Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 60 

Kaupunginhallitus

225 §

18.7.2016

 

§ 60

Asianro 7399/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Niiralan Kulma Oy / Hatsala 297-6-6-3 (Kasarmikatu 6)

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.5.2016 § 80

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on sijoittaa 6- kerroksinen asuinkerrostalo Kasarmikatu 6 tontille purettavan 2-kerroksisen rakennuksen tilalle. Samalla selvitetään tarvittavat leikki- ja oleskelutilat sekä autopaikat, jotka toteutetaan tontille. Tavoitteena on järjestää osaan asunnoista palveluasumista mielenterveyskuntoutujille. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                    Suunnittelualue sijaitsee ruutukaavakeskustassa Kasarmikakadun ja Lapinlinnankujan risteyksessä.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Kaavatyö on tullut vireille Niiralan Kulma Oy:n hakemuksesta 2.12.2015. Kaavatyön taustalla on vuonna 2011 tehty valtuustoaloite palvelukodista vaikeasti sairaille mielenterveyskuntoutujille, vuonna 2013 laadittu Perusturvan ja terveydenhuollon palveluverkostojen kehittämisselvitys asumispalveluista ja sairaalapalveluista sekä vuonna 2015 laadittu Erityisryhmien asumispalvelut - hankesuunnitelma. Perusturva- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 25.8.2015 hyväksynyt Erityisryhmien asumispalveluiden hankesuunnitelman. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Erityisryhmien asumispalveluiden hankesuunnitelman, sekä tonttia 6-6-3 koskevan aiesopimuksen 9.11.2015. Kaavatyö sisältyy vuosien 2015 ja 2016 kaavoituskatsauksiin ja asemakaavoituksen työohjelmiin.

 

Kaavoitustilanne                        Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta. Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta sekä palvelujen ja hallinnon aluetta. Asemakaavassa tontti 6-6-3 on liikerakennusten korttelialuetta (AL2).

 

Nykyinen tilanne                        Tontilla 6-6-3 sijaitsee 2-kerroksinen vuonna 1975 rakennettu rakennus, jossa toimii tällä hetkellä kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa. Rakennuksen runko on betonia ja julkisivut metallilevyä.  Rakennuksen kerrosala on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan 2450 k-m2. Kiinteistö on nykyiselle toiminnalle huonosti soveltuva, koska se ei ole esteetön. Kiinteistössä on todettu sisäilmaongelmia ja sen jatkokäyttö edellyttäisi laajamittaista korjausta. Parhaillaan ollaan suunnittelemassa toimintojen siirtämistä pysyvästi pois rakennuksesta.

Suunnittelualue kuuluu ruutukaavakeskustan korttelialueeseen ja nivoutuu kiinteästi toiminnoiltaan keskustan palvelualueeseen, liikenne- ja rännikatuverkostoihin.

 

Maanomistus                              Tontti ja sitä reunustavat katualueet ovat Kuopion kaupungin omistuksessa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutoksessa tontti on kaavoitettu asuin-, liike-, toimisto- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (ALP-2).

 

Asemakaavanmuutoksella ei osoiteta tavanomaiseen tapaan rakennusoikeutta kerrosalaneliömetreinä, vaan rakennusoikeus määritellään rakennusten tarkan massoittelun (rakennusalat ja rakennusten korkeus) avulla.

 

Aineistoon liittyvien laskelmien mukaan rakennusoikeus tontilla on n. 2600 k-m2, ( e=2.39). 

 

Autopaikkanormi on esitetty asuinrakentamiselle (2ap/3as), palveluasumiselle (1ap/200 Pm2), liikerakentamiselle (1 ap/60 Km2) ja vierasautopaikoille (1vap-2/20as). Kaavaan sisältyvät myös polkupyöränormit (ppp=5 ja pp-ke/100).

 

Käsittelyvaiheet                         Asemakaavan vireilletuloaineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 2.12.2015. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen nähtävänäolon yhteydessä 7.12.2015–8.1.2016. Aineistosta on jätetty nähtävänäoloaikana yksi mielipide. Kaavoituksen aloituskokous on pidetty 11.12.2015.

 

Valmisteluvaiheen aineisto on annettu kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi 17.2.2016. Valmisteluaineisto on ollut nähtävänä 22.2.–23.3.2016. Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus on pidetty 2.3.2016. Aineistosta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus sidosryhmille 4.3.2016. Valmisteluaineistosta on saatu kaksi mielipidettä ja yksi lausunto. Ehdotusaineisto on laadittu saatujen kannanottojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.

