Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat
Pöytäkirja 29.08.2016 Pykälä 39 

 

§ 39

Asianro 1880/02.05.01.00/2016

 

 

Lausunto Itä-Suomen Hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaupunginhallituksen päätös 30.5.2016 § 160 / Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen

 

 

Asia

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt 6.7.2016 päivätyllä kirjeellä Kuopion kaupunginhallitusta antamaan lausuntonsa valituksesta, joka on tehty kaupunginhallituksen päätöksestä 30.5.2016 § 160 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksymisestä.

 

Valittajien vaatimukset

 

Valituksen tehneet yksityishenkilöt vaativat Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksymistä koskevan kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista lainvastaisena, koska Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallituksella ei ole ollut valtuutusta päättää tarkistetun toiminta-alueen hakemisesta, kaupunginhallitukselta on salattu tietoa osuuskunnan hallituksen todellisista valtuuksista ja toiminta-alueen määrittely ei täytä nykylainsäädännön vaatimuksia.

 

 

Kaupunginhallituksen lausunto

 

Valitus tulee hylätä kokonaisuudessaan perusteettomana ja kaupunginhallituksen 30.5.2016 § 160 tekemä päätös tulee pysyttää voimassa.

 

Perustelut                                   Kuopion kaupunginhallitus on 30.5.2016 § 160 tehdyllä päätöksellä päättänyt muuttaa Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vahvistettua toiminta-aluetta siten, että alueelle vahvistetaan myös jätevesiviemäröinnin toiminta-alue päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

 

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen vesihuoltolain 8 §:ään perustuen. Sen mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

 

Menettelyvirhettä koskevat väitteet

 

Valituksessa on väitetty, että päätöstä tehtäessä on tapahtunut virhe, koska toiminta-alueen muuttamista koskevan hakemuksen (oikeastaan esityksen) oli toimittanut kaupungille Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallitus ilman osuuskunnan jäsenten tai osuuskuntakokouksen antamaa valtuutusta. Lisäksi valituksen mukaan kaupunginhallituksen jäsenille ei ole ennen asian käsittelyä ilmoitettu, että osuuskunnan hallituksella ei ole ollut valtuutusta tehdä hakemusta (oikeastaan esitystä) toiminta-alueen tarkistamisesta. Valituksen mukaan asiassa ei ole kyse kaupungin itse vireille laittamasta toiminta-alueen muutoksesta.

 

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Mainitun lain 8 §:n 1 momentin mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistamista on käsitelty aiemmin keväällä 2016. Tuolloin Itä-Suomen hallinto-oikeus 24.2.2016 antamallaan päätöksellä nro 16/0050/4 (diaarinumero 00265/16/2299) siirsi kaupunginhallituksen 11.1.2016 § 9 tekemää päätöstä koskevan valituksen kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oli 11.1.2016 tehdyllä päätöksellä hyväksynyt aiemmin Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistamisen.

 

Kaupunginhallitus on asian sille siirtämisen jälkeen 14.3.2016 § 76 tehdyllä päätöksellä kumonnut 11.1.2016 tekemänsä päätöksen, koska ilmeni tarve tehdä tarkennuksia aiemmin hyväksyttyyn Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueeseen. Kaupunginhallitus on 14.3.2016 tehdyssä päätöksessä todennut, että vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen tarkistaminen laitetaan kaupunkirakennelautakunnalle uudelleen valmisteluun ja asia laitetaan vireille kaupungin aloitteesta (liitekartan 1 mukaisesti).

 

Kaupunkirakennelautakunta on 16.3.2016 § 40 tehdyllä päätöksellä asettanut kaupunginhallituksen vireille saattaman Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen muutoksen nähtäville ajalle 21.3.–21.4.2016. Kaupunkirakennelautakunnan nähtäville laittama esitys toiminta-alueesta perustui pääpiirteittään Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan kaupungille jättämään esitykseen, mutta kaupunki teki toiminta-alueluonnokseen harkitsemansa tarkennukset.

 

Kaupunginhallitus on 30.5.2016 §:ssä 160 tehdyllä päätöksellä hyväksynyt Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan vesihuollon toiminta-alueen tarkastamisen, jolla on hyväksytty jätevesiviemäriverkoston toiminta-alue päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

 

Yllä lausutusta ilmenee, että toiminta-alueen muuttamista koskeva asia on laitettu vireille kaupunginhallituksen 14.3.2016 tekemään päätökseen perustuen. Vesihuoltolain 8 §:n mukaan toiminta-alueen muuttamista koskeva asia voi tulla vireille joko kaupungin omasta aloitteesta tai vesihuoltolaitoksen esityksestä. Tässä tapauksessa asia on tullut vireille kaupunginhallituksen 14.3.2016 tekemän päätöksen myötä ja lisäksi kaupungille on toimitettu vesihuolto-osuuskunnan puolesta esitys, joten valituksessa esitetyt väitteet menettelyvirheistä (väitetyt vesihuolto-osuuskunnan virheellisyyksistä ko. asian vireille laittamisessa) ovat perusteettomia.

 

Kaupunki toteaa, että vesihuolto-osuuskunnan hallitukselle 13.5.2009 pidetyssä osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on annettu valtuus hoitaa osuuskunnan puolesta yhteisviemäröintiä koskevaa asiaa eteenpäin.  Kaupunki toteaa, että em. valtuutta ei ole missään vaiheessa (uudella päätöksellä) peruutettu. Valituksessa vedottu viiden vuoden määräajan päättyminen (30.4.2014) liittyi ainoastaan vesihuolto-osuuskunnan hallituksen oikeuteen määrätä tulevan viemärihankkeen osalta maksuja ja maksuperusteita. Valituksenalaisessa kaupunginhallituksen päätöksessä ei joka tapauksessa ole kyse vesihuolto-osuuskunnan vireille saattamasta asiasta vaan vesihuoltolain mukaisesti kaupungin itse vireille laittamasta asiasta, joten tämänkin vuoksi esitetyt väitteet virheellisyyksistä tai lainvastaisuuksista ovat perusteettomia.

