Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 34 

 

§ 34

Asianro 2007/00.01.01/2015

 

 

Lähidemokratia-mallin valmistelutilanne

 

 

 

Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2014 tekemän päätöksen mukaan lähidemokratian Kuopio-malli tullaan valmistelemaan siten, että mallin tulee olla valmis huhtikuussa 2016 ja käytössä vuonna 2017. Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymissopimuksessa todetaan mm. seuraavaa: ” Kuopio–mallin kehittäminen lähidemokratian vahvistamiseksi tulee valmistua viimeistään huhtikuun 2016 loppuun mennessä. Toimintamallin valmistelua tullaan osaltaan ohjaamaan yhdistymishallituksen toimesta, jonka tulee se käsitellä ennen sen viemistä valtuustojen päätettäväksi. Vuoden 2017 alusta käyttöön tuleva lähidemokratiaa edistävän Kuopio–malli tulee hyväksyä osapuolten valtuustoissa kesäkuun 2016 loppuun mennessä.”

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymissä vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa on yhdeksi keskeiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi määritelty paikallisdemokratiamallin kehittäminen. Myös Kuopion kaupungin strategiassa 2020 yksi keskeinen tavoite on asukkaiden ja järjestöjen ottaminen mukaan kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2015 lähidemokratiamallin valmistelua koskevan projektisuunnitelman ja asetti samalla luottamushenkilöistä koostuvan ohjausryhmän sekä viranhaltijoista koostuvan projektiryhmän. 

                            

Lähidemokratiamallia on valmisteltu avoimesti ja läpinäkyvästi vuorovaikutteisessa yhteistyössä asukkaiden, päättäjien, järjestöjen ja kaupunkiorganisaation kanssa. Asukkaat ja järjestöt ovat osallistuneet valmisteluun kyselyjen ja työpajojen kautta.

 

Valmisteluprosessi käynnistettiin asukkaiden ja toimijoiden avoimella sähköisellä kuulemisella.  Poliittinen ohjausryhmä asetti alustavat linjaukset ja tavoitteet tämän kuulemisen jälkeen. Kaikki lähidemokratiamallin osa-alueet on valmisteltu vuorovaikutteisesti siten, että valmistelussa ovat vuorotelleet aineiston tuottaminen, verkossa tehdyt arvioinnit, valmistelevat osallistavat työpajat, ohjausryhmän linjaukset sekä linjausten avoin arviointi.

 

Lähidemokratia-mallin valmistelun lopputuloksena on syntynyt toimintarakenne, missä ensivaiheessa Kuopion kaupungin kuntaliitosalueille perustettaisiin ”Pitäjäraateja”, joiden tehtävänä on edistää kuntalain 22 §:n mukaisesti kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 

Pitäjäraadit toimisivat kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettavan lähidemokratiajaoston ohjauksessa. Lähidemokratiajaoston tehtävänä olisi mm. huolehtia lähidemokratian kaupunkitasoisesta kehittämisestä ja sitä edistävän toiminnan ohjaamisesta.

 

Mallin valmistelua ohjannut ohjausryhmä on osaltaan linjannut, että kullekin perustettavalle pitäjäraadille (6) varattaisiin valtuuston hyväksymissä talousarvioissa vuosittain 30.000 € suuruinen toimintamääräraha ja että kaupunginhallituksen alaiselle lähidemokratiajaostolle varattaisiin 180.000 €:n suuruinen kehittämismääräraha.  Lisäksi ohjausryhmä on linjannut, että pitäjäraatien toiminta olisi tarkoituksenmukaista käynnistää uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukien ja että tämän johdosta edellä mainitut määrärahat varattaisiin vuoden 2017 talousarvioon puolitettuina 15.000 €/pitäjäraati ja 90.000 €:n kehittämismääräraha lähidemokratiajaostolle.

                            

Liiteaineistona jaetaan lähidemokratia-mallia valmistelleen ohjausryhmän hyväksymät versiot ”Pitäjäraadin” toimintasäännöstä sekä kaupunginhallituksen johtosääntöön tehtävistä muutoksista. Liitteenä lisäksi kaaviokuva pitäjäraatirakenteesta.  Oheisaineistona jaetaan koonnos saaduista palautteista lähidemokratiamallin valmisteluun liittyen.

 

 

 

Liitteet

5

2007/2015 Pitäjäraadin toimintasääntöluonnos

 

6

2007/2015 Kaupunginhallituksen johtosääntö 3 luku

 

7

2007/2015 Pitäjäraatirakenne

 

Viiteaineisto

2

2007/2015 Koonnos lähidemokratia-mallin kuulemisista

 

                                                          Valmistelija                                                           

Heikki Vienola

puh.  044 718 2021

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Yhdistymishallitus hyväksyy osaltaan lähidemokratiamallin. 

 

 

Päätös                                            Yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.