 

Jatkotoimenpiteet                    Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

 

Hyväksyvä viranomainen        Kaupunginvaltuusto

 

Vaikutusten arviointi                Hanke eheyttää kaupunkikuvaa täydentämällä Kasarmikadun varren rakennusrivistöä, kun suunnittelualueen tontin selvästi ympäröivää katutilaa matalampi 2-kerroksinen rakennus korvautuu kadun mittakaavaan paremmin sopeutuvalla 6-kerroksisella rakennusmassalla. Kasarmikadun väljä ja avoin katutila selkiytyy suunnittelualueen tontin kohdalla.

 

Uusi rakennus muuttaa Lapinlinnankujan rännikadulta avautuvia näkymiä.  Hankkeella kohennetaan rännikatumiljöötä rajaamalla katualuetta rännikatujen kehittämissuunnitelman mukaisesti.  Uusi asuinrakennus on sijoitettu tontille pääkadun varteen ja näin on säilytetty Lapinlinnankujan rännikadun pienimittakaavaisuus korttelin sisäosissa. 

 

Nykytilannetta korkeampi rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvan lisäksi myös naapurirakennuksista avautuviin lähi- ja kaukomaisema näkymiin.

 

Keskustan täydennysrakentaminen edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Kaupunkirakennetta tiivistetään ja täydennetään hyödyntäen olemassa olevaa kunnallistekniikka ja palveluverkostoa. Tontin tehokkaampi käyttö vähentää nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvaa rakentamista.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat asuintilat lisäävät keskustan palvelujen kysyntää. Täydennysrakentaminen vahvistaa keskustan asemaa liike- asuin- ja palvelualueena. Uusi monipuolinen asuntotuotanto lisää mahdollisuuksia asumiseen ydinkeskustassa palvelujen äärellä. Alueelle syntyy kaavamuutoksen myötä uusia työpaikkoja ja asuntoja. Yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Hanke tuo lisäkapasiteettia erityisryhmien asumisen kasvavaan tarpeeseen. Hanke tukee erityisryhmien asumispalveluiden strategista linjausta sijoittaa erityisasuminen muun asumisen sekaan välttäen suuria keskittymiä. Tontin sijainti on erityisasumiseen hyvällä paikalla keskustan ja olemassa olevien palveluiden välittömässä läheisyydessä tukien mielenterveyspotilaiden kuntoutumista.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Mikäli ehdotukseen ei muistutuksissa tai lausunnoissa esitetä muutoksia, kaavanmuutosehdotus esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Ehdotusaineisto toimitetaan tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle.

 

 

Viiteaineisto

3

7399/2015 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

4

7399/2015 vireilletulo- ja valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

 

5

7399/2015 kaavaselostus ilman liitteitä

 

6

7399/2015 kaavaselostuksen liitteet (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

7

7399/2015 rakentamistapaohje, liite 3.1...3.15 (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

Asiakirjoissa: selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto/ rakennustapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

                                                          Valmistelija                                                           

Annika Tuohimaa

puh. +358 044 7185047

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

                                     

Kaupunginhallitus 18.7.2016 225 §

 

Vs. suunnittelujohtaja Tanja Leppänen
Asemakaavoitus

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotusaineiston 18.5.2016. Muutosehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 23.5.–22.6.2016. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat – vastuualueelle. Lausunnon antoi ainoastaan Pohjois-Savon pelastuslaitos, jolla ei ollut huomautettavaa esitettyyn asemakaavan muutosehdotukseen.  Muistutuksen jätti As Oy Kuopion Sairaalakatu 5.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Muistutuksessaan 19.5.2016 As Oy Kuopion Sairaalakatu 5 toteaa olevansa edelleen valmisteluvaiheen vaihtoehdon 2:n kannalla.

 

Vastineena As Oy Kuopion Sairaalakatu 5:n muistutukseen voidaan todeta, että ehdotusvaiheen suunnitelma on laadittu luonnosvaiheen VE1 pohjalta, jossa ylin kerros on sisäänvedetty Kasarmikadun puolella. Suunnitelmaa on jatkotyöstetty sidosryhmäneuvottelussa sovitun mukaisesti siten, että rakennuksen ylin kerros on erotettu alemmista kerroksista suunnittelemalla siitä enemmän perinteistä ullakkokerrosta muistuttavana kerros. Ehdotusvaiheen suunnitelmissa erillinen ullakkomainen kerros on toteutettu julkisivun materiaali- ja värimuutoksin, räystäslinjan jatkamisella Lapinlinnankujan puolelle, sekä ylimmän kerroksen sisäänvedolla Kasarmikadun puolella. Näillä toimenpiteillä rakennuksen korkeus on sovitettu Kasarminkadun ja Lapinlinnankujan varrella olevien asuinrakennusten korkeuksiin. Rakennuksen sisäpihan puolella täyskorkea julkisivu muodostaa yhtenäisen kaupunkitilan naapuritonttien 6-1,6-2 ja 6-4 samankorkuisten julkisivujen kanssa.

