Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 61 

Kaupunginhallitus

201 §

27.6.2016

 

§ 61

Asianro 1204/10.02.03/2016

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Kaivannonlahti

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 27.6.2016 201 §

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 2.3.2016 § 31

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

Tiivistelmä:

Saaristokaupunkiin kaavoitetaan uutta kerrostaloaluetta. Kaivannonlahden alueelle arvioidaan tulevan noin 300 asuntoa ja 600 asukasta. Alueella on laaja viher- ja virkistysalue ulkoilureististöineen. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Saaristokaupungissa Kaivannonlahden alueella noin kuuden kilometrin päässä Kuopion keskustasta etelään.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Alueen rakentaminen on kaupungin strategisten tavoitteiden ja kasvusopimuksen mukainen. Saaristokaupungin perusratkaisut on määritelty kaupunkirakennesuunnitelmassa ja Lehtoniemen osayleiskaavassa. Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2012 -2015 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmiin.

 

Kaavoitustilanne               Maakuntakaavassa alue on asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A). Alueen vieritse kulkee kehitettävä tieyhteys Lehtoniementie –Saaristokatu.

 

Lehtoniemen osayleiskaavassa alueelle on osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen aluetta (AKR) sekä laaja virkistysalue ulkoilureittivarauksin (V). Kuikkalammen alue on osoitettu vesialueeksi (W).

 

Suunnittelualueella on voimassa Kaivannonlahdenkatu–Saaristokatu asemakaava, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 ja on tullut voimaan 5.2.2007. Muilta osin alue on asemakaavoittamaton.

 

Nykyinen tilanne               Laajuudeltaan noin 9.4 hehtaarin kokoinen suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä kaavoittamattomaan Lehtorinteen ja Kuikkalammen alueisiin, etelässä Keilankannan asuntoalueeseen ja lännessä Kärängän ja Lintulahden asuntoalueisiin. Suunnittelualue on rakentamatonta luonnontilaista metsää lukuunottamatta alueen halki kulkevaa Kaivanonlahdenkatua. Kaava-alueen kaakkoisosassa Väliharjulla on vuonna 2006 rakennettu TeliaSonera Finland Oy:n masto. Korttelialueiden puusto on poistettu maisematyöluvan mukaisesti vuonna 2015.

 

Maanomistus                    Suunnittelualueen omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

 

Suunnittelualueen rakenne noudattaa Lehtoniemen osayleiskaavan tavoitteita ja periaatteita. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella kaavoitetaan Kaivannonlahden alueelle uusi kerrostalovaltainen asuntoalue. Alue muodostuu kolmesta Kaivannonlahdenkatuun rajoittuvasta korttelista sekä laajasta viher- ja virkistysalueesta. Kaivannonlahden asuntoalue tukeutuu palvelujen osalta Keilankannan keskukseen.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen alueelle. Talot ovat pääsääntöisesti seitsemän kerroksisia pistetaloja. Rakennusoikeus on asemakaavassa esitetty rakennusalan ja ylimmän vesikaton korkeusaseman avulla. Kolmeen kortteliin on arvioitu tulevan rakennusoikeutta noin 23 400k-m2. Pistetalon laskennallinen rakennusoikeus on 2 600k-m2.

 

Kortteleiden pääkäyttötarkoitus ALY (asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten korttelialue) on väljä, jolloin se mahdollistaa tulevaisuudessa asumisen lisäksi myös muunlaisen toiminnan sijoittamisen kortteleihin.

 

Kortteleiden pysäköinti on järjestetty pääosin maantasopysäköintinä. Korttelin 44 autopaikat ovat osin maan alla autohallissa. Autokannen päällä on korttelipiha.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus perustuu alueella vuonna 2015 pidettyyn tontinluovutuskilpailuun. Alueen kortteleista on varattu tontit valtion tukemaa asuntotuotantoa varten Lakea Oy:lle, Avain Asumisoikeus Oy:lle sekä TA-Asumisoikeus Oy:lle.

 

Käsittelyvaiheet                 Kaavatyö on sisältynyt vuosien 2012–2015 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoitusohjelmiin. Kaavatyö käynnistyi työnimellä Kuikkalampi-Lehtorinne vuonna 2012. Vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 15.10.2012 ja aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 5.11.–5.12.2012.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 30.10.2013 ja aineisto on ollut nähtävänä 4.11.–4.12.2013. Aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 19.11.2013 ja asukastilaisuus 25.11.2013 Martti Ahtisaaren koululla. Valmisteluaineistosta on saatu neljä lausuntoa ja viisi yksityistä mielipidettä. Lausunnot ja mielipiteet eivät kohdistuneet Kaivannonlahden alueeseen, joten valmisteluvaiheen lausunnot ja mielipiteet ovat kaavaselostuksen liitteenä.

