Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2016 Pykälä 254


 

 

§ 254

Asianro 6694/00.01.00/2014

 

 

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle energiatoimintojen yhtiöittämistä koskevassa asiassa

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle on tehty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 18.7.2016, jolla on hylätty valittajien vaatimukset kaupunginvaltuuston päätöksen 10.11.2014 § 100 kumoamisesta. Kaupunginvaltuuston päätös koski kaupungin energiatoimintojen yhtiöittämistä. Valittajat ovat edelleen vaatineet päätöksen kumoamista.

 

Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta selitystä valituksen johdosta (diaarinumero 2826/3/16).

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki ilmoittaa selityksenään korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavaa:

 

Valittajat ovat pääasiassa uudistaneet aiemmat vaatimuksensa perusteluineen. Kaupungin näkemyksen mukaan valitus ei kuitenkaan anna aihetta hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiselle.

 

Hallinto-oikeus on todennut päätöksessään oikein, että Keinäsen ja Rantalan valitusajan jälkeen esittämät uudet valitusperusteet on tullut jättää tutkimatta.

 

Hallinto-oikeus on edelleen todennut oikein, että kaupunginvaltuutettu Markku Kiljander ei ole ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn kaupunginvaltuuston kokouksessa. Valtuuston päätös kaupungin energiatoimintojen siirtämisessä kaupungin omistaman Kuopion Energia Oy:n ja mainitun yhtiön tytäryhtiön toiminnaksi ei ole koskenut Kuopion Energia Oy:n hallituksen jäsenenä olevaa Markku Kiljanderia henkilökohtaisesti millään tavoin. Valtuustossa käsittelyssä olleessa asiassa on ollut kyse Kuopion Energia Oy:n toimintaympäristöön liittyvästä muutoksesta eikä Kiljanderilla ole ratkaisusta odotettavissa myöskään mitään henkilökohtaista etua tai haittaa osakeyhtiön hallituksen jäsenenä.

 

Hallinto-oikeus on todennut oikein, että tehtyjä selvityksiä on pidettävä kokonaisuutena arvioituna riittävinä. Valtuustolle ei ole myöskään esitetty päätöksen valmisteluaineistossa virheellisiä tai lainvastaisia tietoja.

 

Hallinto-oikeus on todennut oikein, että valtuuston päätös ei ole muutoinkaan lainvastainen valituksessa esitetyillä perusteilla. Valtuuston päätös ei koske kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuutta eikä sillä ole ratkaistu kaukolämmön kuluttajahintoja eikä päätös aseta Kuopion kaupungin asukkaita keskenään eriarvoiseen asemaan eikä vääristä kilpailua lainvastaisella tavalla.      

 

 

Yhteenveto

 

Kuntalain 90 §:n 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä vain laillisuusperusteella. Valtuuston harkinnassa on puolestaan se, mitä ja minkä laajuista selvitystä se pitää riittävänä asian ratkaisemiseksi.

 

Tässä tapauksessa kaupungin toimintana harjoitetun energialiiketoiminnan yhtiöittämisen osalta valtuusto on katsonut, että sillä on ollut riittävät tiedot asian ratkaisemiseksi. Valtuustolle esitetyt tiedot ja selvitykset eivät ole olleet virheellisiä tai puutteellisia. Valtuuston päätös energiatoimintojen yhtiöittämisessä on perustunut kuntalain muuttamisesta annettuun lakiin ja lakimuutos on liittynyt pääosin Euroopan komission EU-valtiontukisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistamiseen. Toiminnan uudelleenjärjestelyssä on otettu huomioon lainsäädännön edellyttämä markkinaehtoisuuden periaate ja energialiiketoimintaa harjoittavan yhtiön kannattavuuteen liittyvät seikat.

 

Valtuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ole muutoinkaan lainvastainen.

 

Hallinto-oikeus on päätynyt oikeudellisessa arvioinnissaan oikeaan lopputulokseen ja valitus oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen tulee hylätä perusteettomana.

 

Muilta osin kaupunki viittaa selityksenään asiassa aiemmin antamiinsa vastineisiin ja lausumiin.

 

 

 

Liitteet

2

6694/2014 Valitus

 

3

6694/2014 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Merkittiin, että varajäsen Jaakko Kekoni ja valtuuston I varapuheenjohtaja Sari Raassina poistuivat kokouksesta ennen asiakohdan käsittelyä.

 

                                                      Lisäksi merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Irja Sokka poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                      Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.