 

Muutokset asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaselostukseen on tehty vähäinen tekninen korjaus, kansilehden päiväys ja sivulla 5 oleva asemakaavakartta koskeva päiväys on muutettu vastamaan kaavaehdotuksen päiväystä 3.5.2016. Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muita muutoksia.

 

Muut toimenpiteet            Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen on MRL 65 §:n mukaisesti ilmoitettu As Oy Kuopion Sairaalakatu 5:lle.

 

 

 

Vaikutusten arviointi        Hanke eheyttää kaupunkikuvaa täydentämällä Kasarmikadun varren rakennusrivistöä, kun suunnittelualueen tontin selvästi ympäröivää katutilaa matalampi 2-kerroksinen rakennus korvautuu kadun mittakaavaan paremmin sopeutuvalla 6-kerroksisella rakennusmassalla. Kasarmikadun väljä ja avoin katutila selkiytyy suunnittelualueen tontin kohdalla.

 

Uusi rakennus muuttaa Lapinlinnankujalta avautuvia näkymiä.  Hankkeella kohennetaan rännikatumiljöötä rajaamalla katualuetta rännikatujen kehittämissuunnitelman mukaisesti.  Uusi asuinrakennus on sijoitettu pääkadun varteen ja näin on säilytetty Lapinlinnankujan rännikadun pienimittakaavaisuus korttelin sisäosissa. 

 

Nykytilannetta korkeampi rakentaminen vaikuttaa kaupunkikuvan lisäksi myös naapurirakennuksista avautuviin lähi- ja kaukomaisemanäkymiin.

 

Keskustan täydennysrakentaminen edistää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja on ilmastopoliittisen ohjelman mukainen. Kaupunkirakennetta tiivistetään ja täydennetään hyödyntäen olemassa olevaa kunnallistekniikka ja palveluverkostoa. Tontin tehokkaampi käyttö vähentää nykyisen yhdyskuntarakenteen ulkopuolelle suuntautuvaa rakentamista.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat asuintilat lisäävät keskustan palvelujen kysyntää. Täydennysrakentaminen vahvistaa keskustan asemaa liike-, asuin- ja palvelualueena. Uusi monipuolinen asuntotuotanto lisää mahdollisuuksia asumiseen ydinkeskustassa palvelujen äärellä. Alueelle syntyy kaavamuutoksen myötä uusia työpaikkoja ja asuntoja. Yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Hanke tuo lisäkapasiteettia erityisryhmien asumisen kasvavaan tarpeeseen. Hanke tukee erityisryhmien asumispalveluiden strategista linjausta sijoittaa erityisasuminen muun asumisen sekaan välttäen suuria keskittymiä. Tontin sijainti on erityisasumiseen hyvällä paikalla keskustan ja olemassa olevien palveluiden välittömässä läheisyydessä tukien mielenterveyspotilaiden kuntoutumista.

 

 

Esitys                                Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen. Ehdotukseen tehty muutos ei ole olennainen, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

 

Viiteaineisto

 

7399/2015 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

 

7399/2015 kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

7399/2015 kaavaselostuksen liitteet

 

 

7399/2015 rakentamistapaohje, liite 3.1...3.15

 

Asiakirjoissa: Selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto/ rakennustapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaupunkirakennelautakunnan päätös 18.5.2016, asemakaavoituksen esitys 2.5.2016 liitteineen (ja asiakirjoineen), kuulutus nähtävänäolosta, As Oy Kuopion Sairaalakatu 5:n muistutus 19.5.2016, sisältää yhteystiedot, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

 

                                            Valmistelija                                          

Jussi Partanen

puh.  044 718 5416

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen.

 

 

Päätös                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

28

7399/2015 kaavaselostus ilman liitteitä

 

29

7399/2015 kaavaselostuksen liitteet

 

30

7399/2015 kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

 

31

7399_20155 rakentamistapaohje, liite 3.1...3

 

Asiakirjoissa: Selostus liitteineen, asemakaavakartta 1:500, havainneaineisto/ rakennustapaohje, ote ajantasakaavasta ja poistokartta, kaupunkirakennelautakunnan päätös 18.5.2016, asemakaavoituksen esitys 2.5.2016 liitteineen (ja asiakirjoineen), kuulutus nähtävänäolosta, As Oy Kuopion Sairaalakatu 5:n muistutus 19.5.2016, sisältää yhteystiedot, valmistelu- ja vireilletuloaineisto

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh.  044 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.