Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 62 

Perusturva- ja terveyslautakunta

43 §

19.4.2016

Kaupunginhallitus

185 §

13.6.2016

 

§ 62

Asianro 878/00.01.02.00/2016

 

 

Valtuustoaloite kunnollisten pelastus- ja terveysasematilojen järjestämiseksi Etelä-Kuopio alueelle

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 19.4.2016 27 §

 

Terveysjohtaja Jari Saarinen
Terveydenhuollon tukipalvelut

 

 

Valtuutettu Jaakko Kosunen ja kahdeksantoista muuta valtuutettua valtuustoaloitteessaan tuovat esille, että poliittisen arvion pohjaksi tehdään selvitys pelastus- ja terveysaseman rakentamisesta eteläiseen Kuopioon.

 

Valtuustoaloitteessa:

 

Kuopio on vahvistuvana maakuntakeskuksena laajentunut viime vuosikymmeninä uusien kaupunginosien myötä etelään. Uusien alueiden palvelurakenteessa on pyritty huolehtimaan mm rakentamalla useita kouluja. Sivistystyön lisäksi kaupungin vastuulla on asukkaiden henkeen ja terveyteen liittyviin välittömiin uhkiin varautuminen.

 

Uusimpia rakenteilla olevia kohteita ovat Hiltulanlahden pientaloalue, Keilarinteen sekä Lehtoniemi-Kuikkalampi kerrostaloalue.

 

Kymmenisen vuotta sitten pelastusviranomaiset totesivat, että vuonna 1983 rakennetulta paloasemalta ei kyetä saavuttamaan uusia eteläisiä kaupunginosia siinä ajassa, mitä edellytetään ihmishenkien pelastamiseksi.  Pelastustehtävien riskiarvion mukaiseen suorittamiseen ei pystytä. Vedoten kaupungin taloudelliseen tilanteeseen tehtiin poikkeusjärjestely, jossa pelastusyksikkö sijoitettiin vuokralle Pelastusopiston tiloihin.

 

Myös terveyspalveluissa on eteläisissä kaupunginosissa edetty poikkeusjärjestelyin. Petosen alueelle suunniteltiin terveysasemaa, jonka olisi pitänyt vastata alueen terveyspalveluihin tulevaisuudessakin. Tuolloin vedottiin kaupungin talousvaikeuksiin ja palvelut sijoitettiin kerrostalon alakertaan, mistä niitä myöhemmin siirrettiin toisen kerrostalon alakertaan. Nyttemmin on jouduttu ottamaan käyttöön laajennus vielä kolmannen kerrostalon ensimmäisestä kerroksesta.

 

Kun puhutaan talousongelmista, on huomattava, että vaatimustason muuttuessa erikoissairaanhoitoon investoidaan Kuopiossa satoja miljoonia euroja. Lisäksi investoidaan etenkin maakuntaa palvelevaan pelastushelikopteritukikohtaan.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen perustamisen myötä on maakunnan alueelle rakennettu useita uusia pelastusasemia. Vaikka riskiarviot Kuopion kohdalla ovat nousseet, ei Kuopioon ole kohdistettu sen mukaisia toimenpiteitä. Usealta taholta on todettu, ettei ole ollut poliittista painetta pelastus- ja terveysasematilanteen saamiseksi kuntoon.

 

Allekirjoittaneet esittävät, että poliittisen arvion pohjaksi tehdään selvitys pelastus- ja terveaseman rakentamisesta eteläiseen Kuopioon.

 

 

Vastaus terveysaseman osalta valtuustoaloitteeseen

 

 

Pyörön terveysasema suunniteltiin ja rakennettiin aikoinaan Pyörön rakennusvaiheen ajaksi.  Jo vuonna 1992 on valmistunut Pyörön sosiaali- ja terveysaseman tilaohjelma, jonka perusteella varsinaista suunnittelua ja rakentamista ei kuitenkaan ole toteutettu.  Terveysaseman toimintaa on ollut kerrostalon alakerrassa vuokratiloissa. Myöhemmin alueen laajennuttua hankittiin vanhojen tilojen lisäksi erilliset uudet vuokratilat muun muassa neuvolatoiminnalle, sosiaalityölle ja psykososiaaaliselle asemalle erillisistä kerrostaloista. Aluehallintovirasto on selvittänyt Pyörön terveysaseman työolosuhteita useaan otteeseen muun muassa sisäilmaongelmien vuoksi. Korjaustöitä on tehty saavuttamatta kuitenkaan hyvää toiminnallista tasapainoa.  Tilat ovat lisäksi ahtaat ja epäkäytännölliset kaikkien terveydenhuollon toimijoiden, mutta ensisijaisesti myös asiakkaiden näkökannalta. Tulliportin vastaanottoyksikön tila ovat täynnä, eikä pysty laajentumaan uusille asiakasryhmille. Vuosien varrella on virkamiestyönä suunniteltu ja ehdotettu uusien vastaanottotilojen rakentamista Eteläiseen Kuopioon ainakin kahteen otteeseen, viimeksi 2008. Tuolloin työryhmän esityksestä poiketen päätöksen teko ei tukenut hankesuunnitelman eteenpäinviemistä.

