Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.09.2016 Pykälä 141 

 

§ 141

Asianro 1840/08.00.00/2015

 

 

Oikaisuvaatimus Korvaharju - Putkinotko yksityistie, hevosilla ajo kielletty -merkit

 

 

Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti
Asemakaavoitus

 

 

Korvaharju - Putkinotko yksityistien tietoimikunnan puheenjohtaja Pasi Lyytikäinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen suunnittelupäällikön 24.2.2016 tekemään päätökseen (21§/2016). Päätös koski Korvaharju - Putkinotko yksityistien tienhoitokunnan anomia hevosliikenteen kieltäviä liikennemerkkejä, joille kaupunki ei antanut tieliikennelain 51§ mukaista lupaa.

 

Suunnittelupäällikön päätös 24.2.2016 21§

 

Korvaharju - Putkonotko yksityistien tiekunta on kokouksessaan 25.5.2015 päättänyt hankkia 3 kpl hevosilla ajo kielletty -kylttejä. Kokouksen pöytäkirjan mukaan tiekunta on päättänyt hankkia myös 3 kpl yksityistie-kylttiä.

 

Oikeus liikkua yksityisellä tiellä on lähtökohtaisesti jokamiehen oikeus, mutta tien säännöllistä käyttämistä ei sellaiseksi katsota. Tien käyttämiseen tarvitaan lupa, jos tietä käytetään muun kuin tieosakkaan järjestämään toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Tiekunta voi yleisesti kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön tai työkoneiden kuljettamisen niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen. Tieosakkaan hevosajoneuvoa ei voida kieltää. Hevosajoneuvo-kielto ei koske ratsastamista ellei sitten kyse ole järjestetystä toiminnasta.

 

Tien käytön kieltämistä rajoittaa, jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tien kunnossapidossa. Tällöin tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Säännölliseen liikenteeseen tai toimintaan, joka lisää selvästi tien kunnossapitokustannuksia, tarvitaan tiekunnan lupa.

 

Korvaharju - Putkinotko -yksityistie saa kunnan avustusta tien ylläpitoon. Tämän perusteella tiekunta ei voi kieltää yksittäistä ryhmää satunnaisesti käyttämästä tietä. Koska satunnaista hevosliikennettä ei voi kieltää, ei kaupunki anna lupaa anottujen kieltomerkkien asettamiseen. Säännölliseen liikenteeseen tarvitaan kuitenkin tiekunnan lupa. Tiekunta voi periä tien käytöstä käyttömaksun.

 

Jos hevosajoneuvojen tai ratsukoiden katsotaan aiheuttavan liikenneturvallisuusriskin, tiekunta voi harkita hevosista varoittavien liikennemerkkien asettamista.

 

Kaupungin linjana on ollut, että yksityistie-liikennemerkeille ei ole annettu lupaa sellaisille teille tai tien osille, joille maksetaan kunnan avustusta tien ylläpitoon. Yksityistie-kilpi antaa viestin, että ajaminen olisi kiellettyä. Kuitenkin kunnan avustamalla tiellä ei voi kieltää satunnaista liikennettä. Yksityistie-kilvet voi laittaa sellaiselle teille, joilla ei makseta avustusta.

 

Päätös

Kaupunki ei anna tieliikennelain 51§ mukaista lupaa asettaa hevosilla ajo-kielletty merkkejä.

 

Kaupunki ei anna tieliikennelain 51§ mukaista lupaa asettaa yksityistie-merkkejä sellaiselle tielle, jolle maksetaan kunnan tain valtion avustusta ylläpitoon. Muille teille kilvet voi asettaa.

 

Oikaisuvaatimus                         Putkinotko - Korvaharju yksityistien tiekunta:

 

”Olemme vuosikokouksessa päättäneet, että hevosliikenne kielletään Putkinotkontie 0-190, koska se aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Tietä käyttävä hevosliikenne ei ole kuulunut tiekunnan osakkaisiin. Hevosliikenne ei ole ollut satunnaista ja kun hevostallille on lähetetty tienkäyttömaksu, ovat he kieltäytyneet maksamasta sitä.

 

Päätös perustuu Suomen Tieyhdistyksen kustantamaan teokseen "Tiekunta ja tieosakas". Kappaleessa "Yksityisteiden tienkäytön pelisääntöjä" on alaotsikko "Hevosliikenne".

 

"Tieosakkaan tienkäyttöä -ratsastusta tai ravivalmennusta tiekunta ei voi kieltää. Sen sijaan tiekunta voi tarvittaessa kieltää tienkäytön ulkopuolisilta hevosajoneuvoilta. Ratsastus vahinkoa, haittaa tai häiriötä tuottamatta kuuluu jokamiehenoikeuden piiriin. Ratsastamista yksityistiellä ei siten voida liikennemerkillä kieltää ellei kieltoon ole jokin liikenneturvallisuussyy."

 

Liikenneturvallisuussyistä pyydämme oikaisua päätökseen 1840/2015.”

