Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 56 

Kaupunginhallitus

248 §

22.8.2016

 

§ 56

Asianro 7550/00.01.02.00/2015

 

 

Palvelualueorganisaation jatkokehittäminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 22.8.2016 248 §

 

 

Kuopion kaupungin strategiassa yhtenä keskeisinä tekemisen kohteina (kriittisenä menestystekijänä) on palvelujen asiakaslähtöisyyden ja ennaltaehkäisevän toimintatavan kehittäminen sekä myös kokonaisjohtamisen (sisältäen mm. resurssit ja toiminta) parantaminen.

 

Vuoden 2016 talousarviossa valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi on asetettu:

 

·         lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuuden kokoaminen asiakkuuden ja talouden hallinnan kehittämisen näkökulmasta uudeksi palvelukokonaisuudeksi sekä

·         palvelualueiden johtamisrakenteiden keventäminen ja keskinäisen yhteistyön kehittäminen sekä tämän tukeminen rakenteellisilla muutoksilla. Valmistellaan päätöksentekoon mm. seuraavat rakenteelliset muutokset:

·       lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuus

·         vetovoimaisuuden palvelualueen ja konsernipalvelun yhdistäminen

·         elinvoimapalvelujen (ml. työllisyyspalvelut) kokonaisuus

·         kaupunkisuunnittelun kokonaisuus

 

Vuonna 2011 toteutetussa palvelualueuudistuksessa toteutettiin palvelujen uudelleenorganisointi asiakkaan prosessien näkökulmasta. Uudistuksella haettiin mm. selkeämpää asiakkaan näkökulman korostamista palvelutarjonnassa ja työssä, selkeämpää toiminnan ohjausta ja johtamista, ketterämpää organisaatiota ja parempaa toiminnan painopisteiden muutoskykyä sekä tehokkaampia tehtäväkokonaisuuksia. Palvelualueuudistuksen yhteydessä hyväksyttiin myös ns. jatkuvan kehittämisen periaate, jossa toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Nyt toteutettavat palvelualueorganisaation osauudistukset ovat normaalin jatkuvan toiminnan kehittämisen ohella osaltaan myös valmistautumista maakunta- ja sote - uudistuksen jälkeiseen kauteen. 

 

Muutoksilla tavoitellaan mm. henkilöresurssien käytön parantamista, kun osaamista voidaan käyttää yli toimintasektorien rajojen ja parempaa asiakkuuksien hallintaa.

 

Kaupunginhallitus, joka ohjaa muutosten valmistelua, asetti 30. marraskuuta 2015 projektin valmistelemaan muutoksia ja hyväksyi projektisuunnitelman.

Valtuuston vuoden 2016 talousarviossa päättämien selvityskohteiden lisäksi projektin puitteissa sovittiin valmisteltavan päätöksentekoon myös aiemmin alkanut asiakaspalvelun keskittäminen ja muita pienempiä muutoksia, jotka koskivat hyvinvoinnin edistämisen ja kaupunkiympäristön palvelualueiden rajapinnassa olevia ulkoilu- ja virkistyspalveluja. Kaupunginhallitusta informoitiin valmistelun etenemisestä hallituksen suunnittelukokouksissa 21.3.2016 sekä 16.5.2016.

 

Valmistelua on tehty ja tehdään yhteistoiminnallisesti palveluista vastaavien palvelualuejohtajien, asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden muodostamissa neljässä työryhmässä, joissa on ollut myös henkilöstön edustus. Kaikista valmisteltavista palvelukokonaisuuksista on tehty nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoitus sekä mietitty myös tehtäviä muutoksia. Valmistelusta on viestitty henkilöstöä suorissa työpaikkakokouksissa ja kaupungin intranet-sivujen, Santran, kautta. Osa työryhmistä on kuullut myös asiakkaita ja sidosryhmiä valmistelussaan. Kaupungin yhteistyötoimikunta käsitteli valmisteltuja muutoksia kokouksessaan 28.4.2016. Esitettävät muutokset olivat kesäkuussa (6.6.–30.6.2016) lausunnolla suurimmissa lautakunnissa, joiden tehtäväjakoa esitettävät muutokset koskevat. Lautakuntien kannat esitettyihin muutoksiin ovat myönteiset.

 

Lautakuntien lausunnot sekä tapahtumapalveluiden antama lausunto ovat liitteenä.

 

Valtuuston päätettäväksi esitettävät organisaatiomuutokset:

 

1.       Vetovoimaisuuden palvelualue ja konsernipalvelu yhdistetään yhdeksi palvelualueeksi, jonka nimeksi tulee Elinvoima- ja konsernipalvelut. Palvelualueelle tulee kaksi vastuualuetta: Konsernipalvelut sekä Elinvoimapalvelut. Uudelle palvelualueelle siirtyy perusturvan palvelualueelta työllisyyspalvelut. Myös tapahtumiin liittyvä koordinointi keskitetään palvelualueelle. Kuopio Innovation Oy:n toiminta integroidaan osaksi palvelualuetta. Palvelualuetta johtaa kaupunginjohtaja ja palvelualueen toimielimenä toimii kaupunginhallitus. Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueelle.