 

Kuopion väkiluku oli vuoden 2015 lopussa n 112 000 ja nousee selkeästi vuoden 2017 alussa tapahtuvan Juankoski kuntaliitoksen ja todennäköisesti positiivisen muuttoliikkeen myötä. Kuopion kaupunki on ollut muuttovoittoinen kaupunki usean viime vuoden ajan. Väestökasvusta ja uudisrakentamisesta suurin osa on painottunut ja painottuu lähi vuosina Saaristokaupunkiin ja Hiltulanlahden alueelle tällä hetkellä tehtyjen asemakaavoitusten pohjalta. Eteläisen Kuopion alueelle asukasmääräennusteet ovat 24-26 000 ollen yli viidennes koko kaupungin asukasluvusta.  Alue on merkittävä myös maakunnallisesti, sillä tälle alueelle sijoittuu 10 % Pohjois-Savon maakunnan asukasluvusta.  Tulevan Sote-uudistuksen myötä on Etelä-Kuopioon tehtävillä ratkaisuilla myös maakunnallista asemaa keskusteltaessa palveluverkosta ja laadukkaista lähipalveluista.  Huomiona 5.4.2016 Suomen hallituksen neuvottelutuloksessa Sote-uudistusmallin mukaisesti kuntien rakennukset eivät siirry vaan tältä osin yhteisen vuokrasopimuspohjan mukaisesti maakunnat vuokraavat toimitilat.

 

Terveyskeskuksen vastaanottopalvelut tuotetaan tiimimallilla, ja nykyinen Pyörön terveysasema muodostaa yhden kaupungin kahdeksasta tiimistä. Eteläisen kaupunginosan rakentamisen myötä väestömäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Nykyiset Pyörön terveysaseman tilat ovat nykytoiminnalle ja tulevalle asiakasmäärälle liian pienet ja epäkäytännölliset. Palveluverkostoa tulee tarkastella laajana kokonaisuutena ja tarkastelussa huomioida tuleva Sote-kokonaisuudistus.  Palveluverkostossa tulee huomioida laadukkaat lähipalvelut asukas- ja tarve-ennusteet huomioiden unohtamatta liikenneyhteydet. Koska Eteläinen Kuopio on myös maakunnallisesti merkittävä kasvualue, tulisi terveysaseman ja mielellään laajennettuna käsitteenä uuden sote-hyvinvointiaseman rakentamista tälle alueelle tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien päähän vakavasti harkita turvaten maakunnallisestikin alueellisesti tasapuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut. Monissa suurissa kaupungeissa on lähetty rakentamaan uusia keskitettyjä hyvinvointikeskuksia, mm Helsinki ja Oulu perinteiset toiminnalliset ja maantieteelliset aluerajat rikkoen. Näissä hyvinvointikeskuksissa pyritään turvaamaan ja huomioidaan laaja-alaisesti muuttuvat SOTE-tarpeet mahdollisimman vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti asiakas keskiössä. Lisäksi Joensuu on lähtenyt rakentamaan kokonaan uuden hyvinvointikeskuksen. 

 

Tarve toiminnan mahdollistaville riittävän suurille terveysasemapalveluille Eteläiseen Kuopion  kasvaville tarpeille on olemassa.

 

 

Vastaus pelastustoimen osalta:

 

Pelastustoimi on toimittanut omalta osaltaan suoraan kaupungin hallitukselle vastauksen,  joka liitteenä.

 

 

Pelastusaseman ja terveysaseman/hyvinvointiaseman integraatio

 

 

Toiminnallisesti, mutta myös taloudellisesti saavutettavat edut integraatiosta ja synergiasta ovat olemassa pelastustoimen kanssa. Asia on laaja ja esille tuotuihin yksittäisiin mm taloudellisiin kysymyksiin on hankala ottaa kantaa vielä tässä vaiheessa. Mielestäni olisi nyt järkevää perustaa virallisena toimeksiantona erillinen hanketyöryhmä, joka pikaisella aikataululla valmistaisi uuden hyvinvointiaseman toteuttamissuunnitelman Eteläisen Kuopion alueelle yhteistyössä pelastustoimen kanssa.  Pelastustoimen johtaja Jukka Koponen tukee integraatiohankesuunnittelua.