 

Valmisteluvaiheen nähtävänäolon jälkeen Kuikkalampi-Lehtorinne kaavatyö jakautui useaan osaan ja Kaivannonlahti erotettiin omaksi kaavatyöksi. Kaivannonlahden alueelle järjestettiin erillinen tontinluovutuskilpailu. Kilpailun sisältöä koskeva infotilaisuus pidettiin 13.1.2015 ja kilpailuaika oli 15.12.2014 - 31.3.2015 välisenä aikana. Asemakaavaehdotus on laadittu kilpailun ratkaisun pohjalta.

 

Asemakaavan muutos koskee Kaivannonlahdenkadun katualueen kaventamista ja osien liittämistä asuinkortteleihin 44 ja 45.

 

Jatkotoimenpiteet             Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus ja sitova tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi        Alueen rakentaminen edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä tiivistämällä ja täydentämällä kaupunkirakennetta. Alueen rakentaminen vähentää nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Hanke tuottaa kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakennetta ja alueen rakentaminen parantaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Kustannussäästöä tulee liikenteen kustannuksiin ja energian kulutukseen sekä haitalliset ilmastopäästöt vähenevät. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Alueen rakentaminen on kaupungin strategisten tavoitteiden ja kasvusopimuksen tavoitteiden mukaista ja alueen rakentaminen tukee Saaristokaupungin elinvoimaisuutta, lisää alueen asukaslukua ja sitä kautta lisää palvelutarjontaa ja kysyntää. Alueen rakentaminen tarjoaa uusia työpaikkoja. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Esitys                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Samalla asetetaan nähtäville asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen yhteydessä sitovalla tonttijaolla muodostuvan Kuopion kaupungin 33. kaupunginosan (Lehtoniemi) korttelin 44…46 tonttijaot. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavaehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

Viiteaineisto

1

1204/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

2

1204/2016 Havainnekuva

 

3

1204/2016 Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

4

1204/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

5

1204/2016 Kaavaselostuksen liitteet 1-2 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

6

1204/2016 Kaavaselostuksen liitteet 3.1-3.3 (ei jaeta, julkaistaan interne-

tissä)

 

7

1204/2016 Kaavaselostuksen liitteet 3.4-3.8 (ei jaeta, julkaistaan interne-

tissä)

 

8

1204/016_kaavaselostuksen liitteet 4-6 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

9

1204/016 Kaavaselostuksen liitteen 7-11 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

10

1204/016 Kaavaselostuksen liitteet 12.1-14 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

11

1204/016 Kaavaselostuksen liitteet 15-18 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän, Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Ympäristönsuojelun lausunnot ja mielipiteet, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

 

                                            Valmistelija 

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti

Asemakaavoitus

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotusaineiston 2.3.2016. Muutosehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 7.3.–7.4.2016. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle. Kaava-aineistosta ei jätetty lausuntoja eikä muistutuksia.

 

Nähtävänä olon jälkeen kaavaehdotukseen on tehty teknisiä korjauksia. Tehdyt korjaukset ovat vähäisiä, joten kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn ilman uutta nähtävänäoloa.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Asemakaavan muutosehdotusta on muutettu siten, että kaavasta on poistettu LPA-alueet (Autopaikkojen korttelialueet) ja muutettu pysäköintialueet osiksi tontteja. Sitovat tonttijaot on poistettu ja tonttien rajat muutettu ohjeellisiksi. Kaavamerkintöjen sisältö ja tarkoitus eivät ole muuttuneet, vaan merkintämenettelyä on täsmennetty. Muutoksia on selostettu tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 5.3.1.

 

 

Vaikutusten arviointi        Kaavaehdotus edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä tiivistämällä ja täydentämällä kaupunkirakennetta. Alueen rakentaminen vähentää nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvan asuntorakentamisen paineita. Alueen rakentaminen parantaa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Kustannussäästöä tulee liikenteen kustannuksiin ja energian kulutukseen sekä haitalliset ilmastopäästöt vähenevät. Näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

 

Esitys                                Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

 

Liitteet

 

1204/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-2

 

 

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 3.1-3.3

 

 

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 3.4-3.8

 

 

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 4-6

 

 

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 7-11

 

 

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 12.1-14

 

 

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 15-18

 

 

1204/2016 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

1204/2016 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

1204/2016 havainnekuva

 

Viiteaineisto

 

 

 

Asiakirjoissa:                     selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän, Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Ympäristönsuojelun lausunnot ja mielipiteet, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

                                            Valmistelija                                          

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


 

Liitteet

32

1204/2016 kaavaselostus ilman liitteitä

 

33

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 1-2

 

34

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 3.1-3.3

 

35

1204/2016kaavaselostuksen liitteet 3.4-3 .pdf

 

36

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 4-6

 

37

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 7-11

 

38

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 15-18

 

39

1204/2016 kaavaselostuksen liitteet 12.1-14

 

40

1204/2016 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

41

1204/2016 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

42

1204/2016 havainnekuva

 

Asiakirjoissa:                                selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:1000, havainneaineisto, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, laajennetun kaupunkikuvatyöryhmän, Kuopion Vesi Liikelaitoksen ja Ympäristönsuojelun lausunnot ja mielipiteet, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ulla Korhonen

puh.  044 718 5412

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaava- ja asemakaavan muutoksen. 

 

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.