 

Lainsäädäntöä                             Liitteessä 1 on esitetty asiaan liittyvää lainsäädäntöä

 

Perustelut päätösesitykselle

 

Tieliikennelain 51 § mukaisesti yksityisteiden tienhoitokuntien on kysyttävä lupa kunnalta lupa ennen liikennemerkin asettamista. Kunta ei saa evätä lupaa ilman pätevää syytä. Kaupunki ei ole antanut lupaa, jos esitetty liikennemerkki on lain tai yleisesti hyväksyttyjen liikennemerkkien suunnitteluohjeiden vastainen. Tässä tapauksessa hevosliikennettä kieltäville merkeille ei annettu lupaa, koska tie saa kaupungin avustusta. Yksityistielain 80 § perusteella tiekunta voi kieltää hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen. Mutta toisaalta saman lain 96 § mukaan, jos tiekunta saa valtion tai kunnan avustusta, tien käyttämistä ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Korvaharju - Putkinotkon yksityistie saa kaupungin avustusta. Suunnittelupäällikön päätöksessä ei otettu kantaa aiheutuuko Korvaharju - Putkinotkon yksityistiellä hevosajoneuvoista vaaratilanteita. Asiaa tarkasteltiin vain lainsäädännön kannalta.

 

Lain yksityisistä teistä nojalla tien käyttämiseen tarvitaan tiekunnan lupa, jos tietä käytetään muun kuin tieosakkaan järjestämään toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Luvanvaraista on siis ko. käyttäjäryhmän säännöllinen tai tilapäinen toiminta, josta aiheutuu vähäistä suurempaa haittaa tien pitämiselle, tieosakkaille tai sijaintikiinteistöille. Tällaista haittaa on esim. tienpitokustannusten lisääntyminen, tieosakkaiden liikenteen vaikeutuminen tai vaarantuminen. Lähtökohtaisesti satunnaisesta käytöstä tielle ei aiheudu yleensä haittaa. Soveltamisalan ulkopuolella on jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuva liikkuminen, kun taas järjestetty toiminta täyttäessään em. kriteerit vaatii tiekunnan luvan. Tiekunnan kokous voi antaa luvan säännölliseen toimintaan. Tien käyttämisestä voidaan periä mainitun lain 26 §:n mukainen käyttömaksu toiminnan järjestäjältä.

 

Tieosakkaat tai tiekunta voivat yleisesti kieltää kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön tai työkoneiden kuljettamisen niiltä, joilla ei ole oikeutta tiehen. Hevosajoneuvo tarkoittaa hevosen vetämää vaunua tai rekeä. Kuitenkin kun tienpidolle aiheutuva vähäistä suurempi haitta johtuu esim. useista satunnaisesti tietä käyttävistä tai tien käytöstä ei voida muutoin sopia, voi tiekunta kunnan suostumuksella kieltää muutakin kuin moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvaa tien käyttämistä tai rajoittaa sitä. Tällöin on noudatettava tieliikennelain 51§, mutta kunnan avustamien teiden osalta on voimassa, mitä 96 §:ssä säädetään.

 

Kunnan harkintavaltaa on yksityistielaissa rajattu siten, että kunta voi antaa suostumuksen ratsastuksen kieltämiseen tai rajoittamiseen vain, jos muusta kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajalle. (96 § 1 mom) Kyse on siitä, milloin huomattavan haitan kynnys voi ylittyä. Liikenteen vaarantuminen voi siis ylittää vähäistä suurempi haitta -kynnyksen, mutta se ei vielä tarkoita, että pelkkä ”liikenneturvallisuussyy” ylittäisi huomattava haitta -kynnyksen rajan. Huomattavan haitan on lisäksi laissa säädetysti kohdistuttava kiinteistön tai rekisteriyksikön omistajille. Tästä voisi päätellä, että liikenneturvallisuuden vaarantuminen ei itsessään suoranaisesti kohdistu tiettyihin kiinteistöihin vaan tienkäyttöön kokonaisuutena, vaikkakin se vaikuttaa erityisesti niiden kiinteistöjen omistajiin, ketkä tietä aktiivisesti käyttävät. Jotta kunta voi arvioida sitä, täyttyvätkö suostumuksen myöntämisen edellytykset, kunnalle tulee näyttää toteen huomattava haitta.

 

Suostumuksen myöntäminen yksityistie -merkkeihin ei varmastikaan ratkaise ko. ongelmaa. Tässä tapauksessa tiekunta ei ole näyttänyt, miten hevosliikenne käytännössä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Liikenneturvallisuussyy ei täytä laissa säädettyä huomattavan haitan kynnystä. Kunnalla on myös ollut pätevät, tieliikennelain 51 §:n 2 momentin edellyttämät syyt, 24.2.2016 antamassaan päätöksessä olla myöntämättä suostumusta pyydettyjen liikenteen ohjauslaitteiden asentamiseen. Tiekunnan oikaisuvaatimuksen mukaan hevosliikenne ei ole ollut satunnaista ja kun hevostallille on lähetetty tienkäyttömaksu, he ovat kieltäytyneet maksamasta sitä. Tästä voi tehdä myös sellaisen johtopäätöksen, että tiekunnan ensisijainen tavoite on ollut saada hevostalli maksamaan tien ylläpidosta. Lain mukaan tiekunnalla onkin oikeus periä tienkäyttömaksu.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

Esitys                                              Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään.

 

 

Liitteet

1

1840/2015 Oikaisuvaatimus / Putkinotko-Korvaharju yksityistien tiekunta

 

2

1840/2015 Liite 1 lainsäädäntöä

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jouko Häyrinen

puh. +358 044 718 5423

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. suunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.