 

 

Muutosesitys

Nykytilanne

Tavoiteltu vaikutus

Toimielimet, joita muutos koskettaa

Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy konsernipalvelusta kaupunkiympäristön palvelualueelle

Strateginen maankäytön suunnittelu on konsernipalvelun vastuualue. Maankäytönsuunnittelu jakautuu kahdelle palvelualueelle.

Sujuvampi kaavoitusprosessi

Parempi resurssien käyttö

Kaupunkirakennelautakunta

 

Kaupunginhallitus

Tapahtumiin liittyvä koordinointi ja tuki keskitetään elinvoimapalveluihin.

Kuopio- Tahko matkailumarkkinointi Oy:n roolia tapahtuma-, kokous- ja kongressimatkailussa vahvistetaan. 

Samalla hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta tapahtumapalvelut lakkaa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on taide- ja tapahtumapalvelujen vastuualue. Tapahtuma-avustukset valmistellaan vetovoimaisuuden palvelualueella ja tuetaan myös muutoin tapahtumajärjestäjiä. Kaupunki ei tuota eikä järjestä tapahtuma-, kokous- ja kongressipalveluja.

Parempi koordinaatio ja sujuvampi palveluprosessi

 

Kuopion kehittyminen tapahtuma-, kokous- ja kongressimatkailussa

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kaupunginhallitus

Työllisyyspalvelut siirtyvät perusturvan palvelualueelta aikuissosiaalityön vastuualueelta osaksi elinvoimapalveluja.

Maahanmuuttajien (ja myös muiden muuttajien) Kuopioon kotoutumisen koordinointi organisoidaan elinvoimapalveluihin.  Pakolaisyksikkö jää edelleen perusturvan palvelualueelle.

Työllisyyspalvelut ovat osa aikuissosiaalityönpalveluja.

Aikuissosiaalityön palveluissa toimii myös pakolaisyksikkö.

Turvapaikanhakijatilanteeseen on suunnattu määräaikainen erillisresurssi.

Sote- ja maakuntauudistuksessa kunnille on jäämässä rooli vaikeimmin työllistyvien henkilöiden tukemisessa

Työllisyyspalvelujen ja yrityspalvelujen vahvempi yhteistyö

 

Varautumista tuleviin muutoksiin tulevaan

 

Maahanmuuttajien nopeaa kotoutumista

Perusturva- ja terveyslautakunta

 

Kaupunginhallitus

Kuopion Innovation Oy:n toiminta intergroidaan osaksi kaupungin elinvoimapalveluja.

Yhtiön mahdollinen lakkauttaminen ratkaistaan myöhemmin

Kuopio Innovation Oy toimii yhtiömuotoisesti pääosin kaupungin ostopalvelurahan ja hankerahoituksen turvin.

Palveluissa on osin päällekkäisyyttä muiden toimijoiden kanssa.

Parempi palveluprosessi ja selkeämmät roolitukset

 

Kaupunginhallitus

Kaupunkitasoinen asiakaspalvelu toteutetaan syventämällä palvelualueiden asiakaspalvelujen keskinäistä yhteistyötä ja ohjaamalla palveluprosessia kaupunkitasoisesti. 

 

 

Asiakaspalvelu on hajallaan tai osittain keskitetty

Parempi asiakaspalvelu ja resurssien käyttö

 

Ei muutosta nykyiseen

 

2.      Kaupunkiympäristön palvelualueelle kootaan kaupunkisuunnittelukokonaisuus ja pääosa ulkoilu- ja virkistyspalveluista.  Strateginen maankäytönsuunnittelu siirtyy konsernipalveluista osaksi kaupunkisuunnittelun vastuualuetta.  Yleiskaavoitusta ohjaa edelleen kaupunginhallitus.

 

Muutosesitys

Nykytilanne

Tavoiteltu vaikutus

Toimielimet, joita muutos koskettaa

Strateginen maankäytön suunnittelu siirtyy konsernipalveluista kaupunkiympäristön palvelualueelle muodostettavaan kaupunkisuunnittelun vastuualueelle.

 

Yleiskaavoitusta johtaa edelleen kaupunginhallitus.

Strategisen maankäytön suunnittelu on konsernipalvelun vastuualue. Suunnittelupalvelut (asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu) on kaupunkiympäristön palvelualueen vastuualue.

Sujuvampi palveluprosessi ja parempi resurssien hyödyntäminen

Kaupunginhallitus

 

Kaupunkirakennelautakunta

Eräitä ulkoilu- ja virkistyspalveluita koskevia tehtäviä siirtyy hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen omatoimisen hyvinvoinnin palveluista kaupunkiympäristön palvelualueelle maaomaisuuden hallintapalveluihin ja rakentamisen ja kunnossapidon palveluihin.

