaan.

 

                                                      Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt valituksen johdosta kaupunginhallitukselta lausuntoa 15.8.2016 mennessä.   

 

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että hallinto-oikeudelle ilmoitetaan lausuntona seuraavaa:

 

                                                      Valituksessa on uudistettu aiemmat vaatimukset ja vedottu perusteluina oikaisuvaatimuksessa esitettyihin perusteluihin. Kaupunginhallitus viittaa siten lausuntonaan oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen perusteluihin.

 

                                                      Tiivistetysti voidaan vielä todeta, että kaupunginhallitus on voinut sille kuuluvan harkintavallan perusteella hyväksyä sopimuksen ehdot ja sisällön sellaisina kuin ne on kirjattu kaupunginhallituksen päätökseen. Muutoksenhakijan mainitsemat korvausasiat käsitellään erillisessä menettelyssä ympäristölainsäädännön edellyttämällä tavalla, eikä korvauskysymysten määrittely muutoinkaan kuulu maa-alueen hallintaa koskevalla esisopimuksella sovittaviin asioihin.

 

                                                      Rasitesopimusluonnoksen mukaan johtojen, laitteiden ja rakennelmien sijoittaminen on tehtävä viranomaislupien ehtojen mukaisesti. Tarvittavien rasitteiden edellyttämien rakenteiden tarkempi sijainti määräytyy siten myöhemmin vahvistettavien viranomaislupien perusteella. Tehtaan soveltuvuus suunnitellulle sijoituspaikalle ja tehtaan toiminnan vaikutukset ympäristölle tulevat puolestaan arvioitaviksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) tarkoittaman menettelyn yhteydessä. Lain 2 §:n mukaan

                                                      ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan 2 luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Kaupunginhallitus on voinut harkintansa mukaan hyväksyä myös rasitesopimuksen sisällön päätöksessä mainituin ehdoin. Valituksessa esitetyllä näkemyksellä Virtasalmen vesitilavuudesta ja sen riittävyydestä ei ole myöskään merkitystä asiassa.

 

                                                      Valitus tulee siten hylätä perusteettomana.

 

Liitteet

2

1233/2016 Valitus (nettiversio)

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.