 

Edellä lausuttuun perustuen väitteet Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan hallituksen puuttuvasta toimivallasta ja väitteet kaupunginhallitukselle annettujen tietojen salaamisesta ovat perusteettomia eivätkä nämä väitteet osoita, että valituksenalainen päätös olisi syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että kaupunginhallitus olisi päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltansa tai että päätös olisi muutoin lainvastainen.

 

Pääasia

 

Kaupunki toteaa, että kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteilla eikä hallinto-oikeus ole oikeutettu tutkimaan mahdollisia hallintokanteluja. Lisäksi kaupunki toteaa, että asiassa ei ole merkitystä sillä, miten osuuskunta on jätevesihuollon järjestämistä koskevaa asiaa vuosien saatossa sisäisesti käsitellyt.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto 17.6.2013 hyväksymässä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on otettu kantaa siihen, mitkä alueet tulisi liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Mainittu Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelma vuoteen 2020 ohjaa kaupungin vesihuoltoa. Kehittämissuunnitelman johdannossa kerrotaan, että kehittämissuunnitelman painopiste on vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajennustarpeiden ja laajenemisen aikataulun määrittäminen. Lisäksi kerrotaan, että suunnitelman yhtenä tavoitteena on tehdä siitä työkalu, jota voivat hyödyntää kaupunkilaiset, kaupungin päättäjät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaavat vesihuoltolaitokset. Kyseisessä kehittämissuunnitelmassa Riistaveden alueen jätevesihuollon kehittämiskohteet on suunniteltu ajoitettavaksi seuraavasti: Kankaala 2014–2017, Keihäsniemi 2014–2017, Leppäranta 2013–2015, Melaniemi 2014–2017, ja Savulahti 2013–2015. Edellä mainitut alueet on määritelty kiireellisyysluokkiin I ja II. Kiireellisyysluokkia on kaikkiaan kolme, ja nämä koskevat alueita, joille on tarve rakentaa jätevesiviemäriverkosto suunnittelujaksolla. Kiireellisyysluokkiin määriteltyjen alueiden ulkopuolelle jäävät muut haja-asutusalueet, joille ei ole odotettavissa sellaista yhdyskuntakehitystä, jonka vuoksi vesihuoltoverkostoa tulisi alueelle rakentaa.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnalle on hyväksytty vesijohtoverkon toiminta-alue vuonna 2005.  Valituksenalaisessa päätöksessä kyse on siitä, että Kuopion kaupunki on vesihuollon järjestämisvelvollisuutensa mukaisesti järjestämässä myös jäteveden vesihuoltoa ko. alueella. Valituksenalainen päätös koskee alueita, jotka sisältyvät Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman jätevesihuollonkehittämiskohteisiin, ja joista osa on kiireellisintä luokkaa I, ja muutkin alueet pääosin kiireellisyysluokkaa II. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan viemäriverkoston rakentamishanke on yksi ELY-keskuksen vuonna 2015 avustamista vesihuoltohankkeista.

 

Kaupunginhallitus on valituksenalaista päätöstä tehdessään tukeutunut kaupunginvaltuuston hyväksymään Kuopion vesihuollon kehittämissuunnitelman ohjelmaan, jossa jätevesiviemäriverkosto on ohjelmoitu rakennettavaksi kyseisille alueille noin vuosien 2013–2017 aikana. Riittävät taustatiedot alueen vesihuollon tarpeellisuudesta on tutkittu kehittämisohjelmaa laadittaessa ja ne ovat tarkentuneet asiaa valmisteltaessa. Kaupunginhallituksella on ollut kehittämissuunnitelman lisäksi asiaa käsitellessään ja päätöstä tehdessään käytössä nähtävillä ollut luonnos muutetusta toiminta-alueesta, sen osalta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä vesihuolto-osuuskunnan kaupungille toimittama esitys. Näin ollen kaupunginhallituksella on ollut riittävät tiedot asian käsittelyyn ja päätöksentekoon eikä tältä osin ole tapahtunut virhettä, laiminlyöntiä tai muuta lainvastaisuutta.

 

Kaupunki toteaa vielä, että valituksessa esitetyt väitteet vesihuoltolain 1.9.2014 voimaan tulleiden säännösten soveltamisesta (valituskohta 3: toiminta-alueen määrittely ei täytä nykylainsäädännön vaatimuksia) eivät koske toiminta-alueen hyväksymistä vaan kiinteistöjen liittymisvelvollisuutta vahvistetulla toiminta-alueella. Kaupunginhallitus ei ole valituksenalaisella päätöksellä tehnyt päätöstä toiminta-alueelle sijoittuvien kiinteistöjen liittymisvelvollisuudesta vaan päätöksen toiminta-alueen muuttamisesta. Näin ollen tällä seikalla ei ole merkitystä valituksenalaisen päätöksen osalta. 

 

Edellä lausutusta ilmenee, että asian käsittely on perustunut vesihuoltolakiin ja asiassa saatuihin riittäviin selvityksiin eikä päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus ei ole ylittänyt päätöstä tehtäessä toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Tämän vuoksi tehty valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä perusteettomana.

 

 

Liitteet

6

1880/2016 Valitus (netti)

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Mika Mäkäräinen

puh.  044 718 5012

Tanja Leppänen

puh. +358 044 718 5122

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus päättää antaa asiassa edellä olevan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.