 

 

Esitys                                Terveysjohtaja Jari Saarinen:

 

Esitän, että asian laajuus ja tärkeys huomioiden perustetaan virallinen hanketyöryhmä, jossa huomioidaan kuopiolaisten tarpeet ja myös tasapuolinen, perusteltu palveluverkosto maakunnallisesti.

 

 

Liitteet

 

878/2016 Valtuustoaloite

 

 

878/2016 Lausunto kunnollisten pelastus- ja terveysasematilojen järjestämiseksi Etelä-Kuopion alueella

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtaja Jari Saarisen esityksen.

 

Päätös                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 13.6.2016 185 §

 

 

 

Liitteet

 

878/2016 Valtuustoaloite

 

 

878/2016 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen  lausunto

 

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

Kyseessä on tärkeä aloite palveluverkoston ja siten saavutettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Molemmat toiminnot, sekä pelastus että sosiaali- ja terveydenhuolto, ovat menossa maan hallituksen suorittaman alueuudistuksen myötä perustettavien maakuntien järjestämisvastuulle, jolla perusteella tosiasiallisesti oltaisiin investoimassa tiloja vuokralle maakunnalle ja/tai sille palveluita tuottaville organisaatioille. Verkostoratkaisuja olisi siten arvioitava koko maakunnan näkökulmasta ja mm. näitä tarpeita varten maakuntien ns. väliaikaishallinto on tulossa valtionhallinnon asettamana vasta kesällä 2017.  Sote-palveluita koskeva valinnanvapaussääntely saattaa olla muuttamassa sosiaali- ja terveysaseman palveluvalikoimaa ja vaikuttaa siten optimaalisten tilaratkaisujen kokoon ja tilajärjestelyyn. Valmistelussa on myös hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väli-aikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ehdotetulla lailla rajoitettaisiin kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä merkittäviä investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Lisäksi säädettäisiin velvoite sisällyttää laajoihin ja pitkäaikaisiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa tehtäviin sopimuksiin sekä pitkäaikaisiin rakennusten käyttöoikeussopimuksiin sopimuksen irtisanomisoikeutta koskeva sopimusehto. Esityksen tarkoituksena on turvata hallituksen päättämän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä syntyvien itsehallintoalueiden toimintamahdollisuudet järjestää yhdenvertaiset palvelut mahdollisimman kustannusvaikuttavasti koko alueellaan. Laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. Kaupungilla ei siten ole tässä vaiheessa ole edellytyksiä käynnistää asiassa hankeselvitystä, mutta asiaan on mahdollista palata tilanteen ja edellytysten muuttuessa.

 

 

 

Päätös                              Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Neeta Röppänen teki jäsenten Jukka Pulkkinen ja Harri Auvinen kannattamana seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen: "Esitän, että asian laajuus ja tärkeys huomioiden perustetaan virallinen hanketyöryhmä, jossa huomioidaan kuopiolaisten tarpeet ja myös tasapuolinen perusteltu palveluverkosto maakunnallisesti." 

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat jäsen Neeta Röppäsen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Berg-Väänänen, Kantanen, Rytsy, Savolainen, Tolppanen, Toppinen ja Virtanen) ja 4 ei-ääntä (Auvinen, Pulkkinen, Reijonen ja Röppänen), joten kaupunginhallitus oli hyväksynyt kaupunginjohtajan tekemän ehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

43

878/2016 Valtuustoaloite

 

44

878/2016 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen  lausunto

 

45

878/2016 Äänestystulos kv. 05092016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jari Saarinen

puh.  044 718 6301

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Jaakko Kosunen esitti valtuutettujen Pekka Pollari ja Anne Paulo-Tuovisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Saate palautusesitykseen: "Perustetaan virallinen hanketyöryhmä, joka tarkastelee Kuopion pelastustoimen tilaa, etenkin Etelä-Kuopion osalta.

 

Samalla se tarkastelee Etelä-Kuopion terveydenhuollon, ensihoidon ja pelastustoimen tulevaisuutta, niiden tarvitsemia tilaratkaisuja. Tarkastelu tulee tehdä sekä erikseen tai yhteisesti toteutettuna. Samalla on tarkasteltava niiden kustannusvaikutukset ja mahdolliset integraatiohyödyt.

 

Lisäksi tarkastelu pitää sisällään nykyisen keskuspaloaseman tontin ja kiinteistön taloudellisen hyödyntämisen, mikäli siirrytään kahden pelastusaseman malliin."

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on

äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Jaakko Kosusen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kahden valtuutetun  poissa ollessa  38 jaa-ääntä ja 25 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.  Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Liite 45. 

 

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.