Ulkoilu- ja virkistyspalvelujen kokonaisuutta on sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella että kaupunkiympäristön palvelualueella. Vastuut ovat hajautuneet usealle taholle, mikä hankaloittaa toimintaa.

Paremmin suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kannalta hallittava ja johdettava kokonaisuus

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

 

Kaupunkirakennelautakunta

 


 

 

3.      Perheneuvola siirretään perusturvan tai terveydenhuollon palvelualueelle. Syksyllä 2016 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla selvitetään yhteistoiminnallisesti, millainen kokonaisuus lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen osalta on järkevintä muodostaa.

 

Muutosesitys

Nykytilanne

Tavoiteltu vaikutus

Toimielimet, joita muutos koskettaa

Kasvatus- ja perheneuvola siirtyy kasvun ja oppimisen palvelualueelta kasvun ja oppimisen tuen palveluista perusturvan tai terveydenhuollon palvelualueelle.

Kasvatus- ja perheneuvola on kasvun ja oppimisen tuen palveluprosessi, joka palvelee 0-12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. 13 v. ja sitä vanhempien kasvatus- ja perheneuvonnan lakisääteiset palvelut puuttuvat ydinkaupungin osalta (asiakkaat ohjautuvat Sihtiin)

Lapsiperheiden palvelukokonaisuus  ja palvelujen saatavuus paranee

 

Varaudutaan tulevaan sote-uudistukseen

Kasvun ja oppimisen lautakunta

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

Syksyllä 2016 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella selvitetään yhteistoiminnallisesti,
millainen kokonaisuus lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluista on järkevintä muodostaa.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelukokonaisuus on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla suhteellisen hajanainen kokonaisuus.

Varaudutaan tulevaan sote-uudistukseen

Perusturva- ja terveyslautakunta

 

Tavoitteena on, että organisaatiomuutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alussa. Toimintasäännöt virkajärjestelyineen käsitellään myöhemmin syksyllä lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa. Yhtiöihin liittyvät muutokset käsitellään asianmukaisissa toimielimissä. Muutokset pyritään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon jo vuoden 2017 talousarvio- ja käyttösuunnitelmien valmistelussa. Valmistelun rinnalla kulkee sekä edustuksellinen että suora yhteistoiminta.

 

Liitteenä jaetaan organisaatiouudistukseen liittyvät tarvittavat johtosääntö-

muutokset. Johtosääntöihin on tehty samalla joitakin teknisluonteisia tarkis-

tuksia. Johtosääntömuutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2017.

 

 

Liitteet

 

7550/2015 Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.06.2016 § 57

 

 

7550/2015 Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.06.2016 § 40

 

 

7550/2015 Päätös Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2016 § 102

 

 

7550/2015 Päätös Perusturva- ja terveyslautakunta 14.06.2016 § 57

 

 

7550/2015 Tapahtumapalveluiden lausunto 3.6.2016

 

 

7550/2015 Hallintosääntövertailu

 

 

7550/2015 Kaupunginhallituksen johtosääntövertailu

 

 

7550/2015 Palvelualuejohtosääntövertailu

 

 

7550/2015 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa

 

 

7550/2015 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh.  044 718 2132

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat hallintosääntöä, kaupunginhallituksen johtosääntöä, palvelualueiden johtosääntöä sekä henkilöstöasioista annettua johtosääntöä koskevat muutokset. Johtosääntömuutokset astuvat voimaan 1.1.2017.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtajan poissa ollessa palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas.

 

Merkittiin, että liitteenä olevassa palvelualueiden johtosäännön 2 luvun 7 §:n 22 kohdassa on kirjoitusvirhe. Ao. kohdan tulisi kuulua seuraavasti :

 

"22. huolehtia erityislaeissa, asetuksissa sekä muissa säännöksissä kunnalle määrätyistä elintarvike- ja terveydensuojelun viranomaistehtävistä."    

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan päätösehdotuksen. 


 

 

Liitteet

1

7550/2015 Päätös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.06.2016 § 57

 

2

7550/2015 Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.06.2016 § 40

 

3

7550/2015 Päätös Kaupunkirakennelautakunta 29.06.2016 § 102

 

4

7550/2015 Päätös Perusturva- ja terveyslautakunta 14.06.2016 § 57

 

5

7550/2015 Tapahtumapalveluiden lausunto 3.6.2016

 

6

7550/2015 Hallintosaantovertailu

 

7

7550/2015 Kaupunginhallituksen johtosääntövertailu 15.8.2016

 

8

7550/2015 Palvelualuejohtosääntövertailu (korjattu versio)

 

9

7550/2015 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa

 

10

7550/2015 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevat hallintosääntöä, kaupunginhallituksen johtosääntöä, palvelualueiden johtosääntöä sekä henkilöstöasioista annettua johtosääntöä koskevat muutokset. Johtosääntömuutokset astuvat voimaan 1.1.2017.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.