Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 63


 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

51 §

16.6.2016

Kaupunginhallitus

214 §

18.7.2016

 

§ 63

Asianro 2122/11.03.00/2016

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen/Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman päivitys

 

 

Päätöshistoria

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 51 §

 

Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Yhdeksäntoista kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 14.3.2016 seuraavan valtuustoaloitteen:

 

”Kuopion kaupunki on toiminut ansiokkaasti jo pitkään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion kaupunki laati ensimmäisen edistyksellisen ilmastostrategiansa vuonna 2003. Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2009 uuden kunnianhimoisen ilmastopoliittisen ohjelman vuosille 2009-2020.

 

Valtuuston tahtona on ollut rohkeasti kantaa vastuuta globaalin ilmastonmuutoksen haittojen vähentämisestä sekä taata kuntalaisille hyvä elämä, viihtyisä ympäristö, puhdas ilma ja vesi.

 

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma sisältää 6 päämäärää, joihin liittyy 26 erillistä tavoitetta. Päämäärät ovat:

 

         Kasvihuonekaasupäästöt Kuopiossa ovat vähentyneet vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä

         Kaupungin omien toimintojen energiankäyttö vuonna 2016 on vähentynyt vähintään 9 % vuoden 2005 tasoon verrattuna.

         Liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuneet kasvihuonepäästöt ovat vähentyneet. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja.

         Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa on lisätty.

         Ilmastonmuutoksen vaikutukset Kuopion kaupungin toimintoihin on tunnistettu ja niihin on varauduttu.

         Kaikki ovat tietoisia valintojensa ja toimiensa vaikutuksista energiankulutukseen ja kasvihuonekaasupäästöihin.

 

 

Yllä olevaan sekä Kuopion kaupunginvaltuuston työjärjestykseen viitaten me allekirjoittaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut teemme seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:

 

Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2009 tekemä ilmastopoliittinen ohjelma pitää tuoda valtuustolle tavoitteiden päivitystä sekä niiden toteutumista koskevaan tarkasteluun. Valtuustolle pitää esittää, miten yllä olevat 6 päämäärää ovat toteutuneet.

 

Lisäksi valtuustolle pitää esittää, millä toimilla Kuopio voisi tavoitella hiilineutraalia tilaa vuoteen 2040 mennessä. Kasvihuonekaasujen edelleen vähentämisessä ja hiilineutraaliuden tavoittelemisessa on syytä toimia yhteistyössä kaupungin eri yhtiöiden ja tahojen kanssa sekä yhteistyössä alueen muiden yritysten ja toimijoiden sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa niin, että selvitys ja toimenpiteet perustuvat mahdollisimman pitkälle yhteistyötahojen tuottamaan tutkittuun tietoon.

 

Valtuustolle on esitettävä millaisilla keinoilla voisimme edelleen vähentää päästöjä sekä arvioida näiden toimien kustannusvaikutukset.”

 

 

Esitys                                Lautakunta ilmoittaa vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

Kuopion ensimmäinen ilmastostrategia hyväksyttiin vuonna 2003 ja se päivitettiin ilmastopoliittiseksi ohjelmaksi vuonna 2008. Ohjelma koskee vuosia 2009 – 2020. Sen päätavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tärkeimpiä keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ovat mm. biopolttoaineiden käytön lisääminen energiantuotannossa, resurssitehokas maankäyttö ja rakentaminen, liikenteen päästöjen vähentäminen sekä erilaiset energiatehokkuussopimukseen ja -hankkeeseen (kaupungin sopimus Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa) sisältyvät toimet sekä tiedotus- ja koulutuskampanjat.

 

Parhaillaan on valmisteltavana ympäristöraportti, joka tulee sisältämään katsauksen Kuopion ympäristön tilaan, siinä tapahtuneisiin muutoksiin sekä ympäristötavoitteiden, kuten ilmastopoliittisen ohjelman toteutumiseen. Raportti valmistuu tulevan syksyn aikana ja se tuodaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Alustavan ennakkotiedon mukaan Kuopion kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteesta on toteutunut vuoden 2015 loppuun mennessä noin 35 %.  Eniten tähän on vaikuttanut se, että Kuopion Energian voimalaitos käyttää vuositasolla noin 50 %:sesti biopolttoaineita.

 

Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on 9 % energiansäästö vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästötavoite on kiinteä 18,91 GWh energiamäärä, joka on laskettu vuoden 2005 energiankulutuksesta. Tavoite tullaan ylittämään, sillä jo vuoden 2015 loppuun mennessä sopimusjärjestelmän kautta raportoitujen toimenpiteiden laskennallinen säästö on yli 20 GWh. Toteutetuilla ja laskettavissa olevilla toimenpiteillä on saavutettu kustannussäästönä vuosina 2008-2015 yli 1 500 000 €. Kustannussäästö on laskettu kullekin toimenpiteelle vain kerran, toimenpiteen toteutusvuonna. Todellisuudessa toimenpiteet säästävät energiaa pidempään kuin vain toimenpiteen toteutusvuonna.

 

Jatkotoimet

Kuopio on liittynyt kuluvana vuonna FISU –kuntien verkostoon (Finnish Sustainable Communities). Tämä edellyttää kaupungin sitoutumista tavoittelemaan jätteettömyyttä ja hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tätä varten tullaan laatimaan ”tiekartta”, joka sisältää päätavoitteet ja toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tiekartan laatiminen alkaa syksyn aikana. Siihen liittyen valmistellaan myös ilmastopoliittisen ohjelman tarkistus, joka on tarkoitus tuoda valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuoden 2017 aikana. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle myös osallistumista energiatehokkuussopimuksien seuraavalle kaudelle 2017-2025.

 

 

Vaikutusten arviointi        Esitetyt toimet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä sekä energia- ja materiaalitehokkuuden lisääntyessä tuovat myös taloudellisia säästöjä.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Lea Pöyhönen

puh.  017 18 2141

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                              Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 18.7.2016 214 §

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Lea Pöyhönen

puh.  017 18 2141

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että valtuustoaloitteen ovat tehneet kokoomuksen ja vihreiden valtuustoryhmät. Valtuustoaloitteen on allekirjoittanut yhteensä 19 valtuutettua.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.