Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 59 

Kaupunkirakennelautakunta

115 §

29.6.2016

Kaupunginhallitus

222 §

18.7.2016

 

§ 59

Asianro 3452/10.02.03/2015

 

 

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus / Sorsasalon itäosa

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 29.6.2016 115 §

 

Vs. suunnittelujohtaja Tanja Leppänen
Asemakaavoitus

 

Tiivistelmä:

Kaavatyön keskeisimpänä tarkoituksena on mahdollistaa alueelle uuden biotuotetehtaan toteuttaminen ja varata alueet muille oleville toiminnoille. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 12 lausuntoa ja 10 muistutusta. Ehdotukseen on tehty vähäisiä, lähinnä kaavamerkintöihin kohdistuvia täsmennyksiä. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                        Suunnittelualue sijaitsee Sorsasalossa moottoritien itäpuolella.

 

Käsittelyvaiheet                 Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 27.4.2016. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 2.5.–1.6.2016. Nähtävänäolosta ja yleisötilaisuudesta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden ja Siilinjärven Uutis-Jousen kuulutusten lisäksi lähialueen maanomistajia ja -haltijoita myös kirjeillä. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin 12 lausuntoa ja 10 muistutusta. Muistutuksissa oli yhteensä lähes 80 allekirjoittajaa.

 

Kaava-asian merkittävyyden takia kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset                   

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen on tehty lausuntojen johdosta pieniä muutoksia, jotka eivät ole olennaisia. Muutokset kohdistuvat kaavamerkintöjen täsmennyksiin: uuden 110-voimalinjajohdon sijainnin varmistuttua liikenneväylien yhteyteen

 

 

Virtasalmen ylittävä linjavaihtoehto on poistettu, vedenalaisen johdon (purkuputki) ohjeellinen sijainti on siirretty satama-allasalueen viereen, biotuotetehtaan alueelle on lisätty maanpinnan ylimmät likimääräiset korkeusasemamerkinnät ja teollisuusraidealue LRT on muutettu rautatiealueeksi LR. Lisäksi liito-oravamerkintöjen ja vanhaa kaatopaikka-aluetta koskevien merkinnän sisältöjä on täsmennetty. Muutoksia on selostettu tarkemmin lausuntojen vastineissa.

 

Muistutukset kohdistuivat sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet, lähinnä erilaisiin ympäristövaikutuksiin ja niiden selvittämiseen. Muistutuksissa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

 

Vaikutusten arviointi        Kaavatyöllä on vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön, luontoon, yrityksiin ja talouteen. Vaikutuksia on selvitetty biotuotetehdashankkeeseen liittyvässä YVA-menettelyssä (YVA-selostus täydennyksineen) sekä kaupungin laatimissa omissa selvityksissä.

 

Vaikutukset yrityksiin ja erityisesti talouteen ovat positiivisia. Laadittujen selvitysten perusteella vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, luontoon ja luonnonympäristöön eivät muodostu niin merkittäviksi tai kohtuuttomiksi kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden, etteivätkö ne olisi asemakaavan ja edelleen ympäristöluvituksen kautta hallittavissa.

 

 

Esitys                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 22-21-10 ja 11 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Savon Sellu Oy:n ja Ekokem-Palvelu Oy:n omistamiin alueisiin liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

Viiteaineisto

 

3452/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 alustava viitteellinen havainnekuva (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostus ilman liitteitä (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 1–4 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 5 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 1–178 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 179–339 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 7–10 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 11–14 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 15–17 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 18

 

 

3452/2015 tonttikartta (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset, asemakaavakartta 1:5000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 27.4.2016, kuulutus nähtävänäolosta, 27.4.2016 hyväksytty ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto sekä tonttikartta.

 

 

                                            Valmistelija                                          

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan sijaisen esityksen.

 

 

Päätös                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 18.7.2016 222 §

 

 

Viiteaineisto

 

3452/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

3452/2015 alustava viitteellinen havainnekuva

 

 

3452/2015 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 1–4

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 5

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 1–178

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 179–339

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 7–10

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 11–14

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 15–17

 

 

3452/2015 kaavaselostuksen liite 18

 

 

3452/2015 tonttikartta

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset, asemakaavakartta 1:5000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 27.4.2016, kuulutus nähtävänäolosta, 27.4.2016 hyväksytty ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto sekä tonttikartta.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevan sitovan tonttijaon.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

13

3452/2015 kaavaselostus ilman liitteitä

 

14

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 1–4

 

15

3452/2015 kaavaselostuksen liite 5

 

16

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 1–178

 

17

3452/2015 kaavaselostuksen liite 6, sivut 179–339

 

18

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 7–10

 

19

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 11–14

 

20

3452/2015 kaavaselostuksen liitteet 15–17

 

21

3452/2015 kaavaselostuksen liite 18

 

22

3452/2015 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

23

3452/2015 alustava viitteellinen havainnekuva

 

24

3452/2015 tonttikartta

 

25

3452/2015 Äänestystulos 1 kv 05092016

 

26

3452/2015 Äänestystulos 2 kv 05092016

 

27

3452/2015 eriävä mielipide Kaija Räsänen

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset, asemakaavakartta 1:5000, havainneaineisto, kaupunkirakennelautakunnan päätös 27.4.2016, kuulutus nähtävänäolosta, 27.4.2016 hyväksytty ehdotusaineisto liitteineen, valmistelu- ja vireilletuloaineisto sekä tonttikartta.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Anne Turkia

puh. +358 044 718 5415

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

                                                          Liiteaineistoa ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet ne kaupunginhallituksen esityslistan mukana 18.7.2016.  Aineiston saa tarvittaessa kaupunginkansliasta.

 

Liiteaineisto on luettavissa myös kaupungin nettisivuilla

http://publish.istekkipalvelut.fi/kokous/TELIN-202161.HTM

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevan sitovan tonttijaon.

 

 

 

Päätös                                            Keskustelun kuluessa valtuutettu Kaija Räsänen esitti valtuutettu Kalevi Kauhasen kannattamana, että Sorsasalon itäosaan biotuotetehdasta varten laadittu asemakaavan muutosehdotus palautetaan uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä varten.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on

äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kaija Räsäsen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kahden valtuutetun poissa ollessa 61 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.  Äänestystulos pöytäkirjan liitteenä. Liite 25.

 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Kalevi Kauhanen teki valtuutettu Kaija Räsäsen kannattamana seuraavan sisältöisen hylkäysesityksen:

 

"Esitän, että Kuopion kaupunginvaltuusto ei tee nyt päätöstä tästä ehdotetusta asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta sekä tontteja 22-21-10 ja 11 koskevasta sitovasta tonttijaosta, vaan keskeyttää sanotun kaavatyön Finpulpin tehdashankkeen osalta, koska tämä maailman suurimman havusellutehtaan (biotuotetehtaan) rakentamiselle ei ole olemassa toiminnallisia ja terveydellisiä edellytyksiä Sorsasalon saareen ja koska myös maankäytölliset edellytykset puuttuvat tehtaan rakentamiselle tässä asemakaavaehdotuksessa. 

 

Lisäksi esitän, että Sorsasalon kaavoitustyötä jatketaan yritysalueen pienen ja keskisuuren teollisuuden tarvepohjalta, joka on käynnistetty jo v. 2006, mutta keskeytetty ilmeisesti 2013 Finpulp-tehdashankkeesta johtuen."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu hylkäysesitys, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Kalevi Kauhasen tekemän ehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kahden valtuutetun poissa ollessa  61 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto  oli hyväksynyt kaupunginhallituksen  tekemän ehdotuksen. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä. Liite 26.

 

Valtuutettu Kaija Räsänen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Perustelut liitteenä 27.